سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/seyednourani
نام و نام خانوادگی : سیدمحمدرضا سیدنورانی
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد نظری
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : اقتصاد وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02188713160 ایمیل : seyednourani@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 61 مورد)
1 ) عنوان : واکاوی تطبیقی ـ انتقادی نظریه توزیع شهید صدر و اندیشمندان اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک؛ رهیافتی ریاضی در چارچوب الگوی نسل‌های تداخلی؛ (دلالت‎های راهبردی برای اقتصاد ایران)
Title : Comparative-critic Al Analysis Of The Distribution Theory Of Shahid Sadr And Classical And Neoclassical Economic Thinkers; A Mathematical Approach In The Framework Of The Model Of Interference Generations; (strategic Implications For Iran's Economy)
مشخصات نشریه : جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اسلامی / Journal of Iran's EconomicEssays, an Islamic Approch /
تاریخ چاپ : 30 / 7 / 1402
نویسندگان : مجتبی حسنی قره تپه ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، محمد جواد نوراحمدی ، سیدمحمدرضا سیدنورانی ، مرتضی خورسندی ،
2 ) عنوان : تعيين عوامل مؤثر بر مخارج خوراكي خانوارهاي شهري كشور: روش رگرسيون كوانتايل
Title : Determining The Effective Factors On The Food Expenses Of Urban Households In Iran: Quantile Regression Method
مشخصات نشریه : اقتصاد و الگو سازی (اقتصاد سابق) / Economics and Modeling /
تاریخ چاپ : 15 / 12 / 1401
نویسندگان : مينا منصوري ، تیمور محمدی ، سیدمحمدرضا سیدنورانی ، حجت اله میرزائی تشنیزی ، علی اصغر سالم ،
3 ) عنوان : اثرتولیدناخالص داخلی،نسبت به قیمت ها ونرخارز کشورهای همسایه برصادرات محصولات کشاورزی درایران
Title : The Effect Of Gdp,price Ratios And Exchenge Rate In Neighboring Countries On Iran's Agricultural Exports
مشخصات نشریه : پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی / Journal of Economic Growth and Development Research /
تاریخ چاپ : 30 / 7 / 1401
نویسندگان : مجاهد باباپور ، عیسی علی او ، سیدمحمدرضا سیدنورانی ،
4 ) عنوان : دینداری اسلامی و ترجیحات زمانی فردی، یک مطالعه ی آزمایشی
Title : Islamic Religiousness And Individual Time Preferences, An Experimental Study
مشخصات نشریه : اقتصاد اسلامی / Islamic Economics /
تاریخ چاپ : 21 / 7 / 1401
نویسندگان : محمدامين زندي ، عباس شاکری حسین آباد ، امرالله امینی ، سیدمحمدرضا سیدنورانی ،
5 ) عنوان : بررسی وضعیت خصوصی سازی صنایع پالایش نفت ایران با رویکرد DID (فازی)
Title : Investigating The Privatization Of Iran's Oil Refinery Industries With Did (fuzzy) Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 14 / 7 / 1401
نویسندگان : حسين اميررحيمي ، سید شمس الدین حسینی ، سیدمحمدرضا سیدنورانی ، تیمور محمدی ، اسماعيل صفرزاده ،
6 ) عنوان : نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی با تکیه بر تئوری وابستگی و حکمرانی درگروه کشورهای در حال توسعه
مشخصات نشریه : جامعه شناسی سیاسی ایران / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، هادی سطوتی ،
7 ) عنوان : نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی با تکیه بر تئوری وابستگی وحکمرانی درگروه کشورهای در حال توسعه
Title : The Role Of Foreign Direct Investment In Economic Growth, Relying On The Theory Of Dependence And Governance In Selected Countries
مشخصات نشریه : جامعه شناسی سیاسی ایران / Political Sociology Research /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1399
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، هادي سطوتي پيرايش ،
8 ) عنوان : تاثیر سرمایه‎ گذاری مستقیم خارجی و حکمرانی خوب بر اشتغال در کشورهای در حال‎ توسعه
Title : The Impact Of Foreign Direct Investment And Good Governance On Employment In Developing Countries
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری / /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1399
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، فتح اله تاری ،
9 ) عنوان : ارزیابی عملکرد بانک های تجاری ایران روش: الگوریتم بوت استرپ
Title : Evaluating The Performance Of Iranian Commercial Banks Method: Bootstrap Algorithm
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد کلان (پژوهشنامه علوم اقتصادی سابق) / Journal of Macroeconomic Research /
تاریخ چاپ : 2 / 9 / 1398
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، مرتضی عبادی ،
10 ) عنوان : سنجش شاخص های بهره وری بانکهای منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی یران (با تاکید بر کارایی و اثربخشی)
Title : Measuring The Productivity Indicators Of Selected Banks In The Interest-free Banking System Of The Islamic Republic Of Iran (with Emphasis On Efficiency And Effectiveness)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادي / پژوهشنامه اقتصادي /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1398
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، عباس شاکری حسین آباد ، امیر خادمعلی زاده ، رضا وفای یگانه ،
11 ) عنوان : عوامل موثر بر انحراف تسهیلات
Title : Factors Affecting Facility Diversion
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1398
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، فتح اله تاری ،
12 ) عنوان : بررسی تأثیر تحریمهای اقتصادی بر کارایی بانکهای ایران
Title : Investigating The Effect Of Economic Sanctions On The Efficiency Of Iranian Banks
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات راهبردی بسج / /
تاریخ چاپ : 21 / 03 / 1398
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، مرتضی عبادی ، امرالله امینی ، محمد تقی تقوی فرد ،
13 ) عنوان : بررسی تأثیر تحریمهای اقتصادی بر کارایی بانکهای ایران
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی بسیج / Strategic studies of mobilization /
تاریخ چاپ : 21 / 3 / 1398
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، مرتضی عبادی ، امراله امینی ، محمد تقی تقوی فرد ،
14 ) عنوان : سنجش شاخص‌های بهره‌وری بانک‌های منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی یران (با تاکید بر کارایی و اثربخشی)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، عباس شاکری حسین آباد ، امیر خادمعلی زاده ، رضا وفایی یگانه ،
15 ) عنوان : ارزیابی بهره وری نسبی بانک های منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (1394-1393)
Title : Evaluating The Relative Productivity Of Selected Banks In The Interest-free Banking System Of The Islamic Republic Of Iran With A Data Envelopment Analysis Approach (2014-2015)
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / Majlis and Rahbord /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، رضا وفایی یگانه ، امیر خادمعلی زاده ، علی امامی میبدی ،
16 ) عنوان : سنجش شاخص‌های بهره‌وری بانک‌های منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی یران (با تاکید بر کارایی و اثربخشی)"
Title : "measuring The Productivity Indicators Of Selected Banks In The Interest-free Banking System Of The Islamic Republic Of Iran (with Emphasis On Efficiency And Effectiveness)"
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / Economic Research Journal /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : سید محمد رضا سید نورانی ، امیر خادمعلی زاده ، سیدمحمدرضا سیدنورانی ، عباس شاکری حسین آباد ،
17 ) عنوان :
Title : Developing A Comprehensive Pattern Of Preventing Stock Price Manipulation In Iran’s Capital Market: A Grounded Theory Approach
مشخصات نشریه : مجله ایرانی مالی / Iranian Journal of Finance /
تاریخ چاپ : 8 / 5 / 1397
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، فتح اله تاری ،
18 ) عنوان : بررسی تطبیقی اثر علامت دهی متغیرهای قراردادهای مالی بدهی و مشارکتی
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 2 / 4 / 1397
نویسندگان : سید حسن قوامی ، سیدمحمدرضا سیدنورانی ، تیمور محمدی ، منصور رنجبر ،
19 ) عنوان : بررسی تطبیقی اثر علامت دهی متغیرهای قراردادهای مالی بدهی و مشارکتی
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 2 / 4 / 1397
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، سید حسن قوامی ، تیمور محمدی ،
20 ) عنوان : طراحی شاخص ترکیبی بانکداری اسلامی در ایران
Title : Designing A Combined Islamic Banking Index In Iran
مشخصات نشریه : اقتصاد اسلامی / Islamic Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1396
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، امیر خادمعلی زاده ، سید علی رضوانی ،
21 ) عنوان : عوامل موثربرانحراف تسهیلات اعطایی درایران
Title : Factors Affecting The Diversion Of Granted Facilities In Iran
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / Research and Economic Policy /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1396
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، فتح اله تاری ، کریم آقاجانی ،
22 ) عنوان : بررسی تجربی اثرعلامت دهی متغیر وثیقه درعقود مشارکتی
Title : Experimental Study Of The Effect Of Collateral Variable Signaling On Partnership Contracts
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 14 / 10 / 1395
نویسندگان : سید حسن قوامی ، سیدمحمدرضا سیدنورانی ، تیمور محمدی ، منصور رنجبر ،
23 ) عنوان : نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در کشورهای عضو OECD و کشورهای درحال توسعه
Title : 0
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / /
تاریخ چاپ : 30 / 8 / 1395
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، حسن محمدپور ،
24 ) عنوان : بررسی ومقایسه رخداد پدیده قفل شدن دربدهی ها در اوراق مشارکت و اوراق قرضه
Title : Investigating And Comparing The Occurrence Of Debt Lock Phenomenon In Participation Bonds And Bonds
مشخصات نشریه : اقتصاد و بانکداری اسلامی / /
تاریخ چاپ : 30 / 7 / 1395
نویسندگان : محمد علیمرادی ، سیدمحمدرضا سیدنورانی ،
25 ) عنوان : معرفی و محاسبه شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی از منظر اسلامی در ایران
Title : Introducing And Calculating The Combined Index Of Economic Justice From An Islamic Perspective In Iran
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / Majlis and Rahbord /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1395
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، سید احسان خاندوزی ،
26 ) عنوان : تدوین چارچوب حقوقی - اقتصادی نهادنظارت بانکی درایران
Title : Development Of Legal-economic Framework Of Banking Supervision Institution In Iran
مشخصات نشریه : دانش ارزیابی / /
تاریخ چاپ : 31 / 1 / 1395
نویسندگان : محمدحسین رحمتی ، سیدمحمدرضا سیدنورانی ،
27 ) عنوان : بهینه‌یابی تسهیم ریسک در قراردادهای بیع متقابل: کاربردی از نظریه نمایندگی
Title : Risk-sharing Optimization In Cross-selling Contracts: An Application Of Agency Theory
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 22 / 10 / 1394
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، محمد علیمرادی ،
28 ) عنوان : بررسی نقش آموزش درایجاد سرمایه اجتماعی در ایران
Title : Investigating The Role Of Education In Creating Social Capital In Iran
مشخصات نشریه : پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی / Journal of Economic Growth and Development Research /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1394
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، معصومه سادات سجادی ، فائزه فروزان ، فاطمه جهانگرد ،
29 ) عنوان : ارزیابی ومقایسه صکوک اجاره ومشارکت ازمنظر هزینه های نمایندگی در قالب نظریه بازی ها
Title : Evaluation And Comparison Of Rental Sukuk And Participation In Terms Of Agency Costs In The Form Of Game Theory
مشخصات نشریه : اقتصاد اسلامی / Islamic Economics /
تاریخ چاپ : 25 / 5 / 1394
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، محمد علیمرادی ،
30 ) عنوان : دو نرخ مالیات بر ارزش افزوده
Title : Wo Different Rates On Value Added Tax.
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / Research and Economic Policy /
تاریخ چاپ : 31 / 1 / 1394
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، تیمور محمدی ، سمانه امیرشاهی ،
31 ) عنوان : ارزیابی روشی شاخص های فقر و نا برابری با تاکید بر حقوق اقتصادی در اسلام
Title : Methodological Evaluation Of Indicators Of Poverty And Inequality With Emphasis On Economic Rights In Islam
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / Majlis and Rahbord /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1393
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ،
32 ) عنوان : بررسی سفته بازی و حباب قیمت مسکن در مناطق شهری ایران
Title : Investigating Speculation And Housing Price Bubbles In Urban Areas Of Iran
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1393
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ،
33 ) عنوان : ارزیابی روش شاخص های فقر و نابرابری
Title : Evaluation Of Poverty And Inequality Indicators Method
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / Majlis and Rahbord /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1393
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ،
34 ) عنوان : منبع طبیعی نفت و پیشرفت اقتصادی ایران: چالش ها و راهکارها
مشخصات نشریه : مجله اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1392
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، موسی خوش کلام ،
35 ) عنوان : برآورد عوامل موثر بر عرضه مسکن ایزان
Title : Estimation Of Factors Affecting The Supply Of Housing In Iran
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1392
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ،
36 ) عنوان : مبانی نظری سنجش عدالت اقتصادی
Title : Theoretical Foundations Of Measuring Economic Justice
مشخصات نشریه : جستارهای اقتصادی / Economic Essays /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1391
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، سید احسان خاندوزی ،
37 ) عنوان : رابطه علیت بین سرمایه بانک و سود آوری ،با تاکید بر جنبه نظارتی ساختار سرمایه
Title : The Causal Relationship Between Bank Capital And Profitability, With Emphasis On The Regulatory Aspect Of Capital Structure
مشخصات نشریه : پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی / Journal of Economic Growth and Development Research /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1391
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، حسین امیری ، عادل محمدیان ،
38 ) عنوان : تکافل سازوکاری مناسب برای ارائه بیمه های خرد
مشخصات نشریه : جستارهای اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : فتح اله تاری ، سیدمحمدرضا سیدنورانی ، غدیر مهدوی کلیشمی ، حسین رشیدی نژاد ،
39 ) عنوان : تکافل، سازوکاری مناسب برای ارائه بیمه های خرد در مناطق روستائی ایران
Title : Takaful, A Suitable Mechanism For Providing Microinsurance In Rural Areas Of Iran
مشخصات نشریه : جستارهای اقتصادی / Economic Essays /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1390
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، فتح اله تاری ، غدیر مهدوی کلیشمی ، حسین رشیدی نژاد ،
40 ) عنوان : نظام نامه حقوق اقتصاد در قرآن کریم
مشخصات نشریه : اقتصاد اسلامی / Islamic Economics /
تاریخ چاپ : 2 / 5 / 1390
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، سید احسان خاندوزی ،
41 ) عنوان : الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و اثر آن بر واردات کالاهای واسطه‌ ای‌ -‌ سرمایه ‌ای
Title : 0
مشخصات نشریه : پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی / Journal of Economic Growth and Development Research /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1390
نویسندگان : فتح اله تاری ، صمد عزیزنژاد ، سیدمحمدرضا سیدنورانی ،
42 ) عنوان : الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و اثر آن برواردات کالاهای واسطه ای -سرمایه ای ایران
Title : Iran's Accession To The World Trade Organization And Its Effect On The Import Of Iranian Intermediate-capital Goods
مشخصات نشریه : پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی / Journal of Economic Growth and Development Research /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1390
نویسندگان : صمد عزیز زاده ، سیدمحمدرضا سیدنورانی ، فتح اله تاری ،
43 ) عنوان : سرمایه انسانی وجایگاه آن دربخش صنعت استان آذربایجان شرقی
Title : Human Capital And Its Place In The Industrial Sector Of East Azerbaijan Province
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / Research and Economic Policy /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1389
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، موسی خوش کلام خسرو ، روح الله مهدوی ،
44 ) عنوان : ارزیابی عملکرد گاز سوز شدن خودروها
Title : Evaluate The Combustion Performance Of Vehicles
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1385
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ،
45 ) عنوان : برآورد ارزش حقیقی آب زیرزمینی در مناطق مختلف ایران
Title : Estimation Of Real Value Of Groundwater In Different Regions Of Iran
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1385
نویسندگان : فتح اله تاری ، سیدمحمدرضا سیدنورانی ، پریسا رفیعی ،
46 ) عنوان : چالش های پیش روی سرمایه گذاری و راهکارهای آن
Title : Challenges Facing Investment And Its Solutions
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / Majlis and Rahbord /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1385
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ،
47 ) عنوان : براورد ارزش حقیقی..
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1385
نویسندگان : فتح اله تاری ، سیدمحمدرضا سیدنورانی ،
48 ) عنوان : بررسی تاثیر متقابل اقتصاد زیر زمینی و مالیات بر ارزش افزوده
Title : Investigating The Interaction Of Underground Economy And Vat
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / Majlis and Rahbord /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1385
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، فاطمه عزیز خانی ،
49 ) عنوان : سازمان تجارت جهانی و صنعت خودرو
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1384
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، مصطفی مهاجری ، ارغوان بهبهانی ،
50 ) عنوان : بررسی عوامل موثر بر سهم هزینه خودروسواری در سبد هزینه خانوار شهری
Title : Investigating The Factors Affecting The Share Of Car Cost In The Urban Household Cost Basket
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1384
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، مریم جوادی ،
51 ) عنوان : بررسی عوامل موثر بر سهم هزینه های خودرو
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1384
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ،
52 ) عنوان : بررسی مالیاتهای ثابت و متغیر از جنبه عدالت در جامعه اسلامی
Title : A Study Of Fixed And Variable Taxes In Terms Of Justice In Islamic Society
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1382
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ،
53 ) عنوان : بررسی نقش شرکتهای ملیتی در توسعه مبادلات خودرو
Title : Investigating The Role Of National Companies In The Development Of Car Exchanges
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1380
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ،
54 ) عنوان : نقش مخارج تحقیق وتوسعه بررشد اقتصادی ایران
مشخصات نشریه : آینده پژوهی مدیریت / Journal of future studies management /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1380
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، اسدالله جلال آبادی ،
55 ) عنوان : جهانی شدن کشور های در حال توسعه ایران
Title : Globalization Of Developing Countries In Iran
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1379
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ،
56 ) عنوان : خصوصی سازی بانکها
Title : Privatization Of Banks
مشخصات نشریه : بازاریابی / /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1379
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ،
57 ) عنوان : مشتری مداری ضامن کیفیت
Title : Customer Orientation Quality Guarantor
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1379
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، مهرداد ساعدی ،
58 ) عنوان : شکست اجلاس سیاتل
Title : Seattle Summit Failure
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1379
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، مهدی خطیبی ،
59 ) عنوان : اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تقاضای محل
مشخصات نشریه : اقتصاد و مدیریت شهری / Urban Economics and Management /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1378
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ،
60 ) عنوان : تخمین تابع عرضه سر مایه گذاری ایران و آثار سرمایه گذاری...
مشخصات نشریه : آینده پژوهی مدیریت / Journal of future studies management /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1373
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ،
61 ) عنوان : بررسی تأثیر شهرنشینی بر نابرابری درآمد در ایران
Title : 0
مشخصات نشریه : بررسی های آمار رسمی ایران / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 /
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، محسن راجی اسدآبادی ،