سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/kazemian
نام و نام خانوادگی : غلامرضا کاظمیان شیروان
دانشکده : مدیریت و حسابداری گروه آموزشی : مدیریت دولتی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : مدیریت شهری وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02144744370 ایمیل : kazemian@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 91 مورد)
1 ) عنوان : بررسی ابعاد چهارگانه قدرت در توسعه مگامالهای منطقه یک تهران
Title : Investigating The Four Dimensions Of Power In Mega Mall Development Case Study: District 1 Of Tehran Metropolis
مشخصات نشریه : نامه معماری و شهرسازی / نامه معماری و شهرسازی /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1402
نویسندگان : آسیه نیک بین ، غلامرضا کاظمیان شیروان ، محمدحسین شریف زادگان ،
2 ) عنوان : مؤلفه های راهبردی توسعه پایدار با رویکرد قدرت ملی در ایران
Title : Strategic Components Of Sustainable Development With The Approach Of National Power In Iran
مشخصات نشریه : آینده پژوهی دفاعی / آینده پژوهی دفاعی /
تاریخ چاپ : 28 / 8 / 1402
نویسندگان : مالک زارع گنجارودی ، غلامرضا کاظمیان شیروان ، وجه الله قربانی زاده ، هادی خان محمدی ،
3 ) عنوان : طراحی مدل پویاییشناسی کیفی سیستم اثرات فناوری اطلاعات در مدیریت شهری
Title : Designing A Qualitative System Dynamics Model Of Information Technology Effects In Urban Managemet
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1402
نویسندگان : علی حاج غلام سریزدی ، غلامرضا کاظمیان شیروان ،
4 ) عنوان : تحلیل مضامین عقلانیت در سند چشم انداز توسعه میراث فرهنگی و گردشگری کشور
Title : Thematic Analysis Of Rationality In The Vision Plan Of Heritage And Tourism Development In Iran
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت گردشگری / Tourism Management Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1402
نویسندگان : مرتضی احمدی ، محمود ضیائی ، رضا واعظی ، غلامرضا کاظمیان شیروان ،
5 ) عنوان : واکاوی جایگاه عقلانیت در سند راهبردی توسعه گردشگری کشور نوع مقاله : مقاله پژوهشی
Title : Investigating The Position Of Rationality In The Strategic Plan Of Tourism Development In Iran
مشخصات نشریه : برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای / Urban and Regional Development Planning /
تاریخ چاپ : 8 / 2 / 1402
نویسندگان : مرتضی احمدی ، محمود ضیائی ، رضا واعظی ، غلامرضا کاظمیان شیروان ، فاطمه یاوری گهر ،
6 ) عنوان : ارائه الگوی حکمروایی در مدیریت پایدار مصرف برق
Title : Governance Pattern For Sustainable Consumption Management In Electricity Sector
مشخصات نشریه : پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی / Journal of Energy Planning And Policy Research /
تاریخ چاپ : 18 / 11 / 1401
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، رضا واعظی ، وجه الله قربانی زاده ، محمدرضا رئیسی ،
7 ) عنوان : نقش و کارکرد بازار روز در سازمان یابی فضایی شهرهای شمال ی ایران با استفاده از تئوری چیدمان فضا )مطالعه موردی: بازار روز نوشیروانی بابل (
Title : The Role And Function Of The Daily Market In The Spatial Organization Of The Northern Cities Of Iran Using The Theory Of Space Arrangement (case Study: Noshirvani Daily Market In Babol)
مشخصات نشریه : فصلنامه برنامه ریزی و توسعه محیط شهری / برنامه ریزی و توسعه محیط شهری /
تاریخ چاپ : 15 / 9 / 1401
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، احمد علیزاده فرد ،
8 ) عنوان : بررسی تطبیقی توزیع فضایی جرم در محدوده های شهری و پیراشهری با روش فراترکیب
Title : Comparative Study Of Crime Spatial Patterns In Urban And Pre-urban Areas By Applying Meta-synthesis
مشخصات نشریه : برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای / Urban and Regional Development Planning /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1401
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، جمشید اکبری ،
9 ) عنوان : پدیدارشناسی تجربه زیسته سازندگان شهر تهران در نظام مدیریت ساخت وساز شهری
Title : A Phenomenological Study Of The Lived Experiences Of Land Developer In Tehran’s Building Management System
مشخصات نشریه : مطالعات شهری / Journal of URBAN STUDIES /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1401
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، حسین اصلی پور ، آرش تقی پور اختری ،
10 ) عنوان : ارائه مدل توسعه مکمل گرای گردشگری با رویکرد فراترکیب
Title : Presenting A Model Of Tourism Complementary Development With A Hybrid Approach
مشخصات نشریه : برنامه ریزی و توسعه گردشگری / Journal of Tourism Planning and Development /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1401
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، محمود ضیائی ، فاطمه یاوری گهر ، یاور بابایی ،
11 ) عنوان : توسعه مکمل گرای گردشگری: رویکردی نوین در توسعه منطقه ای
Title : Complementary Development Of Tourism: A New Approach In Regional Development
مشخصات نشریه : جغرافیا و برنامه ریزی / Geography and Planning /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1401
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، محمود ضیائی ، فاطمه یاوری گهر ، یاور بابایی ،
12 ) عنوان : حکمرانی ساخت و ساز شهری از منظر پژوهشگران ایرانی: مطالعه موردی شهر تهران
Title : Urban Building Governance In Iranian Researcher’s Representations: The Case Study Of Tehran City
مشخصات نشریه : / Theoretical and Empirical Researches in Urban Management /
تاریخ چاپ : 16 / 11 / 1400
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، حسین اصلی پور ، آرش تقی پور ، آذین علی پور ،
13 ) عنوان : به سمت حکمروایی خوب شهری: بایدهای نظام مدیریت ساخت‌وساز شهری در بازنمایی متخصصان ایرانی ( نمونه موردی شهر تهران)
Title : Toward Urban Good Governance: The Necessities Of The Urban Building Management System In Iranian Experts’ Representations (case Study: Tehran)
مشخصات نشریه : مدیریت فردا / Management tomorrow /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1400
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، حسین اصلی پور ، آرش تقی پور اختری ،
14 ) عنوان : فراتحلیل کیفی مطالعات شبکه در پژوهشهای مدیریت بخش عمومی
Title : Meta Synthesis Of Network Studies In Public Administration Researches
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی / Strategic Studies of public policy /
تاریخ چاپ : 10 / 8 / 1400
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، سید مهدی الوانی ، وجه الله قربانی زاده ، سید مصطفی جلیلی ،
15 ) عنوان : دینامیزمهای سازنده پروژه های بزرگ مقیاس شهری با رویکرد اقتصاد سیاسی فضا؛ مطالعه موردی کلانشهر مشهد
Title : Constructive Dynamisms Of Large-scale Urban Projects By The Space Political Economy Approach; A Case Study Of Mashhad Metropolis
مشخصات نشریه : تحقیقات جغرافیایی / geographical researches /
تاریخ چاپ : 30 / 4 / 1400
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، اسماعیل علی اکبری ، مصطفی تالشی ، منیره حداد حسن آبادی ،
16 ) عنوان : الزامات پیاد ه سازی آمایش سرزمین در فرایند مدیریت و توسعة کشور
Title : The Requirements Of Spatial Planning Implementation In The Process Of Management And Development
مشخصات نشریه : سیاست های راهبردی و کلان / Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1400
نویسندگان : سیدمحمد میرمحمدی ، غلامرضا کاظمیان شیروان ، سجاد رضایی ،
17 ) عنوان : مدل متناسب حکمروایی خوب شهری برای کلانشهرهای کشور و تحلیل یکپارچه وضعیت فعلی (مورد مطالعه: شهر مشهد)
Title : A Proportional Model Of Good Urban Governance For The Country's Metropolises And An Integrated Analysis Of The Current Situation (case Study: Mashhad City)
مشخصات نشریه : پژوهش و برنامه ریزی شهری / Research and Urban Planning /
تاریخ چاپ : 3 / 3 / 1400
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، احسان براری ، فتاح شریف زاده ، وجه الله قربانی زاده ،
18 ) عنوان : طراحی چارچوب مطالعه فساد شبکه ای در فرایند سیاست گذاری مدیریت کلان شهری
Title : Designing A Network Corruption Study Framework In Metropolis Management
مشخصات نشریه : نامه معماری و شهرسازی / Journal of Architecture and Urban Planning /
تاریخ چاپ : 11 / 2 / 1400
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، سید مهدی الوانی ، وجه الله قربانی زاده ، سید مصطفی جلیلی ،
19 ) عنوان : تأثیر روشهای تأمین مالی مدیریت شهری بر حق بر شهر در کلانشهر تهران
Title : The Impact Of Urban Management Financing Methods On The Right To The City In Tehran Metropolis
مشخصات نشریه : هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی / Honar-Ha-Ye-Ziba-Memari-Va-Shahrsazi /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، غلامرضا کامیار ، امیرحسین معصومی فر ،
20 ) عنوان : موانع مدیریتی تحقق تونل مشترک تأسیسات شهری در شهر تهران
Title : Management Barriers To Implementation Of An Urban Common Utilities Tunnel In Tehran
مشخصات نشریه : معماری و شهرسازی آرمان شهر / معماری و شهرسازی آرمان شهر /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1399
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، حسین اصلی پور ، لیلا شمس ،
21 ) عنوان : مدیریت تأمین مالی شهر و اقتصاد سیاسی شهری جدید (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد)
Title : Financing Management Of Cities And Modern Urban Political Economy (case Study: Mashhad Metropolis)
مشخصات نشریه : جغرافیا و توسعه فضای شهری / Journal of Geography and Urban Space Development /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1399
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، اسماعیل علی اکبری ، مصطفی تالشی ، منیره حداد حسن آبادی ،
22 ) عنوان : علل و موانع نهادی تبدیل رویکرد انتقال حقوق توسعه ) TDR ( به سیاست توسعة شهری با تأکید بر مورد پژوهی )مطالعه موردی: منطقة 9 شهرداری اصفهان(
Title : Institutional Causes And Obstacles Of Converting Transfer Of Development Rights (tdr) Approach To Urban Development Policy (case Study: District 9 Of Isfahan Municipality)
مشخصات نشریه : برنامه ریزی توسعه کالبدی / Journal of Physical Development Planning /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1399
نویسندگان : سحر ندایی طوسی ، غلامرضا کاظمیان شیروان ، بهاره حردانی ،
23 ) عنوان : واکاوی عوامل مؤثر بر موفقیت تدوین خط مشی های عمومی مدیریت شهری تهران
Title : Analysis Of Factors Affecting The Success Policies Formulation Of Tehran Urban Management
مشخصات نشریه : مدیریت سازمان های دولتی / Quarterly Journal of Management of Governmental Organizations /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1399
نویسندگان : فاطمه قیطاسی وند ، فتاح شریف زاده ، داود حسین پور ، غلامرضا کاظمیان شیروان ،
24 ) عنوان : مدل مدیریت تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری در ایران مطالعه موردی: محله همت آباد اصفهان
Title : Conflict Management Model Of Urban Regeneration Stakeholders In Iran (case Study: Hemmat-abad Neighborhood Of Isfahan)
مشخصات نشریه : مطالعات شهری / journal of urban studies /
تاریخ چاپ : 30 / 7 / 1399
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، اندیشه آریانا ، محمود محمدی ،
25 ) عنوان : طراحي الگوي تدوين خطمشي عمومي با رويكرد حكمراني شبكه اي؛ مورد مطالعه: حمل و نقل عمومي شهر تهران
Title : Public Policy Formative Pattern In Network Governance Approach (case Study: Urban Public Transportation In Tehran)
مشخصات نشریه : سیاستگذاری عمومی / Public Policy /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1399
نویسندگان : فاطمه قیطاسی وند ، فتاح شریف زاده ، غلامرضا کاظمیان شیروان ، داود حسین پور ،
26 ) عنوان : تأثیر تصویر شهر بر انتخاب زمان و فصلی بودن سفرهای گردشگری به شهر مشهد و نحوۀ مواجهه با آن
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات گردشگری / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1398
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، امیدعلی خوارزمی ، مصطفی مجاور جورابچی ،
27 ) عنوان : مدل متناسب حکمروایی خوب شهری برای کلانشهرهای کشور و تحلیل یکپارچه وضعیت فعلی (مورد مطالعه: مشهد)
Title : Proportional Model Of Good Urban Governance For The Country's Metropolises And Integrated Analysis Of The Current Situation (case Study: Mashhad)
مشخصات نشریه : پژوهش و برنامه ریزی شهری / /
تاریخ چاپ : 05 / 11 / 1398
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، احسان براری ، فتاح شریف زاده ، وجه الله قربانی زاده ،
28 ) عنوان : مدیریت گردشگری ساحلی؛ تحلیل رویکرد یکپارچه
Title : Coastal Tourism Management; Integrated Approach Analysis
مشخصات نشریه : گردشگری و توسعه / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : اسماعیل قادری ، غلامرضا کاظمیان شیروان ، محمدرضا فرزین ، فاطمه باقری ،
29 ) عنوان : تاثیر برند گردشگری شهر یزددر ایجادرضایت و وفاداری گردشگرن داخلی
Title : The Effect Of Yazd Tourism Brand On Creating Satisfaction And Loyalty Of Domestic Tourists
مشخصات نشریه : گردشگری و توسعه / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : مهدی کروبی ، غلامرضا کاظمیان شیروان ، فائزه حاجی گل ،
30 ) عنوان : فرایندها و راهکارهای استقرار حکمروایی خوب شهری در کلانشهرهای کشور (مورد مطالعه: مشهد)
Title : Processes And Strategies For Establishing Good Urban Governance In The Metropolises Of The Country (case Study: Mashhad)
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 03 / 09 / 1398
نویسندگان : احسان براری ، غلامرضا کاظمیان شیروان ، فتاح شریف زاده ، وجه الله قربانی زاده ،
31 ) عنوان : تحلیل محتوایی و رویها ی حق بر شهر در قوانین شهری و شهروندی ایران
مشخصات نشریه : صفه / صفه /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1398
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، امیرحسین معصومی فر ،
32 ) عنوان : ارزیابی اهمّیت - عملکرد ابعاد و شاخصهای مدیریت یکپارچة گردشگری در سواحل استان مازندران
Title : Assessing The Importance - Performance Of Dimensions And Indicators Of Integrated Tourism Management In The Coasts Of Mazandaran Province
مشخصات نشریه : جغرافیا و برنامه ریزی محیطی / /
تاریخ چاپ : 27 / 6 / 1398
نویسندگان : اسماعیل قادری ، غلامرضا کاظمیان شیروان ، فاطمه باقری ،
33 ) عنوان : آسیب شناسی شکل گیری حکمروایی محلی در ایران با روش نظریه پردازی داده بنیاد ساخت گرا
Title : Pathology Of The Formation Of Local Government In Iran By The Data Theorizing Method Of The Constructivist Foundation
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و توسعه / /
تاریخ چاپ : 02 / 06 / 1398
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، رضا واعظی ، وجه الله قربانی زاده ، مرضیه شاه محمدی ،
34 ) عنوان : الگوی نقش و ساختار حکمروایی محلی در نظام مدیریتی ایران
Title : The Role Model And Structure Of Local Governance In The Iranian Management System
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دولتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1398
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، وجه الله قربانی زاده ، رضا واعظی ، مرضیه شاه محمدی ،
35 ) عنوان : بررسی خطمشی گذاری گردشگری رویداد بر مبنای تجربیات بازدیدکنندگان از جشنوارههای غذای ایرانی
مشخصات نشریه : سیاست گذاری عمومی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1398
نویسندگان : حمید ضرغام بروجنی ، جهانیار بامدادصوفی ، غلامرضا کاظمیان شیروان ،
36 ) عنوان : آُسیب شناسی شکل گیری حکروایی محلی در ایران با روش نظریه پردازی داده بنیاد ساخت گرا
Title : Pathology Of Local Government Formation In Iran By Constructivist Data Theorizing Method
مشخصات نشریه : جغرافیا و توسعه فضای شهری / /
تاریخ چاپ : 17 / 01 / 1398
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، رضا واعظی ، وجه الله قربانی زاده ، مرضیه شاه محمدی ،
37 ) عنوان : تصویرپردازی سناریو مبنا باهدف بهبود عملکرد نظام مدیریت بحران در شهر تهران در افق 1410
Title : Scenario-based Imaging With The Aim Of Improving The Performance Of The Crisis Management System In The City Of Tehran On The Horizon Of 1410
مشخصات نشریه : آینده پژوهی دفاعی / /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1397
نویسندگان : آرمین قیروزپور ، علی اصغر پورعزت ، غزاله طاهری عطار ، غلامرضا کاظمیان شیروان ،
38 ) عنوان : طراحی الگوی مدیریت راهبردی کلانشهر مذهبی قم
Title : Designing A Strategic Management Model For The Religious Metropolis Of Qom
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1397
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، میر علی سید نقوی ، داود حسین پور ، سید علی بیگدلی ،
39 ) عنوان : مدل مدیریت تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری برپایه حکمروایی همکارانه
مشخصات نشریه : نامه معماری و شهرسازی / /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1397
نویسندگان : اندیشه آریانا ، غلامرضا کاظمیان شیروان ، محمود محمدیان محمودی تبار ،
40 ) عنوان : ارائه الگویی برای مدیریت مناطق پیراشهری کلان شهر تهران (موردمطالعه منطقه 22)
Title : Providing A Model For Management Of The Metropolitan Areas Of Tehran Metropolis (case Study 22)
مشخصات نشریه : جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) / جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1397
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، محمود ضیائی ، مقصود امیری ، حسین مرادی ،
41 ) عنوان : بررسی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر بهبود فضای کسبوکار در کشورهای منطقه منا
مشخصات نشریه : مدیریت کسب و کارهای بین المللی / /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1396
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، مهدی عبدالله پور ، عاطفه عباسی ،
42 ) عنوان : تحلیل فضایی عوامل اجتماعی و فرهنگی پیشران و مانع آمایش و توسعة منطق های در استان خراسان شمالی
مشخصات نشریه : جامعه شناسی کاربردی / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1396
نویسندگان : خدر فرجی راد ، غلامرضا کاظمیان شیروان ،
43 ) عنوان : تحلیل چالشهای تصمیم گیری اخلاقی مدیران شهری در طرحهای توسعه شهری؛ مورد مطالعاتی: طرح جامع اراضی عباس آباد تهران مصوب 1384
مشخصات نشریه : هنرهای زیبا-معماری شهرسازی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1396
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، سید حسین بحرینی ، مهدی حسینی دهاقانی ،
44 ) عنوان : آسیب شناسی هماهنگی واحدهای سازمانی در مدیریت خدمات با استفاده از الگوی نظام پایا
مشخصات نشریه : مدیریت منابع در نیروی انتظامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1396
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، غلامرضا کاظمیان شیروان ، سید محمدعلی افتخاری ،
45 ) عنوان : ارزیابی کلی نقش مدیریت شهری در کنترل پیامدهای رشد صنعت نفت و گاز در شهر عسلویه
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1396
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، وجه الله قربانی زاده ، سید محمد جواد موسوی ،
46 ) عنوان : طراحی و تدوین الگوی سه بعدی مدیریت گردشگری شهری تهران
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت گردشگری / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1396
نویسندگان : محمود ضیائی ، داود عباسی کارجگان ، غلامرضا کاظمیان شیروان ، مهدی کروبی ،
47 ) عنوان : بررسی استقرار خرده‌نظام مدیریت مناطق پیراشهری (مطالعه موردی: منطقه 22 کلان‌شهر تهران)
مشخصات نشریه : اقتصاد و مدیریت شهری / /
تاریخ چاپ : 30 / 03 / 1396
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، محمود ضیائی ، مقصود امیری ، حسین مرادی ،
48 ) عنوان : بررسی استقرار خرده‌نظام مدیریت مناطق پیراشهری (مطالعه موردی: منطقه 22 کلان‌شهر تهران)
Title : Nvestigating Micro-system Management Establishment Of Peri-urban Areas (case Study: Tehran Metropolis- District 22).
مشخصات نشریه : اقتصاد و مدیریت شهری / اقتصاد و مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 30 / 3 / 1396
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، محمود ضیائی ، مقصود امیری ،
49 ) عنوان : ارزیابی کلی نقش مدیریت شهری در کنترل پیامدهای رشد صنعت نفت و گاز در شهر عسلویه
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 26 / 02 / 1396
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، سیدمحمدجواد موسوی ،
50 ) عنوان : تأثیرات پروژ ههای صنعتی بر توانمندسازی جوامع محلی (مطالعه موردی: پالایشگاه شازند).
مشخصات نشریه : پژوهش های روستایی / /
تاریخ چاپ : 03 / 07 / 1395
نویسندگان : محمود جمعه پور ، غلامرضا کاظمیان شیروان ، سارا دهقانی ،
51 ) عنوان : تأثیرات پروژ ه های صنعتی بر توانمندسازی جوامع محلی (مطالعه موردی: پالایشگاه شازند)
مشخصات نشریه : پژوهش های روستایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1395
نویسندگان : محمود جمعه پور ، غلامرضا کاظمیان شیروان ، معصومه دهقانی ،
52 ) عنوان : تحلیل محیط سیاست‌گذاری کلان طرح راهبردی-ساختاری (جامع) تهران
مشخصات نشریه : هنرهای زیبا-معماری شهرسازی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1395
نویسندگان : سید مصطفی جلیلی ، غلامرضا کاظمیان شیروان ،
53 ) عنوان : تخمین میزان خسارت ناشی از زلزله در منطقه 9 شهرداری مشهد با استفاده از مدل رادیوس
مشخصات نشریه : دانش پیشگیری و مدیریت بحران / /
تاریخ چاپ : 24 / 01 / 1395
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، سیمین دخت آریش ،
54 ) عنوان : مزیت های حمل و نقل ریلی درون شهری نسبت به جاده بر اساس رویکرد توسعه پایدار
مشخصات نشریه : پژوهش و برنامه ریزی شهری / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1394
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، افشین رسولی ، سعید رفیع پور ،
55 ) عنوان : شناسایی و تعیین ابعاد الگوی مدیریت گردشگری شهر تهران
مشخصات نشریه : اقتصاد و مدیریت شهری / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1394
نویسندگان : محمود ضیائی ، داود عباسی کارجگان ، غلامرضا کاظمیان شیروان ، مهدی کروبی ،
56 ) عنوان : تحلیل قدرت ذینفعان کلیدی در فرآیند سیاستگذاری طرح جامع تهران (1390-1378)
مشخصات نشریه : نامه معماری و شهرسازی / /
تاریخ چاپ : 08 / 07 / 1394
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، سید مصطفی جلیلی ،
57 ) عنوان : کارکرد فرهنگی مدیریت شهری در ارتقای فرهنگ مشارکت شهروندی برای اداره امور محلی (مطالعه موردی: منطقه 4 شهرداری تهران)
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگی و ارتباطات / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1394
نویسندگان : نعمت ا... فاضلی ، غلامرضا کاظمیان شیروان ، مریم رمضان نصرتی ،
58 ) عنوان : تحلیل تقسیمات قلمرویی سازمانها و نهادهای خدماتی کلانشهر تهران
مشخصات نشریه : پژوهش های دانش زمین / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1394
نویسندگان : جمیله توکلی نیا ، مظفر صرافی ، غلامرضا کاظمیان شیروان ، محمد شالی ،
59 ) عنوان : ظرفیت سنجی ارتقای نقش شهرداریها در مدیریت مسکن شهری - نمونه موردی شهرداری تهران
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1394
نویسندگان : سوده حمزه لو ، غلامرضا کاظمیان شیروان ،
60 ) عنوان : بررسی رابطه سرمایه اجتماعی ساکنان با پایداری توسعه در محله غیررسمی شمیران نو
مشخصات نشریه : علوم اجتماعی (دانشگاه فردوسی مشهد) / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1393
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، سعید شفیعا ،
61 ) عنوان : تحلیل و اولویت بندی آسیب های اجرای برنامه های حوزه خدمات شهری ( مطالعه موردی: شهرداری تهران)
مشخصات نشریه : مطالعات برنامه ریزی شهری / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1393
نویسندگان : محمود حسن زاده ، غلامرضا کاظمیان شیروان ، فتاح شریف زاده ،
62 ) عنوان : رابطه ظرفیت نهادی و توسعه پایدار منطقه ای
مشخصات نشریه : جغرافیا / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1392
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، خدر فرجی راد ، عبدالرضا رکن الدین افتخاری ، مهدی پورطاهری ،
63 ) عنوان : امکان سنجی واگذاری مدیریت محیط زیست شهر به شهرداریها؛ نمونه موردی: شهر تهران
مشخصات نشریه : مطالعات شهری / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1392
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، مرضیه شاه محمدی ،
64 ) عنوان : آسیب شناسی سیاستهای توسعه منطقه ای در ایران از دیدگاه رویکرد نهادی
مشخصات نشریه : فرایند مدیریت و توسعه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، خدر فرجی راد ، عبدالرضا رکن الدین افتخاری ،
65 ) عنوان : فراتحلیل روش و نتایج پژوهش های کیفیت زندگی شهری در ایران
مشخصات نشریه : جامعه شناسی کاربردی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، سعید شفیعا ، محمدعلی شفیعا ،
66 ) عنوان :
Title : The Influence Of Endurance Training On Serum Levels
مشخصات نشریه : The International Research Journal of Applied and Basic Sciences / /
تاریخ چاپ : 12 / 01 / 1392
نویسندگان : parisa ehsan ، عبداله آلبوغبیش ، غلامرضا کاظمیان شیروان ، رسول اسلامی ، Rohollah Ranjbar ،
67 ) عنوان : مدیریت یکپارچه شهری در ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی شهرهای میانی ایران؛ مورد پژوهی: زنجان و همدان
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1391
نویسندگان : اسماعیل دویران ، غلامرضا کاظمیان شیروان ، ابولفضل مشکینی ، عبدالرضا افتخاری ، بیژن کلهرنیا ،
68 ) عنوان : بررسی تناسب ساختاری و فرهنگی شهرداری شیراز جهت اجرای طرح واگذاری برخی از وظایف دولت به شهرداری ها
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1391
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، کرم اله دانش فرد ، داریوش ستایشگر ،
69 ) عنوان : دستیابی به توسعه پایدار محلی از طریق ظرفیت اجتماعی ساکنین و فعالان اقتصادی محله غیر رسمی؛ موردی: محله شمیران نو
مشخصات نشریه : مطالعات شهری / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1391
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، وجه الله قربانی زاده ، سعید شفیعا ،
70 ) عنوان : سنجش هم افزایی میان نهادی بخش دولتی و عمومی در مدیریت شهری شهرهای میانی ایران در مواجهه بااسکان غیررسمی. نمونه موردی : شهرهای زنجان و همدان
مشخصات نشریه : جغرافیا و توسعه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1391
نویسندگان : ابولفضل مشکینی ، اسماعیل دویران ، غلامرضا کاظمیان شیروان ، عبدالرضا افتخاری ،
71 ) عنوان : سنجش و تدوین راهبردهای مناسب ارتقای ظرفیت نهادی منطقه ای، نمونه موردی : شهرستان های بوکان و ارومیه
مشخصات نشریه : مطالعات شهری / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1391
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، خدر فرجی راد ، عبدالرضا رکن الدین افتخاری ، مهدی پورطاهری ،
72 ) عنوان : ارزیابی و شناسایی کنشگران توسعه ناپایدار محله های غیر رسمی
مشخصات نشریه : نامه معماری و شهرسازی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1391
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، وجه الله قربانی زاده ، سعید شفیعا ،
73 ) عنوان : بررسی مداخله در ساماندهی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد ترکیبی ( نمونه موردی : محله زینبیه زنجان )
مشخصات نشریه : پژوهش و برنامه ریزی شهری / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : اسماعیل دویران ، ابولفضل مشکینی ، غلامرضا کاظمیان شیروان ، زینب علی آبادی ،
74 ) عنوان : آسیب شناسی مدیریت یکپارچه شهری در تهران از منظر سیاست گذاری و تصمیم گیری شهری
مشخصات نشریه : هنرهای زیبا-معماری شهرسازی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1390
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، زهره میرعابدینی ،
75 ) عنوان : ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری محله ای ناحیه 2 شهرداری منطقه 4 تهران
مشخصات نشریه : تحقیقات جغرافیایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1390
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، ابوالفضل مشکینی ، شادی بیگلری ،
76 ) عنوان : الگوی توسعه گردشگری شهری در مرکز شهر تهران با رویکرد مدیریت شهری
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت گردشگری / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1390
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، الهام آزادی ،
77 ) عنوان : ظرفیت اجتماعات محلی و آمادگی در برابر سوانح
مشخصات نشریه : دانش پیشگیری و مدیریت بحران / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، ندا فتوحی ،
78 ) عنوان : مدیریت شهری در نظام آموزش عالی ایران : ارزیابی فلسفه وجودی و الزامات میان رشته ای
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، مجید حقیقی ،
79 ) عنوان : بررسی تاثیر الگوی شورایاری محلات در مشارکت شهروندان با مدیریت شهری
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1389
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، فریده حق شناس کاشانی ، رضا شادمان فر ،
80 ) عنوان : جهانی شدن اقتصاد و چالش پایداری در منطقه کلانشهری تهران
مشخصات نشریه : مدرس علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1389
نویسندگان : هوشنگ سرور ، مهدی پورطاهری ، اکبر پرهیزکار ، غلامرضا کاظمیان شیروان ،
81 ) عنوان : عوامل و متغیرهای موثر در تبیین بخش مرکزی شهرهای میانی-مورد مطالعه شهر بوکان
مشخصات نشریه : مدرس علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1388
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، خدر فرج کرده ، اکبر پرهیزکار ،
82 ) عنوان : عوامل موثر بر حق دسترسی شهروندان به اطلاعات در حکومتهای محلی: مطالعه‌ای در شهر مشهد
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت بهبود و تحول / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1388
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، وجه الله قربانی زاده ، حامد رستگار ،
83 ) عنوان : شناخت و تحلیل نظام موجود مدیریت مجموعه های شهری کشور
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1385
نویسندگان : علی عسگری ، غلامرضا کاظمیان شیروان ،
84 ) عنوان : رویکرد حکمروایی شهری و ضرورت آن در مدیریت منطقه کلانشهری تهران
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1384
نویسندگان : اکبر پرهیزکار ، غلامرضا کاظمیان شیروان ،
85 ) عنوان : شناخت و ارزیابی مقدماتی اسکان غیر رسمی در قوانین شهری ایران
مشخصات نشریه : هفت شهر / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1381
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ،
86 ) عنوان : برنامه‌ریزی مالی زیرساخت‌ها و خدمات عمومی(ترجمه)
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1380
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ،
87 ) عنوان : روایت شهرسازی امروز ایران
مشخصات نشریه : هنرهای زیبا-معماری شهرسازی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1380
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ،
88 ) عنوان : شورای اسلامی شهر: چشم‌اندازها و انتظارات
مشخصات نشریه : هنرهای زیبا-معماری شهرسازی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1378
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ،
89 ) عنوان : تحول در ساختار فضایی منطقه اصفهان
مشخصات نشریه : هنرهای زیبا-معماری شهرسازی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1377
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ،
90 ) عنوان : مدیریت کلان‌شهر تهران: واگرایی فضایی و عملکردی
مشخصات نشریه : هنرهای زیبا-معماری شهرسازی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1375
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ،
91 ) عنوان : مدل تبیینی ارتباط میان حکمروایی منطقه ای، ظرفیت نهادی و توسعه پایدار در ایران
Title : Explanatory Model Of The Relationship Between Regional Governance, Institutional Capacity And Sustainable Development In Iran
مشخصات نشریه : / public policy and administration research /
تاریخ چاپ : 1 / 1 /
نویسندگان :