سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی  Members  
 
 
 

آمار فعالیت های پژوهشی ثبت شده در سامانه
ردیف موضوع فعالیت تعداد فعالیت ثبت شدهنمودار عملکرد کمی
1 مقاله در نشریه26910
2 مقاله در همایش10193
3 کتاب6101
4 پایان نامه30124
5 دانش فنی-اختراع،اثر بدیع50
6 جشنواره علمی278
7 کرسی علمی772
8 هسته پژوهشی55
9 طرح پسادکتری13
10 طرح پژوهشی (داخل دانشگاه)1019
11 طرح پژوهشی (خارج دانشگاه)1660
12 سایر فعالیت های علمی7291