سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی  Members  
 
 
 

آمار فعالیت های پژوهشی ثبت شده در سامانه
ردیف موضوع فعالیت تعداد فعالیت ثبت شدهنمودار عملکرد کمی
1 مقاله در نشریه25385
2 مقاله در همایش9806
3 کتاب5839
4 پایان نامه28990
5 دانش فنی-اختراع، اکتشاف45
6 جوایز و نشان علمی240
7 کرسی علمی689
8 هسته پژوهشی49
9 طرح پسادکتری11
10 طرح پژوهشی (داخل دانشگاه)989
11 طرح پژوهشی (خارج دانشگاه)1612
12 سایر فعالیت های علمی5558