سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/sfebrahimi
نام و نام خانوادگی : سیده فهیمه ابراهیمی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : تاریخ
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : sfebrahimi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 15 مورد)
1 ) عنوان : سياست هاي روسية تزاري در حوزة زنان و خانواده در آسياي مركزي
Title : Tsarist Russia's Policies In The Field Of Women And Family In Central Asia
مشخصات نشریه : مطالعات اوراسیای مرکزی / Central Eurasia Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1402
نویسندگان : سیده فهیمه ابراهیمی ، مهناز نوروزی ،
2 ) عنوان : تجزیة سیاسی ماوراءالنهر در ادوار سه گانه ازبکی، تزاری و بلشویکی
Title : The Political Disintegration Of Transoxiana During Three Eras Of Uzbekids, Tsarists, Bolsheviks
مشخصات نشریه : مطالعات تاریخ اسلام / A Quarterly Journal of Historical Studies of Islam /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1401
نویسندگان : سیده فهیمه ابراهیمی ،
3 ) عنوان : بازنمایی زیست¬جهان زنان بخارائی در دوران پیشا شوروی (با تکیه بر یادداشت¬های صدرالدین عینی)
Title : Representation Of The Life-world Of Bukhara Women In The Pre-soviet Era (based On The Notes Of Sadr Al-din Aini)
مشخصات نشریه : زن در فرهنگ و هنر / Journal of Woman in Culture Arts /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1401
نویسندگان : سیده فهیمه ابراهیمی ،
4 ) عنوان : رهیافتی از منظر جغرافیایی بر علل تمرکزگریزی سیاسی و ایجاد خانات سه¬گانه در فرارود (قرون 16-20م./10 -14هـ)
Title : Historical Geography Approach To The Causes Of Political Decentralization And Creation Of A Triple Khanates In Transoxiana(16-20ad/10-14ah)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه خراسان بزرگ / Journal of Greater Khorasan /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : سیده فهیمه ابراهیمی ،
5 ) عنوان : تحول در حاکمیت سیاسی و نظام دیوانی ازبکان ماوراءالنهر
Title : The Evolution To Political Sovereignty And The Bureaucratic System Of Uzdeks In Transoxiana
مشخصات نشریه : دولت پژوهی / State Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1399
نویسندگان : سیده فهیمه ابراهیمی ،
6 ) عنوان : بازشناسی منطق عملی اندیشه روشنفکران ماوراءالنهری(مطالعه موردی؛ تفکر سیاسی احمد دانش بخارائی)
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام / /
تاریخ چاپ : 28 / 06 / 1399
نویسندگان : سیده فهیمه ابراهیمی ،
7 ) عنوان : هژمونیک سازی گفتمان ترقی خواهی (جدیدیه) در زوزنامه بخارای شریف
Title : Hegemonicization Of Progressivism Discourse (jadidism) In “““k Hara Sharif” Newspaper
مشخصات نشریه : مطالعات اوراسیای مرکزی / Central Eurasia Studies /
تاریخ چاپ : 26 / 6 / 1399
نویسندگان : سیده فهیمه ابراهیمی ،
8 ) عنوان : گذر از شرع به عرف در نظام قضایی فرارود
Title : Transition From Sharia To Russian Tradition In The Transoxiana Judicial Court (13th Century Ah / 19th Century)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه خراسان بزرگ / Journal of Greater Khorasan /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1398
نویسندگان : سیده فهیمه ابراهیمی ،
9 ) عنوان : خراسان در تلاطم روابط سیاسی ایران و خانات ماوراءالنهر از میانه دوره صفوی تا پایان افشاریه 1911 م/ 1001 ق- 1191 م/ 1111 ق(
Title : Khorasan In Turmoil Of Political Relations Between Iran And Khanate Of Transoxania From The Middle Of The Safavid Period To The End Of Afsharid (1599 Ad / 1007 Ah-1753 Ad/ 1167 Ah)
مشخصات نشریه : تاریخ نامه ایران بعد از اسلام / Journal of Iranian Islamic Period History /
تاریخ چاپ : 16 / 6 / 1398
نویسندگان : سیده فهیمه ابراهیمی ،
10 ) عنوان : اوضاع سرحدنشینان و شیعیان خراسانی در مناسبات سیاسی منغیتیان و قاجارها ) 1199 - 1342 ق(
مشخصات نشریه : پژوهش های علوم تاریخی / Historical Sciences Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : سیده فهیمه ابراهیمی ،
11 ) عنوان : سغناق
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 15 / 12 / 1396
نویسندگان : سیده فهیمه ابراهیمی ،
12 ) عنوان : روایت اصلاح طلبان فرارودیِ قرن بیستم از شرایط جامعة اسلامی عصر تزاری )مطالعه موردی: آثار عبدالرئوف فطرت بخارائی(
مشخصات نشریه : تاریخ نگری و تاریخ نگاری / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1396
نویسندگان : سیده فهیمه ابراهیمی ،
13 ) عنوان :
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : / /
نویسندگان :
14 ) عنوان : تجزیة سیاسی ماوراءالنهر در ادوار سه گانه ازبکی، تزاری و بلشویکی
Title : The Political Disintegration Of Transoxiana During Three Eras Of Uzbekids, Tsarists, Bolsheviks
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : / /
نویسندگان :
15 ) عنوان : سياست هاي روسية تزاري در حوزة زنان و خانواده در آسياي مركزي
Title : Tsarist Russia's Policies In The Field Of Women And Family In Central Asia
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : / /
نویسندگان :