سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی  Members  
 
 
 

پژوهشگران
    جستجو و انتخاب پژوهشگران : تعداد پژوهشگران عضو سامانه بر اساس نوع انتخاب : :  641 نفر
نام خانوادگی :   
دانشکده / واحد پژوهشی :
نمایش 1 تا 20 از 641 مورد   1                  

ردیف اطلاعات بیشترنام پژوهشگر دانشکده/واحد پژوهشی مرتبه علمی آدرس صفحه پژوهشگر
1
آجیلی - هادی حقوق و علوم سیاسی
(روابط بین الملل)
دانشیار https://aris.atu.ac.ir/ajili
2
آدمی - علی حقوق و علوم سیاسی
(روابط بین الملل)
دانشیار https://aris.atu.ac.ir/aliadami
3
آزادمنش - سعید روانشناسی و علوم تربیتی
(آموزش و پرورش)
استادیار https://aris.atu.ac.ir/s.azadmanesh
4
آقابابائی - سمیه ادبیات فارسی و زبان های خارجی
(ادبیات فارسی)
استادیار https://aris.atu.ac.ir/aghababaei.somaye
5
آگاه - وحید حقوق و علوم سیاسی
(حقوق عمومی و بین الملل)
https://aris.atu.ac.ir/dragah
6
آلبوغبیش - عبداله ادبیات فارسی و زبان های خارجی
(ادبیات فارسی)
استادیار https://aris.atu.ac.ir/ghobeishi
7
آماده - حمید اقتصاد
(اقتصاد‌ انرژی، کشاورزی و محیط زیست)
دانشیار https://aris.atu.ac.ir/amadeh
8
ابراهیم نژاد - محمدرضا الهیات و معارف اسلامی
(معارف اسلامی)
دانشیار https://aris.atu.ac.ir/ebrahimnejad
9
ابراهیمی - ابراهیم الهیات و معارف اسلامی
(قرآن و حدیث)
استاد https://aris.atu.ac.ir/ebrahimi978
10
ابراهیمی - سیده فهیمه ادبیات فارسی و زبان های خارجی
(تاریخ)
استادیار https://aris.atu.ac.ir/sfebrahimi
11
ابراهیمی - مهدی مدیریت و حسابداری
(مدیریت بازرگانی)
دانشیار https://aris.atu.ac.ir/ebrahimistgm
12
ابراهیمی بسابی - آمنه ادبیات فارسی و زبان های خارجی
(تاریخ)
استادیار https://aris.atu.ac.ir/amenehebrahimi
13
ابراهیمی سروعلیا - محمدحسن مدیریت و حسابداری
(مالی و بانکداری)
دانشیار https://aris.atu.ac.ir/mh.ebrahimi
14
ابراهیمی قوام - صغرا روانشناسی و علوم تربیتی
(روانشناسی تربیتی)
دانشیار https://aris.atu.ac.ir/qavam
15
ابوطالب جولا - سارا علوم ارتباطات
(ارتباطات)
استادیار https://aris.atu.ac.ir/joula
16
ابوعلی - رجاء ادبیات فارسی و زبان های خارجی
(ادبیات عرب)
استادیار https://aris.atu.ac.ir/raja
17
اثباتی - اسماعیل الهیات و معارف اسلامی
(فلسفه و مبانی کلام اسلامی)
استادیار https://aris.atu.ac.ir/esbati
18
احتشامی - ثمر ادبیات فارسی و زبان های خارجی
(مترجمی زبان انگلیسی)
استادیار https://aris.atu.ac.ir/samar.ehteshami
19
احمدنیا - شیرین علوم اجتماعی
(جمعیت شناسی)
دانشیار https://aris.atu.ac.ir/ahmadnia
20
احمدوند - شجاع حقوق و علوم سیاسی
(علوم سیاسی)
دانشیار https://aris.atu.ac.ir/ahmadvand