سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/soleymanh
نام و نام خانوادگی : رضا سلیمان حشمت
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : فلسفه
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : فلسفه وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 88681887 ایمیل : soleymanh@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 20 مورد)
1 ) عنوان : اسماء و صفات الهی در قرآن کریم در پرتو استعاره مفهومی
Title : Divine Names And Attributes In The Holy Quran In The Light Of Conceptual Metaphor
مشخصات نشریه : پژوهشنامه قرآن و حدیث / Pazhouhesh Name-ye Quran va Hadith /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : محمد شعبان پور شش پلی ، حسین کلباسی اشتری ، رضا سلیمان حشمت ، حمیدرضا مناقبی ،
2 ) عنوان : وَلایت به مثابه باطن و بنیاد ولایت و امامت
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 12 / 04 / 1395
نویسندگان : رضا سلیمان حشمت ،
3 ) عنوان : لوگوس و حرکت در فلسفه هراکلیتوس
مشخصات نشریه : تاریخ فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1395
نویسندگان : رضا سلیمان حشمت ، محمدرضا حسینی خامنه ،
4 ) عنوان : زبان در اندیشه هیدگر
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 07 / 11 / 1394
نویسندگان : رضا سلیمان حشمت ، روح الله رجبی ،
5 ) عنوان : مفهوم جنگ در فلسفه هنر نیچه
مشخصات نشریه : شناخت / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1392
نویسندگان : عبدالحسن پیروز ، رضا سلیمان حشمت ،
6 ) عنوان : پرسش از وجود به مثابه پرسش از خدا...
مشخصات نشریه : قبسات / qabasat /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : رضا سلیمان حشمت ، علی فتحی ،
7 ) عنوان : حکمت زندگی؛ نفی جدایی تن و جان
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1392
نویسندگان : رضا سلیمان حشمت ،
8 ) عنوان : بررسی مفهوم خودبنیادی و متافیزیک تجدد در تفسیر هیدگر از اندیشه هگل
مشخصات نشریه : غرب شناسی بنیادی / occidental studies /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : رضا سلیمان حشمت ، حسین رستمی جلیلیان ،
9 ) عنوان : آن سوی تاریخ
مشخصات نشریه : سوره اندیشه / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1391
نویسندگان : رضا سلیمان حشمت ،
10 ) عنوان : انسان انقلاب اسلامی و عبودیت...
مشخصات نشریه : سوره اندیشه / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1391
نویسندگان : رضا سلیمان حشمت ،
11 ) عنوان : حقیقت انسانی وجود جامع و برزخی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1391
نویسندگان : رضا سلیمان حشمت ،
12 ) عنوان : راهنمای اصطلاحات الهیاتی
مشخصات نشریه : کتاب ماه فلسفه / /
تاریخ چاپ : 15 / 06 / 1390
نویسندگان : رضا سلیمان حشمت ، جواد طاهری ،
13 ) عنوان : سیری در تطور رویکردهای الهیاتی
مشخصات نشریه : حكمت و فلسفه / Wisdom and Philosophy /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1390
نویسندگان : رضا سلیمان حشمت ، جواد طاهری ،
14 ) عنوان : بررسی تطبیقی میان حکمت ایرانیان و فلسفه یونان
مشخصات نشریه : تاریخ فلسفه / Scientefic Journal History of Philosophy /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : رضا سلیمان حشمت ،
15 ) عنوان : عهد بی عهدی و تاریخ بی تاریخی
مشخصات نشریه : سوره اندیشه / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1389
نویسندگان : رضا سلیمان حشمت ،
16 ) عنوان : متون آموزشی فلسفه تطبیقی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1388
نویسندگان : رضا سلیمان حشمت ،
17 ) عنوان : تاملی تطبیقی در معنای تشابه و تشکیک
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1388
نویسندگان : رضا سلیمان حشمت ،
18 ) عنوان : انگاه که دین دنیایی می شود
مشخصات نشریه : سوره اندیشه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1388
نویسندگان : رضا سلیمان حشمت ،
19 ) عنوان : زندآگاهی و طریقت فردیدی
مشخصات نشریه : پنجره / /
تاریخ چاپ : 03 / 12 / 1387
نویسندگان : رضا سلیمان حشمت ،
20 ) عنوان : توضیح اجمالی عناوین و فهرست فلسفه سال سوم و پیش دانشگاهی
مشخصات نشریه : رشد / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1387
نویسندگان : رضا سلیمان حشمت ،