سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی  Members  
 
 
 
 
اعلانات
آیین نامه ها

مجموعه قوانین و مقررات مدیریت امور پژوهشی دانشگاه

فرم های ضمیمه شیوه نامه ها

شیوه نامه پژوهانه(بازنگری شده)

شیوه نامه تشویق پدید آورندگان آثار پژوهشی

شیوه نامه برگزاری کرسی های علمی

دستورالعمل برگزاری نشست های کمک دانشگاه به حل مشکلات کشور

شیوه نامه برگزاری همایش های علمی

شیوه نامه طرح های پژوهشی

آیین نامه سفرهای کوتاه مدت علمی به منظور ارائه مقاله یا سخنرانی در همایش های علمی داخل کشور

دستورالعمل تأسیس، فعالیت و انحلال واحدهای پژوهشی دانشگاه

شیوه نامه هسته های پژوهشی 

آیین نامه تشکیل قطب علمی وزارت عتف

دستورالعمل اجرائی واحدهای پژوهشی دانشگاه

آیین نامه پسادکتری وزارت عتف

شیوه نامه پسادکتری(مصوب هیات امنای دانشگاه)

شیوه نامه دستیار پژوهشی

آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی وزارت عتف

دستورالعمل شرایط راهنمایی و مشاوره و داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

شیوه نامه پذیرش و فرایند تحصیلی دانشجوی دکتری پژوهش محور

آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج به داخل کشور

دستورالعمل اجرایی کمیسیون اعتبارسنجی نشریات علمی دانشگاه

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی - تصویب نامه هیأت وزیران

دستورالعمل ماده 5 آیین نامه اجرایی  قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی وزارت عتف

دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی وزارت عتف

آیین نامه وظایف اعضای هیأت علمی پژوهشی

راهنمای دانشجویان برای انتخاب نشریه علمی معتبر

مجموعه قوانین و مقررات معاونت پژوهشی دانشگاه

فرم های ضمیمه قوانین و مقررات پژوهشی