سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/mjnourahmadi
نام و نام خانوادگی : محمد جواد نوراحمدی
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد نظری
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : اقتصاد پولی و مالی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02188726385 ایمیل : mjnourahmadi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 15 مورد)
1 ) عنوان : کاربرد فیلتر کالمن برای تخمین نسبت پوشش ریسک پویا در استراتژی معاملات زوجی: مطالعه موردی صنعت خودرو
Title : Application Of Kalman Filter To Estimate Dynamic Hedge Ratio In Pairs Trading Strategy: A Case Study Of The Automobile Industry
مشخصات نشریه : تحقیقات مالی / Financial Research /
تاریخ چاپ : 31 / 1 / 1402
نویسندگان : محمد جواد نوراحمدی ، مرضیه نوراحمدی ،
2 ) عنوان : فراتحلیل تاثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم
Title : Meta-analysis Of The Impact Of Central Bank Independence On Inflation
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 15 / 7 / 1401
نویسندگان : محمد جواد نوراحمدی ، امیر خادمعلی زاده ،
3 ) عنوان : متاآنالیز چندسطحی رابطه ی بین آزادسازی مالی و توزیع درآمد
Title : Multilevel Meta-analysis Of The Relationship Between Financial Liberalization And Income Inequality
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1400
نویسندگان : محمد جواد نوراحمدی ، محمد باقر شیرمهنجی ، مهدیه مرادی زاده ،
4 ) عنوان : اثر غیرخطی تورم بر نابرابری درآمد (مطالعه کشورهای درحال توسعه)
Title : The Nonlinear Effect Of Inflation On Income Inequality (developing-countries Study)
مشخصات نشریه : اقتصاد باثبات و توسعه پایدار / Stable Economy and Sustainable Development /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1400
نویسندگان : محمد جواد نوراحمدی ، محمد باقر شیرمهنجی ، مهدیه مرادی زاده ،
5 ) عنوان : بررسی اثر دینداری بر گرایش افراد در انتخاب بین نظریه‌های عدالت جان رالز و محمد باقر صدر ( یک مطالعه آزمایشگاهی)
Title : Effect Of Religiosity On Individual Tendency In Choosing John Rawls And Mohammad Baqir Al-sadr’s Justice Theories (an Experimental Study)
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد اسلامی / مطالعات اقتصاد اسلامی /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1400
نویسندگان : محمد جواد نوراحمدی ، امیر خادمعلی زاده ، سیروس امیدوار ، زینب حاجی جعفری ،
6 ) عنوان : عوامل مؤثر بر ساختارسرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ رویکرد رگرسیون چند سطحی (1384-1397)
Title : Determinants Of Capital Structure Of Companies Listed In Tehran Stock Exchange; Multilevel Regression Approach(2005-2018)
مشخصات نشریه : فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی / Econometric Modelling /
تاریخ چاپ : 14 / 7 / 1400
نویسندگان : رضا طالبلو ، محمد جواد نوراحمدی ،
7 ) عنوان : فراتحليل روابط بين سازوکار‌هاي حاکميت شرکتي و عملکرد مالي در بانک‌هاي اسلامي
Title : A Meta-analysis Of The Relationship Between Corporate Governance Mechanisms And Financial Performance In Islamic Banks
مشخصات نشریه : معرفت اقتصاد اسلامی / Ma'rifat-e Eghtesad-e Islami /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1400
نویسندگان : محمد جواد نوراحمدی ، محمد اسماعیل توسلی ، محمد باقر شیرمهنجی ،
8 ) عنوان : نسبت عقلانیت اسلامی با سرمایه اجتماعی در مقایسه با عقلانیت ابزاری
Title : The Relationship Between Islamic Rationality And Social Capital Compared To Instrumental Rationality
مشخصات نشریه : اقتصاد اسلامی / Islamic Economics /
تاریخ چاپ : 20 / 6 / 1400
نویسندگان : امیر خادمعلی زاده ، محمد جواد نوراحمدی ، امرالله امینی ،
9 ) عنوان : بررسی و نقد کتاب پاشنه آشیل سرمایه داری: پول کثیف و چگونگی احیای نظام بازار آزاد
Title : A Critique On The Book “capitalism's Achilles Heel: Dirty Money And How To Renew The Free-market System”
مشخصات نشریه : پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی / پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1400
نویسندگان : محمد جواد نوراحمدی ،
10 ) عنوان : بررسی تجربی اندیشه های جان رالز و محمد باقر صدر درباره عدالت اقتصادی (رویکرد اقتصاد آزمایشگاهی)
Title : An Empirical Analysis Of The Thoughts Of John Rawls And Muhammad Baqir Al-sadr On Economic Justice: An Experimental Economics Approach
مشخصات نشریه : جستارهای اقتصادی ایران / جستارهای اقتصادی ایران /
تاریخ چاپ : 2 / 12 / 1399
نویسندگان : محمد جواد نوراحمدی ، امیر خادمعلی زاده ، سیروس امیدوار ، سید احسان خاندوزی ،
11 ) عنوان : اقتصاد آزمایشگاهی؛ مفهوم، سیر تحول تاریخی، روش شناسی
Title : Experimental Economics; Concept, Historical Evolution, Methodology
مشخصات نشریه : راهبرد توسعه (راهبرد یاس) / Development Strategy /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1399
نویسندگان : محمد جواد نوراحمدی ،
12 ) عنوان : بررسی مقاوم سازی بخش نفت و گاز سیستم انرژی ایران از منظر استمرار تولید
Title : Analysis Of The Strengthening Of Oil And Gas Sector Of The Iran's Energy System In Terms Of Continuity Of Production
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران /
تاریخ چاپ : 17 / 9 / 1395
نویسندگان : سید سجاد پادام ، محمد جواد نوراحمدی ،
13 ) عنوان : بیانیه آکسفورد درباره ایمان مسیحی و علم اقتصاد
Title : Oxford Declaration On The Christian Faith And Economics
مشخصات نشریه : دین و اقتصاد / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1385
نویسندگان : محمد جواد نوراحمدی ،
14 ) عنوان : درآمدی بر اندیشه اقتصادی مسیحیت
Title : An Introduction To The Economic Thought Of Christianity
مشخصات نشریه : اقتصاد و جامعه / /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1384
نویسندگان : محمد جواد نوراحمدی ،
15 ) عنوان : تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی: رویکرد متاآنالیز چندسطحی
Title : The Impact Of Fiscal Decentralization On Economic Growth: A Multilevel Meta-analysis Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / Economics Research /
تاریخ چاپ : 1 / 1 /
نویسندگان : محمدباقر شیرمهنجی ، مهدیه مرادی‌زاده ، محمد جواد نوراحمدی ،