سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/nematollahi
نام و نام خانوادگی : نادر نعمت الهی
دانشکده : آمار، ریاضی و رایانه گروه آموزشی : آمار
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : آمار وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : nematollahi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 74 مورد)
1 ) عنوان : نگاهی دیگر به تحلیل رگرسیون با استفاده از نمونه های مجموعه رتبه ای با کاربرد در مطالعه پوکی استخوان
Title : Another Look At Regression Analysis Using Ranked Set Samples With Application To An Osteoporosis Study
مشخصات نشریه : / Biometrics /
تاریخ چاپ : 10 / 9 / 1401
نویسندگان : نسرین فرجی ، محمد جعفری جوزانی ، نادر نعمت الهی ،
2 ) عنوان : نظریه یکپارچه برای پیش‌بینی بیزی استوار تحت یک رده کلی از توابع زیان تاسف
Title : َa Unified Theory For Robust Bayesian Prediction Under A General Class Of Regret Loss Functions
مشخصات نشریه : / STATISTICA SINICA /
تاریخ چاپ : 10 / 8 / 1400
نویسندگان : نادر نعمت الهی ، محمد جعفری جوزانی ، راضیه جعفر آقایی ،
3 ) عنوان : به کارگیری روش پساطبقه بندی قضاوتی در نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای
Title : Using Judgment Post Stratification In Two Stage Cluster Sampling
مشخصات نشریه : پژوهش های ریاضی / Mathematical Research /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1400
نویسندگان : علی نجفی مجیدآبادی ، طاهره رحمانی ، نادر نعمت الهی ،
4 ) عنوان : برآوردهای میانگین جامعه با به کارگیری روش پساطبقه‌بندی قضاوتی در نمونه‌گیری طبقه‌بندی‌شده
Title : The Population Mean Estimators By Using Judgment Posts Satisfication In Stratified Sampling
مشخصات نشریه : علوم آماری ایران / Journal of Statistical Sciences /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1399
نویسندگان : علی نجفی مجید آبادی ، نادر نعمت الهی ،
5 ) عنوان :
Title : Estimation And Prediction For The Power-exponential Hazard Rate Distribution Based On Record Data
مشخصات نشریه : AMERICAN JOURNAL OF MATHEMATICAL AND MANAGEMENT SCIENCES / American Journal of Mathematical and Management Sciences /
تاریخ چاپ : 13 / 7 / 1399
نویسندگان : Bahman Tarverdizade ، نادر نعمت الهی ،
6 ) عنوان :
Title : Inference On Pr(x > Y ) Based On Record Values From The Power Hazard Rate Distribution
مشخصات نشریه : مجله آمار محاسباتی و مدلسازی / /
تاریخ چاپ : 13 / 1 / 1399
نویسندگان : Bahman Tarverdizade ، نادر نعمت الهی ،
7 ) عنوان :
Title : Generalized Componentwise Splitting Scheme For Option Pricing Under The Heston-cox-ingersoll-ross Model
مشخصات نشریه : journal of statistical theory and application / journal of statistical theory and application /
تاریخ چاپ : 10 / 9 / 1398
نویسندگان : Maryam Safai ، عبدالساده نیسی ، نادر نعمت الهی ،
8 ) عنوان :
Title : Queues With Simultaneous Arrival Of Customers And The Dependence Structure Of The Waiting Times
مشخصات نشریه : Methodology and Computing in Applied Probability / METHODOLOGY AND COMPUTING IN APPLIED PROBABILITY /
تاریخ چاپ : 10 / 9 / 1398
نویسندگان : Ramin Behzad ، محمدرضا صالحی راد ، نادر نعمت الهی ،
9 ) عنوان :
Title : Admissible And Minimax Estimation Of The Parameters Of The Selected Normal Population In Two-stage Adaptive Designs Under Reflected Normal Loss Function
مشخصات نشریه : probability and mathematical statistics / probability and mathematical statistics /
تاریخ چاپ : 09 / 07 / 1398
نویسندگان : Hassan Mazarei ، نادر نعمت الهی ،
10 ) عنوان :
Title : Queues With Simultaneous Arrival Of Customers And The Dependence Structure Of The Waiting Times
مشخصات نشریه : / METHODOLOGY AND COMPUTING IN APPLIED PROBABILITY /
تاریخ چاپ : 10 / 4 / 1398
نویسندگان : محمدرضا صالحی راد ، نادر نعمت الهی ،
11 ) عنوان :
Title : The Power-linear Hazard Rate Distribution And Estimation Of Its Parameters Under Progressively Type-ii Censoring
مشخصات نشریه : Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics / Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics /
تاریخ چاپ : 25 / 03 / 1398
نویسندگان : Bahman Tarverdizade ، نادر نعمت الهی ،
12 ) عنوان :
Title : Estimation Of Stress–strength Reliability In The Inverse Gaussian Distribution Under Progressively Type II Censored Data
مشخصات نشریه : Mathematical Sciences / Mathematical Sciences /
تاریخ چاپ : 11 / 3 / 1398
نویسندگان : Sajad Rostamian ، نادر نعمت الهی ،
13 ) عنوان :
Title : A New Flexible Hazard Rate Distribution: Application And Estimation Of Its Parameters
مشخصات نشریه : / COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS /
تاریخ چاپ : 25 / 10 / 1397
نویسندگان : Bahman Tarvrdizade ، نادر نعمت الهی ،
14 ) عنوان :
Title : Judgment Post-stratification In Finite Mixture Modeling: An Example In Estimating The Prevalence Of Osteoporosis
مشخصات نشریه : / STATISTICS IN MEDICINE /
تاریخ چاپ : 10 / 9 / 1397
نویسندگان : Sedigheh Omidvar ، Mohammad Jafari Jozani ، نادر نعمت الهی ،
15 ) عنوان : یک روش عددی برای حل مسئله قیمت گذاری اختیارات آمریکایی تحت مدل نرخ بهره تصادفی CIR
مشخصات نشریه : مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1397
نویسندگان : مریم صفائی ، عبدالساده نیسی ، نادر نعمت الهی ،
16 ) عنوان : يك روش عددي براي حل مسئله قيمت گذاري اختيارات آمريكايي تحت مدل نرخ بهره تصادفي CIR
Title : A Numerical Method For Solving The Problem Of Pricing American Options Under The Cir Stochastic Interest Rate Model
مشخصات نشریه : مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار / مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1397
نویسندگان : عبدالساده نیسی ، نادر نعمت الهی ،
17 ) عنوان :
Title : Nonlinear Regression Models Based On Slash Skew-elliptical‎ ‎errors
مشخصات نشریه : Journal of the Iranian Statistical Society / Journal of the Iranian Statistical Society /
تاریخ چاپ : 10 / 04 / 1397
نویسندگان : Siavash Pirzadeh Nahooji ، Rahman Farnoosh ، نادر نعمت الهی ،
18 ) عنوان :
Title : Robust Bayesian Prediction Under A General Linear-exponential Posterior Risk Function And Its Application In Finite Population
مشخصات نشریه : / COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS /
تاریخ چاپ : 10 / 4 / 1397
نویسندگان : Razieh Jafaraghaei ، نادر نعمت الهی ،
19 ) عنوان :
Title : Queues With Simultaneous Arrival Of Customers And The Dependence Structure Of The Waiting Times
مشخصات نشریه : Methodology and Computing in Applied Probability / Methodology and Computing in Applied Probability /
تاریخ چاپ : 06 / 04 / 1397
نویسندگان : Ramin Behzad ، محمدرضا صالحی راد ، نادر نعمت الهی ،
20 ) عنوان :
Title : New Splitting Scheme For Pricing American Options Under The Heston Model
مشخصات نشریه : / Computational Economics /
تاریخ چاپ : 11 / 3 / 1397
نویسندگان : عبدالساده نیسی ، نادر نعمت الهی ،
21 ) عنوان : یک مدل کلی برای طراحی آماری اقتصادی و اقتصادی تعدد علت نمودارهای کنترل با مدل شوک خطرات متناسب
Title : A Generalized Model For Multiplicity-cause Economic And Economic Statistical Design Of -control Charts With Proportional Hazards Shock Model
مشخصات نشریه : / COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION /
تاریخ چاپ : 20 / 4 / 1396
نویسندگان : Mojtaba Aghajanpour Pasha ، محمد بامنی مقدم ، نادر نعمت الهی ، Shabnam Fani ،
22 ) عنوان :
Title : New Splitting Scheme For Pricing American Options Under The Heston Model
مشخصات نشریه : COMPUTATIONAL ECONOMICS / COMPUTATIONAL ECONOMICS /
تاریخ چاپ : 05 / 02 / 1396
نویسندگان : Maryam Safai ، عبدالساده نیسی ، نادر نعمت الهی ،
23 ) عنوان :
Title : Estimation Of The Location Parameter And The Average Worth Of The Selected Subset Of Two Parameter Exponential Populations Under Linex Loss Function
مشخصات نشریه : / COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS /
تاریخ چاپ : 26 / 1 / 1396
نویسندگان : نادر نعمت الهی ، abdolaziz Pagheh ،
24 ) عنوان :
Title : Estimation Of The Parameter Of A Dynamically Selected Population For Two Subclasses Of The Exponential Family
مشخصات نشریه : / COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS /
تاریخ چاپ : 12 / 1 / 1396
نویسندگان : Morteza Amini ، نادر نعمت الهی ،
25 ) عنوان :
Title : Admissible And Minimax Estimation Of The Parameter Of The Selected Pareto Population Under Squared Log Error Loss Function
مشخصات نشریه : Statistical Papers / Statistical Papers /
تاریخ چاپ : 12 / 01 / 1396
نویسندگان : نادر نعمت الهی ،
26 ) عنوان :
Title : Estimation Of The Parameters Of A Selected Multivariate Population
مشخصات نشریه : / Sankhya A /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1395
نویسندگان : Morteza Amini ، نادر نعمت الهی ،
27 ) عنوان :
Title : Admissibility Of Linear Predictors Of Finite Population Parameters Under Reflected Normal Loss Function
مشخصات نشریه : / Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran /
تاریخ چاپ : 10 / 7 / 1395
نویسندگان : نادر نعمت الهی ،
28 ) عنوان :
Title : Admissibility Of Linear Predictors Of Finite Population Parameters Under Reflected Normal Loss Function
مشخصات نشریه : علوم دانشگاه تهران / علوم دانشگاه تهران /
تاریخ چاپ : 20 / 05 / 1395
نویسندگان : Razieh Jafaraghaei ، نادر نعمت الهی ،
29 ) عنوان :
Title : Location-scale Mixture Of Skew-elliptical Distributions: Looking At The Robust Modeling
مشخصات نشریه : Statistical Methodology / Statistical Methodology /
تاریخ چاپ : 12 / 03 / 1395
نویسندگان : نادر نعمت الهی ، Rahman Farnoosh ، Zohreh Rahnamaei ،
30 ) عنوان : برآورد پس از گزینش در مدل های نرخ شکست متناسب و نرخ شکست وارون متناسب
Title : Estimation After Selection In The Proportional Hazard And Proportional Reversed Hazard Rate Models.
مشخصات نشریه : علوم آماری / علوم آماری /
تاریخ چاپ : 2 / 3 / 1395
نویسندگان : نادر نعمت الهی ،
31 ) عنوان :
Title : On Risk Unbiased Estimation After Selection
مشخصات نشریه : Brazilian Journal of Probability and Statistics / Brazilian Journal of Probability and Statistics /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1394
نویسندگان : نادر نعمت الهی ، Mohammad Jafari Jozani ،
32 ) عنوان :
Title : On Admissibility And Inadmissibility Of Estimators After Selection Under Re Ected Gamma Loss Function
مشخصات نشریه : Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics / Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics /
تاریخ چاپ : 09 / 07 / 1394
نویسندگان : Mehran Naghizadeh Qomi ، نادر نعمت الهی ، Ahmad Parsian ،
33 ) عنوان :
Title : Test Of The Correlation Coefficient In Bivariate Normal Populations Using Ranked Set Sampling
مشخصات نشریه : Journal of the Iranian Statistical Society / Journal of the Iranian Statistical Society /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1393
نویسندگان : نادر نعمت الهی ، Reza Shahi ،
34 ) عنوان : تحلیل بیزی استوار و کاربرد آن در براورد حق بیمه
مشخصات نشریه : نشریه علوم دانشگاه خوارزمی / /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1392
نویسندگان : نادر نعمت الهی ، آزاده کیاپور ،
35 ) عنوان :
Title : Bayesian Sample Size Calculation For Estimation Of The Difference Between Two Binomial Proportions
مشخصات نشریه : Statistical Methods in Medical Research / Statistical Methods in Medical Research /
تاریخ چاپ : 10 / 09 / 1392
نویسندگان : Hamid Pezeshk ، نادر نعمت الهی ، Vahed Maroufy ، Paul Marriot ، John Gittins ،
36 ) عنوان :
Title : A Family Of Skew-slash Distributions And Estimation Of Its Parameters Via An Em Algorithm
مشخصات نشریه : Journal of the Iranian Statistical Society / Journal of the Iranian Statistical Society /
تاریخ چاپ : 09 / 07 / 1392
نویسندگان : Rahman Farnoosh ، نادر نعمت الهی ، Zohreh Rahnamaei ، Arezo Hajrajabi ،
37 ) عنوان :
Title : Estimation Of Parameters Of A Two-phase Tandem Queue With Second Optional Service
مشخصات نشریه : / COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS /
تاریخ چاپ : 24 / 6 / 1392
نویسندگان : محمدرضا صالحی راد ، نادر نعمت الهی ،
38 ) عنوان :
Title : Estimation Of The Parameters Of A Two-phase Tandem Queue With A Second Optional Service
مشخصات نشریه : Communications in Statistics - Theory and Methods / Communications in Statistics - Theory and Methods /
تاریخ چاپ : 11 / 06 / 1392
نویسندگان : محمدرضا صالحی راد ، نادر نعمت الهی ، مهرزاد قربانی ،
39 ) عنوان : براورد میانگین جامعه در حضور بی‌پاسخی با استفاده از روش نمونه‌گیری دوفازی
Title : Estimation Of Population Mean In Presence Of Non-response Using Two-phase Sampling Scheme
مشخصات نشریه : بررسی های آمار رسمی ایران / بررسی های آمار رسمی ایران /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1392
نویسندگان : نادر نعمت الهی ، حمیدرضا نواب پور ،
40 ) عنوان : براورد میانگین جامعه در حضور بی پاسخی با استفاده از روش نمونه گیری دو فازی
Title : Estimation Of Population Mean In Presence Of Non-response Using Two-phase Sampling Scheme.
مشخصات نشریه : بررسی های آمار رسمی ایران / بررسی های آمار رسمی ایران /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1392
نویسندگان : مریم تقربی ، نادر نعمت الهی ، حمیدرضا نواب پور ،
41 ) عنوان :
Title : Estimation Of The Parameter Of The Selected Uniform Population Under The Entropy Loss Function
مشخصات نشریه : Journal of Statistical Planning and Inference / Journal of Statistical Planning and Inference /
تاریخ چاپ : 11 / 04 / 1391
نویسندگان : نادر نعمت الهی ، Fatemeh Motamed ، سید صدرالدین شریعتی ،
42 ) عنوان :
Title : Centralized Resource Allocation With Stochastic Data
مشخصات نشریه : Journal of Computational and Applied Mathematics / Journal of Computational and Applied Mathematics /
تاریخ چاپ : 12 / 02 / 1391
نویسندگان : Farhad Hosseinzadeh Lotfi ، نادر نعمت الهی ، Mohammad Hassan Behzadi ، Mahnnaz Mirbolouki ، Zohreh Moghadas ،
43 ) عنوان :
Title : Estimation After Selection Under Reflected Normal Loss Function
مشخصات نشریه : Communications in Statistics - Theory and Methods / Communications in Statistics - Theory and Methods /
تاریخ چاپ : 25 / 12 / 1390
نویسندگان : Mohammad Naghi zadeh ، نادر نعمت الهی ، Ahmad Parsian ،
44 ) عنوان :
Title : The Location-scale Mixture Exponential Power Distribution: A Bayesian And Maximum Likelihood Approach
مشخصات نشریه : Journal of Applied Mathematics / Journal of Applied Mathematics /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1390
نویسندگان : Zohreh Rahnamaei ، نادر نعمت الهی ، Rahman Farnoosh ،
45 ) عنوان :
Title : Best Linear Unbiased Estimator For The Linear Regression Model With Stable Disturbances Using Raked Set Sample
مشخصات نشریه : / Middle-East Journal of Scientific Research /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1390
نویسندگان : Sahar Dorniani ، نادر نعمت الهی ،
46 ) عنوان :
Title : Minimax Estimator Of A Lower Bounded Parameter Of A Discrete Distribution Under A Squared Log Error Loss Function
مشخصات نشریه : / Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1390
نویسندگان : نادر نعمت الهی ، Nahid Jafari Tabrizi ،
47 ) عنوان :
Title : Best Linear Unbiased Estimator For The Linear Regression Model With Stable Disturbances Using Raked Set Sample
مشخصات نشریه : / Middle-East Journal of Scientific Research /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1390
نویسندگان : نادر نعمت الهی ،
48 ) عنوان :
Title : On The Admissibility Of Estimators Of Two Ordered Gamma Scale Parameters Under Entropy Loss Function
مشخصات نشریه : REVSTAT-STATISTICAL JOURNAL / REVSTAT-STATISTICAL JOURNAL /
تاریخ چاپ : 10 / 08 / 1390
نویسندگان : نادر نعمت الهی ، zahra meghnatisi ،
49 ) عنوان :
Title : Robust Bayesian Prediction And Estimation Under A Squared Log Error Loss Function
مشخصات نشریه : STATISTICS & PROBABILITY LETTERS / STATISTICS & PROBABILITY LETTERS /
تاریخ چاپ : 11 / 03 / 1390
نویسندگان : Azadeh Kianpour ، نادر نعمت الهی ،
50 ) عنوان :
Title : On Estimation Following Selection With Applications On K-records And Censored Data
مشخصات نشریه : Journal of the Iranian Statistical Society / Journal of the Iranian Statistical Society /
تاریخ چاپ : 10 / 06 / 1389
نویسندگان : محمد نقی زاده ، نادر نعمت الهی ، Ahmad Parsian ،
51 ) عنوان :
Title : Minimax Estimation Of The Bounded Parameter Of Some Discrete Distributions Under Linex Loss Function
مشخصات نشریه : Communications in Statistics - Theory and Methods / Communications in Statistics - Theory and Methods /
تاریخ چاپ : 07 / 05 / 1389
نویسندگان : nahid jafari tabrizi ، نادر نعمت الهی ،
52 ) عنوان :
Title : On Estimation Following Selection With Applications On K-records And Censored Data
مشخصات نشریه : / Journal of the Iranian Statistical Society /
تاریخ چاپ : 10 / 4 / 1389
نویسندگان : نادر نعمت الهی ،
53 ) عنوان : طراحی آماری-اقتصادی نمودار کنترل T^2 هتلینگ با اندازه های نمونه، فواصل نمونه گیری و حدود کنترل متغیر
Title : Economic Statistical Design Of T ^ 2 Hoteling Control Test With Sample Sizes, Sampling Intervals And Variable Control Limits
مشخصات نشریه : تحقیق در عملیات در کاربردهای آن / Journal of Operational Research in Its Applications /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1389
نویسندگان : محسن ترابیان ، محمد بامنی مقدم ، نادر نعمت الهی ، نادر نعمت الهی ،
54 ) عنوان : طراحی آماری اقتصادی نمودار کنترل
مشخصات نشریه : تحقیق در عملیات در کاربردهای آن - دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان / تحقیق در عملیات در کاربردهای آن - دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان /
تاریخ چاپ : 15 / 1 / 1389
نویسندگان : نادر نعمت الهی ،
55 ) عنوان :
Title : Estimation Of Lower Bounded Scale Parameter Of Rescaled F-distribution Under Entropy Loss Function
مشخصات نشریه : Journal of Statistical Research of Iran / Journal of Statistical Research of Iran /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1388
نویسندگان : نادر نعمت الهی ، Mehrnaz Nasresfahani ،
56 ) عنوان :
Title : Ranking Decision Making Units With Stochastic Data By Using Coefficient Of Variation
مشخصات نشریه : Mathematical and Computational Applications / Mathematical and Computational Applications /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1388
نویسندگان : Farhad Hosseinzadeh Lotfi ، نادر نعمت الهی ، Mohammad Hassan Behzadi ، Mahnnaz Mirbolouki ،
57 ) عنوان : آزمون معکوس پذیری زنجیر مارکن بر اساس آزمون نیکویی برازش
Title : Marker Chain Reversibility Test Based On Goodness-of-fit Test
مشخصات نشریه : اندیشه آماری / اندیشه آماری /
تاریخ چاپ : 15 / 1 / 1388
نویسندگان : نادر نعمت الهی ،
58 ) عنوان :
Title : Estimation Of The Scale Parameter Of The Selected Gamma Population Under The Entropy Loss Function
مشخصات نشریه : Communications in Statistics - Theory and Methods / Communications in Statistics - Theory and Methods /
تاریخ چاپ : 13 / 11 / 1387
نویسندگان : نادر نعمت الهی ، fatemeh motamed ،
59 ) عنوان :
Title : Minimax Estimation Of The Scale Parameter Of The Selected Gamma Population With Arbitrary Known Shape Parameter
مشخصات نشریه : Applied Mathematical Sciences / Applied Mathematical Sciences /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1387
نویسندگان : fatemeh motamed ، نادر نعمت الهی ،
60 ) عنوان :
Title : Ranking Efficient DMUs Using The Ideal Point And The Infinity Norm
مشخصات نشریه : International Journal of Industrial Mathematics / International Journal of Industrial Mathematics /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1387
نویسندگان : M.H.Behzadi M.H.Behzadi ، نادر نعمت الهی ، M.Mirbolouki M.Mirbolouki ،
61 ) عنوان :
Title : Inadmissibility Of Usual And Mixed Estimators Of Two Ordered
مشخصات نشریه : JOURNAL OF MATHEMATICAL EXTENSION / JOURNAL OF MATHEMATICAL EXTENSION /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1387
نویسندگان : نادر نعمت الهی ،
62 ) عنوان :
Title : Goodness Of Fit Test…
مشخصات نشریه : JOURNAL OF MATHEMATICAL EXTENSION / JOURNAL OF MATHEMATICAL EXTENSION /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1387
نویسندگان : نادر نعمت الهی ،
63 ) عنوان :
Title : Mixed Estimators Of Ordered Scale Parameters Of Two Gamma Distributions With Arbitrary Known Shape Parameters
مشخصات نشریه : Journal of the Iranian Statistical Society / Journal of the Iranian Statistical Society /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1387
نویسندگان : zahra meghnatisi ، نادر نعمت الهی ،
64 ) عنوان :
Title : The Choice Of Sample Size: A Mixed Bayesian / Frequentist Approach
مشخصات نشریه : / STATISTICAL METHODS IN MEDICAL RESEARCH /
تاریخ چاپ : 10 / 2 / 1387
نویسندگان : Hamid Pezeshk ، نادر نعمت الهی ، Vahed Maroufy ، John Gittins ،
65 ) عنوان :
Title : Two-stage Cluster Sampling With Ranked Set Sampling In The Secondary Sampling Frame
مشخصات نشریه : Communications in Statistics - Theory and Methods / Communications in Statistics - Theory and Methods /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1386
نویسندگان : نادر نعمت الهی ، mohammad salehi ، roshanak ali akbari saba ،
66 ) عنوان :
Title : Sequential Estimation In A Subclass Of Exponential Family Under Weighted Squared Error Loss
مشخصات نشریه : IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION A-SCIENCE / IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION A-SCIENCE /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1385
نویسندگان : نادر نعمت الهی ، Mohammad Jafari Jozani ، negin mahlooji ،
67 ) عنوان : به دست آوردن برآوردگر مینیماکس و مجار پارامتر مقیاس کراندار در یک خانواده نمایی تحت تابع زیان مربع خطای پایای مقیاس
Title : Conventional Estimation Methods, Such As The Maximum Likelihood Method In Finite Parametric Spaces Under The Square Error Loss Function, Generally Lead To Unauthorized Estimators.
مشخصات نشریه : / Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1383
نویسندگان : نادر نعمت الهی ،
68 ) عنوان : برآوردگر مینیماکس خطی دم بریده‌ی توانی از پارامتر مقیاس در فضای پارامتری از پایین کراندار
Title : Minimax Linear Estimator Of Power Tail Cut From Scale Parameter In Parameter Space From Bottom Boundary
مشخصات نشریه : / journal of statistical research of iran /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1383
نویسندگان : نادر نعمت الهی ، محمد جعفری جوزانی ،
69 ) عنوان :
Title : An Admissible Minimax Estimator Of A Bounded Scale-parameter In A Subclass Of The Exponential Family Under Scale-invariant Squared-error Loss
مشخصات نشریه : / STATISTICS & PROBABILITY LETTERS /
تاریخ چاپ : 9 / 7 / 1381
نویسندگان : mohammad jafari jozani ، نادر نعمت الهی ، khalil shafie ،
70 ) عنوان :
Title : Estimation Of Scale Parameter Under Entropy Loss Function
مشخصات نشریه : Journal of Statistical Planning and Inference / Journal of Statistical Planning and Inference /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1374
نویسندگان : Ahmad Parsian ، نادر نعمت الهی ،
71 ) عنوان :
Title : On The Admissibility Of Ordered Poisson Parameter Under The Entropy Loss Function
مشخصات نشریه : Communications in Statistics - Theory and Methods / Communications in Statistics - Theory and Methods /
تاریخ چاپ : 09 / 07 / 1374
نویسندگان : Ahmad Parsian ، نادر نعمت الهی ،
72 ) عنوان :
Title : On The Minimaxity Of Pitman Type Estimator Under A Linex Loss Function
مشخصات نشریه : Communications in Statistics - Theory and Methods / Communications in Statistics - Theory and Methods /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1371
نویسندگان : Ahmad Parsian ، Nahid Sanjari Farsipour ، نادر نعمت الهی ،
73 ) عنوان :
Title : Tables Of Critical Values For Some Likelihood Ratio Tests
مشخصات نشریه : Computational Statistics / Computational Statistics /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1368
نویسندگان : Ahmad Parsian ، نادر نعمت الهی ،
74 ) عنوان :
Title : A Note On The Admissibility Of Cx+d Relative To The Linex Loss Function
مشخصات نشریه : Communications in Statistics - Theory and Methods / Communications in Statistics - Theory and Methods /
تاریخ چاپ : 11 / 02 / 1368
نویسندگان : Mohammad Sadooghi Alvandi ، نادر نعمت الهی ،