سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/amenehebrahimi
نام و نام خانوادگی : آمنه ابراهیمی بسابی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : تاریخ
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : amenehebrahimi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 16 مورد)
1 ) عنوان : بن مایۀ آهو در تاریخ فرهنگی بودایی و تصوف ایرانی مکتب خراسان
Title : In The Cultural History Of Iranian Buddhism And Sufism Of The Khorasan School
مشخصات نشریه : نامه فرهنگستان / Academy letter /
تاریخ چاپ : 20 / 2 / 1402
نویسندگان : آمنه ابراهیمی بسابی ،
2 ) عنوان : بازکاویِ تناظر عملکرد نادرشاه افشار با تیمور گورکانی
Title : An Analysis Of Nader Shah Afshar's Similarity To Timūr Gurkānī
مشخصات نشریه : اسپکتروم ایران / Spektrum Iran /
تاریخ چاپ : 20 / 9 / 1401
نویسندگان : آمنه ابراهیمی بسابی ،
3 ) عنوان : قصه شاه اسماعیل و عرب زنگی از دیدگاه تاریخ گرایی نو
Title : Tale Of Shah Ismail And Arab Zangi From Neo-historicism Perspective
مشخصات نشریه : فرهنگ و ادبیات عامه / Culture and Folk Literature /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : آمنه ابراهیمی بسابی ،
4 ) عنوان : تأملی بر مشروطه‌خواهی وثوق‌الدوله: گذر از حکومت انفعالی به حکومت فعال در ایران دورة مشروطه
Title : A Reflection On Vosough Od-dowleh's Pro-constitutionalism: A Passive-to-active Government Transition In Peri-constitutional Iran
مشخصات نشریه : تاریخ ایران / Journal of Iran History /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1400
نویسندگان : آمنه ابراهیمی بسابی ،
5 ) عنوان : بررسی تاریخی قصه مشکل گشا در حیات فرودستان با تکیه بر روایت کرمان
Title : Historical Analysis Of Moshkel-goshâ Fiction In The Lives Of The Underprivileged With An Emphasis On Kerman Narration
مشخصات نشریه : پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی / Social and Economic History Studies /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1400
نویسندگان : آمنه ابراهیمی بسابی ،
6 ) عنوان : مقدمه ای بر تاریخ ذهنیت در ادبیات داستانی عامیانه
Title : Introduction To The History O Mentalities In Folk Fiction
مشخصات نشریه : مجموعه مقالات تاریخ فرهنگی / /
تاریخ چاپ : 20 / 1 / 1399
نویسندگان : آمنه ابراهیمی بسابی ،
7 ) عنوان : آشتی و پیوند ایرانیان و مغولان در افسانه مغول دختر
Title : Reconciliation And Union Of Iranians And Mongols In Mongolian Girl Legend
مشخصات نشریه : فرهنگ و ادبیات عامه / Culture and Folk Literature /
تاریخ چاپ : 20 / 1 / 1399
نویسندگان : آمنه ابراهیمی بسابی ،
8 ) عنوان : مردم کوچه و خیابان کجای تاریخ بوده اند؟
مشخصات نشریه : نقد کتاب تاریخ / /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1396
نویسندگان : آمنه ابراهیمی بسابی ،
9 ) عنوان : تحلیلی بر تاریخ نذورات آستان ‌قدس‌ رضوی از صفویه تا قاجاریه
مشخصات نشریه : شیعه شناسی / /
تاریخ چاپ : 20 / 09 / 1396
نویسندگان : آمنه ابراهیمی بسابی ،
10 ) عنوان : تاریخ ناتمام است
مشخصات نشریه : نقد کتاب تاریخ / /
تاریخ چاپ : 21 / 02 / 1396
نویسندگان : آمنه ابراهیمی بسابی ،
11 ) عنوان : کهن الگوی گرگانه در فیروزشاه نامه
مشخصات نشریه : فرهنگ و ادبیات عامه / /
تاریخ چاپ : 04 / 01 / 1396
نویسندگان : آمنه ابراهیمی بسابی ،
12 ) عنوان : زیبارویانو بتکده های چین در فرهنگ و ادب عامیانه ایران
Title : Chinese Beauties And Pagodas In Iranian Folk Culture And Literature
مشخصات نشریه : روابط خارجی / Foreign Relations /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1395
نویسندگان : آمنه ابراهیمی بسابی ،
13 ) عنوان : نقش زن در پدیداری و ماندگاری قصه های ایرانی
مشخصات نشریه : فرهنگ مردم/ صدا و سیما / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1395
نویسندگان : آمنه ابراهیمی بسابی ،
14 ) عنوان : زنان در گفتمان پزشکی ایران
مشخصات نشریه : نقد کتاب تاریخ / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1395
نویسندگان : آمنه ابراهیمی بسابی ،
15 ) عنوان : صوفیان و بودائیان
مشخصات نشریه : نقد کتاب تاریخ / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1394
نویسندگان : پیمان ابوالبشری ، آمنه ابراهیمی بسابی ،
16 ) عنوان : جایگاه رویاپردازی در مشروعیتِ سیاسی_اجتماعی نادرشاه افشار
Title : Die Stellung Der Traumdeutung In Der Politisch-sozialen Legitimität Nāder Šāh-e Afšārs1
مشخصات نشریه : اشپکتروم / Spektrum /
تاریخ چاپ : 1 / 1 /
نویسندگان : آمنه ابراهیمی بسابی ،