سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/tari
نام و نام خانوادگی : فتح اله تاری
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد بازرگانی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02188713160 ایمیل : tari@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی : https://scimet.atu.ac.ir/Profile.php?welcome=true#tab-3
حساب Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Fathollah_Tari
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 99 مورد)
1 ) عنوان : حذفی
مشخصات نشریه : / International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management /
تاریخ چاپ : 19 / 8 / 1401
نویسندگان :
2 ) عنوان : Providing an Islamic approach of monetary systems
Title : Providing An Islamic Approach Of Monetary Systems
مشخصات نشریه : / International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management /
تاریخ چاپ : 3 / 7 / 1401
نویسندگان : محمد مهدی مجاهدی موخر ، محمود عیسوی ، امیر خادمعلی زاده ، فتح اله تاری ،
3 ) عنوان : کارايی ابزارهای الکترونيک در عملکرد بانکی کشور
Title : Efficiency Of Electronic Devices In The Country's Banking Performance.
مشخصات نشریه : اقتصاد و مدیریت شهری / Urban Economics and Management /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1400
نویسندگان : فتح اله تاری ، تیمور محمدی ، مهدي نوبخت ،
4 ) عنوان : کارایی ابزارهای الکترونیک در عملکرد بانکی
Title : Investigating The Efficiency Of Electronic Devices In The Country's Banking Performance
مشخصات نشریه : اقتصاد و مدیریت شهری / Urban Economics and Management /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1400
نویسندگان : فتح اله تاری ، تیمور محمدی ، مهدی نوبخت ،
5 ) عنوان : عدالت قراردادي از دیدگاه اقتصاد اسلامی: مطالعه تطبیقی قوانین کنترل اجاره مسکن
Title : Contractual Justice From The Perspective Of Islamic Economics: A Comparative Study Of Rent Control Laws
مشخصات نشریه : اقتصاد اسلامی / Islamic Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : فتح اله تاری ، مجید حبیبیان نقیبی ، محمود عیسوی ، ابولفضل پاسبانی صومعه ، امین زاهدمهر ،
6 ) عنوان : تعیین نسبت کفایت سرمایه مناسب در بانک های اسلامی ایران
Title : The Optimal Capital Adequacy Ratio In Islamic Banks: The Study Of Iranian Banks
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / Financial Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1400
نویسندگان : محمود عیسوی ، حبیب انصاری سامانی ، فتح اله تاری ، حسن عموزاد خلیلی ،
7 ) عنوان : سرمایه گذاری در بخش فرهنگ و رشد اقتصادی
Title : Investing In Culture And Economic Growth
مشخصات نشریه : دانش سرمایه گذاری / Journal of Investment Knowledge /
تاریخ چاپ : 24 / 3 / 1400
نویسندگان : فتح اله تاری ، عباس شاکری حسین آباد ، مهدی تقوی ، سارا حنجری ، احمد جعفری صمیمی ،
8 ) عنوان :
Title : The Role Of Electronic Receipt And Payment Instruments In The Development Of Banking Services
مشخصات نشریه : / Iranian Journal of Accounting, Auditing and Finance /
تاریخ چاپ : 14 / 8 / 1399
نویسندگان : فتح اله تاری ،
9 ) عنوان : ارزیابی تاثیر تسهیل تجاری بر تجارت دوجانبه صنعتی کشورهای درحال توسعه
Title : The Evaluation Of The Impact Of Trade Facilitation On Bilateral Industrial Trade In Developing Countries
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصاد صنعتی / Journal of Industrial Economic Researches /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : فتح اله تاری ، جواد رضایی ، تیمور محمدی ، سمیه شاه حسینی ،
10 ) عنوان : تاثیر خصوصی سازی بانکها بر نقدینگی نظام بانکی ایران
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 13 / 06 / 1399
نویسندگان : فتح اله تاری ، تیمور محمدی ، محسن فدوی Fadavi ،
11 ) عنوان : تاثیر سرمایه‎ گذاری مستقیم خارجی و حکمرانی خوب بر اشتغال در کشورهای در حال‎ توسعه
Title : The Impact Of Foreign Direct Investment And Good Governance On Employment In Developing Countries
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری / /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1399
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، فتح اله تاری ،
12 ) عنوان : بررسی اثر تعاملی فرهنگ، ورزش، رسانه و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته
Title : Investigating The Interactive Effect Of Culture, Sports, Media And Human Capital On Economic Growth In Iranian Provinces
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / اقتصاد و تجارت نوین /
تاریخ چاپ : 2 / 2 / 1399
نویسندگان : سارا حنجری ، فتح اله تاری ، مهدی تقوی ، احمد جعفری صمیمی ، عباس شاکری حسین آباد ،
13 ) عنوان : بررسی اثر تعاملی فرهنگ، ورزش، رسانه و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته
Title : Investigating The Interactive Effect Of Culture, Sports, Media And Human Capital On Economic Growth In Iranian Provinces: A Generalized Torque Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / New Economy and Trade /
تاریخ چاپ : 2 / 2 / 1399
نویسندگان : فتح اله تاری ، عباس شاکری حسین آباد ،
14 ) عنوان :
Title : Ranking Of Banks In Terms Of Providing Electronic Services Using Two Approaches Topsis And Vikor
مشخصات نشریه : / Journal of Industrial Strategic Management /
تاریخ چاپ : 11 / 1 / 1399
نویسندگان : فتح اله تاری ، سید حسن قوامی ،
15 ) عنوان : تاثیر صنایع فرهنگی مذهبی بر رشد اقتصادی ایران
مشخصات نشریه : مطالعات و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 15 / 12 / 1398
نویسندگان : فتح اله تاری ، سارا حنجری ، مهدی تقوی ، احمد جعفری صمیمی ،
16 ) عنوان : اثر تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری بخش های صنعت و معدن و کشاورزی
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / /
تاریخ چاپ : 16 / 06 / 1398
نویسندگان : فتح اله تاری ،
17 ) عنوان : تاثیر خصوصی سازی بانکها بر نقدینگی نظام بانکی اایران
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 15 / 05 / 1398
نویسندگان : فتح اله تاری ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، محسن فدوی Fadavi ،
18 ) عنوان : تاثیر خصوصی سازی بانکها بر نقدینگی نظام بانکی اایران
Title : The Impact Of Bank Privatization On The Liquidity Of The Iranian Banking System
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / Economic research and policies /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1398
نویسندگان : فتح اله تاری ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، محسن فدوی ،
19 ) عنوان : عوامل موثر بر انحراف تسهیلات
Title : Factors Affecting Facility Diversion
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1398
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، فتح اله تاری ،
20 ) عنوان : تخصیص بهینه گاز طبیعی در ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات اقتصادی انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1397
نویسندگان : فتح اله تاری ، صدیقه سادات سیدعلی روته ، عاطفه تکلیف ، عبدالرسول قاسمی ،
21 ) عنوان : رابطه بین شاخص های ثبات با کارایی فنی بانک‌های ایران طی سال‌های (1395-1383)
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1397
نویسندگان : محمود عیسوی ، فتح اله تاری ، حبیب انصاری سامانی ، حسن عموزاد خلیلی ،
22 ) عنوان : رابطه بین شاخص های ثبات با کارایی فنی بانک های ایران
Title : Relationship Between Stability Indicators And Technical Efficiency Of Iranian Banks
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1397
نویسندگان : محمود عیسوی ، فتح اله تاری ،
23 ) عنوان : تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی در بانکهای ایران طی سالهای 1382-1393
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / /
تاریخ چاپ : 15 / 08 / 1397
نویسندگان : فتح اله تاری ، محمود عیسوی ، حسن عموزاد خلیلی ، حبیب انصاری سامانی ،
24 ) عنوان : رابطه بین شاخص‌های ثبات با کارایی فنی بانک‌های ایران طی سال‌های (1395-1383)
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1397
نویسندگان : محمود عیسوی ، فتح اله تاری ، حبیب انصاری سامانی ، حسن عموزاد خلیلی ،
25 ) عنوان :
Title : Developing A Comprehensive Pattern Of Preventing Stock Price Manipulation In Iran’s Capital Market: A Grounded Theory Approach
مشخصات نشریه : مجله ایرانی مالی / Iranian Journal of Finance /
تاریخ چاپ : 8 / 5 / 1397
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، فتح اله تاری ،
26 ) عنوان : بررسی تناسب کارکردی نسبت های سرمایه در بانک های ایران
مشخصات نشریه : چشم انداز مدیریت مالی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1397
نویسندگان : محمود عیسوی ، فتح اله تاری ، حبیب انصاری سامانی ، حسن عموزاد خلیلی ،
27 ) عنوان : مقایسه مدلهای شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک و لاجیت در ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان
مشخصات نشریه : پژوهش های پولی - بانکی / /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1396
نویسندگان : فتح اله تاری ، سید احمد ابراهیمی ، سید جعفر موسوی ، محمود کلانتری ،
28 ) عنوان :
Title : The Effect Of Privatization`on The Profitability Of Private, State And Priva Trzed,Banks In Iran
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 09 / 07 / 1396
نویسندگان : فتح اله تاری ، Teymour Mohammadi ، Abas Shakeri Hosein Abad ، Mohsen Fadavi ،
29 ) عنوان : خصوصی‌سازی در نظام بانکی و تأثیر آن بر شاخص‌های سودآوری
Title : Privatization In The Banking System And Its Impact On The Profitability Indices
مشخصات نشریه : پول و اقتصاد / Money and Economy /
تاریخ چاپ : 9 / 7 / 1396
نویسندگان : فتح اله تاری ، عباس شاکری حسین آباد ، تیمور محمدی ،
30 ) عنوان : بررسی منحنی j در روابط تجاری ایران بر مبنای تراز تجاری کل
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : فتح اله تاری ، هادی اسماعیل پور مقدم ، وحید دهباشی ،
31 ) عنوان : عوامل موثربرانحراف تسهیلات اعطایی درایران
Title : Factors Affecting The Diversion Of Granted Facilities In Iran
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / Research and Economic Policy /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1396
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، فتح اله تاری ، کریم آقاجانی ،
32 ) عنوان : اصلاح ساختار بانک مرکزی ازحیث استقلال سیاسی واقتصادی
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1395
نویسندگان : فتح اله تاری ،
33 ) عنوان : اثر تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1395
نویسندگان : فتح اله تاری ،
34 ) عنوان : بانکهای خصوصی و رقابت صنعت بانکداری
مشخصات نشریه : نظریه های اقتصاد مالی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1395
نویسندگان : فتح اله تاری ، نسرین شمسیان ،
35 ) عنوان : بررسی اثر تعاملی فرهنگ، ورزش، رسانه، و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته
Title : Investigating The Interactive Effect Of Culture, Sports, Media, And Human Capital On The Economic Growth Of Iranian Provinces: A Generalized Torque Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / New Economy and Trade /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1394
نویسندگان : فتح اله تاری ، عباس شاکری حسین آباد ،
36 ) عنوان : تاثیر خمس بر مصرف و سرمایه گذاری رهیافتی از الگوی کالدور
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 28 / 12 / 1393
نویسندگان : فتح اله تاری ، سمیه جعفری ،
37 ) عنوان : الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
مشخصات نشریه : پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 09 / 12 / 1393
نویسندگان : فتح اله تاری ، صمد عزیزنژاد ،
38 ) عنوان : بهبود فضای کسب و کار در برنامه پنجم توسعه
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 09 / 12 / 1393
نویسندگان : فتح اله تاری ، سید محسن علوی منش ،
39 ) عنوان : تامین مالی خرد بنگاهها به شیوه قرض الحسنه
مشخصات نشریه : اقتصاد و بانکداری اسلامی / /
تاریخ چاپ : 10 / 11 / 1393
نویسندگان : فتح اله تاری ،
40 ) عنوان : نقش خصوصی سازی وتغییر ساختار مالکیت بر کارایی شرکت های بیمه
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1392
نویسندگان : فتح اله تاری ، لطیف حنیفه زاده ،
41 ) عنوان : اقتصاد مقاومتی و مولفه های ان
مشخصات نشریه : سیاست های راهبردی و کلان / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1392
نویسندگان : فتح اله تاری ، زهرا کاویانی ،
42 ) عنوان : هزینه های بهداشتی خصوصی و عمومی واثرات انها بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در بلند مدت: رویکرد میانگین گیری مدل بیزینی
Title : Public And Private Health Expenditure And Their Impacts On The Long-term Economic Growth Of Selected Countries: Bayesian Model Averaging Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی / پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1392
نویسندگان : فتح اله تاری ، محمد شیری جیان ، محسن مهر ارا ، حسین امیری ،
43 ) عنوان : ارزیابی راهبرد سرمایه گذاری معکوس در بورس اوراق بهادار
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1392
نویسندگان : خدیجه مهدوی ، صمد عزیز نژاد ، فتح اله تاری ،
44 ) عنوان : راه کارهای جهادی برای بهبود فضای کسب و کار
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1391
نویسندگان : فتح اله تاری ، سعید غلامی باغی ،
45 ) عنوان : اثر توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیک بر تقاضای پول
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1391
نویسندگان : فتح اله تاری ، آقای شاپوری ،
46 ) عنوان : براورد ظرفیت و کوشش مالیاتی استان یزد (با الگوی گرفتن از فرم عمومی منحنی لافر)
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1391
نویسندگان : فتح اله تاری ، آقای پور دهقان ،
47 ) عنوان : براورد ظرفیت و کوشش مالیاتی استان یزد
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1391
نویسندگان : فتح اله تاری ، مصطفی پوردهقان اردکان ،
48 ) عنوان : اثر توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی بر تقاضای پول
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1391
نویسندگان : فتح اله تاری ، آقای شاپوری ،
49 ) عنوان : تکافل سازوکاری برای ارائه بیمه های خرد
مشخصات نشریه : جستارهای اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1390
نویسندگان : فتح اله تاری ، غدیر مهدوی کلیشمی ، آسیه رشیدی نژاد ،
50 ) عنوان : تکافل سازوکاری مناسب برای ارائه بیمه های خرد
مشخصات نشریه : جستارهای اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : فتح اله تاری ، سیدمحمدرضا سیدنورانی ، غدیر مهدوی کلیشمی ، حسین رشیدی نژاد ،
51 ) عنوان : تکافل، سازگاری مناسب برای ارائه بیمه های خرد در مناطق روستایی
مشخصات نشریه : جستارهای اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : سید نورانی سید نورانی ، فتح اله تاری ، رشیدی نژاد رشیدی نژاد ،
52 ) عنوان : بهبود فضای کسب و کار برنامه پنجم توسعه
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1390
نویسندگان : فتح اله تاری ، سید محسن علوی منش ،
53 ) عنوان : تکافل، سازوکاری مناسب برای ارائه بیمه های خرد در مناطق روستائی ایران
Title : Takaful, A Suitable Mechanism For Providing Microinsurance In Rural Areas Of Iran
مشخصات نشریه : جستارهای اقتصادی / Economic Essays /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1390
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، فتح اله تاری ، غدیر مهدوی کلیشمی ، حسین رشیدی نژاد ،
54 ) عنوان : تاثیر فرهنگ بر الگوی مصرف کشور و راهکارهای بهبود ان
مشخصات نشریه : مهندسی فرهنگی / /
تاریخ چاپ : 31 / 04 / 1390
نویسندگان : فتح اله تاری ، سعید غلامی باغی ،
55 ) عنوان : الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و اثر آن بر واردات کالاهای واسطه‌ ای‌ -‌ سرمایه ‌ای
Title : 0
مشخصات نشریه : پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی / Journal of Economic Growth and Development Research /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1390
نویسندگان : فتح اله تاری ، صمد عزیزنژاد ، سیدمحمدرضا سیدنورانی ،
56 ) عنوان : الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و اثر آن برواردات کالاهای واسطه ای -سرمایه ای ایران
Title : Iran's Accession To The World Trade Organization And Its Effect On The Import Of Iranian Intermediate-capital Goods
مشخصات نشریه : پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی / Journal of Economic Growth and Development Research /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1390
نویسندگان : صمد عزیز زاده ، سیدمحمدرضا سیدنورانی ، فتح اله تاری ،
57 ) عنوان : تاثیر فرهنگ بر الگوی مصرف
مشخصات نشریه : مهندسی فرهنگی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1390
نویسندگان : فتح اله تاری ، سعید غلامی باغی ،
58 ) عنوان : تاثیر متقابل فرهنگ و قاچاق
مشخصات نشریه : مهندسی فرهنگی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1389
نویسندگان : فتح اله تاری ، سعید غلامی باغی ،
59 ) عنوان : چالش های فضای کسب و کار و نظام تعرفه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : فتح اله تاری ، سعید غلامی باغی ،
60 ) عنوان : بررسی عملکرد برنامه چهارم و ..
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1388
نویسندگان : فتح اله تاری ، سعید غلامی باغی ،
61 ) عنوان : بررسی و مقایسه سیاستهای حمایتی تجاری...
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1388
نویسندگان : فتح اله تاری ،
62 ) عنوان : استفاده از بازار پول در صنایع ذریایی
مشخصات نشریه : پیام دریا / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1386
نویسندگان : فتح اله تاری ،
63 ) عنوان : اثربخشی سیاستهای ابلاغی اصل 44 از طریق اصلاح قوانین تجاری
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1386
نویسندگان : فتح اله تاری ،
64 ) عنوان : روشی برای تجزیه و تحلیل در دسترس بودن و بقای گذرا یک سیستم با هر ترکیبی از اجزا با استفاده از درخت خطا
Title : A Methodology For Analyzing The Transient Availability And Survivability Of A System With Every Combination Of Components By Using Fault Tree
مشخصات نشریه : Applied Mathematics and Computation / Applied Mathematics and Computation /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1386
نویسندگان : مقصود امیری ، F. ghasemi ، فتح اله تاری ، ali mohtashami ، Jamshid Salehi Sedghiani ،
65 ) عنوان : شناخت روشهای اعتباری
مشخصات نشریه : پیام دریا / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1386
نویسندگان : فتح اله تاری ،
66 ) عنوان :
Title : Making Interest Free Banking...
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 09 / 07 / 1386
نویسندگان : فتح اله تاری ،
67 ) عنوان : making interest free ....
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 09 / 07 / 1386
نویسندگان : فتح اله تاری ،
68 ) عنوان : اصلاح فضای تجاری برای صادرات
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1386
نویسندگان : فتح اله تاری ،
69 ) عنوان : نقش سرمایه اجتماعی در خصوصی سازی
مشخصات نشریه : پژوهش و برنامه ریزی شهری / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1386
نویسندگان : فتح اله تاری ،
70 ) عنوان : بررسی تحولات در کارگاههای صنعتی
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1385
نویسندگان : فتح اله تاری ، ابراهیم عربی ،
71 ) عنوان : سیاستهای کلی اصل هل و فضای کسب و کار
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1385
نویسندگان : فتح اله تاری ،
72 ) عنوان : جایگاه بازار سرمایه در کشور و چشم انداز آن
مشخصات نشریه : بررسی های بازرگانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1385
نویسندگان : فتح اله تاری ،
73 ) عنوان : کالبدشکافی قوانین حاکم بر مناطق آزاد
مشخصات نشریه : پیام دریا / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1385
نویسندگان : فتح اله تاری ،
74 ) عنوان : کالبدشکافی قوانین مناطق آزاد
مشخصات نشریه : پیام دریا / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1385
نویسندگان : فتح اله تاری ،
75 ) عنوان : برآورد ارزش حقیقی آب زیرزمینی در مناطق مختلف ایران
Title : Estimation Of Real Value Of Groundwater In Different Regions Of Iran
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1385
نویسندگان : فتح اله تاری ، سیدمحمدرضا سیدنورانی ، پریسا رفیعی ،
76 ) عنوان : استفاده از مقررات زدایی در رفع موانع تولید
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1385
نویسندگان : فتح اله تاری ،
77 ) عنوان : استفاده از مقررات زدایی برای رفع موانع تولید
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 02 / 05 / 1385
نویسندگان : فتح اله تاری ،
78 ) عنوان : استفاده از مقررات زدایی برای رفع موانع تولید
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1385
نویسندگان : فتح اله تاری ،
79 ) عنوان : براورد ارزش حقیقی..
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1385
نویسندگان : فتح اله تاری ، سیدمحمدرضا سیدنورانی ،
80 ) عنوان : نگرش اقتصاد سنجی به هزینه های تامین اجتماعی
مشخصات نشریه : رفاه اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1385
نویسندگان : فتح اله تاری ،
81 ) عنوان : قدرت مقررات زدایی
مشخصات نشریه : تازه های اقتصاد / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1385
نویسندگان : فتح اله تاری ،
82 ) عنوان : نقد و برسی قوانین سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد
مشخصات نشریه : تازه های اقتصاد / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1384
نویسندگان : فتح اله تاری ،
83 ) عنوان : نقش اعتبارات پرداختی سیستم بانکی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1384
نویسندگان : فتح اله تاری ،
84 ) عنوان : بررسی بخش نفت و ...در برنامه چهارم
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1383
نویسندگان : فتح اله تاری ،
85 ) عنوان : نقش نهادهای مالی در رشد اقتصادی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1382
نویسندگان : فتح اله تاری ،
86 ) عنوان : ارزیابی سهم هزینه های کار و انرژی و سرمایه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1381
نویسندگان : فتح اله تاری ،
87 ) عنوان : اثر اختلاف EPS انتظاری و واقعی بر منافع خریداران و فروشندگان
مشخصات نشریه : اقتصاد و مدیریت شهری / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1381
نویسندگان : فتح اله تاری ،
88 ) عنوان : بررسی نقش و تاثیر متقابل هزینه های اموزش و رشد اقتصادی
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1381
نویسندگان : فتح اله تاری ،
89 ) عنوان : عوامل موفقیت و .. ناکامی مناطق آزاد
مشخصات نشریه : بندر و دریا / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1380
نویسندگان : فتح اله تاری ،
90 ) عنوان : انحصار اقتصاد و صنعت را به کجا می برد؟
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1380
نویسندگان : فتح اله تاری ،
91 ) عنوان : گردآوری و تهیه مجموعه مقالات گروه اقتصاد بازرگانی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1378
نویسندگان : فتح اله تاری ،
92 ) عنوان : گذری بر صنعت توریسم در ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 30 / 06 / 1378
نویسندگان : فتح اله تاری ،
93 ) عنوان : تفکیک رانت ... و کمیابی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1378
نویسندگان : فتح اله تاری ،
94 ) عنوان : فیلیپس و روند شکل گیری نظریه بیکاری ..
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1377
نویسندگان : فتح اله تاری ،
95 ) عنوان : نظام دسته بندی منابع طبیعی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1376
نویسندگان : فتح اله تاری ،
96 ) عنوان : واقعیت و نظریه در اقتصاد
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1375
نویسندگان : فتح اله تاری ،
97 ) عنوان : سوبسید در آموزش عالی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1374
نویسندگان : فتح اله تاری ،
98 ) عنوان : عدالت قراردادی و شاخص قدرت چانه زنی مستاجران
Title : Contual Justice And The Index Of Bargaining Power Of Tenants
مشخصات نشریه : / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 1 / 1 /
نویسندگان : فتح اله تاری ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، امین زاهدمهر ،
99 ) عنوان : طراحی مدل انتقال تکنولوژی..
Title : Designing A Quality Model Of Technology Transfer In The Upstream Iranian Oil Industry
مشخصات نشریه : / Iranian economic review /
تاریخ چاپ : 1 / 1 /
نویسندگان : میثم بیدآبادی ، علی امامی میبدی ، محمدرضا تقوا ، فتح اله تاری ،