سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/mirhaji
نام و نام خانوادگی : حمیدرضا میرحاجی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : ادبیات عرب
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : زبان و ادبیات عربی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : mirhaji@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 26 مورد)
1 ) عنوان : عقل نحو و نحو عقل جستاری در بیان جایگاه عقل در دستور زبان عربی
Title : Wisdom In Syntax And Syntax Of Wisdom An Inquiry Into The Position Of Wisdom In Arabic Grammar
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / Language Related Research /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1400
نویسندگان : حمیدرضا میرحاجی ،
2 ) عنوان : صرف و نحو ابزار سنجگی متن و یا توصیف
Title : Morphosyntax: Text Assessment Or Description Tool
مشخصات نشریه : مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی / /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1400
نویسندگان : حمیدرضا میرحاجی ،
3 ) عنوان : الخطاب و تحول المجتمع الثقافی من منظار تحلیل الخطاب النقدی لفیرکلاف دراسه سوره الاخلاص نموذجا
Title : Discourse And Cultural Change In Society Based On Fairclough`s Critical Discourse Analysis :a Case Study Of Sarah Al- Ikhlas
مشخصات نشریه : افاق الحضاره الاسلامیه / Horizons of Islamic Civilization /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : حمیدرضا میرحاجی ، امیر مسگر ،
4 ) عنوان : نثر سیبويه في "الکتاب" وخصائصه الأسلوبية
Title : The Prose And Stylistic Properties Of Sibawayh’ Al-kitab
مشخصات نشریه : بحوث فی اللغه العربیه / Research in the Arabic language /
تاریخ چاپ : 27 / 4 / 1399
نویسندگان : حمیدرضا میرحاجی ، زهرا کرم زادگان ،
5 ) عنوان : الاستعارة الانطولوجیة و دلالتها فی القرآن الکریم
Title : Ontological Metaphor And Its Significance In The Noble Qur’an
مشخصات نشریه : مجلة کلیة الفقه / Jurisprudence Faculty Journal /
تاریخ چاپ : 6 / 6 / 1398
نویسندگان : حمیدرضا میرحاجی ، محمد سعدی ،
6 ) عنوان : فرآیند فهم متن در متون دستوری؛ رمز گشایی تعدادی از واژگان کلیدی "الکتاب" سیبویه (با محوریت جلد اول)
Title : The Process Of Understanding The Text In Grammatical Texts Decoding A Number Of Key Words Ofal-kitab(focusing On The First Volume)
مشخصات نشریه : ادب عربی / /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1396
نویسندگان : حمیدرضا میرحاجی ، زهرا کرم زادگان ،
7 ) عنوان : فرایند فهم متن در متون دستوری. رمز گشایی تعدادی از واژگان کلیدی الکتاب سیبویه (با محوریت جلد اول)
مشخصات نشریه : ادب عربی / /
تاریخ چاپ : 29 / 09 / 1396
نویسندگان : حمیدرضا میرحاجی ، علی کربلائی پازکی ،
8 ) عنوان : التطور الدلالی فی المفردات القرآنیه; دراسه تطبیقیه فی الخشوع و الرسول و التسبیح انموذجا
مشخصات نشریه : آفاق الحضاره الاسلامیه / /
تاریخ چاپ : 15 / 01 / 1395
نویسندگان : سمیرا قنبری ، حمیدرضا میرحاجی ،
9 ) عنوان : تاریخ نحو 1
مشخصات نشریه : رشد / /
تاریخ چاپ : 18 / 10 / 1393
نویسندگان : حمیدرضا میرحاجی ،
10 ) عنوان : آلیات التفکر الغویه عند ابی تام
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 10 / 09 / 1392
نویسندگان : حمیدرضا میرحاجی ،
11 ) عنوان : واد البنات، دراسه دلالیه سیمیولیجیه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : حمیدرضا میرحاجی ، طالب ربیعی ،
12 ) عنوان : بررسی بافت متن از دیدگاه برجسته ترین زبانشناسان قدیم بر اساس الگوی حازم قرطانجی
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : حمیدرضا میرحاجی ، یوسف نظری ،
13 ) عنوان : رویکرد صورتگرا- نقشگرا در الکتاب سیبویه
مشخصات نشریه : لسان مبین (پژوهش ادب عرب) / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1392
نویسندگان : حمیدرضا میرحاجی ، راضیه سادات سادات الحسینی ،
14 ) عنوان : وادالبنات،دراسه دلالیهسیمیولوجیه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 12 / 01 / 1392
نویسندگان : حمیدرضا میرحاجی ، طالب ربیعی ،
15 ) عنوان : کاربرد شناسی اصل تعادل ترجمه واژگان در فرایند ترجمه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1390
نویسندگان : حمیدرضا میرحاجی ،
16 ) عنوان : آلیات التفکیر اللغویه عند ابی تمام
مشخصات نشریه : لسان مبین / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1390
نویسندگان : جلال مرامی ، حمیدرضا میرحاجی ، مالک عبدی ،
17 ) عنوان : رویکرد آموزش رسمی زبان عربی به انخاب واژگان پایه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1389
نویسندگان : حمیدرضا میرحاجی ،
18 ) عنوان : مبانی زیبایی شناسی متن در زبان عربی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 04 / 08 / 1389
نویسندگان : حمیدرضا میرحاجی ،
19 ) عنوان : بررسی ونقد کتاب عربی مقطع دبیرستان
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1389
نویسندگان : حمیدرضا میرحاجی ،
20 ) عنوان : فرایند فهم متن در پرتو آرای دانشمندان نحوی وبلاغی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1387
نویسندگان : حمیدرضا میرحاجی ،
21 ) عنوان : جامد ومشتق 2
مشخصات نشریه : رشد / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1374
نویسندگان : حمیدرضا میرحاجی ،
22 ) عنوان : تاریخ نحو 2
مشخصات نشریه : رشد / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1372
نویسندگان : حمیدرضا میرحاجی ،
23 ) عنوان : جامد ومشتق 1
مشخصات نشریه : رشد / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1372
نویسندگان : حمیدرضا میرحاجی ،
24 ) عنوان : موانع آموزش زبان عربی
مشخصات نشریه : رشد / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1372
نویسندگان : حمیدرضا میرحاجی ،
25 ) عنوان : چند نکته پیرامون تجزیه و ترکیب عربی 1و2
مشخصات نشریه : رشد / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1372
نویسندگان : حمیدرضا میرحاجی ،
26 ) عنوان : علم منون وعلم ذواللام
مشخصات نشریه : رشد / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1370
نویسندگان : حمیدرضا میرحاجی ،