سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/tabatabaeian
نام و نام خانوادگی : سید حبیب اله طباطبائیان
دانشکده : مدیریت و حسابداری گروه آموزشی : مدیریت فناوری و کارآفرینی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : tabatabaeian@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 135 مورد)
1 ) عنوان : مدل یادگیری فنارورانه در پروژه های تحقیق و توسعه مشترک در صنعت پتروشیمی
Title : A Technological Learning Model In Joint R&d Projects In Petroleum Industries
مشخصات نشریه : بررسی تجارت نفت / petroleum business review /
تاریخ چاپ : 18 / 2 / 1403
نویسندگان : مریم ایوبی ، محمد نقی زاده ، سید حبیب اله طباطبائیان ، جعفر توفیقی ،
2 ) عنوان : یک مدل مبتنی بر مهندسی معکوس برای فرآیند نوآوری در سیستم های محصول پیچیده
Title : A Reverse Engineering-based Model For Innovation Process In Complex Product Systems: Multiple Case Studies In The Aviation Industry
مشخصات نشریه : / JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT /
تاریخ چاپ : 10 / 4 / 1402
نویسندگان : مریم روضه سرا ، سید سروش قاضی نوری نائینی ، منوچهر منطقی ، سید حبیب اله طباطبائیان ،
3 ) عنوان : شناسایی و دسته‌بندی ابزارهای سیاستی ارتقا سلامت بوم‌سازگان کارآفرینی
Title : Identification And Classification Of Policy Instruments To Enhance The Health Of Entrepreneurial Ecosystem
مشخصات نشریه : سیاست علم و فناوری / سیاست علم و فناوری /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1402
نویسندگان : مهسا رجب زاده ، سید سروش قاضی نوری نائینی ، سید حبیب اله طباطبائیان ، محسن مطیعِی ،
4 ) عنوان : آسیب شناسی صنعت خودروي كشور با استفاده از راهبرد نظريه پردازي داده بنیاد و ارائه راهکارهايی براي برون رفت آن از وضعیت كنونی
Title : Pathology Of The Country's Automobile Industry Using The Foundation's Data Theorizing Strategy And Providing Solutions To Get Out Of The Current Situation
مشخصات نشریه : دانش سرمایه گذاری / Journal of Investment Knowledge /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1402
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ، محمد حسن مهادی رودسری ،
5 ) عنوان : شناسایی و ریشه یابی الگوهای کلان نظام ضمانت اعتبار شرکت های دانش بنیان
Title : Identification And Root Cause Analysis Of The Macro Patterns Of The Credit Guarantee System Of The Technology-based Firms
مشخصات نشریه : سیاست نامه علم و فناوری / Science and Technoligi Policy Letters /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1401
نویسندگان : سید علی فاطمی خوراسگانی ، سید حبیب اله طباطبائیان ، فرهاد تقی زاده حصاری ، وجه الله قربانی زاده ،
6 ) عنوان : ارائه راهکارهای کاهش چالش‌های تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران
Title : Providing Solutions To Reduce The Financing Challenges Of Knowledge-based Companies In Iran
مشخصات نشریه : مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی / Innovation management in defense organizations /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1401
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ، محمدرضا گلعلی زاده ،
7 ) عنوان : شناسایی موانع پرورش مدیران ارشد شرکت‌های دانش‌بنیان در سطح بنگاه و ملی و ارائه راه‌کار برای آن‌ها
Title : Identifying Barriers Against Nurturing Senior Managers In Knowledge-based Companies In Enterprise And National Levels And Providing Solutions For Them
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع انسانی / Human Resource Management Researches /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1401
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، رامین دهقانی ، سید حبیب اله طباطبائیان ،
8 ) عنوان : شناسایی و دسته بندی چالش های تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران
Title : Identifying And Categorizing The Challenges Of Financing Knowledge-based Companies In Iran
مشخصات نشریه : مدیریت نوآوری / Innovation Management Journal /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1400
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ، محمدرضا گلعلی زاده ،
9 ) عنوان : الگوی راهبردهای پرورش مدیران ارشد شرکتهای دانش بنیان
Title : Implementation Of A Model For Devising The Strategy Of Management Development In Knowledge-based Companies
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت راهبردی / Strategic Management Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : رامین دهقانی ، محمدرضا تقوا ، سید حبیب اله طباطبائیان ،
10 ) عنوان : کارکرد استانداردها در فرآیند نوآوری محصول: مطالعه موردی یک بالگرد چند منظوره
Title : Functions Of Standards In The Product Innovation Process: A Case Study Of A Multi-purpose Helicopter
مشخصات نشریه : توسعه تكنولوژی صنعتی / Journal of Industrial Technology Development /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : مریم روضه‌سرا ، سید سروش قاضی نوری نائینی ، منوچهر منطقی ، سید حبیب اله طباطبائیان ،
11 ) عنوان : شناسایی مقوله های تغییر فرآیندهای حاکمیت فناوری اطلاعات برای کاربرد در حاکمیت ابری
Title : Identification Of Process Changes Ict Governance In Cloud Govenance Applications
مشخصات نشریه : فرماندهی و کنترل / Journal of Command and Control Communications Computer Intelligence /
تاریخ چاپ : 16 / 1 / 1400
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، مصطفی تمتاجی ، کامران فیضی ، سید حبیب اله طباطبائیان ،
12 ) عنوان : فرایند نوآوری سامانه های محصول پیچیده در صنعت هوانوردی ایران: برهم کنش مهندسی معکوس و مهندسی رو به جلو
Title : Innovation Process In Complex Product Systems In Iran's Aviation Industry: The Interaction Of Reverse Engineering And Forward Engineering
مشخصات نشریه : سیاست علم و فناوری / Jouranl Of Science and Technology Policy /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1399
نویسندگان : مریم روضه‌سرا ، سید سروش قاضی نوری نائینی ، منوچهر منطقی ، سید حبیب اله طباطبائیان ،
13 ) عنوان : نگاشت شناختی مولفه های نوآوری در محصولات فراسودمند غذایی
Title : Cognitive Mapping Of Innovation Factors In Functional Food Products
مشخصات نشریه : کاوش های مدیریت بازرگانی / /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1399
نویسندگان : محسن برزگری اردکانی ، ابوالفضل کزازی ، جهانیار بامدادصوفی ، سید حبیب اله طباطبائیان ،
14 ) عنوان : شناسایی چالش‌ها و کاستی‌های موجود در مسیر سیاست‌گذاری برای توسعه صنعت محتوای دیجیتال در ایران
Title : Challenges In Policy Making For Digital Content Industry Development In Iran
مشخصات نشریه : مدیریت توسعه فناوری / Journal of Technology Development Management /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ، پیام حنفی زاده ، حامد حاجی میرزایی ، گلایول صفوی جهرمی ،
15 ) عنوان : راهبردهای توسعه و ارتقای کیفیت صنعت محتوای دیجیتال در ایران
Title : Strategies For Developing And Improving The Quality Of The Digital Content Industry In Iran
مشخصات نشریه : مدیریت استاندارد و کیفیت / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : گلایول صفوی جهرمی ، سید حبیب اله طباطبائیان ، پیام حنفی زاده ، حامد حاجی میرزایی ،
16 ) عنوان : نقش ضمانت اعتبار در تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان: عارضه‌یابی،مطالعه تطبیقی و راهکارهای سیاستی
Title : The Role Of Credit Guarantee In Financing Knowledge-based Companies: Finding Complications, Comparative Study And Policy Solutions
مشخصات نشریه : مدیریت توسعه فناوری / /
تاریخ چاپ : 16 / 09 / 1399
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ، سیدعلی فاطمی خوراسگانی ، فرهاد تقی زاده حصاری ، وجه الله قربانی زاده ،
17 ) عنوان : نقش ضمانت اعتبار در تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان: عارضه‌یابی، مطالعه تطبیقی و راهکارهای سیاستی
Title : The Role Of Credit Guarantee In Financing Knowledge-based Companies: Problem Identification, Comparative Study And Policy Solutions
مشخصات نشریه : مدیریت توسعه فناوری / Journal of Technology Development Management /
تاریخ چاپ : 3 / 9 / 1399
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ، وجه الله قربانی زاده ، علی فاطمی خوراسگانی ،
18 ) عنوان : تجدید نظر در نظریه‌های غالب مورد استفاده در حوزه سیستم‌های اطلاعاتی در عصر پلتفرم دیجیتال
Title : Rethinking Dominant Theories Used In Information Systems Field In The Digital Platform Era
مشخصات نشریه : / Digital Policy, Regulation and Governance /
تاریخ چاپ : 23 / 7 / 1399
نویسندگان : پیام حنفی زاده ، بیان خسروی ، سید حبیب اله طباطبائیان ،
19 ) عنوان : بررسی تأثیرسیاست تقویت حقوق مالکیت فکری بر چرخش نخبگان
Title : Investigating The Impact Of The Policy Of Strengthening Intellectual Property Rights On The Rotation Of Elites
مشخصات نشریه : سیاستگذاری عمومی / Public Policy /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1399
نویسندگان : ندا گرشاسبی نیا ، سید حبیب اله طباطبائیان ، محمد نقی زاده ، سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی ،
20 ) عنوان : خروجی و شاخص‌های تاثیر سیاست‌های نانوفناوری
Title : Outcome And Impact Indicators For Nanotechnology Policies
مشخصات نشریه : Journal of Science and Technology Policy in China / Journal of Science and Technology Policy Management /
تاریخ چاپ : 31 / 5 / 1399
نویسندگان : علی محمد سلطانی ، سید حبیب اله طباطبائیان ، پیام حنفی زاده ، جهانیار بامدادصوفی ،
21 ) عنوان : آینده نگاری علوم و فناوری های شناختی ایران با رویکرد سناریونگاری
Title : Foresight Of Iran's Cognitive Sciences And Technologies With A Scenario Approach
مشخصات نشریه : نوآوری و ارزش آفرینی / Quarterly Journal of Innovation and Enterpreneurship /
تاریخ چاپ : 27 / 3 / 1399
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ، علی مرتضی بی رنگ ،
22 ) عنوان : مدل سازي عوامل مؤثر بر عملکرد نوآوری بنگاههای بخش مواد پیشرفته در ایران:رویکردی کمی مبتنی بر معادالت ساختاری
Title : Modeling Factors Affecting Innovation Performance Of The Firms In The Advanced Materials Sector In Iran: A Quantitative Approach Based On Structural Equationsnnovation...
مشخصات نشریه : مدیریت توسعه فناوری / مدیریت توسعه فناوری /
تاریخ چاپ : 3 / 3 / 1399
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ، مقصود امیری ،
23 ) عنوان : مدل‌سازی عوامل مؤثر بر عملکرد نوآوری بنگاه‌های بخش مواد پیشرفته در ایران: رویکردی کمّی مبتنی بر معادلات ساختاری
Title : Modeling Factors Affecting Innovation Performance Of The Firms In The Advanced Materials Sector In Iran: A Quantitative Approach Based On Structural Equations
مشخصات نشریه : مدیریت توسعه فناوری / Journal of Technology Development Management /
تاریخ چاپ : 28 / 1 / 1399
نویسندگان : جواد مشایخ ، سید حبیب اله طباطبائیان ، مقصود امیری ، محمود مهرداد شکریه ،
24 ) عنوان : انسجام سیاست ها به عنوان تقاضای تعالی در صنعت تولید زیستی ایران
Title : Policy Coherence As A Demand For Excellence In Iranian Bio-production Industry
مشخصات نشریه : / Journal of Science and Technology Policy Management /
تاریخ چاپ : 12 / 12 / 1398
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ، وحید مرندی ،
25 ) عنوان : تصمیم گیری سلسله مراتبی با استفاده از یک مدل ریاضی جدید بر اساس روش بهترین-بدترین
Title : Hierarchical Decision-making Using A New Mathematical Model Based On The Best-worst Method
مشخصات نشریه : / International Journal of Computers Communications & Control /
تاریخ چاپ : 27 / 9 / 1398
نویسندگان : مقصود امیری ، Mohammad Ghahremanloo ، Mehdi Keshavarz Ghorabaee ، E.K. Zavadskas ، J. Antucheviciene ،
26 ) عنوان : الگوی تجاری سازی فناوری های نوظهور در شرکت های دانش بنیان
Title : The Pattern Of Commercialization Of Emerging Technologies In Knowledge-based Companies
مشخصات نشریه : نوآوری و ارزش آفرینی / Quarterly Journal of Innovation and Enterpreneurship /
تاریخ چاپ : 17 / 8 / 1398
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ، اسماعیل قادری فر ، مهدی الیاسی ، جهانیار بامدادصوفی ،
27 ) عنوان : بررسی رابطه بین الگوی حاکمیت همکاری های نوآوری با کارآیی همکاری
مشخصات نشریه : سیاست‌ علم و فناوری / /
تاریخ چاپ : 08 / 08 / 1398
نویسندگان : سعید حسین رفیعی ، سید حبیب اله طباطبائیان ، منوچهر منطقی ،
28 ) عنوان : ارزیابی سیاست های علم، فناوری و نوآوری
مشخصات نشریه : سیاست علم و فناوری / Jouranl Of Science and Technology Policy /
تاریخ چاپ : 24 / 5 / 1398
نویسندگان : علی محمد سلطانی ، سید حبیب اله طباطبائیان ،
29 ) عنوان : الزامات خودروساز شدن در عرصه جهانی؛ نگاهی به وضعیت خودروسازی در ایران
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 16 / 05 / 1398
نویسندگان : محمدحسن معادی رودسری ، سید حبیب اله طباطبائیان ، حمیدرضا رادفر ،
30 ) عنوان : عوامل کلیدی موفقیت در فرآیند پیاده سازی فناوری های تولید پیشرفته در بنگاه های صنعتی: شواهدی از صنعت خودرو کشور
Title : Key Success Factors In The Process Of Implementing Advanced Production Technologies In Industrial Enterprises: Evidence From The Country's Automotive Industry
مشخصات نشریه : مدیریت توسعه فناوری / /
تاریخ چاپ : 14 / 01 / 1398
نویسندگان : سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی ، سید حبیب اله طباطبائیان ، محمد علی دشتی ،
31 ) عنوان : بررسی عوامل موثر بر اشاعه فناوری امضاء دیجیتال در سازمان‌های دولتی ایران
Title : Investigating The Effective Factors On The Spread Of Digital Signature Technology In Iranian Government Organizations
مشخصات نشریه : سیاستگذاری عمومی / Public Policy /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : میترا کرمی ، سید حبیب اله طباطبائیان ، پیام حنفی زاده ، جهانیار بامدادصوفی ،
32 ) عنوان : واکاوی علل شکست توسعه خدمت جدید در اپراتورهای تلفن همراه ایران از منظر فرآیند توسعه
Title : Analysis Of The Reasons For The Failure Of New Service Development In Iranian Mobile Operators From The Perspective Of The Development Process
مشخصات نشریه : توسعه کارآفرینی / journal of Entrepreneurship Development /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : مجید حسنی پارسا ، مهدی الیاسی ، سید حبیب اله طباطبائیان ، پیام حنفی زاده ،
33 ) عنوان : شناسایی عوامل سخت و نرم دانشگاه کارآفرین به عنوان یکی از اقتضائات الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
مشخصات نشریه : مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1397
نویسندگان : سید علیرضا رادمنش ، سید حبیب اله طباطبائیان ، جهانیار بامدادصوفی ، سهیلا بورقانی فراهانی ،
34 ) عنوان : تحلیلی بر اکوسیستم نوآوری واکسن های انسانی در ایران
مشخصات نشریه : فصلنامه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1397
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ، محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ، حمیدرضا طهوری ،
35 ) عنوان : الگوی شکل گیری نوآوری اجتماعی در جهاد سازندگی
مشخصات نشریه : مدیریت اسلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1397
نویسندگان : مهدی روح الهی ، سید حبیب اله طباطبائیان ، منوچهر منطقی ، جهانیار بامدادصوفی ،
36 ) عنوان : ابعاد و مولفه‌های مدل کسب ‌و کار شرکتهای ریلی مسافری ایران و ارائه مدل تعاملی ابعاد با استفاده از مدلسازی تفسیری ساختاری
Title : The Dimensions And Components Of The Business Model Of Passenger Railway Companies In Iran And Providing An Interactive Model Of The Dimensions Using Structural Interpretive Modeling
مشخصات نشریه : پژوهشنامه حمل و نقل / Journal of Transportation Research /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ، همت ویسی ،
37 ) عنوان : شناسايي و دسته بندي عوامل تعيين کننده ي عملکرد نوآوري بنگاه هاي بخش مواد پيشرفته در ايران
Title : Identifying And Categorizing The Innovation Performance Determinants Of Advanced Materials Firms In Iran
مشخصات نشریه : توسعه کارآفرینی / /
تاریخ چاپ : 26 / 02 / 1397
نویسندگان : جواد مشایخ ، سید حبیب اله طباطبائیان ، مقصود امیری ، محمود مهرداد شکریه ،
38 ) عنوان : شناسايي و دسته بندي عوامل تعيين کننده ي عملکرد نوآوري بنگاه هاي بخش مواد پيشرفته در ايران
Title : Identifying And Categorizing The Innovation Performance Determinants Of Advanced Materials Firms In Iran
مشخصات نشریه : توسعه کارآفرینی / توسعه کارآفرینی /
تاریخ چاپ : 26 / 2 / 1397
نویسندگان : مقصود امیری ، سید حبیب اله طباطبائیان ،
39 ) عنوان : بررسی و تبیین الگوی سیاست‌های دولتی در هم‌پایی فناوری نانوپوشش‌ها در ایران
مشخصات نشریه : سیاست گذاری عمومی / /
تاریخ چاپ : 14 / 01 / 1397
نویسندگان : عماد احمدوند ، سیدرضا سلامی ، جهانیار بامدادصوفی ، سید حبیب اله طباطبائیان ،
40 ) عنوان : الگوی توسعه خدمت جدید در اپراتوری تلفن همراه ایران
Title : A New Service Development (nsd) Pattern In Iranian Mobile Operators
مشخصات نشریه : مدیریت نوآوری / Innovation Management Journal /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1397
نویسندگان : مجید حسنی پارسا ، مهدی الیاسی ، سید حبیب اله طباطبائیان ، پیام حنفی زاده ،
41 ) عنوان : تحلیل اکوسیستم نوآوری داروهای زیستی در ایران
مشخصات نشریه : مدیریت توسعه فناوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1397
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ، حمیدرضا طهوری ، محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ،
42 ) عنوان : تبیین فرآیند توسعه فناوری با استفاده از موتورهای محرک نوآوری؛ مورد مطالعه: توسعه فناوری نیروگاه های بادی در ایران
مشخصات نشریه : مدیریت توسعه فناوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1396
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، ناصر باقری مقدم ، سید حبیب اله طباطبائیان ، محمد تقی تقوی فرد ،
43 ) عنوان : تحلیل فرآیند سیاستی نصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان بر اساس چارچوب ائتلاف مدافع
مشخصات نشریه : سیاست‌ علم و فناوری / /
تاریخ چاپ : 07 / 10 / 1396
نویسندگان : مهدی الیاسی ، سید حبیب اله طباطبائیان ، کیارش فرتاش ،
44 ) عنوان : مدل ارزیابی بلوغ معماری سازمانی در یک بانک ایرانی )مطالعه موردی(
Title : Maturity Assessment Model Of Organizational Architecture In An Iranian Bank (case Study)
مشخصات نشریه : مدیریت فردا / /
تاریخ چاپ : 15 / 09 / 1396
نویسندگان : مسعود عسگری مهر ، کامران فیضی ، سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی ، سید حبیب اله طباطبائیان ،
45 ) عنوان : ارائه الگوی همکاری‌های فناورانه بین شرکت‌های زایشی دانشگاهی و صنایع مرتبط با حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات
Title : Presenting A Model Of Technological Cooperation Between Academic Reproductive Companies And Industries Related To The Fields Of Information And Communication Technology
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / Management Researches /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1396
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ، ابوالفضل کزازی ، مهدی الیاسی ، فاضل حاجی زاده ابراهیمی ،
46 ) عنوان : تحلیلی از نظام نوآوری فناورانه در تولید زیست فرآورده ها (با تمرکز بر واکسن های انسانی)
Title : An Analysis Of The Technological Innovation System In The Production Of Biological Products (with A Focus On Human Vaccines)
مشخصات نشریه : مدیریت نوآوری / Innovation Management Journal /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1396
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ، وحید مرندی ،
47 ) عنوان : راهبردهای سیاستی برای نوآوری در توسعه و تولید واکسن با نگاهی به چالش های جاری
Title : Policy Strategies For Innovation In Vaccine Development And Production With A View To Current Challenges
مشخصات نشریه : مدیریت توسعه فناوری / Journal of Technology Development Management /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1396
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ، وحید مرندی ،
48 ) عنوان : کارکردهای شبکه نوآوری تحلیلی از یادگیری فناورانه در بخش دارویی ایران
مشخصات نشریه : مدیریت توسعه فناوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : بهمن کارگر شهامت ، محمدرضا تقوا ، سید حبیب اله طباطبائیان ،
49 ) عنوان :
Title : Afffecting Factors On ITIL-Based Health IT Service Management (Tehran University Of Medical Sciences, Tehran, IR Iran)
مشخصات نشریه : IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security / IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security /
تاریخ چاپ : 9 / 3 / 1396
نویسندگان : Fateme Hajiali Asgari ، سید حبیب اله طباطبائیان ، محمدرضا تقوا ، Farid Abolhasani ،
50 ) عنوان : یادگیری سیاستی در سیاست های توسعه فناوری و نوآوری ایران (مطالعه قوانین برنامه سوم و چهارم و پنجم توسعه)
مشخصات نشریه : مدیریت نوآوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1396
نویسندگان : مهدی الیاسی ، کیارش فرتاش ، سید سروش قاضی نوری نائینی ، سید حبیب اله طباطبائیان ،
51 ) عنوان : الزامات شکل گیری شبکه نورآوری تحلیلی از قاعده بنگاه اداری در بخش دارویی ایران
مشخصات نشریه : بهبود مدیریت / /
تاریخ چاپ : 17 / 11 / 1395
نویسندگان : بهمن کارگر شهامت ، محمدرضا تقوا ، سید حبیب اله طباطبائیان ، جمشید صالحی صدقیانی ،
52 ) عنوان : تأثیر عوامل زمینه ای بیرونی بر اتخاذ نوآوری باز با تأکید بر ویژگی های بخش: شواهدی از شرکت های بخش مواد پیشرفته در ایران
Title : The Impact Of External Contextual Factors On Open Innovation Adoption With An Emphasis On Sectorial Characteristics: Evidences From Iran's Advanced Materials Firms
مشخصات نشریه : مدیریت نوآوری / /
تاریخ چاپ : 06 / 09 / 1395
نویسندگان : جواد مشایخ ، سید حبیب اله طباطبائیان ، مقصود امیری ، محمود مهرداد شکریه ،
53 ) عنوان : تأثیر عوامل زمینه‌ای بیرونی بر اتخاذ نوآوری باز با تأکید بر ویژگی‌های بخش: شواهدی از شرکت‌های بخش مواد پیشرفته در ایران
Title : The Impact Of External Contextual Factors On Open Innovation Adoption With An Emphasis On Sectorial Characteristics: Evidences From Iran's Advanced Materials Firms
مشخصات نشریه : مدیریت نوآوری / مدیریت نوآوری /
تاریخ چاپ : 6 / 9 / 1395
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ، مقصود امیری ،
54 ) عنوان : شناسایی موانع نوآوری سازمانی در سازمان آموزش شرکت ملی نفت ایران
مشخصات نشریه : آموزش و توسعه منابع انسانی / /
تاریخ چاپ : 12 / 08 / 1395
نویسندگان : امین حبیبی راد ، کامران فیضی ، علی رضائیان ، سید حبیب اله طباطبائیان ،
55 ) عنوان : شناسایی و ساختاربندی مسائل و گزینه های سیاستی توسعه حوزه ی دانشی سیاست گذاری و مدیریت فناوری در ایران
مشخصات نشریه : مدیریت نوآوری / /
تاریخ چاپ : 12 / 08 / 1395
نویسندگان : محمدحسین شجاعی ، سیدرضا سلامی ، سید حبیب اله طباطبائیان ، جهانیار بامدادصوفی ،
56 ) عنوان : تبیین کارکردهای نظام نوآوری فناورانه پیل سوختی در ایران
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی پزوهشی سیاستگذاری عمومی / /
تاریخ چاپ : 11 / 06 / 1395
نویسندگان : حمیدرضا امیری نیا ، ناصر باقری مقدم ، سید حبیب اله طباطبائیان ، سید مصطفی محمدپور ،
57 ) عنوان : تبیین ضعف های نظام ملی نوآوری ایران با رویکرد کارکردگرا
مشخصات نشریه : رهیافت / /
تاریخ چاپ : 03 / 06 / 1395
نویسندگان : عفت نوروزی ، سید حبیب اله طباطبائیان ،
58 ) عنوان : الگوی پایداری شرکت های دانش بنیان در ایران
مشخصات نشریه : سیاست‌ علم و فناوری / /
تاریخ چاپ : 02 / 06 / 1395
نویسندگان : محمدصادق خیاطیان ، مهدی الیاسی ، سید حبیب اله طباطبائیان ،
59 ) عنوان :
Title : A Model For Investigating The Stability Factors In Formal Science And Technology Collaborative Networks: A Case Study Of Iran
مشخصات نشریه : TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE / TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE /
تاریخ چاپ : 16 / 05 / 1395
نویسندگان : Reza Asadi Fard ، سید حبیب اله طباطبائیان ، Jahanyar Bamdad Soufi ، محمدرضا تقوا ،
60 ) عنوان : تحلیل کیفی نظام نوآوری در صنعت دفاعی از منظر گفتمان انقلاب اسلامی
مشخصات نشریه : بهبود مدیریت / /
تاریخ چاپ : 07 / 05 / 1395
نویسندگان : ابوطالب شفقت ، مهدی الیاسی ، جهانیار بامدادصوفی ، سید حبیب اله طباطبائیان ،
61 ) عنوان : ارزیابی تأثیر کارکردهای نهادهای میانجی در رفع ضعف‌های نظام ملی نوآوری
مشخصات نشریه : سیاست‌ علم و فناوری / /
تاریخ چاپ : 25 / 03 / 1395
نویسندگان : عفت نوروزی ، سید حبیب اله طباطبائیان ، سید سروش قاضی نوری نائینی ،
62 ) عنوان : استقرار نظام مدیریت فناوری در سازمان های با فناوری سطح بالا
مشخصات نشریه : بهبود مدیریت / /
تاریخ چاپ : 18 / 03 / 1395
نویسندگان : پیمان حاجی زاده ، کامران فیضی ، سید حبیب اله طباطبائیان ، سیداحمد کمالی ،
63 ) عنوان : ارزیابی تأثیر کارکردهای نهادهای میانجی در رفع ضعف های نظام ملی نوآوری ایران
مشخصات نشریه : سیاست‌ علم و فناوری / /
تاریخ چاپ : 09 / 02 / 1395
نویسندگان : عفت نوروزی ، سید حبیب اله طباطبائیان ، سید سروش قاضی نوری نائینی ،
64 ) عنوان : گونه شناسی فرایندهای موفق نوآوری دفاعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران
مشخصات نشریه : مدیریت نوآوری / /
تاریخ چاپ : 05 / 02 / 1395
نویسندگان : مهدی الیاسی ، ابوطالب شفقت ، سید حبیب اله طباطبائیان ، جهانیار بامدادصوفی ،
65 ) عنوان : ارتقای کیفیت سیاستگذاری در علم و فناوری با رویکرد اسلامی ایرانی: یک مطالعه کیفی
Title : Improving The Quality Of Policymaking In Science And Technology By An Islamic-iranian Approach: A Qualitative Study
مشخصات نشریه : پژوهشهای نوین در تصمیم گیری / /
تاریخ چاپ : 23 / 01 / 1395
نویسندگان : ابوالقاسم سرآبادانی ، سید حبیب اله طباطبائیان ، سیدحسین میرمعزی ، مقصود امیری ،
66 ) عنوان : ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری در علم و فناوری با رویکرد اسلامی ایرانی: یک مطالعه کیفی
Title : Improving The Quality Of Policymaking In Science And Technology By An Islamic-iranian Approach: A Qualitative Study
مشخصات نشریه : پژوهش های نوین در تصمیم گیری / پژوهش های نوین در تصمیم گیری /
تاریخ چاپ : 23 / 1 / 1395
نویسندگان : ابوالقاسم سرآبادانی ، سید حبیب اله طباطبائیان ، سیدحسین میرمعزی ، مقصود امیری ،
67 ) عنوان : مدیریت فناوری: شکل گیری و تطور یک حوزۀ دانشی
مشخصات نشریه : مدیریت توسعه فناوری / /
تاریخ چاپ : 20 / 01 / 1395
نویسندگان : محمدحسین شجاعی ، سیدرضا سلامی ، سید حبیب اله طباطبائیان ، جهانیار بامدادصوفی ،
68 ) عنوان : مدیریت فناوری: شکل گیری و تطور یک حوزه دانشی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1395
نویسندگان : سیدرضا سلامی ، سید حبیب اله طباطبائیان ، سید محمد حسین شجاعی ،
69 ) عنوان : سازمان های میانجی: تعاریف، انواع و کارکردها
مشخصات نشریه : رهیافت / /
تاریخ چاپ : 14 / 11 / 1394
نویسندگان : عفت نوروزی ، سید حبیب اله طباطبائیان ،
70 ) عنوان :
Title : ITIL-based IT Service Management Maturity Model Design In Health-based Organizations (Case Study: City Of Tehran)
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 28 / 08 / 1394
نویسندگان : Fateme Hajiali Asgari ، سید حبیب اله طباطبائیان ، محمدرضا تقوا ، Farid Abolhasani ،
71 ) عنوان : شناسایی و اولویت بندی اصول موردنیاز برای بهبود فضای نوآوری بنگاه های دفاعی با رویکرد باز
مشخصات نشریه : مدیریت نوآوری / /
تاریخ چاپ : 30 / 06 / 1394
نویسندگان : مهدی الیاسی ، سید حبیب اله طباطبائیان ،
72 ) عنوان : چارچوب سنجش نوآوری در نانو تکنولوژی: مطالعه موردی حوزه نانو تکنولوژی ایران
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی پزوهشی سیاستگذاری عمومی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1394
نویسندگان : حسین رضا علیزاده ولوکلایی ، سید حبیب اله طباطبائیان ،
73 ) عنوان : تحلیل محتوای ویژگی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان
Title : Content Analysis Of Knowledge-based Firms Characteristics.
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع انسانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1394
نویسندگان : محمدصلدق خیاطان ، سید حبیب اله طباطبائیان ، مقصود امیری ، مهدی الیاسی ،
74 ) عنوان : تحلیل محتوای ویژگی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان
Title : Content Analysis Of Knowledge-based Firms Characteristics.
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع سازمانی / پژوهش های مدیریت منابع سازمانی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1394
نویسندگان : محمد صادق خیاطیان ، سید حبیب اله طباطبائیان ، مقصود امیری ، مهدی الیاسی ،
75 ) عنوان : تحلیل محتوای ویژگی های شرکت های دانش بنیان
Title : Content Analysis Of The Characteristics Of Knowledge-based Companies
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع سازمانی / پژوهش های مدیریت منابع سازمانی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1394
نویسندگان : محمد صادق خیاطیان ، سید حبیب اله طباطبائیان ، مقصود امیری ، مهدی الیاسی ،
76 ) عنوان : تعیین اولویتهای اکتساب فناوری در یک سازمان صنعتی ؛ مطالعه موردی شناورهای کلاس متوسط
مشخصات نشریه : رشد فناوری / /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1393
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ، حسین اثباتی ،
77 ) عنوان : تحلیلی بر عوامل موثر بر رشد و پایداری شرکت های دانش بنیان در ایران
Title : An Analysis Of Factors Affecting The Growth And Sustainability Of Knowledge-based Companies In Iran
مشخصات نشریه : نوآوری و ارزش آفرینی / نوآوری و ارزش آفرینی /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1393
نویسندگان : محمدصلدق خیاطان ، سید حبیب اله طباطبائیان ، مقصود امیری ، مهدی الیاسی ،
78 ) عنوان : طرحی برای نظام ارزیابی سیاست های علم، فناوری و نوآوری
مشخصات نشریه : رهیافت / /
تاریخ چاپ : 18 / 09 / 1393
نویسندگان : محمدحسین شجاعی ، مهدی فاتح راد ، سید حبیب اله طباطبائیان ،
79 ) عنوان : الگوبرداری ابزارها و فناوریهای مناسب برای انتقال دانش در شرکت ملی نفت ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1393
نویسندگان : امین حبیبی راد ، کامران فیضی ، سید حبیب اله طباطبائیان ،
80 ) عنوان : مروری بر قوانین و مقررات علم و فناوری و ارتباط با نوآوری
مشخصات نشریه : رشد فناوری / /
تاریخ چاپ : 20 / 06 / 1393
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ، محمدرضا عطارپور ،
81 ) عنوان : شناسایی ‌و ‌رتبه‌بندی‌ شاخص‌های‌ ارزش‌گذاری فناوری‌در‌صنعت‌خودرو
مشخصات نشریه : مدیریت توسعه فناوری / /
تاریخ چاپ : 03 / 06 / 1393
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ، جلیل غریبی ،
82 ) عنوان : کاربرد دیدگاه دای در بررسی فرایند سیاست‌گذاری طرح‌های کلان ملی علم و فناوری
مشخصات نشریه : رهیافت / /
تاریخ چاپ : 10 / 04 / 1393
نویسندگان : حامد مزارعی ، سید حبیب اله طباطبائیان ، صنم فرنودی ، محمد نقی زاده ،
83 ) عنوان : بررسی عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه خوشه بالگرد کشور
Title : An Analysis Of Factors Affecting The Formation And Development Of Innovative Cluster In Iranian Helicopter Industry
مشخصات نشریه : مدیریت نوآوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1393
نویسندگان : ابوالفضل کزازی ، سید حبیب اله طباطبائیان ، مقصود امیری ، مهدی شیرازی شایسته ،
84 ) عنوان : بررسی عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه خوشه بالگرد کشور
Title : An Analysis Of Factors Affecting The Formation And Development Of Innovative Cluster In Iranian Helicopter Industry
مشخصات نشریه : مدیریت نوآوری / مدیریت نوآوری /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1393
نویسندگان : جهانیار بامدادصوفی ، سید حبیب اله طباطبائیان ، مقصود امیری ،
85 ) عنوان : عوامل موثر بر موفقیت پروژه های انتقال فناوری بین المللی با حمایت سازمان تسهیل گر
مشخصات نشریه : مدیریت نوآوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، سید حبیب اله طباطبائیان ، جمشید صالحی صدقیانی ، کمال محمدی ،
86 ) عنوان : تأثیر الگوی شکل‌گیری و رشد شبکه‌های همکاری علم و فناوری بر پایداری آنها
مشخصات نشریه : مدیریت توسعه فناوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : رضا اسدی فر ، سید حبیب اله طباطبائیان ، جهانیار بامدادصوفی ، محمدرضا تقوا ،
87 ) عنوان : تحلیل شبکه هم نویسندگی پژوهشگران حوزه سیاست گذاری و مدیریت فناوری در ایران
مشخصات نشریه : سیاست‌ علم و فناوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : سعید روشنی ، سید سروش قاضی نوری نائینی ، سید حبیب اله طباطبائیان ،
88 ) عنوان : تاثیر الگوی شکل گیری و رشد شبکه های همکاری علم و فناوری بر پایداری آنها
مشخصات نشریه : مدیریت توسعه فناوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : رضا اسدی فرد ، سید حبیب اله طباطبائیان ، جهانیار بامدادصوفی ، محمدرضا تقوا ،
89 ) عنوان : تاثیر گرایش به بازار و ادراک مدیران بنگاه ها از پویایی محیط بر ارتقای توانمندی فناورانه در بنگاه های بخش اویونیک ایران
Title : The Effect Of Market Orientation And Managerial Perception Of Environmental Dynamicity On The Promotion Of Technological Capability In Iran Avionics Sector
مشخصات نشریه : مدیریت توسعه فناوری / Journal of Technology Development Management /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1392
نویسندگان : محمد نقی زاده ، سید حبیب اله طباطبائیان ، منوچهر منطقی ، پیام حنفی زاده ، رضا نقی زاده ،
90 ) عنوان : تحلیل مدل شکل گیری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نوظهور در ایران،مطالعه موردی بخش نانوفناوری
مشخصات نشریه : سیاست‌ علم و فناوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : مهدی محمدی ، سید حبیب اله طباطبائیان ، مهدی الیاسی ، سعید روشنی ،
91 ) عنوان : تاثیر گرایش به بازار و ادراک مدیران بنگاه‌ها از پویایی محیط بر ارتقای توانمندی فناورانه در بنگاه‌های بخش ایونیک ایران
Title : The Effect Of Market Orientation And Perceptions Of Firm Managers On The Dynamics Of The Environment On Promoting Technology Capability In Firms In The Ionic Sector Of Iran
مشخصات نشریه : فصلنامه مدیریت توسعه فناوری / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1392
نویسندگان : محمد نقی زاده ، سید حبیب اله طباطبائیان ، منوچهر منطقی ، پیام حنفی زاده ، رضا نقی زاده ،
92 ) عنوان : الگوی ارتقای توانمندی فناورانه در بنگاه های فناوری محور با استفاده از روش تحقیق ترکیبی: نمونه بنگاه های بخش اویونیک ایران
Title : Pattern Of Technological Capacity Development In Technology-based Enterprises Using Combined Research Method: Sample Of Iranian Avionics Companies
مشخصات نشریه : بهبود مدیریت / Journal of Improvement Management /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1392
نویسندگان : منوچهر منطقی ، سید حبیب اله طباطبائیان ، پیام حنفی زاده ، محمد نقی زاده ،
93 ) عنوان : ترسیم نقشه دانشی مدیریت فناوری در ایران با هدف کمک به سیاست گذاری دانش در این حوزه
مشخصات نشریه : سیاست‌ علم و فناوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1391
نویسندگان : محمود ناصری جزه ، سید حبیب اله طباطبائیان ، مهدی فاتح راد ،
94 ) عنوان : الگوی افزایش ظرفیت جذب با تاکید بر جهت گیری های راهبردی سازمان و ادراک مدیران از پویایی محیط؛ نمونه بنگاه های بخش الکترونیک هوایی
Title : A Model Of Absorptive Capacity Improvement By Focusing On Organizational Strategic Orientation And Managerial Perception Of Environmental Dynamicity In The Firms Of Avionic Sector
مشخصات نشریه : سیاست علم و فناوری / Jouranl Of Science and Technology Policy /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1391
نویسندگان : محمد نقی زاده ، سید حبیب اله طباطبائیان ، منوچهر منطقی ، پیام حنفی زاده ، رضا نقی زاده ،
95 ) عنوان : الگوی بهبود توانمندی فناورانه در بنگاه های دانش بنیان تامین کننده تجهیزات الکترونیک پلیس بر پایه الگوی توانمندی پویا
Title : Technological Capability Improvement Model In The Knowledge-based Enterprises Supplying The Police Electronic Equipments According To Dynamic Capability Model
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت انتظامی / Police Management Studies Quarterly /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1391
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ، منوچهر منطقی ، پیام حنفی زاده ، محمد نقی زاده ، پوراندخت نیرومند ،
96 ) عنوان : الگوی افزایش ظرفیت جذب با تاکید بر جهت گیری های راهبردی سازمان و ادراک مدیران از پویایی محیط؛ نمونه بنگاه های بخش الکترونیک هوایی
Title : A Model Of Absorptive Capacity Improvement By Focusing On Organizational Strategic Orientation And Managerial Perception Of Environmental Dynamicity In The Firms Of Avionic Sector
مشخصات نشریه : سیاست‌ علم و فناوری / Science & Technology Policy /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1391
نویسندگان : محمد نقی زاده ، سید حبیب اله طباطبائیان ، منوچهر منطقی ، پیام حنفی زاده ، رضا نقی زاده ،
97 ) عنوان : چرخه عمر شبکه های همکاری علم و فناوری
مشخصات نشریه : رهیافت / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : رضا اسدی فرد ، سید حبیب اله طباطبائیان ، جهانیار بامدادصوفی ، محمدرضا تقوا ،
98 ) عنوان : دیدگاههای توسعه فناوری اطلاعات کشور مبتنی بر خوشه بندی دیدگاه خبرگان
مشخصات نشریه : سیاست‌ علم و فناوری / /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1390
نویسندگان : ابوالفضل کزازی ، سید حبیب اله طباطبائیان ، محمد تقی تقوی فرد ، امیر ناظمی ،
99 ) عنوان : بررسى میزان حمایت شرایط زمینه اى ایران از اتخاذ رویکرد نوآورى باز، مطالعه ى موردى نظام نوآورى هوایى
مشخصات نشریه : بهبود مدیریت / /
تاریخ چاپ : 12 / 11 / 1390
نویسندگان : سید کمال طبائیان ، منوچهر منطقی ، جهانیار بامدادصوفی ، سید حبیب اله طباطبائیان ،
100 ) عنوان : دیدگاه های توسعه فناوری اطلاعات کشور مبتنی بر خوشه بندی دیدگاه های خبرگان
مشخصات نشریه : سیاست‌ علم و فناوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ،
101 ) عنوان : مدل ارتقای توانمندی فناوری در بخش اویونیک ایران؛ جهت‌گیری استراتژیک و اثر مداخله‌گری توانمندی پویای فناوری
Title : A Model For Technology Capability Improvement In Iran Avionic Sector: Strategic Direction And Mediation Effect Of Dynamic Technological Capability
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع سازمانی / Researches of Management Organizational Resources /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1390
نویسندگان : محمد نقی زاده ، سید حبیب اله طباطبائیان ، منوچهر منطقی ، پیام حنفی زاده ، رضا نقی زاده ،
102 ) عنوان : مدیریت علم و فناوری در ایران ، باید ها و نبایدها
مشخصات نشریه : سیاست‌ علم و فناوری / /
تاریخ چاپ : 03 / 09 / 1390
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ،
103 ) عنوان : تحلیل نظام فناورانه نوآوری بخش باد ایران
مشخصات نشریه : بهبود مدیریت / /
تاریخ چاپ : 24 / 07 / 1390
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، سید حبیب اله طباطبائیان ، محمد تقی تقوی فرد ، ناصر باقری مقدم ،
104 ) عنوان : تحلیلی تاریخی بر مدل شکل گیری نظام نوآورانه فناورانه در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت بهبود و تحول / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1390
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، سید حبیب اله طباطبائیان ، ابوالفضل کزازی ، مهدی محمدی ، مهدی الیاسی ،
105 ) عنوان : روش شناسی ایجاد شاخص ترکیبی ارزیابی نوآوری در راستای الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت
مشخصات نشریه : معرفت اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 03 / 06 / 1390
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ، رضا نقی زاده ، محمد نقی زاده ،
106 ) عنوان : شناسایی راهبردهای شکست پذیر در اسناد توسعه فناوری اطلاعات کشور با استفاده از روش برنامه ریزی فرض بنیاد
مشخصات نشریه : بهبود مدیریت / /
تاریخ چاپ : 15 / 05 / 1390
نویسندگان : ابوالفضل کزازی ، سید حبیب اله طباطبائیان ، محمد تقی تقوی فرد ، امیر ناظمی ،
107 ) عنوان : ارزیابی توانمندی فناوری در سطح ملی و بخشی با رویکردی ترکیبی از مدل های کمی و تحلیلی
مشخصات نشریه : رهیافت / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1390
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ، رضا نقی زاده ، جلیل غریبی ، محمد نقی زاده ، صنم فرنودی ،
108 ) عنوان : الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
مشخصات نشریه : مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ،
109 ) عنوان : شناسایی و دسته بندی سیاستها و راهکارها در صنعت سرمایه گذاری خطر پذیر:مطالعه موردی فناوری نانو
مشخصات نشریه : فناوری نانو / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ، حبیب رودساز ، حدیثه خرمی ،
110 ) عنوان : گونه شناسی ساختارهای مدیریتی شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران – مطالعه چند موردی
مشخصات نشریه : سیاست‌ علم و فناوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ، جهانیار بامدادصوفی ، محمدرضا تقوا ، رضا اسدی فرد ،
111 ) عنوان : بررسی میزان حمایت شرایط زمینه ای ایران از اتخاذ رویکرد نوآوری باز، مطالعه موردی نظام نوآوری هوایی
مشخصات نشریه : بهبود مدیریت / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ، جهانیار بامدادصوفی ،
112 ) عنوان : گونه شناسی ساختارهای مدیریتی شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران: مطالعه چند موردی
مشخصات نشریه : سیاست‌ علم و فناوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ، جهانیار بامدادصوفی ، رضا اسدی فرد ،
113 ) عنوان :
Title : Evaluation Of Science...
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 12 / 11 / 1389
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ،
114 ) عنوان : طرح ارزیابی سیاست های نانوفناوری
Title : An Evaluation Scheme For Nanotechnology Policies
مشخصات نشریه : / JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1389
نویسندگان : علی محمد سلطانی ، سید حبیب اله طباطبائیان ، پیام حنفی زاده ، جهانیار بامدادصوفی ،
115 ) عنوان : بومی سازی سیاست علم و فناوری ( مجموع مقالات همایش )
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ،
116 ) عنوان : اجرای مدل معادلات ساختاری
مشخصات نشریه : راهبرد اجتماعی فرهنگی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ، ابوالفضل کزازی ،
117 ) عنوان : شاخص ترکیبی پایش توانمندی فناوری
مشخصات نشریه : سیاست‌ علم و فناوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ،
118 ) عنوان : ارزیابی پیاده سازی سیاست...
مشخصات نشریه : سیاست‌ علم و فناوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1388
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ،
119 ) عنوان : بررسی عوامل موثر بر شناسایی و انتخاب فناوری های نرم مورد کاوی spr
مشخصات نشریه : سیاست‌ علم و فناوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1387
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ،
120 ) عنوان : راهبرد فناوری و مدل های مبتنی بر رویکرد موقعیت یابی
مشخصات نشریه : رشد فناوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1387
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ،
121 ) عنوان : سیاست های مناسب برای مرزشکنی علمی و فناوری در صنایع ایرا
مشخصات نشریه : مطالعات دفاعی استراتژیک / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1387
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ،
122 ) عنوان : رویکرد منبع محور در تدوین راهبرد فناوری
مشخصات نشریه : رشد فناوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ،
123 ) عنوان : مطالعه موردی نگاشت نهادی نوآوری در صنعت برق کشور
مشخصات نشریه : سیاست‌ علم و فناوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ،
124 ) عنوان : راهبرد توسعه صنعت آلومینیوم کشور
مشخصات نشریه : مطالعات دفاعی استراتژیک / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ،
125 ) عنوان : مروری بر مفاهیم و روش های کمی در ارزش گذاری فناوری
مشخصات نشریه : رشد فناوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1386
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ،
126 ) عنوان : متغیرهای موثر بر انتخاب ابعاد در یک پروژه آینده نگاری
مشخصات نشریه : علوم مدیریت ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1386
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ،
127 ) عنوان : تعیین چالش های موجود فراوری تجاری سازی فناوری های نوظهور در ایران(مطالعه موردی فناوری نانو)
مشخصات نشریه : توسعه تکنولوژی صنعتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1386
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ،
128 ) عنوان : نگاشت نهادی
مشخصات نشریه : رهیافت / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1385
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ،
129 ) عنوان : بررسی سیستمهای سنجش نوآوری و ارائه چارچوبی برای سنجش نوآوری در ایران
مشخصات نشریه : مدرس علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1385
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ،
130 ) عنوان : پیش بینی تکنولوژی و نقش آن در برنامه ریزی استراتژیک سازمان
مشخصات نشریه : توسعه تکنولوژی صنعتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1384
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ،
131 ) عنوان : ارائه مدلی تحلیلی عوامل موثر بر سرریز تکنولوژی
مشخصات نشریه : مدیرساز / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1384
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ،
132 ) عنوان : پیشنهاد مدل عمومی سیاستگذاری صنعتی با تاکید بر صنعت الکترونیک
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1383
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ،
133 ) عنوان : انتخاب روش مناسب پیش بینی تکنولوژی: مطالعه موردی تکنولوژی GIS
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1383
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ،
134 ) عنوان :
Title : The Importance And Roles Of Science Parks In A National Innovation System
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 12 / 11 / 1382
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ،
135 ) عنوان : سیاستگذاریهای کلان ملی و سیستم های ملی نو آوری
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1382
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ،