سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

پژوهشگران
    جستجو و انتخاب پژوهشگران : تعداد پژوهشگران عضو سامانه بر اساس نوع انتخاب : :  631 نفر
نام خانوادگی :   
دانشکده / واحد پژوهشی :
نمایش 1 تا 20 از 631 مورد   1                  

ردیف اطلاعات بیشترنام پژوهشگر دانشکده/واحد پژوهشیگروه آموزشی/پژوهشی مرتبه علمی / وضعیت فعالیت آدرس صفحه پژوهشگر
1
آجیلی - هادی حقوق و علوم سیاسی روابط بین الملل
دانشیار
هیات علمی آموزشی شاغل
https://aris.atu.ac.ir/ajili
2
آدمی - علی حقوق و علوم سیاسی روابط بین الملل
دانشیار
هیات علمی آموزشی شاغل
https://aris.atu.ac.ir/aliadami
3
آزادمنش - سعید روانشناسی و علوم تربیتی آموزش و پرورش
استادیار
هیات علمی آموزشی شاغل
https://aris.atu.ac.ir/s.azadmanesh
4
آقابابائی - سمیه ادبیات فارسی و زبان های خارجی ادبیات فارسی
استادیار
هیات علمی آموزشی شاغل
https://aris.atu.ac.ir/aghababaei.somaye
5
آگاه - وحید حقوق و علوم سیاسی حقوق عمومی و بین الملل
استادیار
هیات علمی آموزشی شاغل
https://aris.atu.ac.ir/dragah
6
آلبوغبیش - عبداله ادبیات فارسی و زبان های خارجی ادبیات فارسی
دانشیار
هیات علمی آموزشی شاغل
https://aris.atu.ac.ir/ghobeishi
7
آماده - حمید اقتصاد اقتصاد‌ انرژی، کشاورزی و محیط زیست
دانشیار
هیات علمی آموزشی شاغل
https://aris.atu.ac.ir/amadeh
8
ابراهیم نژاد - محمدرضا الهیات و معارف اسلامی معارف اسلامی
دانشیار
هیات علمی آموزشی شاغل
https://aris.atu.ac.ir/ebrahimnejad
9
ابراهیمی - ابراهیم الهیات و معارف اسلامی قرآن و حدیث
استاد
هیات علمی آموزشی شاغل
https://aris.atu.ac.ir/ebrahimi978
10
ابراهیمی - سیده فهیمه ادبیات فارسی و زبان های خارجی تاریخ
استادیار
هیات علمی آموزشی شاغل
https://aris.atu.ac.ir/sfebrahimi
11
ابراهیمی - مهدی مدیریت و حسابداری مدیریت بازرگانی
دانشیار
هیات علمی آموزشی شاغل
https://aris.atu.ac.ir/ebrahimistgm
12
ابراهیمی بسابی - آمنه ادبیات فارسی و زبان های خارجی تاریخ
استادیار
هیات علمی آموزشی شاغل
https://aris.atu.ac.ir/amenehebrahimi
13
ابراهیمی سروعلیا - محمدحسن مدیریت و حسابداری مالی و بانکداری
دانشیار
هیات علمی آموزشی شاغل
https://aris.atu.ac.ir/mh.ebrahimi
14
ابراهیمی قوام - صغرا روانشناسی و علوم تربیتی روانشناسی تربیتی
دانشیار
هیات علمی آموزشی شاغل
https://aris.atu.ac.ir/qavam
15
ابوطالب جولا - سارا علوم ارتباطات ارتباطات
استادیار
هیات علمی آموزشی شاغل
https://aris.atu.ac.ir/joula
16
ابوعلی - رجاء ادبیات فارسی و زبان های خارجی ادبیات عرب
دانشیار
هیات علمی آموزشی شاغل
https://aris.atu.ac.ir/raja
17
اثباتی - اسماعیل الهیات و معارف اسلامی فلسفه و مبانی کلام اسلامی
استادیار
هیات علمی آموزشی شاغل
https://aris.atu.ac.ir/esbati
18
احتشامی - ثمر ادبیات فارسی و زبان های خارجی مترجمی زبان انگلیسی
استادیار
هیات علمی آموزشی شاغل
https://aris.atu.ac.ir/samar.ehteshami
19
احمدنیا - شیرین علوم اجتماعی جمعیت شناسی
دانشیار
هیات علمی آموزشی شاغل
https://aris.atu.ac.ir/ahmadnia
20
احمدوند - شجاع حقوق و علوم سیاسی علوم سیاسی
دانشیار
هیات علمی آموزشی شاغل
https://aris.atu.ac.ir/ahmadvand