سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/khaksari
نام و نام خانوادگی : علی خاکساری رفسنجانی
دانشکده : علوم اجتماعی گروه آموزشی : برنامه ریزی اجتماعی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : برنامه ریزی شهری و منطقه ای وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02122223006 ایمیل : khaksari@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی : https://scimet.atu.ac.ir/Profile.php?
حساب Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Ali-Khaksari
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 65 مورد)
1 ) عنوان : عوامل موثر بر مشاركت نخبگان در اجراي خط مش يهاي عمومي با تاكيد بر صنعت حمل و نقل هوايي كشور
Title : Factors Affecting The Participation Of Elites In The Implementation Of Public Policies With An Emphasis On The Country’s Air Transport Industry
مشخصات نشریه : جاده / جاده /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1403
نویسندگان : سهیلا جهانگیر لواسانی ، داود حسین پور ، رضا واعظی ، علی خاکساری رفسنجانی ،
2 ) عنوان : امکانسنجی اجرای طرح خیابان کامل در منطقه ی 6 کلان شهر تهران
Title : Feasibility Study Of Implementation Of Complete Street Plan In District 6 Of Tehran
مشخصات نشریه : مطالعات ساختار و کارکرد شهری / Urban Structure and Function Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1402
نویسندگان : فرشته دهقان ، فرزین محمودی پاتی ، علی خاکساری رفسنجانی ،
3 ) عنوان : شناسایی و تحلیل پیشران های مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری شهری با تأ کید بر آینده نگاری و سناریو نویسی (مطالعه موردی: شهر زنجان)
Title : Identification And Analysis Of Effective Factors On The Development Of Urban Tourism Industry Based On Future Researches And Scenario (case Study: Zanjan)
مشخصات نشریه : برنامه ریزی و توسعه محیط شهری / Journal of Urban Environment al Planning and Development /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1401
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ، اکبر لطفی ،
4 ) عنوان : مدیریت فضاهای عمومی و ناپایداری های اجتماعی: مطالعه موردی پایانه های شهر تهران
Title : Management Of Public Spaces And Social Instabilities: A Case Study Of Passenger Terminals Of Tehran
مشخصات نشریه : برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای / Urban and Regional Development Planning /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1401
نویسندگان : محمد علی فاطمی نیا ، علی خاکساری رفسنجانی ،
5 ) عنوان : امکان سنجی برنامه ریزی خیابان کامل بر پایه تحلیل شاخص های MMLOS (نمونه موردی: خیابان بیهق سبزوار)
Title : Mmlos-based Study Of Central Streets: Re-planning Beyhaq St., Sabzevar, Iran
مشخصات نشریه : مقالات علوم حمل و نقل / Transactions on Transport Sciences /
تاریخ چاپ : 6 / 6 / 1401
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ، ندا پرتانیان ،
6 ) عنوان : تحلیلی بر تاثیرات متقابل الگوهای پیکره بندی فضا و هسته های شهری در کلانشهر تهران
Title : An Analysis Of The Interactions Of Spatial Configuration Patterns And Urban Cores In Tehran Metropolis
مشخصات نشریه : شهر پایدار / Sustainable City /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1401
نویسندگان : حسن آهار ، احمد زنگانه ، علی خاکساری رفسنجانی ، تاج الدین کرمی ،
7 ) عنوان : تحلیلِ پژوهش های عدالت فضایی در برخورداری از خدمات شهری در ایران
Title : Analysis Of Spatial Justice In Urban Services Provision In Iran
مشخصات نشریه : پژوهش های جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی سابق) / Human Geography Research Quarterly /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ، امیرحسین معصومی فر ، مریم آسایش ،
8 ) عنوان : بررسی تأثیر احداث ایستگاه مترو بر کارکردهای اجتماعی و ترافیکی خیابان در شهر تهران (مطالعه تطبیقی: ایستگاه های متروی شادمان و قلهک)
Title : The Impact Of The Construction Of The Metro Station On The Social And Traffic Functions Of The Street In Tehran City (comparative Study Between Shademan And Gholhak Metro Stations)
مشخصات نشریه : پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری / Geographical Urban Planning Research /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1399
نویسندگان : مریم آسایش ، علی خاکساری رفسنجانی ، وجه الله قربانی زاده ،
9 ) عنوان : سنجش ایمنی عابران پیاده در خیابان های شهری با استفاده از مدل PSI (مطالعه موردی:خیابان های بافت مرکزی شهر قم)
Title : Evaluating The Safety Of Walking Pedestrians In Urban Streets Using The Psi Model (case Study: Central Textures Of Qom City)
مشخصات نشریه : مهندسی جغرافیایی سرزمین / Journal of Geographical Engineering of Territory /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1399
نویسندگان : شهاب الدین عیسی لو ، محمود جمعه پور ، علی خاکساری رفسنجانی ،
10 ) عنوان : بررسی تاثیر اختلاط کاربری ها بر تولید سفر در محله های شهری(نمونه موردی: محله های 5 و 6 شهر بانه)
Title : The Impact Of Land Use Mixing On Travel Production In Urban Neighborhoods(case Study: Neighborhoods 1 And 2 Of Baneh City)
مشخصات نشریه : برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای / Urban and Regional Development Planning /
تاریخ چاپ : 17 / 1 / 1399
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ، میترا عظیمی ، ادریس خاکی ،
11 ) عنوان : رتبه بندی روشهای فاینانس پروژه های حمل و نقل شهرداری تهران
Title : Ranking Methods Of Financing Transport Projects In Municipality Of Tehran
مشخصات نشریه : فصلنامه مهندسی ترافیک / /
تاریخ چاپ : 15 / 08 / 1398
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ، امیرحسین معصومی فر ، مریم آسایش ،
12 ) عنوان : بررسی و تحلیل وضعیت و جایگاه ایمنی و امنیت شهر تهران از منظر شاخصهای جهانی(چالشها و راهکارها)
مشخصات نشریه : شهر ایمن / /
تاریخ چاپ : 02 / 04 / 1397
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ، میترا عظیمی ،
13 ) عنوان : پتانسیلهای گردشگری سلامت در ایران
Title : The Potentials Of Health Tourism In Iran
مشخصات نشریه : بررسیهای علوم اجتماعی و انسانی / Humanities and Social Sciences Review /
تاریخ چاپ : 24 / 8 / 1396
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ،
14 ) عنوان : سنجش سطح برخورداری شهرستانهای استان مرکزی به لحاظ زیرساختهای گردشگری
مشخصات نشریه : مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی / /
تاریخ چاپ : 15 / 08 / 1396
نویسندگان : شهاب الدین عیسی لو ، علی خاکساری رفسنجانی ، مجید سعیدی راد ،
15 ) عنوان : نیازها و مشکلات سالمندان در فضای شهری موردشناسی:(خیابان های بخش مرکزی شهر قم)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مددکاری اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 08 / 07 / 1396
نویسندگان : شهاب الدین عیسی لو ، محمود جمعه پور ، علی خاکساری رفسنجانی ،
16 ) عنوان : نیازها و مشکلات سالمندان در فضای شهری
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مددکاری اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 27 / 02 / 1396
نویسندگان : شهاب الدین عیسی لو ، محمود جمعه پور ، علی خاکساری رفسنجانی ،
17 ) عنوان :
Title : An Investigation And Comparison Of Road Transport Indicators Among The Provinces Of Iran
مشخصات نشریه : نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل / /
تاریخ چاپ : 10 / 01 / 1396
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ، Amin Asadi Sisakhat ،
18 ) عنوان :
Title : Effect Of Commercial Lans Use And Accessiblity Factor On Traffic Flow In Bojnourd
مشخصات نشریه : Journal of Urban Planing and Development / Journal of Urban Planing and Development /
تاریخ چاپ : 10 / 06 / 1395
نویسندگان : Ahmad Izanloo ، علی خاکساری رفسنجانی ، Saeed Pourmehdi Ebrahimi ،
19 ) عنوان : عوامل مؤثر بر انتخاب نوع وسیلة نقلیه در سفرهای درو نشهری
مشخصات نشریه : مطالعات پژوهشی راهور / /
تاریخ چاپ : 15 / 05 / 1395
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ،
20 ) عنوان : تخمین مدل تأثیر توسعه حمل و نقل ریلی بر رشد اقتصادی کشور از سال 1389- 1350
مشخصات نشریه : پژوهشنامه حمل و نقل / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1395
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ،
21 ) عنوان : نیازها و مشکلات سالمندان در فضای شهری 1 مورد شناسی: (خیابان های بخش مرکزی شهر قم)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مددکاری اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1394
نویسندگان : شهاب الدین عیسی لو ، محمود جمعه پور ، علی خاکساری رفسنجانی ،
22 ) عنوان : پایدارسازی حمل‌ونقل در جهت ارتقا کیفیت محیط شهری با تأکید بر بافت‌های تاریخی (مطالعه موردی: مقایسه مرکز تاریخی مشهد و فرایبورگ)
مشخصات نشریه : برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای / /
تاریخ چاپ : 15 / 08 / 1394
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ، الهام روحانی چولایی ،
23 ) عنوان : ایمنی ترافیک در اجرای مسیرهای ویژه
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ترافیک / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1394
نویسندگان : مینا اکبر بیگی ، علی خاکساری رفسنجانی ، افشین رسولی ،
24 ) عنوان :
Title : Investigating The Effect Of Strategic Planning On Restoration Of Historical Fabrics With Sustainable Development Approach To Cultural Aspects (Case Study: Historical City Of Semnan, IRAN)
مشخصات نشریه : International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI). / International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI). /
تاریخ چاپ : 10 / 03 / 1394
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ، Hani Rastegaran ،
25 ) عنوان : امکانسنجی و اجرای طرح خیابان کامل در ایران برای دستیابی به توسعه پایدار محله محور
مشخصات نشریه : مهندسی حمل و نقل / /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1393
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ، الناز ناصری ، دکتر محمود صفارزاده ،
26 ) عنوان :
Title : Sustainable Transport Priority For Action In Tehran
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1393
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ،
27 ) عنوان : حمل ونقل و ملاحظات زیست محیطی شهری در ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1393
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ،
28 ) عنوان : احیای اقتصادی مراکز شهرها
مشخصات نشریه : هفت شهر / /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1393
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ،
29 ) عنوان : سفرهای آموزشی دانشجویان
مشخصات نشریه : مطالعات اجتماعی ایران / /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1393
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ،
30 ) عنوان :
Title : The Role And Share Of Road Transportation In Development Of Bushehr Provience
مشخصات نشریه : International Journal of Current Life Sciences / /
تاریخ چاپ : 07 / 10 / 1393
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ، محمد شیخی ، younes salehi ،
31 ) عنوان : ظرفیت گردشگری ماجراجویانه در کویرهای ایران با استفاده از تکنیک SWOT
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت گردشگری / /
تاریخ چاپ : 11 / 08 / 1393
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ، معصومه دهقانی ،
32 ) عنوان : اولویت بندی معابر شهری برای آرام سازی ترافیک محلات مسکون
مشخصات نشریه : راهور / /
تاریخ چاپ : 15 / 07 / 1393
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ، عبدالظاهر قزلجه ، جواد جمشیدی ،
33 ) عنوان : اولویت بندی معابر شهری برای آرام سازی ترافیک محلات مسکونی
مشخصات نشریه : راهور / /
تاریخ چاپ : 15 / 07 / 1393
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ، عبدالظاهر قزلجه ، جواد جمشیدی ،
34 ) عنوان : ارزیابی تأثیرات اجتماعی- فرهنگی گردشگری شهری بر نحوه زندگی مردم شهر بابلسر
مشخصات نشریه : برنامه ریزی و توسعه گردشگری / /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1392
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ، سعید ابراهیم نیا سماکوش ، محمد دامادی ، وحید معزز ،
35 ) عنوان :
Title : Religious Perceptions And Hegemony On Tourism Development: The Case Of The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : مجله بین المللی پژوهش گردشگری / International Journal of Tourism Research /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1392
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ، Timothy Geongl Yeol Lee ، Choong Ki Lee ،
36 ) عنوان : ارزیابی تأثیر اجتماعی پروژه یک طرفه کردن خیابان امام خمینی بابل
مشخصات نشریه : راهور / /
تاریخ چاپ : 20 / 07 / 1392
نویسندگان : سعید ابراهیم نیا سماکوش ، علی خاکساری رفسنجانی ، محمد دامادی ، وحید معزز ،
37 ) عنوان : ارزیابی نقش گردشگری شهری در توسعه اقتصادی-محیطی شهر بابلسر
مشخصات نشریه : اقتصاد و مدیریت شهری / /
تاریخ چاپ : 12 / 05 / 1392
نویسندگان : سعید ابراهیم نیا سماکوش ، علی خاکساری رفسنجانی ، غلامرضا لطیفی ، محمد دامادی ،
38 ) عنوان : مقایسه حمل و نقل انسان محور و خودرو محور
مشخصات نشریه : راهور / /
تاریخ چاپ : 14 / 04 / 1392
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ، مهناز خردمند ،
39 ) عنوان : بهینه یابی مسیر حمل ونقل کالا بین مراکز استان ایران، با استفاده از الگوریتم ژنتیک) )
مشخصات نشریه : مهندسی حمل و نقل / /
تاریخ چاپ : 15 / 02 / 1391
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ، سمیه نیازخانی ، زهرا قربانپور ،
40 ) عنوان : بهینه یابی مسیر حمل و نقل کالا بین مراکز استان تهران
مشخصات نشریه : حمل و نقل و توسعه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ،
41 ) عنوان : تقویت حسی مکان به طراحی داخلی در ایستگاه های مترو
مشخصات نشریه : نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ، سرو ناز حسینی رضوی ، ازاده فرزاد پور فرزاد ،
42 ) عنوان : برنامه ریزی توسعه گردشگری در ایران ویژگی ها
مشخصات نشریه : مطالعات اجتماعی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ،
43 ) عنوان :
Title : Eco-tourism Necessity To Preserve And Maintain Endangered Spices: A Case Study Of Mugger Crocodil
مشخصات نشریه : Journal of Geography and Regional Planning / Journal of Geography and Regional Planning /
تاریخ چاپ : 27 / 08 / 1390
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ، Mehrdad Karami ،
44 ) عنوان : براورد قیمت سایر آلاینده زیست محیطی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ، میر حسین موسوی ، محمود محمود زاده ، رضا رضایی ،
45 ) عنوان : بررسی عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی دانشگاه علامه
مشخصات نشریه : علوم اجتماعی (دانشگاه فردوسی مشهد) / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1389
نویسندگان : عزت الله سام آرام ، علی خاکساری رفسنجانی ، علیرضا حسینی پاکدهی ،
46 ) عنوان : نقش صنعت گردشگری بر اشتغال و مقایسه آن با سایر بخش ها
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1389
نویسندگان : عزت الله سام آرام ، علی خاکساری رفسنجانی ، رحمت میرزایی ،
47 ) عنوان : مدیریت بحران شهری با رویکرد توسعه پایدار
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ،
48 ) عنوان : ارائه الگویی جهت مکانیابی اثربخش مراکز مدیریت بحران شهری
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ، محمد جواد موسوی ، محمد خسروی ،
49 ) عنوان : ارائه الگویی جهت مکانیابی اثربخش مراکز مدیریت بحران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ، محمد خسروی ، جواد سوتوی ، علی خاکساری رفسنجانی ،
50 ) عنوان : بررسی عوامل موثر بر میزان سرمایه اجتماعی در دانشگاه علامه
مشخصات نشریه : مطالعات اجتماعی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ، دکتر علیزاده ، دکتر حسینی ، دکتر سام ارام ، دکتر خاکساری ،
51 ) عنوان : نقش صنعت گردشگری برا اشتغال ومقایسه آن با سایر بخش های اقتصادی
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ، رحمت میرزایی ، دکتر سام ارام ،
52 ) عنوان : برنامه ریزی حمل و نقل عمومی پایدار..
مشخصات نشریه : راهور / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1388
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ،
53 ) عنوان : شناسایی و تعیین شاخص های مشارکت جوانان
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1388
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ، دکتر محمود جمعه پور ،
54 ) عنوان : اثرات زیست محیطی خودروهای فرسوده
مشخصات نشریه : راهور / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ، اناهیتا جامی ،
55 ) عنوان : مدل سازی اثرات فعالیت های بخش اقتصادی
مشخصات نشریه : علوم و تکنولوژی محیط زیست / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1386
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ، علی خاکساری رفسنجانی ، مهندس موسوی ،
56 ) عنوان : بررسی کشش پذیری تقاضای سوخت در حمل و نقل زمینی کشور
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1385
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ،
57 ) عنوان : تجزیه و تحلیل تقاضای بنزین
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1385
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ، پریسا بازدار ،
58 ) عنوان : بررسی پارامترها و کنشش پذیری تقاضای موقت
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1385
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ، مهندس بازدار ، دکتر خاکساری ،
59 ) عنوان : ارائه مدل ارزیابی فنی - اقتصادی احداث و بهره برداری از آزادراهها و بزرگراهها
مشخصات نشریه : پژوهشنامه حمل و نقل / /
تاریخ چاپ : 15 / 05 / 1384
نویسندگان : دکتر محمود صفارزاده ، علی خاکساری رفسنجانی ، امیر فخرو ،
60 ) عنوان : طراحی نظام جامع برنامه ریزی منطقه ای در چارچوب برنامه کلان سازمان تأمین اجتماعی
مشخصات نشریه : تامین اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1383
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ،
61 ) عنوان : مسکو در راه جهانی شدن
مشخصات نشریه : شهرداریها / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1381
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ،
62 ) عنوان : تکدی و تکدی گری در شهرها نمونه موردی شهر تهران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1379
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ،
63 ) عنوان : استفاده از زیر زمینی شهرها
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1379
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ،
64 ) عنوان : ارزیابی نقش گردشگری شهری در توسعه اقتصادی-محیطی شهر بابلسر
Title : Evaluating The Role Of Urban Tourism In The Economic-environmental Development Of Babolsar City
مشخصات نشریه : اقتصاد و مدیریت شهری / Economics and Urban Management /
تاریخ چاپ : 01 / 01 /
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، علی خاکساری رفسنجانی ،
65 ) عنوان : فرا تحلیلی بر پژوهش های توسعه حمل و نقل محور
مشخصات نشریه : جاده / جاده /
تاریخ چاپ : 1 / 1 /
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ، اسماعیل پیری ،