سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/raja
نام و نام خانوادگی : رجاء ابوعلی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : ادبیات عرب
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : زبان و ادبیات عربی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : raja@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 24 مورد)
1 ) عنوان : تحلیل اثربخشی اجتماعی- سیاسی گفتمان ادونیس در قصیده "البرزخ" بر اساس نظریه تحلیل گفتمان لاکلا و موف
Title : Analyzing The Socio-political Effectiveness Of Adonis' Discourse In The Ode "al Barzakh" Based On The Discourse Analysis Theory Of Lacla And Moff.
مشخصات نشریه : پژوهشنامه نقد عربی / Arabic Literature Critisism /
تاریخ چاپ : 3 / 8 / 1401
نویسندگان : نرجس توحیدی فر ، رجاء ابوعلی ،
2 ) عنوان : رابطه تباین و تنش با ساختار غموض در متن شعری بر اساس نظریه شکل دهی فرمالیست
Title : Coalition Of Differences And The Structure Of Ambiguity In The Poetic Text According To The Formal Theory Sociological Reading Of The Poem "the Flower Of Chemistry" By Al-donis As A Model
مشخصات نشریه : الدراسات الادبیة / Literary Studies /
تاریخ چاپ : 6 / 6 / 1401
نویسندگان : قاسم عزیزی مراد ، رجاء ابوعلی ،
3 ) عنوان : ساخت شعری و هم سویی با گناه براساس خوانش جدیدی از نظریه فرمالیست ها، مورد مطالعه شعر حوار ادونیس
Title : The Poetic Structure And The Approach To Sin According To A New Reading Of The Formal Theory The Dialogue Poem Of Adonis As A Model
مشخصات نشریه : بحوث فی اللغة العربیة / Research in Arabic Language /
تاریخ چاپ : 6 / 6 / 1400
نویسندگان : رجاء ابوعلی ، قاسم عزیزمرادی ،
4 ) عنوان : برسـاخت گفتمـانی هویـت در زندگینامـه هاي خودنوشـت زنـان ایـزدي
Title : On The Discourse Of Identity In The Autobiography Of Yazidi Women
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / Language Related Research /
تاریخ چاپ : 5 / 2 / 1400
نویسندگان : رجاء ابوعلی ، زبنب اکبری ،
5 ) عنوان : التحول الفكري والثقايف فی نظام لغة القرآن على ضوء منهج مدرسة بون الداللية )دراسة العقل منوذجا(
Title : Intellectual And Cultural Transformation In The Quranic Language System In Light Of Bon’s Semantic Approach (studying The Al Aqle As A Model)
مشخصات نشریه : اللغه العربیه و آدابها / Quarterly of Arabic Language and Literature /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1399
نویسندگان : رجاء ابوعلی ،
6 ) عنوان : الرؤية العالمية للقرآن الكريم ضمن الأساليب المتشكلة تركيزا على نظام الحقل الدلالي للمعرفة
Title : The Global Narration Of The Noble Qur’an Within The Methods Formed, Focusing On The System Of The Semantic Field Of Knowledge
مشخصات نشریه : بحوث فی اللغه العربیه / Research in the Arabic language /
تاریخ چاپ : 5 / 7 / 1399
نویسندگان : رجاء ابوعلی ،
7 ) عنوان : الأصوات المتعددة وتیار الوعی فی روایة البحث عن ولید مسعود لجبرا إبراهیم جبرا
Title : Multiple Voices And The Stream Of Consciousness In The Novel Searching For Walid Masoud By Jabra Ibrahim Jabra
مشخصات نشریه : إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی / Rays of Criticism in Arabic and Persian /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : ربابه رمضانی ، رجاء ابوعلی ،
8 ) عنوان : نقد و بررسی ترجمۀ «فاطمه جعفری» از رمان اعترافات «ربیع جابر» براساس نظریۀ گرایش‌های ریخت شکنانۀ «آنتوان برمن»
Title : Criticism And Parassi Translated By "fatima Jafari" Az Rumman The Confessions Of "rabie Jaber" Prasas Nazari Grashhai Recht Shekanang "antoine Barman"
مشخصات نشریه : پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی / Translation Researches in the Arabic Language And Literature /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : رجاء ابوعلی ، بهزاد اسبقی گیگلو ،
9 ) عنوان : زبان و تحول فرهنگی ـ شناختی بر اساس نظریة فرمالیسم در رویکرد شکل‌دهی جامعه‌شناسی (مطالعه موردی موتیف «بخشش بدون منت» در قرآن و دیوان متنبی)
Title : Language And Cultural-cognitive Development Based On The Theory Of Formalism In The Approach Of Sociological Formation (a Case Study Of The Motif Of "forgiveness Without Meaning" In The Qur'an And Divan Mutnabi)
مشخصات نشریه : الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه / Journal of the Iranian Society of Arabic Language and Literature, refereed quarterly /
تاریخ چاپ : 16 / 9 / 1398
نویسندگان : جلال مرامی ، رجاء ابوعلی ، قاسم عزیزی مراد ،
10 ) عنوان : سیمیائیة الشخصیة فی روایة یطالبنی بالرقصة کاملة لمنی الشافعی
مشخصات نشریه : ادب عربی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1398
نویسندگان : رجاء ابوعلی ، اکرم حبیبی ،
11 ) عنوان : التداخل اللغوی الأسلوبی بین الأمثال العامیة الأهوازیة والأمثال الفارسیة
مشخصات نشریه : کاوش نامه ادبیات تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1397
نویسندگان : رجاء ابوعلی ، سعید سواری ،
12 ) عنوان : بلاغت تمثیل، در پرتو رویکردهای مختلف بلاغی
مشخصات نشریه : مطالعات زبانی و بلاغی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1397
نویسندگان : زینب اکبری ، رجاء ابوعلی ،
13 ) عنوان : البنیة الایقاعیة الخارجیة لموشح اللوم لللاحی لابن سهل الاسرائیلی
مشخصات نشریه : مجلة کلیة التربیة الأساسیة للعلوم التربویة والإنسانیة / /
تاریخ چاپ : 25 / 11 / 1396
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، مجید صالح بک ، رجاء ابوعلی ، حمیدرضا جمعدار ،
14 ) عنوان : سیمیائیة الغلاف فی روایة لیلة الجنون
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1395
نویسندگان : رجاء ابوعلی ، اکرم حبیبی ،
15 ) عنوان : الإیقاع الصوتی فی رسائل الندیم:دراسة أسلوبیة
مشخصات نشریه : کلیة التربیة للبنات للعلوم الإنسانیة / /
تاریخ چاپ : 11 / 09 / 1395
نویسندگان : رجاء ابوعلی ، مریم حیدری ،
16 ) عنوان : دلالات اللون الأسود فی شعر نازک الملائکة علی ضوء المنهج النفسی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1395
نویسندگان : رجاء ابوعلی ، پیمان کریمی ،
17 ) عنوان : قراءة فی روایة ها هو الیتیم بعین الله
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 04 / 1395
نویسندگان : رجاء ابوعلی ،
18 ) عنوان : سیمیائیه الفن التشکیلی فی الروایه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 13 / 01 / 1395
نویسندگان : رجاء ابوعلی ، زهرا دهان ،
19 ) عنوان : اویزیریس عند باکثیر
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 02 / 1394
نویسندگان : رجاء ابوعلی ، یوسف محمدی ،
20 ) عنوان : لعازر فی الشعر المعاصر
مشخصات نشریه : دراسات فی العلوم الانسانیه / /
تاریخ چاپ : 02 / 10 / 1393
نویسندگان : رجاء ابوعلی ، مریم حیدری ،
21 ) عنوان : موسیقی داخلی در شعر عبدالوهاب البیاتی. دیوان الموت فی الحیاه
مشخصات نشریه : پژوهش های نقد و ترجمه در زبان و ادبیات عربی / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1391
نویسندگان : رجاء ابوعلی ، منیژه زارع ،
22 ) عنوان : گدازه های خشم در شعر و اندیشه مظفر النواب
مشخصات نشریه : پژوهش های نقد و ترجمه در زبان و ادبیات عربی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1390
نویسندگان : رجاء ابوعلی ، طاهره گودرزی ،
23 ) عنوان : بین اسطوره و خرافه
مشخصات نشریه : علوم انسانی الزهرا / /
تاریخ چاپ : 18 / 02 / 1388
نویسندگان : رجاء ابوعلی ،
24 ) عنوان : تعانق المستویات الاربعه لمفردتی «شک» و «الحسب» فی ایصال الرویه القرآنیه
Title : The Four Shelters Of The Two "doubt" And "al-hassa" Are Hugged In The Delivery Of The Qur'anic Novel
مشخصات نشریه : آفاق الحضاره الاسلامیه / Prospects of Islamic Civilization /
تاریخ چاپ : 1 / 1 /
نویسندگان : رجاء ابوعلی ، احیاء کماسی ،