سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/s.mousavi
نام و نام خانوادگی : میرسعید موسوی رضوی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : مترجمی زبان انگلیسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : مطالعات ترجمه (انگلیسی) وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 88692345 ایمیل : s.mousavi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Mir-Saeed-Mousavi-Razavi
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 16 مورد)
1 ) عنوان : بازترجمه و سیر تحول توانشِ ترجمه‌ایِ مترجم: موردپژوهیِ آثار صالح حسینی
Title : Retranslation And Development Of The Translator’s Translation Competence Over Time: A Case Study Of Saleh Hosseini’s Works
مشخصات نشریه : زبان پژوهی / ZABANPAZHUHI (Journal of Language Research) /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : سجاد طهماسبی بویری ، میرسعید موسوی رضوی ،
2 ) عنوان : سویگی و گونه‌شناسی خطا در ترجمۀ شفاهی همزمان انگلیسی-فارسی: پژوهشی توصیفی-تحلیلی و پیکره-بنیاد
Title : Directionality And Error Typology In English-persian Simultaneous Interpreting: A Descriptive-analytic Corpus-based Study
مشخصات نشریه : صداهای جدید در مطالعات ترجمه / New Voices in Translation Studies /
تاریخ چاپ : 29 / 8 / 1400
نویسندگان : Adeleh Mirzaee ، میرسعید موسوی رضوی ،
3 ) عنوان : دخل و تصرف در ترجمه فارسی رمان های معاصر انگلیسی: پژوهشی پیکره-بنیاد
Title : Manipulation In Persian Translations Of Contemporary English Novels: A Corpus-based Study
مشخصات نشریه : پژوهش ادبیات معاصر جهان / Research in Contemporary World Literature /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : میرسعید موسوی رضوی ، مهدیه مشائی ،
4 ) عنوان : به سوی چارچوب مرجع ارتقاء مستمر مهارتهاي حرفه اي در حرفه ترجمه
Title : Towards A Cpd Framework Of Reference For The Translation Profession
مشخصات نشریه : زبانهای زنده / Lebende Sprachen /
تاریخ چاپ : 17 / 7 / 1399
نویسندگان : Ehsan Taebi ، میرسعید موسوی رضوی ،
5 ) عنوان : ارزیابی کیفیت ترجمه‌های انگلیسی-به-فارسیِ درس‌نامه‌های دانشگاهی رشتۀ مدیریت گردشگری
Title : Quality Assessment Of English-into-persian Translations Of Tourism Management Academic Textbooks
مشخصات نشریه : Journal of Language and Translation / Journal of Language and Translation /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : Amirhossein Imanizadeh ، میرسعید موسوی رضوی ،
6 ) عنوان : نقد ترجمه در ایران: نوشتاری نظام¬مند یا بی¬نظم؟
Title : A Micro- And Macro-level Descriptive-analytical Study Of Translation Criticism In Iran: Are We Moving Within A Framework?
مشخصات نشریه : Journal of Language and Translation / Journal of Language and Translation /
تاریخ چاپ : 10 / 1 / 1398
نویسندگان : میرسعید موسوی رضوی ، Morteza Gholami ،
7 ) عنوان : نقدی فراتحلیلی بر فرضیه بازترجمه آنتوان برمن
Title : A Meta-analytical Critique Of Antoine Berman’s Retranslation Hypothesis
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : میرسعید موسوی رضوی ، Sajjad Tahmasbi Boveiri ،
8 ) عنوان : بازنمائی تصور انسان وار و ناانسان وار از خدا در ترجمه های انگلیسی و فارسی قرآن مجید: موردپژوهی «ید» و «ساق»
Title : Representation Of Anthropomorphic And Non-anthropomorphic Perceptions Of God In English And Persian Translations Of The Holy Quran: A Case Study Of “yad [hand]” And “sāgh [shin]”
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه قرآن و حدیث / Translation Studies of Quran and Hadith /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1397
نویسندگان : میرسعید موسوی رضوی ، اشکان راد ،
9 ) عنوان : شرح چیستی ساختارگرایی با اتکا به آرای سوسور، لوی استروس و پراپ، و واکاوی ردپای تفکر ساختارگرا در نظریه های معاصر ترجمه
Title : Structuralism From The Viewpoint Of Saussure, Lévi-strauss, And Propp, And Traces Of Structuralistic Thinking In Contemporary Translation Theories
مشخصات نشریه : پژوهش ادبیات معاصر جهان / Research in Contemporary World Literature /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1397
نویسندگان : میرسعید موسوی رضوی ،
10 ) عنوان : عناصر فرهنگی در ترجمه¬های انگلیسی ادبیات پایداری ایران: تحلیلی متنی، پیرامتنی، و نشانه¬شناختی
Title : Cultural Elements In English Translations Of Iranian ‘resistance’ Literature: A Textual, Paratextual, And Semiotic Analysis
مشخصات نشریه : / journal of language and translation /
تاریخ چاپ : 7 / 1 / 1397
نویسندگان : میرسعید موسوی رضوی ، Bahareh Allahdaneh ،
11 ) عنوان : رابطه بین تیپ شخصیتی و میزان پیشرفت دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی در ترجمه شفاهی همزمان
Title : The Relationship Between Personality Type And Iranian Undergraduate Simultaneous Interpreting Trainees’ Improvement Rate
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / مطالعات ترجمه /
تاریخ چاپ : 29 / 11 / 1396
نویسندگان : میرسعید موسوی رضوی ،
12 ) عنوان : راهکارهای تقویت حافظه در تربیت مترجم شفاهی
Title : Memory-enhancement Techniques In Interpreter Training
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / مطالعات ترجمه /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1395
نویسندگان : میرسعید موسوی رضوی ،
13 ) عنوان :
Title : Interpreter-Training-Specific Techniques: A Didactic Approach
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 27 / 06 / 1393
نویسندگان : کامبیز محمود زاده ، میرسعید موسوی رضوی ،
14 ) عنوان : فنون ویژه تربیت مترجم شفاهی
Title : Interpreter-training-specific Techniques: A Didactic Approach
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / مطالعات ترجمه /
تاریخ چاپ : 27 / 6 / 1393
نویسندگان : میرسعید موسوی رضوی ،
15 ) عنوان : آغازگرهای پیشایندشده در ترجمه فارسی متون نمایشی انگلیسی: پژوهشی پیکره-محور در ترجمه ساخت های نشاندار
Title : On Fronted Themes In Translation Of English Dramatic Texts Into Persian: A Corpus-based Study On Markedness In Translation
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / مطالعات ترجمه /
تاریخ چاپ : 29 / 3 / 1390
نویسندگان : میرسعید موسوی رضوی ،
16 ) عنوان : تأثیر آموزش ترجمه در نحوه برگردان «دام» های ترجمه انگلیسی به فارسی
Title : The Effects Of Translation Training On Handling English-into-persian Translation Traps
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / مطالعات ترجمه /
تاریخ چاپ : 29 / 3 / 1390
نویسندگان : میرسعید موسوی رضوی ،