سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/mkhorsandi
نام و نام خانوادگی : مرتضی خورسندی
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد‌ انرژی، کشاورزی و محیط زیست
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : علوم اقتصادی - اقتصاد پولی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02188725400 ایمیل : mkhorsandi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی : https://scimet.atu.ac.ir/Morteza_Khorsandi
حساب Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Morteza-Khorsandi
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 53 مورد)
1 ) عنوان : عوامل مؤثر بر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای عضو اوپک با استفاده از رویکرد داده‌های تابلویی
Title : Factors Affecting The Consumption Of Renewable Energy In Opec Member Countries Using The Panel Data Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / اقتصاد انرژی ایران /
تاریخ چاپ : 7 / 6 / 1402
نویسندگان : مرضیه عسکری ، مرتضی خورسندی ، عبدالرسول قاسمی ،
2 ) عنوان : تحلیل تجزیه تأثیر بدهی بر مصرف انرژی در سطح بخش‌های اقتصادی ایران با استفاده از شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا
Title : Decomposition Analysis Of Debt’s Impact On Energy Consumption Of Iranian Economic Sectors With Using The Logarithmic Mean Divisia Index
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصاد سنجی / Econometric Modelling /
تاریخ چاپ : 15 / 12 / 1401
نویسندگان : سیده مهسا قاضی میرسعید ، علی فریدزاد ، مرتضی خورسندی ،
3 ) عنوان : بررسی نقش عوامل بنیادین بازار در قیمت جهانی نفت
Title : Evaluate The Fundamental Factors On The World Oil Price
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / مطالعات اقتصاد انرژی /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1401
نویسندگان : نوید سالک ، مرتضی خورسندی ، علی فریدزاد ، عبدالرسول قاسمی ، تیمور محمدی ،
4 ) عنوان : تأثیر ساختار مصرف انرژی بر انتشار آلودگی در کشورهای صنعتی و درحال توسعه: رهیافت رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)
Title : The Impact Of Energy Consumption Structure On Pollution Emissions In Industrialized And Developing Countries: A Panel Smooth Transition Regression (pstr) Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصاد صنعتی / Industrial Economic Researches /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1401
نویسندگان : نرگس خاکی ، مرتضی خورسندی ، تیمور محمدی ، علی فریدزاد ، زهرا عزیزی ،
5 ) عنوان : تأثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشورهای منتخب صادرکننده نفت: رویکرد مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)
Title : The Impact Of Economic Complexity Index On Greenhouse Gas Emissions In Selected Oil Exporting Countries: A Panel Gentle Transmission Regression (pstr) Model Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 31 / 11 / 1401
نویسندگان : نرگس خاکی ، مرتضی خورسندی ، تیمور محمدی ، علی فریدزاد ، زهرا عزیزی ،
6 ) عنوان : آثار شوكهاي اقتصادي خارجی بر متغیرهاي کلان اقتصادي (GVAR) ایران: رویکرد خودرگرسیون برداري جهانی
Title : The Effect Of External Economic Shocks On Iran's Macroeconomic Variables: Global Var Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1401
نویسندگان : مرتضی خورسندی ، تیمور محمدی ، حمیدرضا ارباب ، عمادالدین سخایی ،
7 ) عنوان : طراحی الگوی بازار نفت و مقایسه پیش‌بینی‌های قیمت نفت خام
Title : Designing A Oil Market Model And Comparing Crude Oil Price Forecasts
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / Journal of Economic Modeling Research /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1401
نویسندگان : نوید سالک ، مرتضی خورسندی ،
8 ) عنوان : اثر غیر خطی درآمد بر رفاه ذهنی: رویکرد رگرسیون کوانتایل
Title : The Nonlinear Effect Of Income On Subjective Well-being: A Quantile Regression Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد کلان (پژوهشنامه علوم اقتصادی سابق) / Journal of Macroeconomic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1400
نویسندگان : پردیس حجازی ، مرتضی خورسندی ،
9 ) عنوان : اثر عملکرد محیط زیست بر شادی
Title : The Effect Of Environmental Performance On Happiness
مشخصات نشریه : توسعه سبز / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1400
نویسندگان : مرتضی خورسندی ،
10 ) عنوان : برآورد ماندگاری نظام های پولی و محیط های تورمی و تاثیر آن بر درجه عبور نرخ ارز: مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه با نظام پولی لنگرگاه ارزی
Title : Estimation Of Monetary Regimes Persistence And Inflationary Environment And It’s Effect On The Exchange Rate Pass-through: The Case Of Developing Countries With Exchange Rate Anchor Monetary Regimes
مشخصات نشریه : اقتصاد و الگو سازی (اقتصاد سابق) / Economics and Modeling /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : مرتضی خورسندی ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، مجید افشاری راد ،
11 ) عنوان : تبیین ماهیت بانکداری غربی، بانکداری بدون ربا، بانکداری اسلامی
Title : Explanation Of The Nature Of Western Banking, Usury-free Banking, Islamic Banking
مشخصات نشریه : تحقیقات بنیادین علوم انسانی / Fundamental Researches on Humanities /
تاریخ چاپ : 19 / 12 / 1399
نویسندگان : محمد اسماعیل توسلی ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، مرتضی خورسندی ،
12 ) عنوان : ارائه شبکه ای برای اندازه گیری ارتباطات نوسانات پویا در بازارهای نفت و مالی
Title : Providing A Network For Measuring The Dynamics Volatility Connectedness Of Oil And Financial Markets
مشخصات نشریه : / Journal of Information Systems and Telecommunication /
تاریخ چاپ : 20 / 8 / 1399
نویسندگان : ناصر غلامی ، تیمور محمدی ، حمید آماده ، مرتضی خورسندی ،
13 ) عنوان : بررسی آثار شوک‌ ناشی از ویروس کرونا بر اقتصاد ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری جهانی
Title : Investigating The Effects Of Shock Caused By Corona Virus On Iran's Economy: Application Of Global Vector Autoregression Model
مشخصات نشریه : اقتصاد و الگو سازی (اقتصاد سابق) / Economics and Modeling /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : مرتضی خورسندی ، عماد الدین سخائی ، تیمور محمدی ، حمیدرضا ارباب ،
14 ) عنوان : بررسی اثر رشد اقتصادی بر مصرف منابع آب؛ در چارچوب منحنی زیست محیطی کوزنتس EKC (مطالعه موردی: کشورهای منتخب 2012-1992)
Title : Investigating The Effect Of Economic Growth On Water Resources Consumption; In The Framework Of The Environmental Kuznets Curve Ekc (case Study: Selected Countries 1992-2012)
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصاد کشاورزی / Journal of Agricultural Economics Researches /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1399
نویسندگان : محمد حیدری ، امیر خادمعلی زاده ، مرتضی خورسندی ،
15 ) عنوان : اثر شوک قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت در اقتصاد جهانی:رهیافت Global VAR
Title : Impacts Of Oil Price Shocks On Macroeconomic Variables Of Oil Exporting And Importing Countries: A Global Var Approach
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات اقتصادی انرژی / /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ، عبدالرسول قاسمی ، مرتضی خورسندی ، صباح باقری ،
16 ) عنوان : اثرات شوک قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت در اقتصاد جهانی: رهیافت Global VAR
Title : Impacts Of Oil Price Shocks On Macroeconomic Variables Of Oil Exporting And Importing Countries: A Global Var Approach
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / http://iiesj.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1 /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ، عبدالرسول قاسمی ، مرتضی خورسندی ،
17 ) عنوان : بررسی نقش عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر شادی (مطالعه موردی جمعیت فعال شهر تهران)
Title : Investigating The Role Of Socio-economic Factors Affecting Happiness: A Case Study Of The Active Population Of Tehran
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مددکاری اجتماعی / Social Work Research /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1398
نویسندگان : جعفر میکائیلی ، مرتضی خورسندی ، فاطمه السادات همایونی ،
18 ) عنوان : تاثیر رفتار بازتوزیعی بر پس‌انداز و انباشت سرمایه(در چارچوب الگوی نسل‌های همپوشان)
Title : The Effect Of Redistributive Policies On Saving And Capital Accumulation: An Overlapping Generations Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1397
نویسندگان : سید احسان خاندوزی ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، مرتضی خورسندی ، علی افسری ،
19 ) عنوان : تاثیر رفتار بازتوزیعی بر پس‌انداز و انباشت سرمایه (در چارچوب الگوی نسل‌های همپوشان)
Title : The Effect Of Redistributive Policies On Saving And Capital Accumulation: An Overlapping Generations Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1397
نویسندگان : سید احسان خاندوزی ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، مرتضی خورسندی ،
20 ) عنوان : تحلیل تجربی از ناسازگاری زمانی در بانکداری ذخیره جزئی ایران
Title : Empirical Analysis Of Time Inconsistency In Iran’s Fractional Reserve Banking System
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / Research and Economic Policy /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1397
نویسندگان : محمد مهدی مجاهدی موخر ، مرتضی خورسندی ، محمد اسماعیل توسلی ،
21 ) عنوان : محاسبه مسیر بهینه استخراج نفت در قرارداد مشارکت در تولید و مقایسه آن با تولید قراردادی قرارداد بیع‌ متقابل
Title : Optimal Oil Production Path In The Production Sharing Contract And Compare It With The Contractor's Production Specified In The Buy Back Contract
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : مرتضی خورسندی ، عاطفه تکلیف ، علی فریدزاد ، علی طاهری فرد ، علی صابری ،
22 ) عنوان : اثر عملکرد محیط زیست بر شادی: تحلیل بین کشوری
Title : The Effect Of Environmental Performance On Happiness: A Cross-country Analysis
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادی / Quarterly Journal of Economic Modelling /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : حدیث حسابی ، مرتضی خورسندی ، حسین عباسی نژاد ، حسن دهقان شورکند ،
23 ) عنوان : بررسی اثر نسبت بازپرداخت سالانه مخارج سرمایه‌ای بر مسیر بهینه تولید نفت و عایدی طرفین قرارداد مشارکت در تولید
Title : Effect Of Annual Oil Cost Recovery Ratio On The Optimal Oil Production Path And Payoffs In The Production Sharing Agreements
مشخصات نشریه : پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی / Journal of Energy Planning And Policy Research /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1396
نویسندگان : عاطفه تکلیف ، علی صابری ، مرتضی خورسندی ، علی طاهری فرد ،
24 ) عنوان : بررسی و تحلیل تأثیر توسعه انرژی های تجدیدپذیر بر شاخص های کلان اقتصادی
Title : The Investigation And Analysis Of The Renewable Energy Development On Macroeconomic Indicators
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی / Strategic Studies of public policy /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1396
نویسندگان : علی امامی میبدی ، حسن جنگ آور ، یونس نوراللهی ، محمد ستاری فر ، مرتضی خورسندی ،
25 ) عنوان : تحلیل رکود مداوم پولی در اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 11 / 06 / 1396
نویسندگان : محمد مهدی مجاهدی موخر ، مرتضی خورسندی ، سحر بابوی ،
26 ) عنوان : مقایسه تطبیقی ساختار کلی رساله‌های دکتری اقتصاد در دانشگاه‌های برتر دنیا و ایران
Title : Comparative Analysis Of The General Structure Of Ph.d. Economics Dissertations In The Top Universities Of The World And Iran
مشخصات نشریه : محموعه مقالات کرسی های نظریه پردازی در دانشگاه علامه طباطبائی / /
تاریخ چاپ : 31 / 4 / 1396
نویسندگان : مرتضی خورسندی ،
27 ) عنوان : تأثیر نرخ زاد و ولد بر پایداری سیستم بازنشستگی در قالب الگوی نسل های همپوشان دو دوره ای: مورد ایران
Title : The Impact Of Fertility Rate On The Sustainability Of The Pension System In The Framework Of Two-period Overlapping Generations Model: The Case Of Iran
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1396
نویسندگان : مرتضی خورسندی ، علی افسری ،
28 ) عنوان : تحلیل رکود مداوم پولی در اقتصاد ایران
Title : Generalized Method Of Movement (gmm), Keynesian’s Monetary Stagnation, Utility Of Money
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / Research and Economic Policy /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1396
نویسندگان : محمد مهدی مجاهدی موخر ، مرتضی خورسندی ،
29 ) عنوان : قدرت بازاری اوپک: آزمون وجود رفتار همکارانه اعضای اوپک با رویکرد ARDL
Title : Opec Market Power; Testing The Existence Of Cooperative Behavior Of Opec’s Members With Ardl Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 15 / 01 / 1396
نویسندگان : سید محمد شهاب طباطبائی ، تیمور محمدی ، مرتضی خورسندی ،
30 ) عنوان : قدرت بازاری اوپک: آزمون وجود رفتار همکارانه اعضای اوپک با رویکرد ARDL
Title : Opec Market Power; Testing The Existence Of Cooperative Behavior Of Opec’s Members With Ardl Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1396
نویسندگان : تیمور محمدی ، مرتضی خورسندی ،
31 ) عنوان : تجارت خارجی و امنیت زیست‌محیطی در ایران
Title : Foreign Trade And Environmental Security Of The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی / Strategic Studies Quarterly /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1395
نویسندگان : مرتضی خورسندی ، نرگس کافی ، حمید آماده ،
32 ) عنوان : بیکاری بدتر است یا تورم؟ مقایسه اثر بیکاری و تورم بر شادی
Title : Which Is Worse, Unemployment Or Inflation: The Comparison Of The Effect Of Unemployment And Inflation On Happiness
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / Economics Research /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1395
نویسندگان : مرتضی خورسندی ، نسترن علی بابائی ،
33 ) عنوان : بررسی اثر حکمرانی خوب بر آسیب پذیری اقتصادی (رهیافت بین کشوری)
Title : The Investigation Of Good Governance Effects On Economic Vulnerability: An Inter-country Approach
مشخصات نشریه : سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی / Economic Development Policy /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1395
نویسندگان : زهرا عزیزی ، مرتضی خورسندی ،
34 ) عنوان : اثر آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب عضو اوپک
مشخصات نشریه : سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 20 / 06 / 1395
نویسندگان : مریم مغاری ، علی فریدزاد ، مرتضی خورسندی ،
35 ) عنوان : اثر آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب عضو اوپک
Title : The Impact Of Economic Vulnerability And Resilience On Gdp Among Selected Opec Countries
مشخصات نشریه : سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی / Economic Development Policy /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1395
نویسندگان : علی فریدزاد ، مرتضی خورسندی ،
36 ) عنوان : برآورد تابع تقاضای برق خانگی دارای پارامتر متغیر طی زمان (TVP) رهیافت فضا-حالت
Title : Estimation Of A Tvp Demand For Residential Electricity In Iran Using State-space Approach
مشخصات نشریه : سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 14 / 1 / 1395
نویسندگان : تیمور محمدی ، مرتضی خورسندی ، شهاب الدین فولادی مقدم ،
37 ) عنوان : برآورد تابع تقاضای برق خانگی دارای پارامتر متغیر طی زمان (TVP) رهیافت فضا-حالت
Title : Estimation Of A Tvp Demand For Residential Electricity In Iran Using State-space Approach
مشخصات نشریه : سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی / سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1395
نویسندگان : تیمور محمدی ، مرتضی خورسندی ،
38 ) عنوان : بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی با روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (منتخبی از کشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی)
Title : The Effect Of Financial Development On Energy Consumption By Using The Generalized Method Of Moment
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / Financial Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1394
نویسندگان : مرتضی خورسندی ، تیمور محمدی ، محمد مهدی خزائی ، عارف بهروز ،
39 ) عنوان : نقش قیمت در اثرگذاری غیرخطی عوامل موثر بر شدت انرژی در ایران
Title : The Role Of Price On The Nonlinear Effectiveness Of Energy Intensity Determinants In Iran
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1394
نویسندگان : علی فریدزاد ، مرتضی خورسندی ،
40 ) عنوان : برآورد آستانه تأثیر بیکاری بر شادی
Title : Estimating The Threshold Effect Of Unemployment On Happiness
مشخصات نشریه : سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی / Economic Development Policy" /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1394
نویسندگان : مرتضی خورسندی ، زهرا عزیزی ،
41 ) عنوان : بررسی عوامل موثر بر تخریب محیط زیست با استفاده از شاخص آلودگی آب: مطالعه موردی ایران
Title : Study Of Effective Factors On Environmental Degradation By Using Water Pollution: A Case Study Of Iran
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصادی کاربردی ایران / Applied Economic Studies in Iran /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1394
نویسندگان : علی امامی میبدی ، مرتضی خورسندی ،
42 ) عنوان :
Title : Oil Production Cost Function And Oil Recovery Implementation- Evidence From An Iranian Oil Field
مشخصات نشریه : Energy Exploration and Exploitation / Energy Exploration and Exploitation /
تاریخ چاپ : 27 / 11 / 1393
نویسندگان : Vahid Ghorbani Pashkalaei ، Shahla Khaleghi ، تیمور محمدی ، مرتضی خورسندی ،
43 ) عنوان : بررسی عوامل موثر بر تخریب محیط زیست با استفاده از شاخص آلودگی آب: مطالعه موردی ایران
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 08 / 10 / 1393
نویسندگان : علی امامی میبدی ، مرتضی خورسندی ، بهنام مرشدی ،
44 ) عنوان : مدل سازی تقاضای برق در بخش صنعت ایران: رویکرد مدل سری زمانی ساختاری
Title : Modeling Electricity Demand In The Industrial Sector In Iran: An Structural Time Series Model.
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : تیمور محمدی ، مرتضی خورسندی ، مهران امیرمعینی ،
45 ) عنوان : الگوی بهره برداری بهینه از میادین نفتی درچارچوب مدل کنترل بهینه-مطالعه موردی یکی از میادین نفتی ایران
Title : Modeling Optimal Oil Extraction Using Optimal Control Model: A Case Study Of An Iranian Oil Field
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1393
نویسندگان : وحید قربانی پاشا کلائی ، مرتضی خورسندی ، تیمور محمدی ، شهلا خالقی ، عباس شاکری حسین آباد ، سیدتقی ابطحی فروشانی ،
46 ) عنوان : مدل سازی تقاضای برق در بخش صنعت ایران: رویکرد مدل سری زمانی ساختاری
Title : Modeling Electricity Demand In The Industrial Sector In Iran: An Structural Time Series Model
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / Journal of Economic Modeling Research /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1393
نویسندگان : تیمور محمدی ، مرتضی خورسندی ،
47 ) عنوان : ارتباط توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران بر پایه رگرسیون غیرخطی
Title : Financial Development And Economic Growth In Iran, Based On A Nonlinear Regression
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1391
نویسندگان : زهرا عزیزی ، مرتضی خورسندی ،
48 ) عنوان : ترکیب مصرف و اثرگذاری انرژی بر رشد اقتصادی: کاربردی از رگرسیون غیر خطی ملایم
Title : The Combination Of Consumption And The Effectiveness Of Energy On Economic Growh: An Application Of Smooth Transition Regression
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1391
نویسندگان : مرتضی خورسندی ، زهرا عزیزی ،
49 ) عنوان : سیاست پولی قاعده مند یا صلاحدیدی؟ تحلیلی نظری در انتخاب راهبرد مناسب
Title : Rule Vs. Discretionary Monetary Policy: A Theoretical Analysis Toward Selecting Appropriate Strategy
مشخصات نشریه : راهبرد اقتصادی / Journal of Economic Strategy /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1391
نویسندگان : مرتضی خورسندی ، کریم اسلاملوئیان ،
50 ) عنوان : قاعده بهینه برای سیاست پولی با فرض پایداری تورم: مورد ایران
Title : An Optimal Rule For Monetary Policy With Inflation Persistence: The Case Of Iran
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1391
نویسندگان : مرتضی خورسندی ، کریم اسلاملوئیان ، سید حسین ذوالنور ،
51 ) عنوان : شاخص شرایط پولی مناسب برای اقتصاد ایران
Title : An Appropriate Monetary Conditions Index For The Iranian Economy
مشخصات نشریه : پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی سابق) / The Economic Reseach /
تاریخ چاپ : 17 / 2 / 1391
نویسندگان : مرتضی خورسندی ، کریم اسلاملوئیان ، سید حسین ذوالنور ،
52 ) عنوان : تخمین شکاف محصول با تاکید بر سرمایه انسانی: مورد ایران
Title : Estimating The Output Gap With Emphasis On Human Capital In Iran
مشخصات نشریه : سیاستگذاری اقتصادی / THE JOURNAL OF ECONOMIC POLICY /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1388
نویسندگان : مرتضی خورسندی ، کریم اسلاملوئیان ، سید حسین ذوالنور ،
53 ) عنوان : شناسایی منابع نوسان نرخ حقیقی ارز در ایران
Title : Identifying The Sources Of Real Exchange Rate Fluctuations In Iran
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1387
نویسندگان : ابراهیم هادیان ، مرتضی خورسندی ،