سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/parvin
نام و نام خانوادگی : سهیلا پروین
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد نظری
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : اقتصاد وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 88725400 ایمیل : parvin@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 39 مورد)
1 ) عنوان : آثار ضد رفاهی تحریم‌های اقتصادی (مطالعه موردی ایران)
Title : Counter Sanction And Well - Bing Households Of Iran
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / jurnal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 6 / 9 / 1401
نویسندگان : سهیلا پروین ، عباس شاکری حسین آباد ، سمانه ناصری ،
2 ) عنوان : اثر یکسان سازی نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران با استفاده از رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)
Title : The Effect Of Exchange Rate Unification On The Added Value Of Iran's Agricultural Sector Can Be Calculated Using The General Equilibrium Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد کشاورزی و توسعه / Agricultural Economic and Development /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1401
نویسندگان : سهیلا پروین ، علی اصغر بانوئی ، عباس شاکری حسین آباد ، اسماعیل سعیدنیا ،
3 ) عنوان : تاثیر یکسان سازی نرخ ارز بر فقر در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه
مشخصات نشریه : پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار (پژوهش‌های اقتصادی) / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1399
نویسندگان : سهیلا پروین ، گلروز رمضان زاده ،
4 ) عنوان : اثر سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل‌محاسبه (CGE)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 09 / 1398
نویسندگان : سهیلا پروین ، موسی خوش کلام ، گلروز رمضان زاده ،
5 ) عنوان : تأثیر سالخوردگی جمعیت بر نابرابری توزیع درآمد در ایران
مشخصات نشریه : مطالعات جمعیتی / /
تاریخ چاپ : 30 / 05 / 1398
نویسندگان : سهیلا پروین ، شعله باقری پرمهر ،
6 ) عنوان : تاثیر تغییرات قیمت های نسبی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 18 / 04 / 1398
نویسندگان : سهیلا پروین ، مهنوش عبداله میلانی ، وحید رضایی ،
7 ) عنوان : آثار و تبعات اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر رفاه دهک‌های پایین درآمدی در چارچوب رویکرد تحلیل مسیر ساختاری
مشخصات نشریه : پژوهشهای رشد و توسعه پایدار / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1397
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، سهیلا پروین ،
8 ) عنوان : ساختار تصاعدی مالیات بر درآمد و اثر آن بر نابرابری درآمد در استان های کشور
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1396
نویسندگان : مهنوش عبداله میلانی ، سهیلا پروین ، کوثر سیدی ،
9 ) عنوان : بررسی توزیع درآمد در ایران در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1393
نویسندگان : محمد مهدی کیایی ها ، سهیلا پروین ،
10 ) عنوان : رابطه رشد اقتصادی و فقر
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 21 / 10 / 1393
نویسندگان : سهیلا پروین ،
11 ) عنوان : ارزیابی اثرات ترازنامه ای سیاست های پولی در شبکه بانکی کشور بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران (رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 05 / 03 / 1393
نویسندگان : سهیلا پروین ، عباس شاکری حسین آباد ، اعظم احمدیان ،
12 ) عنوان : تحلیلی بر تأثیر شوک های ترازنامه ای نظام بانکی بر تولید و تورم در اقتصاد ایران ( رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی )
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1393
نویسندگان : سهیلا پروین ، ایلناز ابراهیمی ، اعظم احمدیان ،
13 ) عنوان : شناسایی رشد بخش های اقتصادی در کاهش فقر با استفاده از رویکرد ضرایب فزاینده قیمت ثابت SAM
مشخصات نشریه : پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 11 / 02 / 1392
نویسندگان : سهیلا پروین ، علی اصغر بانوئی ، ساناز عباسیان نیگجه ،
14 ) عنوان : شناسایی رشد بخشهای اقتصادی در کاهش فقر، با استفاده از رویکرد ضرایب فزاینده قیمت ثابت
مشخصات نشریه : پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 11 / 02 / 1392
نویسندگان : سهیلا پروین ، علی اصغر بانوئی ، ساناز عباسیان نیگجه ،
15 ) عنوان : تاثیر شوک های مالی بر تولیدو سطح قیمت در ایران با استفاده از خودرگرسیون برداری ساختاری
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1391
نویسندگان : سهیلا پروین ، جاوید بهرامی ، سحر وحیدی ،
16 ) عنوان : تاثیر شوک های مالی بر تولید وسطح قیمت در ایران با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1391
نویسندگان : جاوید بهرامی ، سهیلا پروین ، سحر وحیدی ،
17 ) عنوان : اندازه گیری خط کفایت شرعی
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1391
نویسندگان : سهیلا پروین ،
18 ) عنوان : بررسی تأثیر متغیرهای نهادی و کلان اقتصادی بر ساختار صنعت بانکداری
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، سهیلا پروین ، فاطمه عبدلشاه ،
19 ) عنوان : اثرات قیمتی مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از تکنیک داده- ستانده (مورد ایران)
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1390
نویسندگان : علی فریدزاد ، سهیلا پروین ، علی اصغر بانوئی ،
20 ) عنوان : رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1390
نویسندگان : سهیلا پروین ،
21 ) عنوان : اثرات قیمتی مالیات برارزش افزوده
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1390
نویسندگان : سهیلا پروین ،
22 ) عنوان : اثر نااطمینانی رشد اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران: مشاهداتی بر پایه مدل های garch
Title : The Effect Of Economic Growth Uncertainty On Economic Growth In Iran: Observations Based On Garch Models
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1389
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، سهیلا پروین ،
23 ) عنوان : تاثیر تغییرات قیمت بر فقر
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1389
نویسندگان : سهیلا پروین ،
24 ) عنوان : اثر نااطمینانی رشد اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران: مشاهداتی بر پایه مدل های garch
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : سهیلا پروین ، عباس شاکری حسین آباد ،
25 ) عنوان : modeling and foreasting...
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1387
نویسندگان : سهیلا پروین ،
26 ) عنوان : تحلیل های سیاسی آثار حذف یارانه کالاهای اساسی بر شاخص هزینه زندگی خانوارهای شهری و روستایی در چارچوب تحلیل مسیر ساختاری
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1387
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، سهیلا پروین ،
27 ) عنوان : ملاحظاتی پیرامون سیاست های یارانه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1387
نویسندگان : سهیلا پروین ، علی اصغر بانوئی ،
28 ) عنوان : تحلیل های سیاستی آثار حذف یارانه کالاهای اساسی بر شاخص هزینه زندگی خانوارهای شهری روستایی در چارچوب تحلیل مسیر ساختاریر
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : سهیلا پروین ،
29 ) عنوان : آزمون رابطه بین اندازه نسبی مناطق و ضرایب واردات: مطالعه موردی 28 استان کشور
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، فاطمه بزازان ، سهیلا پروین ، مهدی کرمی ،
30 ) عنوان : تاثیر سیاست های پولی بر فقر و توزیع درآمد
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : سهیلا پروین ،
31 ) عنوان : تاثیر رشد اقتصادی بر فقر در ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1386
نویسندگان : سهیلا پروین ،
32 ) عنوان : انتخاب سیاست پولی مناسب در جهت ثبات رفاه اجتماعی
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1386
نویسندگان : سهیلا پروین ،
33 ) عنوان : نقش انواع درآمدها در نابرابری توزیع در ایران
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1385
نویسندگان : سهیلا پروین ،
34 ) عنوان : بررسی کمی رابطه بین ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده – ستانده 28 استان کشور
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1385
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، فاطمه بزازان ، سهیلا پروین ، مهدی کرمی ، سید ایمان آزاد ،
35 ) عنوان : تجزیه ضریب
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1385
نویسندگان : سهیلا پروین ،
36 ) عنوان : اثرات کاهش ارزش پول بر شاخص های کمیتی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1383
نویسندگان : سهیلا پروین ،
37 ) عنوان : بررسی تاثیر تامین مالی مخارج دولت
مشخصات نشریه : مجله برنامه و بودجه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1381
نویسندگان : سهیلا پروین ،
38 ) عنوان : اثر مالیات بر صنایع نساجی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1380
نویسندگان : سهیلا پروین ،
39 ) عنوان : اثر سیاست های تعدیل بر فقر و توزیع درآمد
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1380
نویسندگان : سهیلا پروین ،