سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/monshizadeh
نام و نام خانوادگی : مجتبی منشی زاده
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان شناسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : monshizadeh@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 39 مورد)
1 ) عنوان : بررسی بار عاطفی افعال در شاهنامه فردوسی
Title : Factors Affecting Emotional Burden Of Verbs In Ferdowsi’s Shahnameh
مشخصات نشریه : Journal of Language and Translation / Journal of Language and Translation /
تاریخ چاپ : 3 / 4 / 1402
نویسندگان : سید هاشم هاشمی ، مجتبی منشی زاده ، احسان چنگیزی ،
2 ) عنوان : بررسی مقایسه ای متن اوستایی و زند ویسپرد (کرده های یکم تا هشتم)
Title : Comparative Analysis Of Avestan And Zand Text Of Visprad (kardag 1-8)*
مشخصات نشریه : پژوهش های ادیانی / Religious Research /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1401
نویسندگان : فاطمه اسحاقی ، احسان چنگیزی ، مجتبی منشی زاده ،
3 ) عنوان : نگاهی تاریخی به صورت‌های بیان وجه اجازه درگیلکی
Title : Modal Forms For Permission In Gilaki: A Historical Approach
مشخصات نشریه : زبان فارسی و گویش های ایرانی (ادب پژوهی سابق) / زبان فارسی و گویش های ایرانی (ادب پژوهی سابق) /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1401
نویسندگان : الهه حسینی ماتک ، مجتبی منشی زاده ، احسان چنگیزی ،
4 ) عنوان : نشانگر های ساخت کنایی در گویش تالشی سه سار و وابستگی آن به زمان گذشته و نمود
Title : Ergative Markers In Taleshi Dialect And Its Dependency On Past Tense And Aspect
مشخصات نشریه : علم زبان / Language Science /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1401
نویسندگان : عبدالله عزت دوست سه ساری ، مجتبی منشی زاده ، حیات عامری ،
5 ) عنوان : تحلیل بهینگی تغییرات آوایی قیاسی در فعل‌های زبان فارسی
Title : Analogical Sound Changes In Persian Verbs: An Optimality Theoretic Account
مشخصات نشریه : پژوهش های زبان شناسی / Researches in Linguistics /
تاریخ چاپ : 29 / 5 / 1401
نویسندگان : فهیمه خداوردی ، گلناز مدرسی قوامی ، مجتبی منشی زاده ،
6 ) عنوان : منشا گفتمان تصوف سیاسی در ایران و تحلیل آن بر اساس نظریة لاکلائو و و موفه
Title : The Origin Politic Of Sufi Discourse In Iran And Its Analysis Based On Laclau And Mouffe's Discourse Theory
مشخصات نشریه : ادبیات عرفانی / Mystical Literature /
تاریخ چاپ : 31 / 4 / 1401
نویسندگان : علیرضا حیدری ، مجتبی منشی زاده ، فائزه فرازنده پور ،
7 ) عنوان : کلمات مرکب مازندرانی از نظر ساختار درونی، مقولة نحوی، طبقه بندی معنایی و جایگاه هسته
Title : The Study Of Mazandarani Compounds In Terms Internal Structure, Syntactic Category, Semantic Classification And Head Position
مشخصات نشریه : The Journal of Humanities / The Journal of Humanities /
تاریخ چاپ : 11 / 1 / 1401
نویسندگان : سید تقی اندی ، ارسلان گلفام ، فردوس آقاگلزاده ، مجتبی منشی زاده ،
8 ) عنوان : ماجرای پایان ناپذیر فعل مرکب: درآمدی به مفهوم شناسی و اصطلاح شناسی فعل غیربسیط در زبان فارسی
Title : The Endless Story Of Compound Verbs: An Introduction To Conceptology And Terminology Of Complex Verbs In Persian
مشخصات نشریه : پژوهش های زبان شناسی / Researches in Linguistics /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1400
نویسندگان : مجتبی منشی زاده ، احسان چنگیزی ، بابک شریف ،
9 ) عنوان : پژوهشی در ادب فارسی: تداوم توصیفات اسب در نظم فارسی بر اساس نقش مهرهای ساسانی (از مجموعه محسن فروغی)
Title : A Research In Persian Literature: Continuity Of Horse Descriptions In Persian Poetry Based On The Role Of Sasanian Seals (from Mohsen Foroughi Collection)
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / Literary Text Research /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1400
نویسندگان : پیام کاظمی اسفه ، آمنه ظاهری عبده وند ، مجتبی منشی زاده ،
10 ) عنوان : کارکرد گفتمانیِ واژۀ زندیق: ادبیاتِ پهلوی و نوشته‌های عربی و فارسی
Title : The Function Of The Word "zindiq
مشخصات نشریه : پژوهش زبان و ادبیات فارسی / Pazhūhish-i Źabān va Adabiyyāt-i Farsī /
تاریخ چاپ : 18 / 8 / 1400
نویسندگان : علیرضا حیدری ، مجتبی منشی زاده ، فائزه فرازنده پور ،
11 ) عنوان : بررسی جایگاه و کاربرد گویش گنابادی از منظر جامعه شناسی زبان
Title : The Analysis Of The Position And Usage Of Gonabadi Dialect
مشخصات نشریه : زبان فارسی و گویش های ایرانی / /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1400
نویسندگان : امید آزاد ، مجتبی منشی زاده ،
12 ) عنوان : سیر تحول پیشوند استمرار از فارسی باستان تا فارسی نو
Title : The Evolution Of Verbal Prefix "mi" In Persian Language
مشخصات نشریه : پژوهش های زبانی / Language Research /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1399
نویسندگان : مجتبی منشی زاده ،
13 ) عنوان : بررسی پیدایش فعل وجهی «رسیدن» در فارسی از منظر دستوری‌شدگی
Title : Investigating The Origin Of The Modal Verb "arrive" In Farsi From The Perspective Of Grammaticalization
مشخصات نشریه : علم زبان / Language Science /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1399
نویسندگان : محمود جعفری دهقی ، مجتبی منشی زاده ، فهیمه تسلی بخش ،
14 ) عنوان : بررسی پیدایش فعل وجهی «رسیدن» در فارسی از منظر دستوری شدگی
Title : The Study Of The Emergence Of Modal Functions Of The Verb “residan” (to Arrive) In Persian From The Perspective Of Grammaticalization
مشخصات نشریه : علم زبان / Language science /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1399
نویسندگان : مجتبی منشی زاده ،
15 ) عنوان : قلب نحوی به راست در ترجمه (از زبان فارسی به انگلیسی)
Title : Scrambeling
مشخصات نشریه : پژوهش زبان و ادبیات فارسی / Pazhūhish-i Źabān va Adabiyyāt-i Farsī /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ، ویدا شقاقی ، مجتبی منشی زاده ، حسین پیری ،
16 ) عنوان : بررسی عوامل انسجام متن و فرانقش در مناظره های پروین اعتصامی
Title : Investigating The Factors Of Text Coherence And Its Role In Parvin Etesami's Debates
مشخصات نشریه : سبک شناسی نظم و نثر فارسی / Journal of Stylistics and Texts Analysis of Persian Poetry and Prose /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1398
نویسندگان : گلبرگ ذهنی ، ارسلان گلفام ، مجتبی منشی زاده ،
17 ) عنوان : ساخت مجهول در گویش تالشی (سه سار)
Title : Unknown Construction In Talshi Dialect (sehsar)
مشخصات نشریه : زبان پژوهی / ZABANPAZHUHI (Journal of Language Research) /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1398
نویسندگان : عبدالله عزت دوست ، مجتبی منشی زاده ، حیات عامری ،
18 ) عنوان : مقایسه رشد زبان گفتاری در دانش آموزان نارساخوان و عادی پایة اول تا سوم
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1397
نویسندگان : مریم نورذری رابری ، حیات عامری ، مجتبی منشی زاده ، ارسلان گلفام ،
19 ) عنوان :
Title : On Assessing Subjunctive And Gerund Complements In Pesian Control Construction: The Position Of Gerund In Persian
مشخصات نشریه : Language and Literature / Language and Literature /
تاریخ چاپ : 09 / 05 / 1397
نویسندگان : Mahnaz Alikhouei ، Bahram Modarresi ، مجتبی منشی زاده ،
20 ) عنوان : تماس زبانی و دگردیسی فارسی باستان
مشخصات نشریه : زبان ها و گویش های ایرانی / /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1396
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ، مجتبی منشی زاده ، حامد باشه آهنگر ،
21 ) عنوان :
Title : The Classification Of Imperative Mood In Persian Language: Cognitive Linguistics Approach
مشخصات نشریه : International journal of Humanities / /
تاریخ چاپ : 10 / 09 / 1396
نویسندگان : Farzane Maleki Arfaei ، Hayat Ameri ، مجتبی منشی زاده ، Ferdos Agha Golzadeh ،
22 ) عنوان : بررسی سبک شناختی فعل در گلستان، متأثر از حوزة تعلیمی آن با رویکرد نقش گرای نظام مند
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1394
نویسندگان : مجتبی منشی زاده ، لیلا الهیان ،
23 ) عنوان : بررسی شبکه معنایی حرف «فی» و اهمیت آن در ترجمه قرآن در چارچوب معنی شناسی شناختی
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه قرآن و حدیث / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1394
نویسندگان : محمود ایمانی ، مجتبی منشی زاده ،
24 ) عنوان : رویکردهای غالب روانشناختی زبان در درک اصطلاح
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1394
نویسندگان : مجتبی منشی زاده ، امید آزاد ،
25 ) عنوان : خطاهای نحوی تالشی زبان ها در به کارگیری زبان فارسی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1393
نویسندگان : مجتبی منشی زاده ،
26 ) عنوان : الگوی تحول نقش زن از همسر خانه دار تا مصلح اجتماعی بر اساس نشانه‌شناسی اجتماعی رمانهای سووشون و عادت می‌کنیم
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1391
نویسندگان : مجتبی منشی زاده ،
27 ) عنوان : روند تکوین سبک زنانه در آثار زویا پیرزاد، تحلیلی بر پایه ی سبک شناسی فمینیستی
مشخصات نشریه : مطالعات نقد ادبی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1391
نویسندگان : مجتبی منشی زاده ،
28 ) عنوان : ساخت سببی ریشه ای، تکواژی و کمکی در ترکی آذری
مشخصات نشریه : زبان پژوهی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1391
نویسندگان : نسا نبی فر ، مجتبی منشی زاده ،
29 ) عنوان : بررسی تاثیر پارامتر تشخیص ناپذیری بر نمود زبانی
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : مجتبی منشی زاده ، حبیب گوهری ،
30 ) عنوان : درباره ساخت کنایی
مشخصات نشریه : زبان شناسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : مجتبی منشی زاده ، یادگار کریمی ،
31 ) عنوان : ساختار نحوی خوداصلاحی در محاوره زبان
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : مجتبی منشی زاده ، ابوالقاسم محرابی ،
32 ) عنوان : جایگاه نقش های گفتمان های استدلالی زبان فارسی
مشخصات نشریه : زبان شناسی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1388
نویسندگان : مجتبی منشی زاده ، گیتی تاکی ،
33 ) عنوان : دیوبند و زیناوند در اسطوره طهمورث شاهنامه فردوسی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : مجتبی منشی زاده ،
34 ) عنوان : نگاهی تازه به صفت لیاقت
مشخصات نشریه : نامه فرهنگستان / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : مجتبی منشی زاده ،
35 ) عنوان : نگاهی رده شناختی به نحو زبان های ایرانی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : مجتبی منشی زاده ، محمد امین ناصح ،
36 ) عنوان : تکواژ ماضی ساز و گونه های آن
مشخصات نشریه : پژوهشنامه علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : مجتبی منشی زاده ،
37 ) عنوان : بررسی ریشه شناختی دو واژه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : مجتبی منشی زاده ،
38 ) عنوان : بررسی واژه های عمومی مصور فرهنگستان
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1384
نویسندگان : مجتبی منشی زاده ،
39 ) عنوان : بازسازی تک واژمجهول ساز
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1384
نویسندگان : مجتبی منشی زاده ،