سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی  Members  
 
 
 

پژوهشگران
    جستجو و انتخاب پژوهشگران : تعداد پژوهشگران عضو سامانه بر اساس نوع انتخاب : :  660 نفر
نام خانوادگی :   
دانشکده / واحد پژوهشی :
نمایش 1 تا 20 از 660 مورد   1                  

ردیف اطلاعات بیشترنام پژوهشگر مشخصات پژوهشگر
1
آجیلی - هادی
دانشکده: حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی: روابط بین الملل)
مرتبه علمی: دانشیار
وضعیت فعالیت: هیات علمی آموزشی شاغل
Url: https://aris.atu.ac.ir/ajili
Email: ajili@atu.ac.ir
2
آدمی - علی
دانشکده: حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی: روابط بین الملل)
مرتبه علمی: دانشیار
وضعیت فعالیت: هیات علمی آموزشی شاغل
Url: https://aris.atu.ac.ir/aliadami
Email: aliadami@atu.ac.ir
3
آزادمنش - سعید
دانشکده: روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی: آموزش و پرورش)
مرتبه علمی: استادیار
وضعیت فعالیت: هیات علمی آموزشی شاغل
Url: https://aris.atu.ac.ir/s.azadmanesh
Email: s.azadmanesh@atu.ac.ir
4
آقابابائی - سمیه
دانشکده: ادبیات فارسی و زبان های خارجی
گروه آموزشی: ادبیات فارسی)
مرتبه علمی: استادیار
وضعیت فعالیت: هیات علمی آموزشی شاغل
Url: https://aris.atu.ac.ir/aghababaei.somaye
Email: aghababaei.somaye@atu.ac.ir
5
آگاه - وحید
دانشکده: حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی: حقوق عمومی و بین الملل)
مرتبه علمی: استادیار
وضعیت فعالیت: هیات علمی آموزشی شاغل
Url: https://aris.atu.ac.ir/dragah
Email: dragah@atu.ac.ir
6
آلبوغبیش - عبداله
دانشکده: ادبیات فارسی و زبان های خارجی
گروه آموزشی: ادبیات فارسی)
مرتبه علمی: دانشیار
وضعیت فعالیت: هیات علمی آموزشی شاغل
Url: https://aris.atu.ac.ir/ghobeishi
Email: ghobeishi@atu.ac.ir
7
آماده - حمید
دانشکده: اقتصاد
گروه آموزشی: اقتصاد‌ انرژی، کشاورزی و محیط زیست)
مرتبه علمی: دانشیار
وضعیت فعالیت: هیات علمی آموزشی شاغل
Url: https://aris.atu.ac.ir/amadeh
Email: amadeh@atu.ac.ir
8
ابراهیم نژاد - محمدرضا
دانشکده: الهیات و معارف اسلامی
گروه آموزشی: معارف اسلامی)
مرتبه علمی: دانشیار
وضعیت فعالیت: هیات علمی آموزشی شاغل
Url: https://aris.atu.ac.ir/ebrahimnejad
Email: ebrahimnejad@atu.ac.ir
9
ابراهیمی - ابراهیم
دانشکده: الهیات و معارف اسلامی
گروه آموزشی: قرآن و حدیث)
مرتبه علمی: استاد
وضعیت فعالیت: هیات علمی آموزشی شاغل
Url: https://aris.atu.ac.ir/ebrahimi978
Email: ebrahimi978@atu.ac.ir
10
ابراهیمی - سیده فهیمه
دانشکده: ادبیات فارسی و زبان های خارجی
گروه آموزشی: تاریخ)
مرتبه علمی: استادیار
وضعیت فعالیت: هیات علمی آموزشی شاغل
Url: https://aris.atu.ac.ir/sfebrahimi
Email: sfebrahimi@atu.ac.ir
11
ابراهیمی - مهدی
دانشکده: مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی: مدیریت بازرگانی)
مرتبه علمی: دانشیار
وضعیت فعالیت: هیات علمی آموزشی شاغل
Url: https://aris.atu.ac.ir/ebrahimistgm
Email: ebrahimistgm@atu.ac.ir
12
ابراهیمی بسابی - آمنه
دانشکده: ادبیات فارسی و زبان های خارجی
گروه آموزشی: تاریخ)
مرتبه علمی: استادیار
وضعیت فعالیت: هیات علمی آموزشی شاغل
Url: https://aris.atu.ac.ir/amenehebrahimi
Email: amenehebrahimi@atu.ac.ir
13
ابراهیمی سروعلیا - محمدحسن
دانشکده: مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی: مالی و بانکداری)
مرتبه علمی: دانشیار
وضعیت فعالیت: هیات علمی آموزشی شاغل
Url: https://aris.atu.ac.ir/mh.ebrahimi
Email: mh.ebrahimi@atu.ac.ir
14
ابراهیمی قوام - صغرا
دانشکده: روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی: روانشناسی تربیتی)
مرتبه علمی: دانشیار
وضعیت فعالیت: هیات علمی آموزشی شاغل
Url: https://aris.atu.ac.ir/qavam
Email: qavam@atu.ac.ir
15
ابوطالب جولا - سارا
دانشکده: علوم ارتباطات
گروه آموزشی: ارتباطات)
مرتبه علمی: استادیار
وضعیت فعالیت: هیات علمی آموزشی شاغل
Url: https://aris.atu.ac.ir/joula
Email: joula@atu.ac.ir
16
ابوعلی - رجاء
دانشکده: ادبیات فارسی و زبان های خارجی
گروه آموزشی: ادبیات عرب)
مرتبه علمی: دانشیار
وضعیت فعالیت: هیات علمی آموزشی شاغل
Url: https://aris.atu.ac.ir/raja
Email: raja@atu.ac.ir
17
اثباتی - اسماعیل
دانشکده: الهیات و معارف اسلامی
گروه آموزشی: فلسفه و مبانی کلام اسلامی)
مرتبه علمی: استادیار
وضعیت فعالیت: هیات علمی آموزشی شاغل
Url: https://aris.atu.ac.ir/esbati
Email: esbati@atu.ac.ir
18
احتشامی - ثمر
دانشکده: ادبیات فارسی و زبان های خارجی
گروه آموزشی: مترجمی زبان انگلیسی)
مرتبه علمی: استادیار
وضعیت فعالیت: هیات علمی آموزشی شاغل
Url: https://aris.atu.ac.ir/samar.ehteshami
Email: samar.ehteshami@atu.ac.ir
19
احمدنیا - شیرین
دانشکده: علوم اجتماعی
گروه آموزشی: جمعیت شناسی)
مرتبه علمی: دانشیار
وضعیت فعالیت: هیات علمی آموزشی شاغل
Url: https://aris.atu.ac.ir/ahmadnia
Email: ahmadnia@atu.ac.ir
20
احمدوند - شجاع
دانشکده: حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی: علوم سیاسی)
مرتبه علمی: دانشیار
وضعیت فعالیت: هیات علمی آموزشی شاغل
Url: https://aris.atu.ac.ir/ahmadvand
Email: ahmadvand@atu.ac.ir