سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/jomehpoor
نام و نام خانوادگی : محمود جمعه پور
دانشکده : علوم اجتماعی گروه آموزشی : برنامه ریزی اجتماعی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02122901896 ایمیل : jomehpoor@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 104 مورد)
1 ) عنوان : پراکندگی هویتی در شهرهای جدید و راهکارهای شکل دهی به هویت مستقل (مطالعه موردی: شهر جدید پردیس)
Title : Identity Dispersion In New Cities And Approaches To The Formation Of An Independent Identity (case Study: New City Of Pardis)
مشخصات نشریه : برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای / برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای /
تاریخ چاپ : 15 / 7 / 1402
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
2 ) عنوان : تبیین راهبردهای مناسب سازی بافت های آسیب پذیر محلات شهری با رویکرد تاب آوری (موردمطالعه: محله نازی آباد شهر تهران)
Title : Explaining Strategies For Adapting Vulnerable Tissues Of Urban Neighborhoods By Resilience Approach (study Case: Nazi Abad Neighborhood In Tehran)
مشخصات نشریه : فصلنامه توسعه پایدار شهری / Urban Sustainable Development Gornal /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1402
نویسندگان : محمود جمعه پور ، غلامرضا لطیفی ، سما قنبری ،
3 ) عنوان : پراکندگی هویتی در شهرهای جدید و راهکارهای شکل دهی به هویت مستقل (مطالعه موردی: شهر جدید پردیس)
Title : Identity Dispersion In New Cities And Approaches To The Formation Of An Independent Identity (case Study: New City Of Pardis)
مشخصات نشریه : برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای / برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1402
نویسندگان : محدثه یوسف پور ، محمود جمعه پور ، علی خاکساری رفسنجانی ،
4 ) عنوان : تدوین شاخص ها و معیارهای بومی مؤثر بر برنامه ریزی شهرهای کم کربن (مطالعه موردی: شهری ساری)
Title : Compilation Of Effective Indigenous Indicators And Criteria In Zero-carbon City Planning (case Study: Sari City)
مشخصات نشریه : دوفصلنامة مطالعات محیط انسان ساخت / Studies on Man- Made Environment /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1401
نویسندگان : مارال معتدل ، محمود جمعه پور ،
5 ) عنوان : رابطۀ بین سطح برخورداری از خدمات رفاهی و کیفیت زندگی در روستاهای پیرامون شهر زنجان (مورد مطالعه: دهستان زنجان رود بالا)
Title : Relationship Between Level Of Welfare Services And Quality Of Life In Surrounding Villages Of Zanjan City (case Study: Zanjanrud-e Bala Rural District)
مشخصات نشریه : جغرافیا و توسعه / Geography and development /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1401
نویسندگان : محمود جمعه پور ، اعظم فرج پور ،
6 ) عنوان : بازشناسی و بازآفرینی فرهنگ زیست بوم در ایران؛ جامعه ایرانی، فرهنگ و طبیعت
Title : Rethinking And Regenerating Of The Value Of Nature In The Iranian Ecological Culture
مشخصات نشریه : پژوهش های جغرافیای انسانی / Human Geography Research Quarterly /
تاریخ چاپ : 15 / 9 / 1401
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
7 ) عنوان : پهنه بندی فضایی و زمانی تاب آوری حوزه آبخیز با استفاده از رویکرد ترکیب چند بعدی
Title : Spatial And Temporal Zoning Of Watershed Resilience Using A Multidimensional Composition Approach
مشخصات نشریه : Natural Resource Modeling (NRM) / NATURAL RESOURCE MODELING /
تاریخ چاپ : 13 / 8 / 1401
نویسندگان : پریسا فرضی ، سید حمید رضا صادقی ، محمود جمعه پور ،
8 ) عنوان :
Title : Spatial And Temporal Zoning Of Watershed Resilience Using A Multidimensional Composition Approach
مشخصات نشریه : / NATURAL RESOURCE MODELING /
تاریخ چاپ : 13 / 8 / 1401
نویسندگان : پریسا فرضی ، سید حمیدرضا صادقی ، محمود جمعه پور ،
9 ) عنوان : توسعه ای‌ برای‌ مدل‌ کسب‌ و‌ کار‌ پایدار‌ اقامتگاه های‌ بومگردی
Title : A Development For A Sustainable Business Model Of Ecotourism Accommodations
مشخصات نشریه : رشد فناوری / /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1401
نویسندگان : حمید هاشمی ، محمود ضیایی ، وجه الله قربانی زاده ، محمود جمعه پور ،
10 ) عنوان : سنجش رضایتمندی شهروندان از محور غذا و تفریح در برند سازی شهری مطالعه موردی: شهرک توحید سبزوار
Title : Assessing Citizens' Satisfaction With The Food And Entertainment Axis In Urban Branding A Case Study The Shahrak-tohid Of Sabzevar
مشخصات نشریه : مجله پژوهشهای جغرافیای برنامه ریزی شهری ، دورۀ 10 ، شمارۀ 2، تابستان 1401 / Journal of Geographical Urban Planning Research, 10 (2), 2022 /
تاریخ چاپ : 15 / 6 / 1401
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
11 ) عنوان : سنجش رضایتمندی شهروندان از محور غذا و تفریح در برندسازی شهری (نمونه موردی: شهرک‌توحید سبزوار)
Title : Assessing Citizens' Satisfaction With The Food And Entertainment Axis In Urban Branding (case Study: Shahrak-tohid Of Sabzevar)
مشخصات نشریه : پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری / Geographical Urban Planning Research /
تاریخ چاپ : 6 / 4 / 1401
نویسندگان : ندا پرتانیان ، محمود جمعه پور ،
12 ) عنوان : مدلسازی ساختاری- تفسیری عوامل موثر بر تحقق بوم شهر (مطالعه موردی: شهر بجنورد)
Title : Structural-interpretive Modeling Of Effective Factors On Realization Ecological City (case Study: Bojnourd City)
مشخصات نشریه : توسعه پایدار محیط جغرافیایی / journal of Sustainable Development of Geographical Environment /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : محمود جمعه پور ، سیده شبناز اتحاد ،
13 ) عنوان : عوامل مؤثر در مدیریت امنیت در اقامتگاه‌های بوم‌گردی
Title : Factors Affecting Security Management In Ecolodges
مشخصات نشریه : گردشگری و توسعه / Journal of tourism and development /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : حمید هاشمی ، محمود ضیائی ، وجه الله قربانی زاده ، محمود جمعه پور ،
14 ) عنوان : کاربست مفهوم تاب آوری در تحلیل امنیت منابع پایه حوزه آبخیز شازند، استان مرکزی
Title : Application Of Resilience Concept In The Analysis Of Basic Resources Security For The Shazand Watershed, Markazi Province, Iran
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز / Journal of Watershed Management Research /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1401
نویسندگان : پریسا فرضی ، سید حمیدرضا صادقی ، محمود جمعه پور ،
15 ) عنوان : تاب آوری معیشت عشایری از طریق گردشگری
Title : Nomadic Livelihood Resilience Through Tourism
مشخصات نشریه : Annals of Tourism Research / ANNALS OF TOURISM RESEARCH /
تاریخ چاپ : 28 / 10 / 1400
نویسندگان : فاطمه شکاری ، محمود ضیایی ، عبدالحسن فقیهی ، محمود جمعه پور ،
16 ) عنوان : مطالعۀ تغییرات سبک زندگی شهری در شرایط بحران؛ با تاکید بر بیماری کووید-19
Title : Study Of Urban Lifestyle Changes In Crises, With Emphasis On Covid-19 Disease
مشخصات نشریه : دانش پیشگیری و مدیریت بحران / Disaster Prevention and Management Knowledge /
تاریخ چاپ : 5 / 3 / 1400
نویسندگان : سیده شبناز اتحاد ، محمود جمعه پور ، شهاب الدین عیسی لو ،
17 ) عنوان : مطالعة تغييرات سبك زندگى شهرى در شرايط بحران؛ با تاكيد بر بيمارى كوويد- 19
Title : Study Of Urban Lifestyle Changes In Crises, With Emphasis On Covid-19 Disease
مشخصات نشریه : دانش پیشگیری و مدیریت بحران / Journal of Disaster Prevention and Management Knowledge /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1400
نویسندگان : سیده شبناز اتحاد ، محمود جمعه پور ، شهاب الدین عیسی لو ،
18 ) عنوان : تاب‌آوری آبخیز: مفهوم و ضرورت
Title : Watershed Resilience: Concept And Necessity
مشخصات نشریه : ترویج و توسعه آبخیزداری / Extension and Development of Watershed Management /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1399
نویسندگان : پریسا فرضی ، سیَد حمیدرضا صادقی ، محمود جمعه پور ،
19 ) عنوان : سنجش ایمنی عابران پیاده در خیابان های شهری با استفاده از مدل PSI (مطالعه موردی:خیابان های بافت مرکزی شهر قم)
Title : Evaluating The Safety Of Walking Pedestrians In Urban Streets Using The Psi Model (case Study: Central Textures Of Qom City)
مشخصات نشریه : مهندسی جغرافیایی سرزمین / Journal of Geographical Engineering of Territory /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1399
نویسندگان : شهاب الدین عیسی لو ، محمود جمعه پور ، علی خاکساری رفسنجانی ،
20 ) عنوان : تبیین اصول، ابعاد و مؤلفه های رویکرد شهر اکولوژیک (مطالعۀ موردی: شهر بجنورد)
Title : Explaining The Principles, Dimensions And Components Of The Ecological City Approach (case Study Of Bojnourd City)
مشخصات نشریه : پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری / Geographical Urban Planning Research /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1399
نویسندگان : محمود جمعه پور ، سیده شبناز اتحاد ، فرشاد نوریان ،
21 ) عنوان : Conservation Management of Geotourism Attractions in Tourism Destinations
Title : Conservation Management Of Geotourism Attractions In Tourism Destinations
مشخصات نشریه : Geoheritage / Geoheritage /
تاریخ چاپ : 20 / 6 / 1399
نویسندگان : اکبر پورفرج ، اسماعیل قادری ، محمود جمعه پور ، سجاد فردوسی ،
22 ) عنوان : مدیریت حفاظت جاذبه های ژئوتوریستی در مقصدهای گردشگری
Title : Conservation Management Of Geotourism Attractions In Tourism Destinations
مشخصات نشریه : Geoheritage / Geoheritage /
تاریخ چاپ : 20 / 6 / 1399
نویسندگان : اکبر پورفرج ، اسماعیل قادری ، محمود جمعه پور ، سجاد فردوسی ،
23 ) عنوان : تبیین اصول، ابعاد و مؤلفه های رویکرد شهر اکولوژیک (مطالعه ی موردی: شهر بجنورد)
Title : Explaining The Principles, Dimensions And Components Of The Ecological City Approach (case Study: Bojnourd City)
مشخصات نشریه : پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری / Geographical Urban Planning Research /
تاریخ چاپ : 15 / 4 / 1399
نویسندگان : محمود جمعه پور ، سیده شبناز اتحاد ، فرشاد نوریان ،
24 ) عنوان :
Title : An Investigation On Shaping Local Waste Management Services Based On Public Participation: A Case Study Of Amol, Mazandaran Province, Iran
مشخصات نشریه : Environmental Development / Environmental Development /
تاریخ چاپ : 22 / 12 / 1398
نویسندگان : محمود جمعه پور ، Moin Behzad ،
25 ) عنوان : بازنمایی مسؤلیت اجتماعی شرکت صنعت نفت و گاز در تجارب اجتماع محلی
Title : Representation Of Social Responsibility Of Oil And Gas Industry Company In Local Community Experiences
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مددکاری اجتماعی / Social Work Research /
تاریخ چاپ : 27 / 10 / 1398
نویسندگان : محمد زاهدی اصل ، سید مجید حسینی ، محمود جمعه پور ، ابوتراب طالبی ،
26 ) عنوان : جامعه شاسی یک بحران: آسیب شناسی اجتماعی بحران آب در حوزه آبریز زاینده رود
Title : Sociology Of A Crisis: Social Pathology Of The Water Crisis In The Zayandeh River Catchment Area
مشخصات نشریه : مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی / Interdisciplinary Studies in the Humanities /
تاریخ چاپ : 7 / 10 / 1398
نویسندگان : مهشید طالبی صومعه سرایی ، محمد سعید ذکائی ، محمد فاضلی ، محمود جمعه پور ،
27 ) عنوان : بررسی راهکارهای حفاظت از مراتع با رویکرد مشارکتی و روش ترکیبی SWOT و AHP (نمونه موردی: استان همدان)
Title : Investigating Range Conservation Strategies With Participatory Approach And Combining Ahp & Swot Method, Case Study: Hamedan Province
مشخصات نشریه : تحقیقات مرتع و بیابان ایران / Iranian Journal of Range and Desert Research /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : حمیدرضا وجدانی ، شاه بختی رستمی ، مصطفی طالشی ، اسماعیل علی اکبری ، محمود جمعه پور ،
28 ) عنوان : پارادایم نوین برنامه ریزی برای پایداری و مدیریت یکپارچه منطقه کلان شهری تهران، ساماندهی یا تغییر پایتخت
مشخصات نشریه : برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای / /
تاریخ چاپ : 10 / 9 / 1398
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
29 ) عنوان : واکاوی آسیب پذیری جاذبه های ژئوتوریستی در مقصدهای گردشگری
Title : Analyzing Vulnerability Of Geotourism Attractions In Tourism Destinations
مشخصات نشریه : پژوهش های فرسایش محیطی / Environmental Erosion Researches /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1398
نویسندگان : اکبر پورفرج ، اسماعیل قادری ، محمود جمعه پور ، سجاد فردوسی ،
30 ) عنوان : ارزیابی اثرات تنوع مسکن بر انتخاب وسیله سفر در جابه جایی های درون شهری (مطالعه موردی: شهر قم)
Title : Evaluating The Effects Of Housing Diversity On Mode Choice In Transportation City (case Study: Qom City)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه حمل و نقل / Journal of Transportation Research /
تاریخ چاپ : 20 / 7 / 1398
نویسندگان : محمود جمعه پور ، شهاب الدین عیسی لو ، ابراهیم علمدارنژاد ،
31 ) عنوان : واکاوی آسیب پذیری جاذبه های ژئوتوریستی در مقصد های گردشگری
Title : Analysis Of Vulnerabilities Of Geotourist Attractions In Tourist Destinations
مشخصات نشریه : پژوهش های فرسایش محیطی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : اکبر پورفرج ، اسماعیل قادری ، محمود جمعه پور ، سجاد فردوسی ،
32 ) عنوان : ارزیابی لرزه ای سازه های مسکونی با استفاده از دستورالعمل 2015 فما و بررسی تغییرات آن نسبت به دستورالعمل 2002
Title : Seismic Assessment Of Residential Structures Using Fema P-154 Guideline And Investigating Changes In Comparison To Fema 2002 (case Study: Ferdows Blvd Of Tehran City)
مشخصات نشریه : امداد و نجات / /
تاریخ چاپ : 29 / 11 / 1397
نویسندگان : مهناز خردمند ، محمود جمعه پور ،
33 ) عنوان : سنجش رابطه میان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیطی و پایداری اجتماعی
Title : Citizen Satisfaction Evaluation Of Relationship Between Environmental Qualities And Social Sustainability (case Study: Chizar Neighborhood, Tehran, Iran)
مشخصات نشریه : دانش شهرسازی / Urban Planning Knowledge /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1397
نویسندگان : محمد شیخی ، محمود جمعه پور ، افشین سجادی ،
34 ) عنوان : بررسی مقایسه ای تأثیر کلان شهر تهران بر حاشیه ای شدن حومه ها- مورد مطالعه شهرهای شهریار و لواسان
مشخصات نشریه : توسعه محلی (روستایی - شهری) / /
تاریخ چاپ : 19 / 08 / 1397
نویسندگان : محمود جمعه پور ، ندا طالبیان ،
35 ) عنوان : نقش حوزه پیراشهری در سامان دهی کلان شهر تهران با تأکید بر شهرهای جدید
مشخصات نشریه : آمایش سیاسی فضا / /
تاریخ چاپ : 19 / 08 / 1397
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
36 ) عنوان : الگوی شهرهای حساس به آب رویکردی نوین به سوی توسعه شهری پایدار
Title : Water Sensitive Cities A New Approach To Sustainable Urban Development
مشخصات نشریه : انسان و محیط زیست / Human and Environment /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : محمود جمعه پور ، خلیل کلانتری ، گلشن همتی ،
37 ) عنوان : مکان یابی تفرجگاه های گردشگری در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی با رویکرد توسعه پایدار
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت گردشگری / /
تاریخ چاپ : 03 / 06 / 1397
نویسندگان : محمود جمعه پور ، صدیقه یعقوبی فاز ،
38 ) عنوان : ارزیابی لرزه اي سازه هاي مسکونی با استفاده از دستورالعمل 2015 فما 1 و بررسی تغییرات آن نسبت به دستورالعمل 2002 (مطالعۀ موردي: بلوار فردوس تهران)
Title : Seismic Evaluation Of Residential Structures Using Fama 2015 Guidelines And Review Of Its Changes Compared To The 2002 Instructions (case Study: Ferdows Boulevard, Tehran)
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی و پژوهشی امداد و نجات / Journal of Rescue and Relief /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1397
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
39 ) عنوان : تبیین اثرات عوامل محیطی بر زیست پذیری نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بوئین زهرا)
مشخصات نشریه : پژوهش و برنامه ریزی روستایی / /
تاریخ چاپ : 25 / 01 / 1397
نویسندگان : محمود جمعه پور ، سید حسن مطیعی لنگرودی ، سمیرا حاجی حسینی ، ابوذر اسلامی بیرامی ،
40 ) عنوان : امکان سنجی حوزه بندی و توزیع مکانی فضایی بهینه خدمات اشتراکی دهیاری ها مطالعه موردی:(دهیاری های شهرستان دلفان)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 29 / 11 / 1396
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
41 ) عنوان : بومی سازی الگوی شهرهای حساس به آب (مطالعه موردی: کلان شهر تهران)
مشخصات نشریه : پژوهش های جغرافیایی / /
تاریخ چاپ : 15 / 07 / 1396
نویسندگان : خلیل کلانتری ، محمود جمعه پور ، گلشن همتی ،
42 ) عنوان : نیازها و مشکلات سالمندان در فضای شهری موردشناسی:(خیابان های بخش مرکزی شهر قم)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مددکاری اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 08 / 07 / 1396
نویسندگان : شهاب الدین عیسی لو ، محمود جمعه پور ، علی خاکساری رفسنجانی ،
43 ) عنوان : تدوین چارچوبی برای تاب‏ آوری معیشت عشایر کوچنده (مورد مطالعه: ایل قشقایی)
مشخصات نشریه : علوم مدیریت ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1396
نویسندگان : محمود ضیائی ، ابوالحسن فقیهی ، محمود جمعه پور ، فاطمه شکاری ،
44 ) عنوان : تدوین راهبردهای توسعه شهری با رویکرد توسعه دانش بنیان (مورد مطالعه: شهر صنعتی اراک)
مشخصات نشریه : اقتصاد و مدیریت شهری / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1396
نویسندگان : محمود جمعه پور ، شهاب الدین عیسی لو ، وحید گودرزی ، بهزاد دوستی سبزی ،
45 ) عنوان :
Title : Identifying Strategic Priorities For The Sustainable Development Of Rural Areas Based On Local Community Planning
مشخصات نشریه : Journal of sustainable rural development / Journal of sustainable rural development /
تاریخ چاپ : 10 / 05 / 1396
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
46 ) عنوان :
Title : Formulating Urban Development Strategies With Knowledge-Based Development Approach (Case: City Of Arak)
مشخصات نشریه : اقتصاد و مدیریت شهری / /
تاریخ چاپ : 10 / 05 / 1396
نویسندگان : محمود جمعه پور ، Shahabodin Eisaloo ، Vahid Goodarzi ، Behzad Doostisabzi ،
47 ) عنوان : بررسی پیامدهای اجتماعی بحران کمبود منابع آب در مناطق کویری (مطالعه موردی شهرستان اردکان)
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1396
نویسندگان : محمد حسین پاپلی یزدی ، محمود جمعه پور ، مهدی مهدی زاده اردکانی ،
48 ) عنوان : سطح پایداری محله ای و رابطة آن با توسعة اجتماعی در محلة نازی آباد تهران
مشخصات نشریه : پژوهش های جغرافیای انسانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : محمود جمعه پور ، سپیده مخلصیان ،
49 ) عنوان : نیازها و مشکلات سالمندان در فضای شهری
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مددکاری اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 27 / 02 / 1396
نویسندگان : شهاب الدین عیسی لو ، محمود جمعه پور ، علی خاکساری رفسنجانی ،
50 ) عنوان : رابطه دولت و جامعه روستایی در دوره نوگرایی نقد سیاست گذاری های توسعه در ارتباط با جامعه روستایی
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1395
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
51 ) عنوان : فرآیند و الگوی مهاجرت معکوس روستایی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: دهستان حاجیلو- شهرستان کبودرآهنگ)
مشخصات نشریه : پژوهش و برنامه ریزی روستایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1395
نویسندگان : محمود جمعه پور ، مجتبی علی بابایی ،
52 ) عنوان : شبیه سازی اثرات توامان تغییرات اقلیمی و سیاست انتقال آب از بخش کشاورزی به صنعت بر تولیدات باغی (مورد استان یزد)
Title : Simulating The Simultaneously Effects Of Climate Change And Policy Of Water Transfer From Agriculture To Industry On Horticultural Products (case Of Yazd Province)
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران / Iranian Journal of Agricultural Economics and Development /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1395
نویسندگان : طاهره شرقی ، خلیل کلانتری ، علی اسدی ، محمود جمعه پور ،
53 ) عنوان : تأثیرات پروژ ههای صنعتی بر توانمندسازی جوامع محلی (مطالعه موردی: پالایشگاه شازند).
مشخصات نشریه : پژوهش های روستایی / /
تاریخ چاپ : 03 / 07 / 1395
نویسندگان : محمود جمعه پور ، غلامرضا کاظمیان شیروان ، سارا دهقانی ،
54 ) عنوان : تأثیرات پروژ ه های صنعتی بر توانمندسازی جوامع محلی (مطالعه موردی: پالایشگاه شازند)
مشخصات نشریه : پژوهش های روستایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1395
نویسندگان : محمود جمعه پور ، غلامرضا کاظمیان شیروان ، معصومه دهقانی ،
55 ) عنوان : توانسنجی فضاهای شهری در پاسخدهی به نیاز گروههای کم توان جسمی- حرکتی، مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر قم
مشخصات نشریه : پژوهش و برنامه ریزی شهری / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1395
نویسندگان : محمود جمعه پور ، شهاب الدین عیسی لو ، علی اصغر عیسی لو ،
56 ) عنوان : پیوند بین گردشگری و فعالیت های کشاورزی در راستای پایداری محیط با تاکید بر نگرش های جوامع محلی
مشخصات نشریه : جغرافیا / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1395
نویسندگان : محمود جمعه پور ، زهرا حیدری ،
57 ) عنوان : پیوند بین گردشگری و فعالیت های کشاورزی در راستای پایداری محیط، با تاکید بر نگرش های جوامع محلی
مشخصات نشریه : جغرافیا / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1395
نویسندگان : محمود جمعه پور ، زهرا حیدری ،
58 ) عنوان :
Title : Social Capital Change: Investigating Old And New Generations Of Rural Communities. Case Study: Ghasran Rural District, Shemiranat Region, Tehran
مشخصات نشریه : مجله پژوهش های خدمات اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 14 / 12 / 1394
نویسندگان : mohammad goudarzi ، najmeh aghamohseni ، محمود جمعه پور ،
59 ) عنوان : نیازها و مشکلات سالمندان در فضای شهری 1 مورد شناسی: (خیابان های بخش مرکزی شهر قم)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مددکاری اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1394
نویسندگان : شهاب الدین عیسی لو ، محمود جمعه پور ، علی خاکساری رفسنجانی ،
60 ) عنوان : سنجش و ارزیابی اصول پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی
مشخصات نشریه : مطالعات جامعه شناختی شهری / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1394
نویسندگان : محمود جمعه پور ، اکبر ابراهیمی ،
61 ) عنوان : ارزیابی نقش طرح ارتقاء کیفی میدان بهارستان تهران در توسعه پایدار شهری
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 15 / 05 / 1394
نویسندگان : هوشنگ ظهیری ، محمود جمعه پور ،
62 ) عنوان : سطح بندی سرمایه های معیشتی در روستاهای گردشگری کوهستانی مورد: دهستان بالا طالقان در شهرستان طالقان
مشخصات نشریه : اقتصاد فضا و توسعه روستایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1394
نویسندگان : مجتبی قدیری معصوم ، محمدرضا رضوانی ، محمود جمعه پور ، حمیدرضا باغیانی ،
63 ) عنوان : گردشگری حامی فقرا، راهبردی برای توسعه متوازن و پایدار اجتماعات روستایی (مطالعه موردی: روستای شهرک ولی عصر در مجاورت تخت جمشید)
مشخصات نشریه : پژوهش و برنامه ریزی روستایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1394
نویسندگان : محمد گودرزی ، محمود جمعه پور ،
64 ) عنوان : بررسی شاخص های مشارکت جوانان در زمینه های اجتماعی وسیاسی
مشخصات نشریه : پژوهش اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 07 / 02 / 1394
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
65 ) عنوان : تاثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی
مشخصات نشریه : پژوهش های روستایی / /
تاریخ چاپ : 06 / 02 / 1394
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
66 ) عنوان : نقش سرمايه گذاريهاي دولت در ظرفیت سازی مناطق روستايی (نمونه موردي: روستاهاي ناحیه آران و بیدگل)
مشخصات نشریه : فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای / regional planning /
تاریخ چاپ : 01 / 2 / 1394
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
67 ) عنوان : نقش سرمایه گذاری های دولت در ظرفیت سازی مناطق روستایی (نمونه موردی: روستاهای ناحیه آران و بیدگل)
مشخصات نشریه : برنامه ریزی منطقه ای / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1394
نویسندگان : محمود جمعه پور ، مصطفا طالشی ، محمود گنجی پور ،
68 ) عنوان : بومی سازی در عرصه توسعه روستایی و نقش دانش بومی در فرآیند آن
مشخصات نشریه : دانش های بومی ایران / /
تاریخ چاپ : 09 / 09 / 1393
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
69 ) عنوان : ارزیابی تاثیر اجتماعی فرهنگی احداث فاز 3 بزرگراه یادگار امام منطقه 2 شهرداری تهران
مشخصات نشریه : جامعه امروز / /
تاریخ چاپ : 02 / 09 / 1393
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
70 ) عنوان : پژوهش کیفی درباره کیفیت زندگی مهاجران فصلی نیروی کار جوان روستایی از شهرستان کلیبر به تهران
مشخصات نشریه : اقتصاد فضا و توسعه روستایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1393
نویسندگان : محمود جمعه پور ، هدایت عبدی تراکمه ،
71 ) عنوان : تبیین میزان زیست پذیری و کیفیت زندگی در روستاهای پیرامون شهری
مشخصات نشریه : برنامه ریزی کالبدی- فضایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1393
نویسندگان : محمود جمعه پور ، شهرزاد طهماسبی ،
72 ) عنوان : مقایسه تطبیقی سرزندگی شهری در محلات مجیدیه جنوبی و سعادت آباد تهران 1
Title : Comparative Comparison Of Urban Vitality In South Majidiyeh And Saadatabad Neighborhoods Of Tehran 1
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 24 / 2 / 1393
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، محمود جمعه پور ، سلیمه گریوانی ،
73 ) عنوان : معرفی شاخص توسعه انسانی (HDI)
مشخصات نشریه : کتاب علوم اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1393
نویسندگان : محمود جمعه پور ، محسن صادقی امینی ،
74 ) عنوان : مقایسه تطبیقی سرزندگی شهری در محلات مجیدیه جنوبی و سعادت‌آباد تهران
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1393
نویسندگان : محمود جمعه پور ، غلامرضا لطیفی ، سلیمه گریوانی ،
75 ) عنوان : مقایسه تطبیقی سرزندگی شهری در محله مجیدیه جنوبی و سعادت آباد تهران
Title : Comparative Comparison Of Urban Vitality In South Majidieh And Saadatabad Neighborhoods Of Tehran
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1393
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، محمود جمعه پور ، سلیمه گریوانی ،
76 ) عنوان : پژوهش کیفی درباره کیفیت زندگی مهاجران فصلی نیروی کار جوان روستایی از شهرستان کلیبر به تهران
مشخصات نشریه : توسعه محلی (روستایی - شهری) / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1392
نویسندگان : محمود جمعه پور ، هدایت عبدی تراکمه ،
77 ) عنوان : بررسی وضعیت توسعه ی پایدار شهرستان رشت با استفاده از روش جای پای اکولوژیک
مشخصات نشریه : پژوهش های جغرافیای انسانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1392
نویسندگان : محمود جمعه پور ، حسین حاتمی نژاد ، سارا شهانواز ،
78 ) عنوان : تبیین میزان زیست پذیری و کیفیت زندگی در روستاهای پیرامون شهری
مشخصات نشریه : برنامه ریزی کالبدی- فضایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1392
نویسندگان : محمود جمعه پور ، شهرزاد طهماسبی تهرانی ،
79 ) عنوان : تحلیل سطح توسعه منطقه ای و عدم تعادل نواحی در استان تهران با تاکید بر نقش شهرهای کوچک و میانی
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
80 ) عنوان : سکونتگاه نوع سوم راهکاری برای رسیدن به الگوی مناسب سکونت در راستای توسعه پایدار
مشخصات نشریه : پژوهش و برنامه ریزی روستایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1391
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
81 ) عنوان : بررسی رابطه تراکم و پایداری در مناطق شهرداری تهران
مشخصات نشریه : جغرافیا و برنامه ریزی محیطی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1391
نویسندگان : محمود جمعه پور ، غلامرضا نجفی ، سعید شفیعا ،
82 ) عنوان : نقش دانش بومی و کارکرد......
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1391
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
83 ) عنوان : بررسی نقش های تعاونی های مرز نشین در توسعه مناطق مرزی
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1391
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
84 ) عنوان : قابلیتهای گردشگری کویر مرنجاب کاشان
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1391
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
85 ) عنوان : سکونتگاه نوع سوم.....
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1391
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
86 ) عنوان : بررسی نقش معیشت پایداری..........
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت گردشگری / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1391
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
87 ) عنوان : بررسی تراکم و پایداری اجتماعی...
مشخصات نشریه : جغرافیا و برنامه ریزی محیطی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1391
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
88 ) عنوان : بومی سازی در عرصه توسعه و نقش دانش بومی
مشخصات نشریه : دانش های بومی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1390
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
89 ) عنوان : راهبرد معیشت پایدار روستایی با اتکاء گردشگری
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1390
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
90 ) عنوان : بومی سازی در عرصه توسعه روستایی..........
مشخصات نشریه : دانش های بومی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1390
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
91 ) عنوان : بررسی نقش شهر های کوچک...........
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1390
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
92 ) عنوان : توسعه پایدار شهری
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1389
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
93 ) عنوان : رابطه بین سطح توسعه یافتگی روستاهای استان تهران ومهاجرت به شهر تهران (جدید)
مشخصات نشریه : اقتصاد فضا و توسعه روستایی / /
تاریخ چاپ : 08 / 12 / 1386
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
94 ) عنوان : رابطه بین سطح توسعه یافتگی روستاهای استان تهران و مهاجرت بر شهر تهران
مشخصات نشریه : علوم اجتماعی (دانشگاه فردوسی مشهد) / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1386
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
95 ) عنوان : کاریز دستاورد دانش و فرهنگ بومی
مشخصات نشریه : اقتصاد فضا و توسعه روستایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1386
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
96 ) عنوان : دانش بومی قنات و نظامهای تولید وابسته به آن در ایران وتوسعه پایدار
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1385
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
97 ) عنوان : کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در امکان سنجی توانهای محیطی و تعیین الگوی فضایی بهینه در نواحی روستایی
مشخصات نشریه : پژوهش های جغرافیایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1385
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
98 ) عنوان : کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی نواحی روستایی
مشخصات نشریه : پژوهش های جغرافیایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1385
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
99 ) عنوان : نگرش سیستمی به روستا و توسعه روستایی
مشخصات نشریه : اقتصاد فضا و توسعه روستایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1384
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
100 ) عنوان : رویکرد های مختلف در سیاست گذاری وبرنامه ریزی اوقاغت فراغت جوانان (جدید)
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت گردشگری / Tourism Studies /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1383
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
101 ) عنوان : رویکرد های مختلف در سیاستگذاریهای اوقات فراغت جوانان
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت گردشگری / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1383
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
102 ) عنوان : عوامل اصلی در فرآیند توسعه پایدار، مردم، منابع، فضاها و نقش مشارکت مردمی در آن
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1382
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
103 ) عنوان : مشاغل غیر رسمی به عنوان یک مسئله شهری و ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1381
نویسندگان : محمود جمعه پور ،
104 ) عنوان : بررسی مشاغل غیر رسمی.............
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1381
نویسندگان : محمود جمعه پور ،