سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/mpasban
نام و نام خانوادگی : محمدرضا پاسبان
دانشکده : حقوق و علوم سیاسی گروه آموزشی : حقوق خصوصی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : mpasban@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 74 مورد)
1 ) عنوان : به کارگیری هوش مصنوعی به عنوان مدیرشرکتهای تجاری
Title : Using Artificial Intelligence As A Corporate Director
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق خصوصی / پژوهش حقوق خصوصی /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1402
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ، عباس طوسی ، محمدرضا مظاهری ،
2 ) عنوان : مطالعه تطبیقی تعارض در توافق نامه سهامداری با اساسنامه شرکت و قوانین آمره
Title : مطالعه تطبیقی تعارض در توافق نامه سهامداری با اساسنامه شرکت و قوانین آمره نویسنده مسئول : پاسبان، محمدرضا ؛ نویسنده : ضامنی، الهام ؛
مشخصات نشریه : حقوق اسلامی / حقوق اسلامی /
تاریخ چاپ : 10 / 6 / 1402
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ، الهام ضامنی ،
3 ) عنوان : تأملی بر اصول حقوقی و اقتصادی حاکم برنظامهای پرداخت از منظر سندCPSS
Title : A Deliberations On The Legal And Economical (procedural) Principles Governing Payment Systems From The Perspective Of The Cpss Document
مشخصات نشریه : دانشنامه حقوق اقتصادی / دانشنامه حقوق اقتصادی /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1402
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ، عباس طوسی ، مریم علی محمدی ،
4 ) عنوان : ﻧﺴﺒﺖ ﺛﺒﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮکﺖ ﻫﺎ در اﯾﺮان ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗی ﺑﺎ ﻧگﺎﻫی ﺑﻪ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿه
Title : ﻧﺴﺒﺖ ﺛﺒﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮکﺖ ﻫﺎ در اﯾﺮان ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗی ﺑﺎ ﻧگﺎﻫی ﺑﻪ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿ
مشخصات نشریه : پژوهش های فقه و حقوق اسلامی / پژوهش های فقه و حقوق اسلامی /
تاریخ چاپ : 11 / 5 / 1402
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ، هژیر تک ،
5 ) عنوان : جایگاه اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در هویت بخشی و تثبیت شخصیت اشخاص حقوقی
Title : 140 دوره6،ﺷﻤﺎره18،ﺑﻬﺎر1402داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼی ﻋﻠﻤی ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪﺣﻘﻮﻗی ﻫﺎي The Position Of The General Office Of Registration Of Companies And Non-commercial Institutions In Identifying And Establishing The Personality Of Legal Entities
مشخصات نشریه : داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼی ﻋﻠﻤی ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪﺣﻘﻮﻗی ﻫﺎی / /
تاریخ چاپ : 18 / 3 / 1402
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ، جمیل میلانی ،
6 ) عنوان : نقش اقتصاد سیاسی در تعیین اهداف حقوقی بنگاههای اقتصادی
Title : The Role Of Political Economy In Determi ..‎
مشخصات نشریه : KHETA GUROW NORTH OSSETIAN STATE UNIVERSITY / Khodagorf Journal of State Uiniversitry of Northern Osetia /
تاریخ چاپ : 3 / 7 / 1401
نویسندگان :
7 ) عنوان : مباني و چالشهاي پذيرش مديران مستقل در راهبري شركتي.
Title : Base And Challenges For ....
مشخصات نشریه : تحقیقات حقوقی / Legal Research Quarterly /
تاریخ چاپ : 11 / 5 / 1401
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ، رسول فرهانی ،
8 ) عنوان : راهکارهـای غیر قضایی مقابله بـا سوءاسـتفاده از حق با تأکید بر شـرکتهای تجـاری و دولتی
Title : Non-judicial Mechanism Of Confronting ....
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری / /
تاریخ چاپ : 9 / 3 / 1401
نویسندگان : مهدی محمدی ، محمدرضا پاسبان ،
9 ) عنوان : مطالعه تطبیقی مدیران مستقل در حقوق شرکتهای آمریکا و ایران
Title : A Comparative Study Of Independent Directors In American And Iranian Corporate Law
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / IRANIAN JOURNAL OF TRADE STUDIES (IJTS) /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1401
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ، رسول فرهانی ،
10 ) عنوان : نقش اقتصاد سیاسی در تعیین اهداف حقوقی بنگاههای اقتصادی
Title : The Role Of Political Economy In Determining The Legal Goals Of Entreprises
مشخصات نشریه : KHETA GUROW NORTH OSSETIAN STATE UNIVERSITY / Khodagorf Journal of State Uiniversitry of Northern Osetia /
تاریخ چاپ : 6 / 12 / 1400
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ، سید هادی فرخی ،
11 ) عنوان : مطالعه تحلیلی-تطبیقی احراز استقلال مدیران مستقل در راهبری شرکتی
Title : Analytical-comparative Study Of The Achievement Of Independence Of Independent Directors In Corporate Governance
مشخصات نشریه : مطالعات حقوق تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ، رسول فرهانی ،
12 ) عنوان : بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین المللی و فرامرزی
Title : Examining The European Bankruptcy Convention As An International And Transboundary Documen
مشخصات نشریه : دانش حقوق مدنی / ournal of Civil Law Knowledge /
تاریخ چاپ : 7 / 11 / 1399
نویسندگان : محمد شجاعیان ، محمدرضا پاسبان ، ستار زرکلام ،
13 ) عنوان : صلاحیت شوراهای حل اختلاف در خصوص رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم
Title : Competence Of Dispute Resolution Councils About Handling Claims For Damage Caused By Crime
مشخصات نشریه : تحقیقات حقوقی / Legal Research Quarterly /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : خیراله هرمزی ، عبدالجلیل سالاری ، محمدرضا پاسبان ،
14 ) عنوان : مفهوم و تاثیر قوانین موجد ‏حق در داوری داخلی با ‏نگاهی به رویه قضایی
Title : The Concept Of The Laws Creating The Rights In Territorial Arbitration By Reviewing Judicial Procedure
مشخصات نشریه : دانش حقوق مدنی / ournal of Civil Law Knowledge /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : احسان مظفری ، محمود قیوم زاده ، محمدرضا پاسبان ،
15 ) عنوان : سهام بدون حق رأی و شرایط سلب و تحدید حق رأی سهام (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان)
مشخصات نشریه : تحقیقات حقوقی / /
تاریخ چاپ : 09 / 05 / 1398
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
16 ) عنوان : وضعیت حقوقی سهام قابل بازخرید و بازخرید سهام عادی در نظام حقوقی ایران و انگلستان
مشخصات نشریه : مجله مطالعات حقوق تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 16 / 04 / 1398
نویسندگان : شقایق بهشتی ، دکتر اسکینی ، محمدحسین بیات ، علی زارع ،
17 ) عنوان : ماهیت حقوقی ادغام شرکت های تجاری «مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر»
Title : The Legal Nature Of Merger Of Companies; A Comparative Study In Imamiyah Jurisprudence, Iranian And Egyptian Law
مشخصات نشریه : آموزه های فقه مدنی / Civil Jurisprudence Doctrines /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : سیدعلی رضوی ، سیدمحمد رضوی ، محمدرضا پاسبان ،
18 ) عنوان : بررسی تطبیقی حقوق سهامدار اقلیت در تجزیه شرکت‌های سهامی (ایران و انگلستان)
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق خصوصی / /
تاریخ چاپ : 09 / 03 / 1398
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ، سید هادی فرخی ، احمد بیگی حبیب آباد ،
19 ) عنوان : بررسی تطبیقی حقوق سهامدار اقلیت در تجزیه شرکت‌های سهامی (ایران و انگلستان)،
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق خصوصی / /
تاریخ چاپ : 18 / 09 / 1397
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
20 ) عنوان : - سهام بدون حق رأی و شرایط سلب و تحدید حق رأی سهام (مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان)،
مشخصات نشریه : تحقیقات حقوقی / /
تاریخ چاپ : 18 / 09 / 1397
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ، شقایق بهشتی ،
21 ) عنوان : «مبانی ونوآوریهای لایحة اصلاح قانون تجارت در بخش شرکتهای تجاری»
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 18 / 09 / 1397
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
22 ) عنوان :
Title : A Review Of Directors’ Liabilities Of An Insolvent Company In The US And England” The Journal Of Business Law, (2001) January
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 18 / 09 / 1397
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
23 ) عنوان : 3- “Section 727 and the Business Judgment Rule: A comparative Analysis of Company Directors’ Duties and Liabilities in English and US law”, Journal of Transnational Law and Policy (1997)
Title : 3- “Section 727 And The Business Judgment Rule: A Comparative Analysis Of Company Directors’ Duties And Liabilities In English And US Law”, Journal Of Transnational Law And Policy (1997)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 18 / 09 / 1397
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
24 ) عنوان : 2- “The Protection of Corporate Directors in the England and the US”, Anglo- American Law Review, (1997)
Title : 2- “The Protection Of Corporate Directors In The England And The US”, Anglo- American Law Review, (1997)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 18 / 09 / 1397
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
25 ) عنوان : تحلیل حقوقی- اقتصادی نهاد سهگانه حسابرسی از منظر حاکمیت شرکتی
مشخصات نشریه : بورس اوراق بهادار / /
تاریخ چاپ : 14 / 09 / 1397
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
26 ) عنوان : « قانون تجارت ایران در گردونة تحول: بررسی اصلاح مقررات شرکتهای تجاری»-
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 13 / 09 / 1397
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
27 ) عنوان : «دگرگونی در نهاد ادغام شرکتهای تجاری: نقد برنامة پنجم توسعة اقتصادی»
مشخصات نشریه : تحقیقات حقوقی / /
تاریخ چاپ : 13 / 09 / 1397
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
28 ) عنوان : تخصصی شدن دادرسی تجاری در ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 13 / 09 / 1397
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
29 ) عنوان : طرح تشویقی کارکنان شرکت: سهام تشویقی و سهام ترجیحی با مطالعه در نظام حقوقی انگلستان و ایران
مشخصات نشریه : تحقیقات حقوقی / /
تاریخ چاپ : 04 / 04 / 1397
نویسندگان : شقایق بهشتی ، دکتر اسکینی ، محمدحسین بیات ، شقایق بهشتی ،
30 ) عنوان : بررسی تطبیقی زمان ایفاء تعهدات و تسویه معاملات سهام بورسی در اصول و استانداردهای سازمان بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار ) IOSCO ) 1 و
مشخصات نشریه : بورس اوراق بهادار / /
تاریخ چاپ : 05 / 02 / 1397
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ، امین بدیع صنایع ،
31 ) عنوان : بررسی تطبیقی زمان ایفاء تعهدات و تسویه معاملات سهام بورسی در اصول و استانداردهای سازمان بینالمللی کمیسیون های اوراق بهادار ونظام حقوقی ایران
Title : The Cappartive Sludy Of The Time Fulfilling The Obligations And Settlement Of Transection Of Securities Commisions (iosco) Principles And Standards And Iran Legal System
مشخصات نشریه : بورس اوراق بهادار / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1397
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ، امین بدیع صنایع ،
32 ) عنوان : ایعاد حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت درزمینه مقررات صادرات و واردات
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق خصوصی / /
تاریخ چاپ : 02 / 10 / 1396
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ، سعید جواندل ،
33 ) عنوان : کارایی قراردادهای آتی ارز
Title : Efficiency Of Currency Future Contracts
مشخصات نشریه : پژوهشهای حقوق تطبیقی / Comparative Law Researches /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1396
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ، پرویز رحمتی ، سارا غریبی ،
34 ) عنوان : کارایی قراردادهای آتی ارز
مشخصات نشریه : پژوهش های حقوق تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1396
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ، پرویز رحمتی ، سارا غریبی ،
35 ) عنوان : ابعاد حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه مقررات صادرات و واردات
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق خصوصی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1396
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ، سعید جواندل ، علی حیدریان اله آباد ،
36 ) عنوان : رویکرد حقوق بین‌الملل در مقابله با فساد شرکتهای چند ملیتی
Title : The Interational Law's Approach Against Corruption Of Multinational Corporations
مشخصات نشریه : پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی / Journal of Political and International Researches /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1396
نویسندگان : سید قاسم زمانی ، مهسا حسینی مقدم ، علی زارع ، محمدرضا پاسبان ،
37 ) عنوان : حقوق، تعهدات و مسؤولیت‌های شرکا در قراردادهای «جوینت ونچر» با تأکید بر گروه اقتصادی با منافع مشترک،
مشخصات نشریه : قضاوت / /
تاریخ چاپ : 30 / 06 / 1396
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
38 ) عنوان : حقوق، تعهدات و مسوولیت های شرکا در قراردادهای «جوینت ونچر» با تاکید بر گروه اقتصادی با منافع مشتر
مشخصات نشریه : قضاوت / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ، مجید قربانی ،
39 ) عنوان : بررسی تطبیقی مقررات ماهوی کنترل ادغام از منظر حقوق رقابت.
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : احمد حکیم جوادی ، محمدحسین بیات ،
40 ) عنوان : تاثیر نظریه تفکیک اعمال حاکمیت و تصدی دولت بر خصوصی سازی،
مشخصات نشریه : راهبرد / /
تاریخ چاپ : 30 / 03 / 1396
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ، مریم علی محمدی ،
41 ) عنوان : ادغامهای ضدرقابتی و ضمانت اجراهای مقرر در حقوق ایران
مشخصات نشریه : مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1396
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
42 ) عنوان : ادغامهای ضدرقابتی و ضمانت اجراهای مقرر در حقوق ایران،
مشخصات نشریه : مطالعات حقوقی / /
تاریخ چاپ : 15 / 01 / 1396
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ، ابوالفضل غلامی ،
43 ) عنوان : نظریة به حداکثر رسانی سود سهامداران به عنوان مبنای اصلی حقوق شرکت ها
مشخصات نشریه : قضاوت / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1395
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ، سیاوش اسکندرزاده ،
44 ) عنوان : نظریه به حداکثر رسانی سود سهامداران به عنوان مبنای اصلی حقوق شرکت ها و حدود مداخله مقامات قضایی برای تحقق آن
مشخصات نشریه : قضاوت / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1395
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ، سیاوش اسکندرزاده ،
45 ) عنوان : دگرگونی در نهاد ادغام شرکتهایتجاری؛ نقد قانون برنامه
مشخصات نشریه : تحقیقات حقوقی / /
تاریخ چاپ : 23 / 11 / 1393
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
46 ) عنوان : لایحه جامع وکالت رسمی: باید ها و نباید ها
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 23 / 11 / 1393
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
47 ) عنوان : رویه های ضد رقابتی در حقوق تجارت
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 23 / 11 / 1393
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ، ملیحه بهفر ،
48 ) عنوان : زمان پیدایش شخصیت حقوقی و پیامدهای آن
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 23 / 11 / 1393
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
49 ) عنوان : قانون تجارت ایران در گردونه تحول:بررسی اصلاح مقررات شرکتهای تجارتی
مشخصات نشریه : پژوهش های‌حقوقی / /
تاریخ چاپ : 23 / 11 / 1393
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
50 ) عنوان : اهلیت شرکتهای تجاری و حدود اختیارات مدیران در شرکتهای تجاری
مشخصات نشریه : تحقیقات حقوقی / /
تاریخ چاپ : 23 / 11 / 1393
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
51 ) عنوان : باز بینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 23 / 11 / 1393
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
52 ) عنوان : مسئولیت مدیران در ورشکستگی شرکت ها در حقوق انگلیس
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 23 / 11 / 1393
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
53 ) عنوان : تحلیل اقتصادی نهاد وجه التزام،
مشخصات نشریه : دانش حقوق مدنی / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1393
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
54 ) عنوان : نقش رفتار منصفانه در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری،
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق خصوصی / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1393
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
55 ) عنوان : آثار اعمال حقوقی مدیران و مدیرعامل شرکت های سهامی پس از انقضاء دورة مأموریت ایشان،
مشخصات نشریه : دیدگاههای حقوق قضایی / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1393
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
56 ) عنوان : تحلیل اقتصادی نهاد وجه التزام
مشخصات نشریه : دانش حقوق مدنی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1393
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ، پرویز رحمتی ، سارا غریبی ،
57 ) عنوان : نقش رفتار منصفانه در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری...
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق و سیاست / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1393
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ، زینب اصغری ،
58 ) عنوان : آثار اعمال حقوقی مدیران و مدیر عامل شرکت های سهامی پس از انقضاء دورهی مأموریت ایشان
مشخصات نشریه : دیدگاه های حقوق قضایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1393
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
59 ) عنوان : دعوای مشتق و آیین آن؛بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق و سیاست / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1392
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ، مجتبی جهانیان ،
60 ) عنوان : «ماهیت حقوقی ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)،
مشخصات نشریه : فقه و حقوق اسلامی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1392
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
61 ) عنوان : تاریخ تحول شرکت های چند ملیتی
Title : Historical Development Of Multinational Companies
مشخصات نشریه : تاریخ تحول شرکت های چند ملیتی / /
تاریخ چاپ : 10 / 5 / 1392
نویسندگان :
62 ) عنوان : بررسی ماهیت حقوقی ابزارهای مالی اسلامی...
مشخصات نشریه : فقه و حقوق اسلامی / /
تاریخ چاپ : 30 / 03 / 1392
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
63 ) عنوان : دگرگونی در نهاد ادغام شرکتهای تجاری -نقد قانون برنامه پنجم توسعه
مشخصات نشریه : تحقیقات حقوقی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1391
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
64 ) عنوان : - «بررسی مسئولیت مدیران شرکتها در حقوق انگلیس»-
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1390
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
65 ) عنوان : «جایگاه حقوقی مدیران در شرکتهای سهامی»،
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1390
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
66 ) عنوان : رویه های ضد رقابتی در تجارت بین الملل و سازمان جهانی تجارت»
مشخصات نشریه : مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1390
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
67 ) عنوان : « اهلیت شرکت تجاری و حدود اختیارات مدیران شرکتها
مشخصات نشریه : تحقیقات حقوقی / /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1389
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
68 ) عنوان : زمان پیدایش شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری و پیامدهای آن»،
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش حقوق / /
تاریخ چاپ : 11 / 07 / 1389
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
69 ) عنوان : اهلیت شرکت تجاری و حدود اختیارات مدیران در شرکتهای تجاری
مشخصات نشریه : تحقیقات حقوقی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1388
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
70 ) عنوان : «بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلیس»،
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1387
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
71 ) عنوان : معرفی بخش شرکتهای تجاری لایحه اصلاحی قانون تجارت
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1385
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
72 ) عنوان : افغانستان از نگاهی دیگر
مشخصات نشریه : روزنامه سلام / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1377
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
73 ) عنوان : افغانستان و لزوم نوسازی فرهنگی
مشخصات نشریه : ماهنامه چشم انداز ارتباطات فرهنگی / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1376
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،
74 ) عنوان : افغانستان چکامه ای با خون
مشخصات نشریه : روزنامه اطلاعات / /
تاریخ چاپ : 19 / 01 / 1376
نویسندگان : محمدرضا پاسبان ،