سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/musarahimi
نام و نام خانوادگی : موسی رحیمی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : ترکی استانبولی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : ادبیات و گویش های معاصر ترکی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : musarahimi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی : https://scimet.atu.ac.ir/Mosa_Rahimi
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 13 مورد)
1 ) عنوان : ارزیابی برگردان آیۀ »اقرأ باسم ربک-علق، در ترجمه هاي فارسی، انگلیسی و ترکی استانبولی
Title : Evaluation Of The Translation Of The Verse "iqra Bism-i Rabak-alaq" In Farsi, English And Turkish Istanbul Translations
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 21 / 3 / 1402
نویسندگان : علی شریفی ، حسام امامی دانالو ، موسی رحیمی ،
2 ) عنوان : انعکاس اندیشه های رواقیه در اشعار حضرت مولانا
Title : Reflections Of The Idea Of RevĀqiyya In MawlĀnĀ's Poems
مشخصات نشریه : مجله فرهنگ ترک و تحقیقات حاجی بکتاش ولی / Turk Kulturu ve Haci Bektas Veli - Arastirma Dergisi /
تاریخ چاپ : 9 / 1 / 1402
نویسندگان : داود اسپرهم ، موسی رحیمی ، محمد شاهین ،
3 ) عنوان : ردپای باورهای ترک قدیم در ترکان خراسان و مظاهر کنونی آن
Title : Traces Of Old Turkish Beliefs In Khorasan Turks And Their Current Manifestaions
مشخصات نشریه : فولکلور ادبیات / Folklor/Edebiyat /
تاریخ چاپ : 12 / 5 / 1401
نویسندگان : موسی رحیمی ،
4 ) عنوان : ردپای باورهای ترکی قدیم در ترکان خراسان و ظواهر کنونی آنها
Title : Traces Of Old Turkish Beliefs In Khorasan Turks And Their Current Appearances
مشخصات نشریه : / Folklor/Edebiyat /
تاریخ چاپ : 8 / 12 / 1400
نویسندگان : موسی رحیمی ،
5 ) عنوان : واکاوی تطبیقی آثار زویا پیرزاد و الف شفق از دیدگاه نقد فمینیستی
Title : Comparative Analysis Of The Works Of Zoya Pirzad And Alf Shafaq From The Point Of View Of Feminist Criticism
مشخصات نشریه : پژوهش های ادبیات تطبیقی / Comparative Literature Research /
تاریخ چاپ : 21 / 10 / 1400
نویسندگان : بهروز بیک بابائی ، موسی رحیمی ،
6 ) عنوان : واکاوی تطبیقی آثار زویا پیرزاد و الف شفق از دیدگاه نقد فمینیستی
Title : A Comparative Analysis Of The Works Of Zoya Pirzad And A. Shafaq From The Perspective Of Feminist Criticism
مشخصات نشریه : پژوهش های ادبیات تطبیقی / Comparative Literature Research /
تاریخ چاپ : 21 / 10 / 1400
نویسندگان : بهروز بیگ بابایی ، موسی رحیمی ،
7 ) عنوان : واژگان ترکی بکار رفته در تاریخ رشیدی میرزا حیدر دوغلات
Title : Turkish Words Used In The Rashidi History Of Mirza Haidar Doghlat
مشخصات نشریه : مجله تحقیقات آکادمیک ترک / Turkish academic research review /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1400
نویسندگان :
8 ) عنوان : صباح الدین علی
Title : Sabahaddin Ali
مشخصات نشریه : دانش نامه جهان اسلام / Encyclopedia of the Islamic World /
تاریخ چاپ : 15 / 9 / 1400
نویسندگان : موسی رحیمی ،
9 ) عنوان : بررسی تطبیقی رئالیسم اجتماعی در "ماشینها پنج قروش" صباح الدین علی و "بیست و چهار ساعت د خواب و بیداری" بهرنگی
Title : A Comparative Study Of Social Realism Movement In The Stories Of "cars For Five Cents" With "twenty-four Hours In Asleep And Awake"
مشخصات نشریه : مطالعات ادبیات تطبیقی / Comparative Literature Studies /
تاریخ چاپ : 26 / 8 / 1400
نویسندگان : موسی رحیمی ، محمد شاهین ،
10 ) عنوان : 19. yy’da İran Sahasında Yazılmış Olan Kavâ`id-i Türkî Üzerine
مشخصات نشریه : Turkish Academic Research Review / /
تاریخ چاپ : 09 / 07 / 1399
نویسندگان : موسی رحیمی ،
11 ) عنوان : واژگان ترکی بکار رفته در تاریخ رشیدی میرزا حیدر دوغلات
Title : Turkish Vocabulary Used In The History Of Rashidi Of Mirza Heydar Doghlat
مشخصات نشریه : نشریه پژوهشهای علمی ترکی / Turkish Academic Research Review /
تاریخ چاپ : 4 / 7 / 1399
نویسندگان : اسلام چمنی ، بهروز بیک بابائی ، موسی رحیمی ،
12 ) عنوان :
Title : Dil Canlılığı Bağlamında Halaç Türklerinin Durumu
مشخصات نشریه : Modern Türklük Araştırmaları Dergisi / /
تاریخ چاپ : 20 / 04 / 1399
نویسندگان : موسی رحیمی ،
13 ) عنوان : تاثیر و علائم اعتقادات سنتی ترک در بین ترکان ایران
Title : The Influence And Signs Of Traditional Turkish Beliefs Among The Turks Of Iran
مشخصات نشریه : فولکلور ملی / Milli Folklor /
تاریخ چاپ : 20 / 9 / 1398
نویسندگان : موسی رحیمی ،