سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی  Members  
 
 
 

آمار فعالیت های پژوهشی ثبت شده در سامانه
ردیف موضوع فعالیت تعداد فعالیت ثبت شدهنمودار عملکرد کمی
1 مقاله در نشریه27891
2 مقاله در همایش10441
3 کتاب6297
4 پایان نامه30977
5 دانش فنی-اختراع،اثر بدیع53
6 جشنواره علمی322
7 کرسی علمی838
8 هسته پژوهشی60
9 طرح پسادکتری14
10 طرح پژوهشی (داخل دانشگاه)1043
11 طرح پژوهشی (خارج دانشگاه)1714
12 سایر فعالیت های علمی8466