سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/amadeh
نام و نام خانوادگی : حمید آماده
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد‌ انرژی، کشاورزی و محیط زیست
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : amadeh@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 73 مورد)
1 ) عنوان : مدل‎سازی پیش‎ بینی بحران بانکی ایران با رویکرد مدل‌های میانگین‎ گیری بیزین
Title : Modelling Of Banking Crisis Forecasting In Iran By Bma
مشخصات نشریه : نظریه های کاربردی اقتصاد / Quarterly Journal of Applied Theories of Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1401
نویسندگان : سمانه شیخ لی ، علی نصیری اقدم ، حمید آماده ، حسین درودیان ،
2 ) عنوان : پیش بینی قیمت نفت خام برنت با الگوی ترکیبی مدل خاکستری غیرخطی و تصحیح پسماند آریمای خطی
Title : Brent Crude Oil Price Forecast With Hybrid Model Of Nonlinear Grey Model And Linear Arima Waste Correction
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 31 / 1 / 1401
نویسندگان : حسین یادگاری ، تیمور محمدی ، حمید آماده ، عبدالرسول قاسمی ، حمید رضا مصطفایی ،
3 ) عنوان : پیش بینی قیمت نفت خام برنت با ترکیب تکنیک های مبتنی بر تئوری خاکستری و اقتصادسنجی
Title : Brent Crude Oil Price Forecasting By Combining Grey Theory And Econometrics Techniques
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : حسین یادگاری ، تیمور محمدی ، حمید آماده ، عبدالرسول قاسمی ، حمیدرضا مصطفایی ،
4 ) عنوان : تاثیر نااطمینانی سیاستهای اقتصادی بر بازدهی شرکتهای پتروشیمی در شرایط متفاوت بازار
Title : The Impact Of Economic Policy Uncertainty On The Returns Of Petrochemical Companies In Different Market Conditions
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 31 / 7 / 1400
نویسندگان : حمیدرضا ارباب ، حمید آماده ، امین امینی ،
5 ) عنوان : منافع کمی و کیفی تلاش خانوارها در خشک کردن پسماندهای غذا در مبدا
Title : Quantitative And Qualitative Benefits Of Household Efforts To Dry Food Waste At Source
مشخصات نشریه : / International Journal of Environmental Science and Technology /
تاریخ چاپ : 30 / 5 / 1400
نویسندگان : نجمه نوربخش ، حسین شعبانعلی ، حمید آماده ،
6 ) عنوان : تاثیر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر بازدهی شرکت‌های پتروشیمی در شرایط متفاوت بازار
Title : The Impact Of Economic Policy Uncertainty On The Return Of Petrochemical Companies In Different Market Conditions
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 28 / 3 / 1400
نویسندگان : حمیدرضا ارباب ، حمید آماده ،
7 ) عنوان : تاثیر بهره وری کل عوامل تولید...
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 01 / 1400
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ، حمید آماده ،
8 ) عنوان : تحلیل پویای جایگزینی بین سوختی در نیروگاه‌های فسیلی منتخب ایران
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 20 / 11 / 1399
نویسندگان : حمید آماده ، حسین توکلیان ، مهدی هدایتی نیا ،
9 ) عنوان : مقایسه کارایی و بهره وری موجود با وضعیت مطلوب در صنایع کارخانه ای ایران
Title : Comparison Of Efficiency And Productivity With The Desired Situation In Iran's Manufacturing Industries
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 10 / 11 / 1399
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ، حمید آماده ،
10 ) عنوان : مقایسه شکاف کارایی موجود و شکاف بهره وری کل...
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 02 / 10 / 1399
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ، حمید آماده ،
11 ) عنوان : شناسایی مولفه های اثرگذار بر گسترش سوء تغذیه در مناطق روستایی ایران
Title : Identifying The Components Affecting The Spread Of Malnutrition In Rural Areas Of Iran
مشخصات نشریه : روستا و توسعه / Journal of Village and Developement /
تاریخ چاپ : 10 / 9 / 1399
نویسندگان : حمید آماده ،
12 ) عنوان : ارائه شبکه ای برای اندازه گیری ارتباطات نوسانات پویا در بازارهای نفت و مالی
Title : Providing A Network For Measuring The Dynamics Volatility Connectedness Of Oil And Financial Markets
مشخصات نشریه : / Journal of Information Systems and Telecommunication /
تاریخ چاپ : 20 / 8 / 1399
نویسندگان : ناصر غلامی ، تیمور محمدی ، حمید آماده ، مرتضی خورسندی ،
13 ) عنوان : تاثیر سیاستهای حفاظت از آب بر آبهای زیرزمینی تخلیه در ایران
Title : Effect Of Water Conservation Policies On Groundwater Depletion In Iran
مشخصات نشریه : / Journal of Chinese Soil and Water Conservation /
تاریخ چاپ : 19 / 7 / 1399
نویسندگان : حمید آماده ،
14 ) عنوان : مقایسه سیاست افزایش کارایی با سیاست افزایش قیمت برق در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر
Title : Comparison Of The Policies For Energy Efficiency Increase And Price Increase In Iran Using Computable General Equilibrium
مشخصات نشریه : سیاستگذاری اقتصادی / THE JOURNAL OF ECONOMIC POLICY /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : حمیدرضا ارباب ، منوچهر عسگری ، حمید آماده ،
15 ) عنوان : اثر آزادسازی قیمت گاز طبیعی بر تابآوری سیستم توزیع گاز طبیعی ایران
Title : The Effect Of Gas Price On The Resilience Of The Gas Distribution System In Iran
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1399
نویسندگان : تیمور محمدی ، حمید آماده ، عاطفه تکلیف ، خلیل قدیمی دیزج ،
16 ) عنوان : اثر آزادسازی قیمت گاز طبیعی بر 1آوری سیستم توزیع گاز طبیعی ایران
Title : The Effect Of Natural Gas Price Liberalization On The Efficiency Of Iran's Natural Gas Distribution System
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / IRANIAN JOURNAL OF TRADE STUDIES (IJTS) /
تاریخ چاپ : 10 / 6 / 1399
نویسندگان : تیمور محمدی ، حمید آماده ، عاطفه تکلیف ،
17 ) عنوان : شناسایی مولفه های اثرگذاربرسهم موادغذایی در مخارج خانوارهای شهری وروستایی در ایران
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) / Iranian Journal of Agricultural Economics and Development /
تاریخ چاپ : 10 / 4 / 1399
نویسندگان : محمد مهدی فارسی علی ، محمود دانشور کاخکی ، محمود صبوحی صابونی ، آرش دوراندیش ، حمید آماده ،
18 ) عنوان : رویکرد قیمت سایه در برآورد هزینه نهایی کاهش انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک حاشیه خلیج فارس
Title : Shadow Price Approach In Estimating Marginal Abatement Cost Of Carbon Dioxide Emissions In Opec Members In The Gulf States
مشخصات نشریه : مطالعات علوم محیط زیست / Journal Of Environment Sciences Studies (JEES) /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : هدیه علیشیری ، عاطفه تکلیف ، حمید آماده ، حمیدرضا ارباب ، عسگر خادم وطنی ، سید حسین ساجدی فر ،
19 ) عنوان : تحلیل رابطه متقابل بین کیفیت محیط زیست، درآمدسرانه و سلامت عمومی در ایران
Title : Analysis Of The Relationship Between The Quality Of The Environment, Per Capita Income And General Health In Iran
مشخصات نشریه : اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی / /
تاریخ چاپ : 7 / 11 / 1398
نویسندگان : حمید آماده ،
20 ) عنوان : مطالعه تاب آوری اکوسیستم شهر تهران در برابر آلاینده های هوا
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / /
تاریخ چاپ : 28 / 10 / 1398
نویسندگان : حمید آماده ،
21 ) عنوان : مطالعه تابآوری سیستم توزیع گاز طبیعی ایران
Title : Study Of Iranian Natural Gas Distribution System Resilience
مشخصات نشریه : سیاستگذاری اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ، حمید آماده ، عاطفه تکلیف ،
22 ) عنوان : تجزیه مصرف انرژی در بخش های صنعت و حمل ونقل (رهیافت تلفیق شاخص LMDI و شاخص Decoupling)
Title : Analysis Of Energy Consumption In Industry And Transportation Sectors (combined Approach Of Lmdi Index And Decoupling Index)
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / /
تاریخ چاپ : 10 / 8 / 1398
نویسندگان : حمید آماده ،
23 ) عنوان : تاثیر بهره وری کل عوامل تولید بر اشتغال در صنایع تولیدی ایران
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1398
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ، حمید آماده ، شیما سنگسری ،
24 ) عنوان : مزیت مضاعف با اعمال مالیات بر کربن در اقتصاد ایران: مدل تعادل عمومی محاسبه شده
مشخصات نشریه : پژوهش‌های سیاستگذاری و برنامه‌ریزی انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1398
نویسندگان : امیر دودابی نژاد ، اسفندیار جهانگرد ، علی اصغر بانوئی ، علی فریدزاد ، سجاد برخورداری ، حمید آماده ،
25 ) عنوان : تحلیل پویای جایگزینی بین سوختی در نیروگاه های فسیلی منتخب ایران
Title : Dynamic Analysis Of Inter-fuel Replacement In Selected Fossil Power Plants In Iran
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 5 / 6 / 1398
نویسندگان : حمید آماده ، حسین توکلیان ،
26 ) عنوان : «اثر تغییر اقلیم بر رشد تولید ناخالص داخلی در 27 استان ایران» (با استفاده از روش داده های پانل)
Title : "the Effect Of Climate Change On Gdp Growth In 27 Provinces Of Iran" (using Panel Data Method)
مشخصات نشریه : اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی / /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1398
نویسندگان : حمید آماده ،
27 ) عنوان : مقایسه آثار اقتصادی به کارگیری مالیات برانتشار کربن و مالیات بر قیمت انرژی در اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 27 / 03 / 1398
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، علی اصغر بانوئی ، سجاد برخورداری ، حمید آماده ، امیر دودابی نژاد ،
28 ) عنوان : تأثیر مالیات های محیط زیستی بر کاهش انتشار آلودگی در کشورهای توسعه یافته با درآمد متوسط
Title : The Impact Of Environmental Taxes On Reducing Pollution Emissions In Middle-income Developed Countries
مشخصات نشریه : اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی / /
تاریخ چاپ : 10 / 3 / 1398
نویسندگان : حمید آماده ،
29 ) عنوان : مقایسه آثار اقتصادی به‏کارگیری مالیات بر انتشار کربن و مالیات بر قیمت انرژی در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه
Title : Comparing The Economic Impact Of Carbon Emission Taxes And Energy Price Taxes In The Iranian Economy: A Calculable General Equilibrium Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران /
تاریخ چاپ : 10 / 2 / 1398
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، علی اصغر بانوئی ، سجاد برخورداری ، حمید آماده ، امیر دودابی نژاد ،
30 ) عنوان : مطالعه تاب آوری اکوسیستم شهر تهران در برابر آلاینده های هوا
Title : Study Of Resilience Of Tehran Ecosystem Against Air Pollutants
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / اقتصاد و تجارت نوین /
تاریخ چاپ : 16 / 9 / 1397
نویسندگان : حمید آماده ، مهدی احراری ، محمدعلی قدسی ،
31 ) عنوان : مدل سازی و پیش بینی وضعیت آلاینده های هوای شهر تهران کاربرد مدل خود رگرسیونی با ویژگی حافظه بلندمدت
مشخصات نشریه : علوم و تکنولوژی محیط زیست / /
تاریخ چاپ : 15 / 03 / 1397
نویسندگان : رضا اخباری ، حمید آماده ،
32 ) عنوان : تخصیص موثر میزان انتشار CO2 بین اعضای منتخب اوپک: مدل مجموع سود صفر در تحلیل پوششی داده ها (ZSG-DEA)
مشخصات نشریه : نظریه های کاربردی اقتصاد / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1397
نویسندگان : هدیه علیشیری ، عاطفه تکلیف ، حمید آماده ، حمیدرضا ارباب ، عسگر خادم وطنی ، سید حسین سجادی فر ،
33 ) عنوان : برآورد ارزش تفریحی باغ گیاه شناسی ارم با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط
Title : Estimation Of Recreational Value Of Eram Botanical Garden Using Conditional Valuation Method
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت گردشگری / Tourism Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1397
نویسندگان : حمیدرضا ارباب ، حمید آماده ، جاسم عبدالهی ،
34 ) عنوان : تخصیص موثر میزان انتشار CO2 بین اعضای منتخب اوپک: مدل مجموع سود صفر در تحلیل پوششی داده‌ها (ZSG-DEA)
Title : Effective Allocation Of 2co Emissions Among Selected Opec Members: The Zero-profit Total Model In Data Envelopment Analysis (dea-zsg)
مشخصات نشریه : فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد / Applied Theories of Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1397
نویسندگان : هدیه علیشیری ، عاطفه تکلیف ، حمید آماده ، حمیدرضا ارباب ، عسگر خادم وطنی ، سید حسن سجادی فر ،
35 ) عنوان : مقایسه کارایی فنی و زیست کارایی در نیروگاه های منتخب حرارتی کشور
مشخصات نشریه : پژوهشهای سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1396
نویسندگان : علی امامی میبدی ، حمید آماده ، فیروزه امینی ،
36 ) عنوان : عوامل تعیین کننده‌ی رشد اقتصادی ایران
Title : Determinants Of Iran's Economic Growth
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / تحقیقات اقتصادی /
تاریخ چاپ : 10 / 9 / 1396
نویسندگان : حمید آماده ،
37 ) عنوان : کاربرد فرضیه پناهگاه آلودگی در شناسائی صنایع آلاینده
مشخصات نشریه : علوم و تکنولوژی محیط زیست / /
تاریخ چاپ : 17 / 05 / 1396
نویسندگان : رضا اخباری ، حمید آماده ،
38 ) عنوان : بررسی تکانه های قیمت نفت بر رشد اقتصادی با تاکید بر نقش سرمایه گذاری
مشخصات نشریه : اقتصاد و الگوسازی / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1396
نویسندگان : ناصر سیف الهی ، علی امامی میبدی ، حمید آماده ، عاطفه تکلیف ،
39 ) عنوان : بررسی و مقایسه اثر عدم تقارن تکانه های قیمت نفت بر رشد اقتصادی (کشورهای منتخب صادر کننده و واردکننده نفت به روش GMM)
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اقتصادی(اقتصاد مالی و توسعه) / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1396
نویسندگان : ناصر سیف الهی ، علی امامی میبدی ، حمید آماده ، عاطفه تکلیف ،
40 ) عنوان :
Title : Designing Optimal Allocation Method Of Financial Resources To Reduce Energy Losses In ....
مشخصات نشریه : International Academic Journal of Science and Engineering / International Academic Journal of Science and Engineering /
تاریخ چاپ : 20 / 11 / 1395
نویسندگان : Kamran Davoudi ، حمید آماده ، Hamid Reza Ghafarzadeh ،
41 ) عنوان : تجارت خارجی و امنیت زیست‌محیطی در ایران
Title : Foreign Trade And Environmental Security Of The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی / Strategic Studies Quarterly /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1395
نویسندگان : مرتضی خورسندی ، نرگس کافی ، حمید آماده ،
42 ) عنوان : کارائی زیست محیطی شبکه اتوبوسرانی تهران با تحلیل پوششی داده ها
مشخصات نشریه : علوم و تکنولوژی محیط زیست / /
تاریخ چاپ : 17 / 08 / 1395
نویسندگان : حمید آماده ، ساحل زمانی ،
43 ) عنوان : جایگزین سازی بین سوختی در OECD و اثر آن بر نوسان سهم صادرات نفت خام ایران
Title : Inter-fuel Substitution In Oecd And Its Effects On The Fluctuations Of Iran's Petroleum Exports
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1395
نویسندگان : تیمور محمدی ، حمید آماده ، فریدون برکشلی ، داریوش وافی نجار ،
44 ) عنوان : تحلیل رابطه هم انباشتگی میان نرخ بیکاری و رشد اقتصادی با رویکرد آزمون کرانه ها: شواهدی از اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 25 / 11 / 1394
نویسندگان : رضا اخباری ، حمید آماده ،
45 ) عنوان : رابطه پویا بین رشد اقتصادی ، انرژی مصرف و محیط زیست در ایران
Title : The Dynamic Relationship Among Economic Growth, Energy Consumption And Environment In Iran
مشخصات نشریه : / International Letters of Social and Humanistic Sciences /
تاریخ چاپ : 3 / 1 / 1394
نویسندگان : حمید آماده ،
46 ) عنوان : پیش بینی قیمت بنزین فوب خلیج فارس با استفاده از ARIMA و ARFIMA
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1393
نویسندگان : حمید آماده ، فرشید عفتی ، امین امینی ،
47 ) عنوان : تحلیل اثرات محیط زیستی و رفاهی اصلاح یارانه حامل های انرژی (کاربردالگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1393
نویسندگان : حمید آماده ، علیرضا غفاری ، زکریا فرج زاده ،
48 ) عنوان : بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی و اشتغال در بخش های مختلف اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 19 / 10 / 1393
نویسندگان : حمید آماده ، مرتضی قاضی ، زهره عباسی فر ،
49 ) عنوان : تبیین موانع در راهکارهای توسعه بانکداری الکترونیکی در چارچوب سند ایران1404
مشخصات نشریه : دانش و توسعه / /
تاریخ چاپ : 19 / 10 / 1393
نویسندگان : حمید آماده ،
50 ) عنوان : بررسی رابطه حجم گازهای گلخانه ای و تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران...
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 19 / 10 / 1393
نویسندگان : حمید آماده ،
51 ) عنوان : سنجش آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی خشکسالی SAM
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 19 / 10 / 1393
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، محمدقلی یوسفی ، حمید آماده ، عباس شاکری حسین آباد ،
52 ) عنوان : تاثیر تحریم های اقتصادی بر سطح اشتغال در ایران1393
مشخصات نشریه : راهبرد اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : حمید آماده ، امیر خادمعلی زاده ، محبوبه بقالیان ،
53 ) عنوان : تحلیل سیاستی آثار و تبعات قیمتی محدودیت عرضه فرآورده های نفتی با استفاده از الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1393
نویسندگان : علی فریدزاد ، علی اصغر بانوئی ، فرشاد مومنی ، حمید آماده ،
54 ) عنوان : آثار اقتصادي و زیستمحیطی کاهش موانع واردات: تحلیلی در چارچوب تعادل عمومی
Title : Economic And Environmental Effects Of Reducing Import Barriers: An Analysis In The Context Of General Equilibrium
مشخصات نشریه : علوم محیطی / علوم محیطی /
تاریخ چاپ : 10 / 2 / 1393
نویسندگان : حمید آماده ،
55 ) عنوان : بررسی عوامل موثر در کارایی فنی بخش صنعت استان های کشور با رویکرد تحلیل پوششی داده ها
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1393
نویسندگان : علی آزادی نژاد ، حمید آماده ، علی امامی میبدی ،
56 ) عنوان : برآورد تابع تقاضای نفت گاز در بخش کشاورزی ایران با رویکرد سری زمانی ساختاری
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 28 / 12 / 1392
نویسندگان : حمید آماده ، نادر مهرگان ، محمود حقانی ، میثم حداد ،
57 ) عنوان : تحلیل اقتصادسنجی تقاضای نفت گاز در زیربخش حمل و نقل جاده ای- مقایسه رهیافت هم انباشتگی و STSM
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 16 / 11 / 1392
نویسندگان : حمید آماده ،
58 ) عنوان : کاربرد الگوریتم جستجوی گرانشی و مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودتوضیحی تعمیم یافته در مدل سازی قیمت نفت تک محموله ایران
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : عباس معمارزاده ، علی امامی میبدی ، حمید آماده ، امین قاسمی نژاد ،
59 ) عنوان : ارائه وآزمون الگویی جدید برای تبیین اندازه دولت
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : فرشته محمدیان ، حمید آماده ، عباس شاکری حسین آباد ،
60 ) عنوان : تغییرات ساختاری و تاثیر آن بر اشتغال صنعتی در صنایع کارخانه ای ایران
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1392
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ، حمید آماده ، طاهره کریمی ،
61 ) عنوان : رابطه بین اندازه دولت و کیفیت محیط زیست (مطالعه موردی کشورهای OECD و OIC)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1392
نویسندگان : حمید آماده ، عباس شاکری حسین آباد ، فرشته محمدیان ،
62 ) عنوان : رابطه بین اندازه دولت و کیفیت محیط زیست (مطالعه موردی کشورهای OECD و OIC)
Title : Relationship Between Government Size And Environmental Quality (case Study Of Oecd And Oic Countries)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / Economic Research Journal /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1392
نویسندگان : حمید آماده ، عباس شاکری حسین آباد ،
63 ) عنوان : بررسی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی محدودیت عرضه فرآورده‌های نفتی با استفاده از الگوی مختلط ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 12 / 1391
نویسندگان : علی فریدزاد ، علی اصغر بانوئی ، فرشاد مومنی ، حمید آماده ،
64 ) عنوان :
Title : ARIMA AND ARFIMA PREDICTION OF PERSIAN GULF GAS-OIL F.O.B
مشخصات نشریه : دانش سرمایه گذاری / /
تاریخ چاپ : 23 / 06 / 1391
نویسندگان : حمید آماده ،
65 ) عنوان : سنجش آثار و تبعات کاهش تولید بخش کشاورزی بر اقتصاد در چارچوب الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) عرضه محور
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 19 / 02 / 1391
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، فرشاد مومنی ، حمید آماده ، زهرا ذاکری ، مهدی کرمی ،
66 ) عنوان : تحلیل بهره وری و کارایی زیست محیطی در کشورهای منتخب واردکننده و صادرکننده منابع انرژی فسیلی: رویکرد تابع مسافت جهت دار
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 31 / 01 / 1391
نویسندگان : علی رضائی ، حمید آماده ، تیمور محمدی ،
67 ) عنوان : تحلیل بهره وری و کارائی زیست محیطی در کشورهای منتخب وارد کننده و صادر کننده منابع انرژی فسیلی : رویکرد تابع مسافت جهت دار
Title : Policy Analysis Of Natural Gas Export To India-pakistan Countries, A Game Theoretic Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1391
نویسندگان : تیمور محمدی ، حمید آماده ، تیمور محمدی ،
68 ) عنوان : سنجش آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی خشکسالی SAM
Title : Assessing The Economic And Social Effects Of The Sam Drought
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / Economic policy /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1390
نویسندگان : حمید آماده ، محمدقلی یوسفی ، علی اصغر بانوئی ، عباس شاکری حسین آباد ،
69 ) عنوان : اندازه گیری کارایی زیست محیطی با استفاده از مدل کارایی سراسری ستانده مطلوب و نامطلوب تفکیک ناپذیر سراسری در بخش تولید انرژی الکتریکی شرکت های برق منطقه ای
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1390
نویسندگان : حمید آماده ، علی رضائی ،
70 ) عنوان : بررسی موانع راهکارهای توسعه بانکداری الکترونیکی در بانک های خصوصی کشور
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مدیریت اجرایی / /
تاریخ چاپ : 12 / 08 / 1389
نویسندگان : حمید آماده ، محمود جعفرپور ،
71 ) عنوان : رتبه بندی استان های کشور از لحاظ کارایی فنی بخش صنعت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها
مشخصات نشریه : دانش و توسعه / /
تاریخ چاپ : 25 / 12 / 1388
نویسندگان : حمید آماده ، علی امامی میبدی ، علی آزادی نژاد ،
72 ) عنوان : بررسی عملکرد اقتصادی تعاونی های فرآوری شیر
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 14 / 08 / 1387
نویسندگان : حمید آماده ، محمد آسیائی ، مجید کوپاهی ،
73 ) عنوان : تحلیل تغییرات قیمتی گوشت مرغ با کاربرد الگوی ARDL
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 09 / 08 / 1386
نویسندگان : حمید آماده ،