سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/modarresighavami
نام و نام خانوادگی : گلناز مدرسی قوامی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان شناسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : زبان‌شناسی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02188692347 ایمیل : modarresighavami@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 34 مورد)
1 ) عنوان : ناشنوایی تکیه در گونه‌های تهرانی و کرمانی زبان فارسی
Title : Stress Deafness In Tehrani And Kermani Varieties Of Persian
مشخصات نشریه : زبان پژوهی / ZABANPAZHUHI (Journal of Language Research) /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1401
نویسندگان : انیس معصومی ، گلناز مدرسی قوامی ،
2 ) عنوان : نمود استمراری در گویش بابلی
Title : Progressive Aspect In Baboli Dialect
مشخصات نشریه : پژوهش های زبان شناسی تطبیقی / Comparative Linguistic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1401
نویسندگان : مهرو عبداللهی ، محمد دبیرمقدم ، گلناز مدرسی قوامی ،
3 ) عنوان : تحلیل بهینگی تغییرات آوایی قیاسی در فعل‌های زبان فارسی
Title : Analogical Sound Changes In Persian Verbs: An Optimality Theoretic Account
مشخصات نشریه : پژوهش های زبان شناسی / Researches in Linguistics /
تاریخ چاپ : 29 / 5 / 1401
نویسندگان : فهیمه خداوردی ، گلناز مدرسی قوامی ، مجتبی منشی زاده ،
4 ) عنوان : نقش ساخت هجا در فرایند ارتقاء واکه در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی
Title : The Role Of Syllable Structure In Vowel Raising In Iranian Languages And Dialects
مشخصات نشریه : زبان و زبان‌شناسی / Language and Linguistics /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1401
نویسندگان : گلناز مدرسی قوامی ،
5 ) عنوان : رده‌شناسی ترتیب واژه در زبان‌های منطقه چرداول
Title : Word Order Typology In Chardawol Languages
مشخصات نشریه : علم زبان / Language Science /
تاریخ چاپ : 18 / 10 / 1400
نویسندگان : گلناز مدرسی قوامی ، محمد دبیرمقدم ، محسن حیدری‌زادی ،
6 ) عنوان : ردۀ ریتمی زبان فارسی: رویکردی واج‌شناختی
Title : The Rhythmic Type Of Persian: A Phonological Perspective
مشخصات نشریه : علم زبان / Language Science /
تاریخ چاپ : 18 / 10 / 1400
نویسندگان : انیس معصومی ، گلناز مدرسی قوامی ،
7 ) عنوان : قواعد اعلال در افعال اجوف از منظر زبانشناسی
Title : I'lah Rules Of Ajwaf Verbs From A Linguistic Perspective
مشخصات نشریه : زبان شناخت / Language Studies /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1399
نویسندگان : گلناز مدرسی قوامی ، زهره مرادی ،
8 ) عنوان : تضعیف همخوان /k/ در تاریخ زبان فارسی از دیدگاه واج‌شناسی آزمایشگاهی
Title : /k/ Lenition In Persian History: A Laboratory Phonology View
مشخصات نشریه : علم زبان / Language Science /
تاریخ چاپ : 28 / 5 / 1399
نویسندگان : گلناز مدرسی قوامی ، مجتبی منشی زاده ،
9 ) عنوان : واژه‌بست‌ها در سلسله مراتب نوایی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1398
نویسندگان : گلناز مدرسی قوامی ،
10 ) عنوان :
Title : Khuzestani Arabic
مشخصات نشریه : Journal of the International Phonetic Association / Journal of the International Phonetic Association /
تاریخ چاپ : 09 / 07 / 1398
نویسندگان : Nawal Bahrani ، گلناز مدرسی قوامی ،
11 ) عنوان : اطلس گویشی چرداول: بررسی تنوعات آوایی و اندازه‌گیری فاصله گویشی
مشخصات نشریه : پژوهش های زبان شناسی تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1398
نویسندگان : محسن حیدری زادی ، گلناز مدرسی قوامی ،
12 ) عنوان : بازنمایی نوایی آهنگ ساخت اطلاع در گفتمان روایتی بزرگسالان تک‌زبانه فارسی‌زبان
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1398
نویسندگان : شهلا رقیب دوست ، گلناز مدرسی قوامی ، الهه کمری ،
13 ) عنوان : کشش جبرانی همخوان در زبان فارسی
مشخصات نشریه : زبان و زبان‌شناسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1397
نویسندگان : فهیمه خداوردی ، گلناز مدرسی قوامی ،
14 ) عنوان :
Title : Phonetics
مشخصات نشریه : journal of phonetics / journal of phonetics /
تاریخ چاپ : 10 / 05 / 1397
نویسندگان : گلناز مدرسی قوامی ،
15 ) عنوان : تکواژهای دستوری اسم در کردی سورانی: یک بررسی صرفی- واجی
مشخصات نشریه : مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز / /
تاریخ چاپ : 15 / 01 / 1397
نویسندگان : آزاد محمدی ، گلناز مدرسی قوامی ،
16 ) عنوان : کارکردهای گفتمانی تغییر ترتیب موضوعهای اصلی جمله در زبان فارسی
مشخصات نشریه : پژوهش های زبان شناسی تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1396
نویسندگان : گلناز مدرسی قوامی ، نازنین طباطبایی ،
17 ) عنوان : واکه های مرکب در زبان فارسی: یک بررسی صوت شناختی
مشخصات نشریه : پژوهش های زبان شناسی تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1395
نویسندگان : گلناز مدرسی قوامی ،
18 ) عنوان : ساخت هجا در گویش بلوچی سرحدی گرنچین
مشخصات نشریه : زبان و زبان‌شناسی / /
تاریخ چاپ : 20 / 03 / 1395
نویسندگان : عباسعلی آهنگر ، کارینا جهانی ، گلناز مدرسی قوامی ، فهیمه ساغریچی ،
19 ) عنوان : درنگ: مکث یا مرز؟
مشخصات نشریه : علم زبان / /
تاریخ چاپ : 20 / 01 / 1395
نویسندگان : گلناز مدرسی قوامی ،
20 ) عنوان : بررسی تطبیقی معانی گوناگون ضمایر متمّمی مشخص «любой»، «каждый» و «всякий» در زبانهای روسی و فارسی
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش های تطبیقی زبان و ادبیالت ملل / /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1394
نویسندگان : گلناز مدرسی قوامی ،
21 ) عنوان : دلایل آکوستیکی یک تحول آوایی
مشخصات نشریه : با مهر: جشن نامه دکتر محمدرضا باطنی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1394
نویسندگان : گلناز مدرسی قوامی ،
22 ) عنوان :
Title : An Investigation Of Locus Equations In Cited Versus Spontaneous Speech In Persian
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 10 / 09 / 1394
نویسندگان : گلناز مدرسی قوامی ،
23 ) عنوان : بررسی زایشی دستگاه واجی بلوچی سرحدی گرانجین
مشخصات نشریه : مطالعات زبان ها و گویش های غرب ایران / /
تاریخ چاپ : 15 / 07 / 1394
نویسندگان : عباسعلی آهنگر ، کارینا جهانی ، گلناز مدرسی قوامی ، فهیمه ساغریچی ،
24 ) عنوان : آغازه هجا در فارسی معیار
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 20 / 06 / 1394
نویسندگان : گلناز مدرسی قوامی ،
25 ) عنوان : نگاهی دیگر به ویژگی های صوت شناختی واکه های کوتاه و بلند در زبان فارسی
مشخصات نشریه : پژوهش های زبان شناسی تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1393
نویسندگان : گلناز مدرسی قوامی ،
26 ) عنوان : تاثیر تکیه واژگانی بر ویژگی های کیفی واکه های ساده زبان فارسی
مشخصات نشریه : علم زبان / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : گلناز مدرسی قوامی ،
27 ) عنوان : بررسی الگوهای هماهنگی واکه‌ای و هم‌تولیدی واکه به واکه در زبان فارسی
مشخصات نشریه : زبان و زبان‌شناسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1389
نویسندگان : گلناز مدرسی قوامی ،
28 ) عنوان :
Title : An Optimality Theoretic Study Of Interlanguage Phonology Development In Persian Learners Of English
مشخصات نشریه : Iranian EFL journal / Iranian EFL journal /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : گلناز مدرسی قوامی ، Mohammad Hadi Mahmoodi ،
29 ) عنوان : گزارش یک مورد بیمار فارسی زبان مبتلا به نشانگان لهجه خارجی
مشخصات نشریه : توانبخشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1388
نویسندگان : ربابه تیموری ، شهلا رقیب دوست ، گلناز مدرسی قوامی ، فرشته مومنی ،
30 ) عنوان :
Title : Foreign Accent Syndrome In Iran: A Case Study
مشخصات نشریه : مجله توانبخشی ایران / /
تاریخ چاپ : 10 / 07 / 1387
نویسندگان : robab teymoori ، شهلا رقیب دوست ، گلناز مدرسی قوامی ، fereshte momeni ،
31 ) عنوان :
Title : Locus Equation Encoding Of Stop Place: Revisiting The Voicing/VOT Issue
مشخصات نشریه : journal of phonetics / journal of phonetics /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1383
نویسندگان : گلناز مدرسی قوامی ، Harvey Sussman ، Bjorn Lindblom ، Elizabeth Burlingame ،
32 ) عنوان :
Title : An Acoustic Analysis Of The Bidirectionality Of Coarticulation In VCV Utterances
مشخصات نشریه : journal of phonetics / journal of phonetics /
تاریخ چاپ : 11 / 04 / 1383
نویسندگان : گلناز مدرسی قوامی ، Harvey Sussman ، Bjorn Lindblom ، Elizabeth Burlingame ،
33 ) عنوان :
Title : Stop Place Coding: An Acoustic Study Of CV, VC#, And C#V Sequences
مشخصات نشریه : journal of phonetics / journal of phonetics /
تاریخ چاپ : 13 / 01 / 1383
نویسندگان : گلناز مدرسی قوامی ، Harvey Sussman ، Bjorn Lindblom ، Elizabeth Burlingame ،
34 ) عنوان :
Title : The Trough Effect: Implications For Speech Motor Programming
مشخصات نشریه : journal of phonetics / journal of phonetics /
تاریخ چاپ : 20 / 09 / 1381
نویسندگان : Bjorn Lindblom ، Harvey Sussman ، گلناز مدرسی قوامی ، Elizabeth Burlingame ،