سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/mastaliparsa
نام و نام خانوادگی : غلامرضا مستعلی پارسا
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : ادبیات فارسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 88694720 ایمیل : mastaliparsa@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 45 مورد)
1 ) عنوان : جامعه شناسی خرده فرهنگ ها در متون نثر عرفانی (مطالعۀ موردی مرصادالعباد، تذكره االولیا، اسرارالتوحید و فیه مافیه)
Title : Sociology Of Subcultures In Mystical Prose Texts (case Study Of Mersadol Ebad, Tadhkirat Al-awliya, Asrar Al-tawhid And Fihe Mafih)
مشخصات نشریه : سبک شناسی نظم و نثر فارسی / سبک شناسی نظم و نثر فارسی /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1403
نویسندگان : مهری عصری ، داود اسپرهم ، غلامرضا مستعلی پارسا ، آمنه ابراهیمی بسابی ،
2 ) عنوان : تحلیل ارتباط ساختاری و محتوایی قسمتهای روایی و غیرروایی دفتر دوم مثنوی
Title : Analyzing The Structural And Content Relationship Of Narrative And Non-narrative Parts Of Mathnawi's Second Book
مشخصات نشریه : سبک شناسی نظم و نثر فارسی / سبک شناسی نظم و نثر فارسی /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1402
نویسندگان : زهره لک ، محمدحسین بیات ، محمود بشیری ، غلامرضا مستعلی پارسا ،
3 ) عنوان : تحلیل فرایندهای مناظرۀ چینی ها و رومی ها بر پایۀ نظریۀ نقش گرای هلیدی
Title : Investigation Of The Process Of Debate Conflict Between Chineses And Romans Based On Halliday S Functional Theory
مشخصات نشریه : پژوهشنامه متون ادبی دوره عراقی / /
تاریخ چاپ : 10 / 5 / 1402
نویسندگان : زهرا بتول باقریان هکانی ، یحیی طالبیان ، غلامرضا مستعلی پارسا ،
4 ) عنوان : تقابل عقل و عشق در شعر حیدری وجودی
Title : Confrontation Of Wisdom And Love In Haydari Wojudi’s Poem
مشخصات نشریه : غالب / ghalib /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1402
نویسندگان : فدا محمدرادپور ، محمود بشیری ، غلامرضا مستعلی پارسا ،
5 ) عنوان : ضرورت تصحیح مجدد دیوان جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی
Title : The Necessity Of Re-correction Of Diwan Jamal Al-din Muhammad Bin Abd Al-razzaq Isfahani
مشخصات نشریه : کهن نامه ادب پارسی / Classical Persian Literature /
تاریخ چاپ : 12 / 6 / 1401
نویسندگان : علی کاملی ، غلامرضا مستعلی پارسا ،
6 ) عنوان : تحلیل گفتمان معنا مبنایانه آموزش زبان و ادبیا فارسی برای گسترش دیپلماسی فرهنگی(مطالعه موردی ترکمنستان، ازبکستان و گرجستان)
Title : Discourse Analysis Of The Basic Meaning Of Persian Language And Literature Education For The Development Of Cultural Diplomacy (case Study Of Turkmenistan, Uzbekistan And Georgia)
مشخصات نشریه : پژوهش زبان و ادبیات فارسی / Pazhūhish-i Źabān va Adabiyyāt-i Farsī /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1401
نویسندگان : سهیلا رضایی مهر ، عباسعلی وفائی ، داود اسپرهم ، غلامرضا مستعلی پارسا ،
7 ) عنوان : زبان و خشونت در ادبیات کودک
Title : Language And Violence In Children’s Literature
مشخصات نشریه : بولتن زبانشناسی روسیه / Russian Linguistic Bulletin /
تاریخ چاپ : 15 / 4 / 1401
نویسندگان : غلامرضا مستعلی پارسا ، مسعود فرهمندفر ، موسی عبدالهی ، خدیجه وکیلی رباطی ،
8 ) عنوان : کارکرد بلاغی وجوه جملات در منظومهُ گرشاسپنامه و داستان بیژن و منیژهُ شاهنامه
Title : The Rhetorical Function Of Sentence Objects In The Poem Of Garshaspnameh And The Story Of Bijan And Manijeh Of Shahnameh
مشخصات نشریه : مطالعات زبانی و بلاغی / The Journal Of Linguistic and Rhetorical Studies /
تاریخ چاپ : 11 / 3 / 1401
نویسندگان : یحیی طالبیان ، غلامرضا مستعلی پارسا ، حمید امینی اسالمی ،
9 ) عنوان : نقد جامعه شناختی شعر سخا
Title : Sociological Criticism Of Sakha's Poetry
مشخصات نشریه : غالب / ghalib /
تاریخ چاپ : 16 / 11 / 1400
نویسندگان : غلامرضا مستعلی پارسا ، غلام رسول رحمانی ،
10 ) عنوان : ابیاتی نویافته از غزلیات جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی
Title : New Verses From Jamal Al-din Abd Al-razzaq Esfahani's Ghazliat
مشخصات نشریه : نسخه ‌شناسی و تصحیح متون / Journal of Codicology and manuscript research /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1400
نویسندگان : غلامرضا مستعلی پارسا ، علی کاملی ،
11 ) عنوان : مطالعه ی شيوه های بازنمایی زنان در ده داستان كودك از محمدرضا یوسفی بر مبنای فرانقش اندیشگانی
Title : A Study Of Women's Representation Methods In Ten Children's Stories By Mohammad Reza Yousefi "on The Basis Of Thought"
مشخصات نشریه : مطالعات ادبیات کودک / Journal of Iranian Children's Literature Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1399
نویسندگان : غلامرضا مستعلی پارسا ، احمد تمیم داری ، شهناز عبادتی ،
12 ) عنوان : تحلیل آسیب های روانی در گلستان و بوستان سعدی
Title : Analyzing The Psychological Traumas In Saadi's The Gulistan And Bustan
مشخصات نشریه : سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی / Stylistics and Analysis of Persian Poetry and Prose Texts( Bahar Adab) /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : عبدالله قلیان عسکری ، غلامرضا مستعلی پارسا ،
13 ) عنوان : تأملی بر «درد دل؛ تحریر نوین نفثه المصدور» تألیف دکتر منصور ثروت
مشخصات نشریه : تاریخ ادبیات / history of literature /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1398
نویسندگان : مهدی رمضانی ، غلامرضا مستعلی پارسا ،
14 ) عنوان : بررسی سبک شناسانۀ غزلیّات وحشی بافقی
Title : A Stylistic Study Of Bafghi Wild Lyric Poems
مشخصات نشریه : سبک شناسی نظم و نثر فارسی / Journal of Stylistics and Texts Analysis of Persian Poetry and Prose /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : یحیی طالبیان ، زهرا فاتحی ، عباسعلی وفائی ، غلامرضا مستعلی پارسا ،
15 ) عنوان : تداعی معانی شیوه بیان در مثنوی معنوی
Title : Associating The Meanings Of The Way Of Expression In The Spiritual Masnavi
مشخصات نشریه : سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) / سبک شناسی نظم و نثر فارسی /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1397
نویسندگان : اسماعیل تاج بخش ، محمدحسین بیات ، منصوره شهریاری ، غلامرضا مستعلی پارسا ،
16 ) عنوان : بررسی اسناد و زمینه های زبانی و گویشیِ فارسی نو در خوزستان، در نخستین سده های هجری
Title : Examining The Documents And Linguistic And Dialectal Contexts Of New Persian In Khuzestan, In The First Centuries Of Hijri
مشخصات نشریه : تاریخ ادبیات / history of literature /
تاریخ چاپ : 8 / 6 / 1397
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، غلامرضا مستعلی پارسا ، اورنگ ایزدی ، سید مهدی دادرس ،
17 ) عنوان : پیوند ویرایش با سه عنصر ترجمه در نظریّة نایدا (موردپژوهی در ترجمة قرآن کریم)
مشخصات نشریه : پژوهش های ادبی- قرآنی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1396
نویسندگان : غلامرضا مستعلی پارسا ، سعید قاسمی پرشکوه ،
18 ) عنوان : تحلیل و کاربرد ساختاری صفتهای پرسشی، اشاره و تعجبی در متون فارسی
مشخصات نشریه : پژوهش های ادبی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1396
نویسندگان : غلامرضا مستعلی پارسا ، احمد سبحانی درگاه ، حبیب صفرزاده ،
19 ) عنوان : تحلیل کاربرد و ساختار صفت‌های اشاره، پرسشی و تعجبی در متون فارسی
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / /
تاریخ چاپ : 10 / 09 / 1396
نویسندگان : غلامرضا مستعلی پارسا ، احمد سبحانی درگاه ، حبیب صفرزاده ،
20 ) عنوان : بررسی اسناد و زمینه های زبانی و گویشیِ فارسی نو در خوزستان، در نخستین سده های هجری
مشخصات نشریه : مجله تاریخ ادبیات / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1396
نویسندگان : غلامرضا مستعلی پارسا ، عباسعلی وفائی ، اورنگ ایزدی ، سید مهدی دادرس ،
21 ) عنوان : بررسی پایگاه ادبیِ فارسی نوِ آغازین (فارسیِ دری) در خوزستان
مشخصات نشریه : ادب فارسی / /
تاریخ چاپ : 10 / 11 / 1395
نویسندگان : غلامرضا مستعلی پارسا ، سید مهدی دادرس ، عباسعلی وفائی ، اورنگ ایزدی ،
22 ) عنوان : خیال و ترک ادب شرعی(تبیین رابطه مضامین مبتنی بر ترک ادب شرعی در متون تغزلی, با مقوله خیال)
مشخصات نشریه : شعر پژوهی (بوستان ادب) / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1395
نویسندگان : غلامرضا مستعلی پارسا ، محمد امیر جلالی ،
23 ) عنوان : ضرورت تصحیح دوباره دیوان امیرخسرو دهلوی
مشخصات نشریه : مطالعات شبه قاره / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1395
نویسندگان : غلامرضا مستعلی پارسا ، حمیدرضا حافظیان ،
24 ) عنوان : نقد و بررسی سبک شناسانه شعر دوره بازگشت
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / /
تاریخ چاپ : 12 / 04 / 1395
نویسندگان : غلامرضا مستعلی پارسا ،
25 ) عنوان : پژوهشی در همدینی«رستم و اسفندیار» با نگاهی به کتابطرح اصلی داستان رستم و اسفندیار
مشخصات نشریه : سبک شناسی نظم و نثر فارسی / /
تاریخ چاپ : 21 / 11 / 1394
نویسندگان : غلامرضا مستعلی پارسا ، میثم حنیفی ،
26 ) عنوان : نگاهی دوباره به پسوند نام آواساز /-ast/ در فارسی دری
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1394
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، غلامرضا مستعلی پارسا ، سید مهدی دادرس ،
27 ) عنوان : نگاهی دوباره به پسوندِ نام آواسازِ / -ast / در فارسیِ دری
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / /
تاریخ چاپ : 20 / 01 / 1394
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، غلامرضا مستعلی پارسا ، سید مهدی دادرس ،
28 ) عنوان : فقیر دهلوی، دیوان اشعار و طرز او
مشخصات نشریه : سبک شناسی نظم و نثر فارسی / /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1393
نویسندگان : غلامرضا مستعلی پارسا ،
29 ) عنوان : قدرت و سلطنت معنوی اولیاء در نگاه شیخ احمد جام (ملاحظة سبک شناسانه در انس التّائبین و مقایسة آن با مقامات ژنده پیل)
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1393
نویسندگان : غلامرضا مستعلی پارسا ، حامد شمس ،
30 ) عنوان : فقیر دهلوی، معرفی نسخ خطی دیوان اشعار و طرز او
مشخصات نشریه : سبک شناسی نظم و نثر فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : غلامرضا مستعلی پارسا ، عبداله آلبوغبیش ،
31 ) عنوان : نگاهی به کاربرد تمثیل شجرة طیبه در بازنمود اصطلاحات عرفان و تصوف
مشخصات نشریه : سبک شناسی نظم و نثر فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1393
نویسندگان : سعید واعظ ، غلامرضا مستعلی پارسا ، شیرزاد طایفی ، زهرا اله دستجردی ،
32 ) عنوان : تجلی آیات و احادیث در رباعیات استرآبادی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه معارف قرآنی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : غلامرضا مستعلی پارسا ، هیوا حسن پور ،
33 ) عنوان : تضاد در عین وحدت
مشخصات نشریه : کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1390
نویسندگان : غلامرضا مستعلی پارسا ، بتول واعظ ،
34 ) عنوان : فعل در رمان جای خالی سلوچ و منشأ آن
مشخصات نشریه : جستارهای ادبی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1390
نویسندگان : زهره اله دادی دستجردی ، غلامرضا مستعلی پارسا ،
35 ) عنوان : فعل در رمان جای خالی سلوچ
مشخصات نشریه : جستارهای ادبی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1390
نویسندگان : غلامرضا مستعلی پارسا ، زهره اله دادی دستجردی ، مرتضی دولت آبادی ،
36 ) عنوان : نگاهی سبک شناسانه به اشعار نصرت رحمانی
مشخصات نشریه : سبک شناسی نظم و نثر فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1390
نویسندگان : غلامرضا مستعلی پارسا ، حجت الله امیدعلی ،
37 ) عنوان : چهره چنگیز در تاریخ جهانگشای جوینی
مشخصات نشریه : فصلنامه تاریخ پژوهی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : غلامرضا مستعلی پارسا ، زهره اله دادی دستجردی ،
38 ) عنوان : تاملی در سبک شاه نعمت اله ولی
مشخصات نشریه : سبک شناسی نظم و نثر فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1389
نویسندگان : غلامرضا مستعلی پارسا ، محمد حسینایی ،
39 ) عنوان : بررسی نظریه انسان العین در مثنوی
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 15 / 06 / 1389
نویسندگان : غلامرضا مستعلی پارسا ،
40 ) عنوان : کاربرد بلاغی آینه در دیوان صائب تیریزی
مشخصات نشریه : سبک شناسی نظم و نثر فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1389
نویسندگان : غلامرضا مستعلی پارسا ،
41 ) عنوان : رای روایت و سبک شخصی گلستان
مشخصات نشریه : سبک شناسی نظم و نثر فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1388
نویسندگان : غلامرضا مستعلی پارسا ،
42 ) عنوان : حکمت عملی از دیدگاه پروین اعتصامی
مشخصات نشریه : سبک شناسی نظم و نثر فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1388
نویسندگان : غلامرضا مستعلی پارسا ، شبنم غدیری یگانه ،
43 ) عنوان : مولفه های ادبیات پسامدرن در آثار نادر ابراهیمی
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / /
تاریخ چاپ : 20 / 09 / 1387
نویسندگان : غلامرضا مستعلی پارسا ، مریم اسدیان ،
44 ) عنوان : نگاهی به زندگی آملی و سبک کتاب نفایس الفنون
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1375
نویسندگان : غلامرضا مستعلی پارسا ،
45 ) عنوان : تحلیل گفتمان معنا مبنایانه آموزش زبان و ادبیات فارسی در راستای گسترش دیپلماسی فرهنگی (مطالعه موردی: ترکمنستان، ازبکستان، گرجستان)
مشخصات نشریه : پژوهش زبان و ادبیات فارسی / Pazhūhish-i Źabān va Adabiyyāt-i Farsī /
تاریخ چاپ : 1 / 1 /
نویسندگان : سهیلا رضائی مهر ، عباسعلی وفایی ، داوود اس‍پرهم ، غلامرضا مستعلی پارسا ،