سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/yousefi
نام و نام خانوادگی : محمدقلی یوسفی
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : برنامه ریزی و توسعه اقتصادی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : اقتصاد وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 88725400 ایمیل : yousefi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 87 مورد)
1 ) عنوان : بهینه یابی ظرفیت تولیدی صنایع کوچک و بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی؛رهیافت زنجیره مارکف – سوئیچینگ
Title : Optimizing The Production Capacity Of Small And Large Industries In The Path Of Economic Development; Markov-switching Chain Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی / Journal of Economic Growth and Development Research /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1400
نویسندگان : مهران حافظی بیرگانی ، علیرضا دقیقی اصلی ، محمدقلی یوسفی ، تیمور محمدی ، مرجان دامن کشیده ،
2 ) عنوان : تاثیر بهره وری کل عوامل تولید...
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 01 / 1400
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ، حمید آماده ،
3 ) عنوان : مقایسه کارایی و بهره وری موجود با وضعیت مطلوب در صنایع کارخانه ای ایران
Title : Comparison Of Efficiency And Productivity With The Desired Situation In Iran's Manufacturing Industries
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 10 / 11 / 1399
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ، حمید آماده ،
4 ) عنوان : تاثیر بهره وری کل عوامل تولید بر اشتغال در صنایع تولیدی ایران
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1398
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ، حمید آماده ، شیما سنگسری ،
5 ) عنوان : کارافرین به مثابه نیروی پیش برنده...
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 20 / 08 / 1397
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
6 ) عنوان : بررسی مزیت‌های نسبی و آمادگی صنایع کارخانه‌ای ایران برای شرایط رقابتی تجارت آزاد و الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO)
Title : Assessing The Comparative Advantages And Readiness Of Iran's Manufacturing Industries For Competitive Conditions Of Free Trade And Accession To The World Trade Organization (wto)
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوين / اقتصاد و تجارت نوين /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1397
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، محمدقلی یوسفی ، محمدمهدی بهکیش ،
7 ) عنوان : تخمین بیکاری پنهان در صنایع کارخانه ای ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1395
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ، بهمن خادم ،
8 ) عنوان : بررسی رابطه علی بین تولیدات و صادرات در ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1393
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ، تیمور محمدی ،
9 ) عنوان : بررسی سهم نسبی جایگزینی واردات و ارتقا صادرات و تقاضای داخلی در رشد تولیدات
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1393
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ، تیمور محمدی ،
10 ) عنوان : تحلیلی پیرامون رویکرد حقوق بشری به مساله فقر
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1393
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
11 ) عنوان : برداشتهای نادرست از علم اقتصاد
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1393
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
12 ) عنوان : بررسی اثرات صادرات غیر نفتی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1393
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
13 ) عنوان : آثار شوک های تقاضای بخش صنعت بر تولیدات
مشخصات نشریه : مجله توسعه و سرمایه / /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1393
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
14 ) عنوان : بررسی عوامل تعیین کننده بهره وری در صنایع کارخانه ای ایران
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1393
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
15 ) عنوان : بررسی مقایسه ای تاثیر آزادسازی تجاری و مالی بر رشد اقتصادی
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری / /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1393
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ، اصغر مبارک ،
16 ) عنوان : نقش نهادها در فرایند توسعه اقتصادی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1393
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
17 ) عنوان : حقوق مالکیت به عنوان کلید توسعه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1393
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
18 ) عنوان : برداشت های نادرست از علم اقتصاد
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1393
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
19 ) عنوان : اقتصاد آزاد و حاکمیت قانون
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1393
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
20 ) عنوان : بررسی علل شکست سیاستهای تعدیل اقتصادی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1393
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
21 ) عنوان : نقش نهادها در توسعه اقتصادی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1393
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
22 ) عنوان :
Title : The Impact Of Oil Export Earnings On The Economy Of Opec
مشخصات نشریه : The Indian economic journal : the quarterly journal of the Indian Economic Association / The Indian economic journal : the quarterly journal of the Indian Economic Association /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1393
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
23 ) عنوان :
Title : Globalisation Experience Of Opec Economies
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1393
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
24 ) عنوان :
Title : Education And Humen Resource Development In Iran
مشخصات نشریه : ASIAN ECONOMIC REVIEW journal / ASIAN ECONOMIC REVIEW journal /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1393
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
25 ) عنوان :
Title : Determinants Of Industries Growth
مشخصات نشریه : The Indian economic journal : the quarterly journal of the Indian Economic Association / The Indian economic journal : the quarterly journal of the Indian Economic Association /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1393
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
26 ) عنوان : عوامل تعیین کننده واردات ایران
مشخصات نشریه : مجله برنامه و بودجه / /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1393
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
27 ) عنوان : اندیشه هایی که به جایزه نوبل منجر شد
مشخصات نشریه : مجله برنامه و بودجه / /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1393
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
28 ) عنوان : بررسی و روش شناسی پیوندهای پیشینی
مشخصات نشریه : مجله برنامه و بودجه / /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1393
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
29 ) عنوان : منافع ایران از گسترش همکاری
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1393
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
30 ) عنوان : تعیین مکان مناسب برای استقرار نواحی صنعتی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1393
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
31 ) عنوان : بررسی عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری خصوصی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1393
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
32 ) عنوان : بررسی آزمون مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1393
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
33 ) عنوان : بررسی تأثیر آزادسازی تجاری و توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری / /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1393
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ، اصغر مبارک ،
34 ) عنوان : آثار شوک های تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصولات صنایع کارخانه ای ایران
Title : The Impact Of Demand Shocks On Prices Of Manufactured Goods Industries In Iran
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری / /
تاریخ چاپ : 23 / 10 / 1393
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ، تیمور محمدی ، مجتبی بهمنی ،
35 ) عنوان : سنجش آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی خشکسالی SAM
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 19 / 10 / 1393
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، محمدقلی یوسفی ، حمید آماده ، عباس شاکری حسین آباد ،
36 ) عنوان : مقایسه ظرفیت بالقوه و بالفعل اشتغالزایی در صنایع کارخانه ای
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1392
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
37 ) عنوان : مقایسه ظرفیت بالقوه و بالفعل اشتغالزایی در صنایع کارخانه ای ایران
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
38 ) عنوان : تخمین کمی منابع رشد صنعتی در صنایع کارخانه ای ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1392
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ، الهه محمدی ،
39 ) عنوان : بررسی نظرات مکاتب نئوکلاسیک ، اتریشی و نهادگرایی در باره مکانیزم بازار
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1392
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
40 ) عنوان : بررسی میزان ایجاد تخریب شغل و تفکیک اثرات ساختاری ایستا پویا و ثابت بر اشتغالزایی در صنایع کارخانه ای ایران
مشخصات نشریه : اقتصاد و الگوسازی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1392
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ، طاهره کریمی دستنانی ،
41 ) عنوان : پیش بینی مقدار تقاضای نفت خام در ایران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) و مدل (ARMAX)
Title : Predicting The Amount Of Crude Oil Demand In Iran Using Artificial Neural Networks (ann) And Model (armax)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 31 / 04 / 1392
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ، تیمور محمدی ، نوید معرف زاده ،
42 ) عنوان : بررسی میزان ایجاد شغل
مشخصات نشریه : اقتصاد و الگوسازی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
43 ) عنوان : تغییرات ساختاری و تاثیر آن بر اشتغال صنعتی در صنایع کارخانه ای ایران
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1392
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ، حمید آماده ، طاهره کریمی ،
44 ) عنوان : تعیین اهمیت نسبی بخش های اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک داده- ستانده و اخذ رویکرد پیوندهای پسین و پیشین خالص
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1391
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ، محمدحسین غلباش ،
45 ) عنوان : تعیین پیوندهای بین بخشی در اقتصاد ایران با استفاده از روش حذف فرضی
مشخصات نشریه : پژوهشهای رشد و توسعه پایدار / /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1391
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
46 ) عنوان : سنجش آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی خشکسالی SAM
Title : Assessing The Economic And Social Effects Of The Sam Drought
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / Economic policy /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1390
نویسندگان : حمید آماده ، محمدقلی یوسفی ، علی اصغر بانوئی ، عباس شاکری حسین آباد ،
47 ) عنوان : تحقیق و توسعه و بهره وری کل عوامل در صنعت نفت و گاز
مشخصات نشریه : مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1390
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
48 ) عنوان : آثار شوک های تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصولات صنایع کارخانه ای
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1390
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ، تیمور محمدی ، مجتبی بهمنی ،
49 ) عنوان : بررسی عوامل تعیین کننده بهره وری در صنایع کارخانه ای ایران
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1390
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
50 ) عنوان : آثار شوک های تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصولات صنایع کارخانه ای ایران
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1390
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
51 ) عنوان : حکومت قانون و آزادی اقتصادی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1389
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
52 ) عنوان : فساد و توسعه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1389
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
53 ) عنوان : آثار شوک های تقاضا ی بخش صنعت برتولید صنایع کارخانه ای ایران
مشخصات نشریه : مجله توسعه و سرمایه / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1389
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
54 ) عنوان : حکومت قانون و آزادی اقتصادی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1389
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
55 ) عنوان : بررسی اثرات صادرات غیر نفتی بر کاهش شکاف در آمدی در اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1389
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
56 ) عنوان : نگاه حقوق بشر به مسئله فقر
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1389
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
57 ) عنوان : تحلیلی پیرامون رویکرد حقوق بشری به مسئله فقر
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1389
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
58 ) عنوان : بررسی عوامل تعیین کننده رشد بهره وری وفقر در مناطق روستایی ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های روستایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1389
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
59 ) عنوان : بررسی عوامل تعیین کننده رشد بهره وری وفقر درمناطق روستائی ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های روستایی / /
تاریخ چاپ : 14 / 11 / 1388
نویسندگان : فرشاد مومنی ، محمدقلی یوسفی ، اصغر مبارک ،
60 ) عنوان : بررسی آزمون مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای با ریسک منفی D-CAPM جهت مقایسه ریسک و بازده در بازار اوراق بهادار تهران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1388
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
61 ) عنوان : بررسی عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری خصوصی در ایران با روش خود توضیح برداری
مشخصات نشریه : پژوهشهای رشد و توسعه پایدار / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1388
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
62 ) عنوان : برداشت های نادرست از علم اقتصاد
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1387
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
63 ) عنوان : تشخیص نادرست علل و تداوم توسعه نیافتگی اقتصادی ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1386
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
64 ) عنوان : اقتصاد آزاد و ضرورت دستیابی به آن
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1386
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
65 ) عنوان : یک قرن تجربه بی حاصل
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1386
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
66 ) عنوان : بازگشت به شاخص های توسعه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1386
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
67 ) عنوان : محیط زیست و محاسبات اقتصادی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1386
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
68 ) عنوان : حقوق مالکیت عامل کلیدی توسعه اقتصادی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1386
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
69 ) عنوان : مهاجرت کار و سرمایه از ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1385
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
70 ) عنوان : قوه قضائیه و توسعه اقتصادی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1385
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
71 ) عنوان : بررسی سیاست های تعدیل در فرایند توسعه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1385
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
72 ) عنوان : بررسی علل شکست سیاست های تعدیل در فرایند توسعه اقتصادی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1385
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
73 ) عنوان : مشکل رشته اقتصاد معاصر در چیست؟
مشخصات نشریه : اقتصاد سیاسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1385
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
74 ) عنوان : توسعه و نظم جهانی
مشخصات نشریه : اقتصاد سیاسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1385
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
75 ) عنوان : توهم تجارت بین الملل
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 20 / 10 / 1384
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
76 ) عنوان : فقر، جهانی شدن و رشد اقتصادی نگاهی به بعضی از ارتباطات آماری
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 20 / 10 / 1384
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
77 ) عنوان : موانع اداری توسعه اقتصادی ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1384
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
78 ) عنوان : رسیدگی به فقرای روستایی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1383
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
79 ) عنوان : جهانی شدن و ضرورت تدوین سیاستهای رقابتی مناسب برای ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1383
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
80 ) عنوان : جهانی شدن و ضرورت تدوین سیاستهای رقابتی مناسب برای ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1383
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
81 ) عنوان : نقش نهاد ها در فرایند توسعه اقتصادی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1382
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
82 ) عنوان : بررسی تاثیر ایجاد بنگاههای جدید خودرو و قطع ساز بر رفاه مصرف کننده و تولید کننده
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 19 / 02 / 1380
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
83 ) عنوان : بررسی و تحلیل همکاری اقتصادی کشورهای عضو اکو با استفاده از شاخص های تراکم، تکمیلی و جانبداری تجاری
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 03 / 10 / 1379
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ، حمیدرضا ارباب ،
84 ) عنوان : بررسی و تحلیل همکاری اقتصادی کشورهای عضو اکو با استفاده از شاخص‌های تراکم، تکمیلی و جانبداری تجاری
Title : Investigating And Analyzing The Economic Cooperation Of Eco Member Countries Using Density, Complementary And Trade Bias Indicators
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1379
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ، حمیدرضا ارباب ،
85 ) عنوان : بررسی روش شناسی پیوندهای پسین و پیشین و تعیین محتوای واردات بخش های اقتصا
مشخصات نشریه : مجله برنامه و بودجه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1378
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، محمدقلی یوسفی ، حسین ورمرزیار ،
86 ) عنوان : رقابت، جهانی شدن و توسعه نیافتگی
مشخصات نشریه : مجله برنامه و بودجه / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1375
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،
87 ) عنوان :
Title : The Role Of Education In Economic Development Of Iran
مشخصات نشریه : ASIAN ECONOMIC REVIEW journal / ASIAN ECONOMIC REVIEW journal /
تاریخ چاپ : 12 / 01 / 1374
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ،