سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/hossein.tavakolian
نام و نام خانوادگی : حسین توکلیان
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد بازرگانی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : اقتصاد پولی-اقتصاد مالی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 88713160 ایمیل : hossein.tavakolian@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی : https://scimet.atu.ac.ir/Hossein_Tavakolian
حساب Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Hossein-Tavakolian-2
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 82 مورد)
1 ) عنوان : تعامل سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد ایران: یک مدل TVP-VARMA
Title : Fiscal And Monetary Policy Interaction In Iran: A Tvp-varma Model
مشخصات نشریه : بررسی اقتصاد ایران / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 15 / 3 / 1402
نویسندگان : حسین توکلیان ، جواد طاهرپور ،
2 ) عنوان : ارزیابی آثار کلان اقتصادی تأمین مخارج دولت در چارچوب بانک‌داری ذخیرۀ کامل: رهیافت DSGE
Title : Assessing The Macroeconomic Impact Of Government Expenditure In The Full-reserve Banking: Dsge Approach
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصادی کاربردی ایران / Quarterly Journal of Applied Economics Studiesin Iran /
تاریخ چاپ : 5 / 3 / 1402
نویسندگان : فریده خدادادی ، حسین صمصامی ، حسین توکلیان ،
3 ) عنوان : آیا حرکت از بال ۲ به بال ۳ تاثیر سیاست پولی بر اقتصاد و نظام بانکی ایران را تغییر می‌دهد؟
Title : Can The Transition From Basel Ii To Iii Change The Monetary Policy Impact On The Iranian Economy And Banking System?
مشخصات نشریه : / Economic Analysis and Policy /
تاریخ چاپ : 8 / 1 / 1402
نویسندگان : محمد ارباب افضلی ، کامران ندری ، حسین توکلیان ،
4 ) عنوان : شمول مالی و سیاست پولی در ایران
Title : Financial Inclusion And Monetary Policy In Iran
مشخصات نشریه : برنامه ریزی و بودجه ( برنامه و بودجه سابق) / The Journal of Planning and Budgeting /
تاریخ چاپ : 23 / 11 / 1401
نویسندگان : علیرضا فرد حریری ، علی طیب‌نیا ، حسین توکلیان ،
5 ) عنوان : سیاست پولی چگونه بر توزیع درآمد خانوارها تأثیر می‌گذارد؟
Title : How Does Monetary Policy Affect Household Income Distribution?
مشخصات نشریه : پول و اقتصاد / Money and Economy /
تاریخ چاپ : 19 / 11 / 1401
نویسندگان : سید شمس الدین حسینی ، احمد جعفری صمیمی ، حسین توکلیان ، نسرین قبادی ،
6 ) عنوان : بررسی و شناسایی تعارضات احتمالی اجرای سیاست های احتیاطی کلان با اهداف سیاست پولی ( ثبات قیمت و تولید) در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد DSGE
Title : Investigation And Identification Of Possible Conflicts In The Implementation Of Macroprudential Policies With The Objectives Of Monetary Policy (output And Price Stabilization) In The Iranian Economy Using The Dsge Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / Financial Economics /
تاریخ چاپ : 18 / 11 / 1401
نویسندگان : پریسا توکّل ، مهدی پدرام ، حسین توکلیان ،
7 ) عنوان : کارایی سیاست پولی در دوران رکود و رونق اقتصادی با استفاده از داده‌های مربوط به اقلام تشکیل‌دهنده شاخص‌های قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده
Title : The Effectiveness Of Monetary Policy During Business Cycles Using Components Of Producer And Consumer Price Indices
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 17 / 11 / 1401
نویسندگان : هومن کرمی خرم‌آبادی ، علیرضا عرفانی ، حسین توکلیان ،
8 ) عنوان : تعیین سطح بدهی و قواعد مالی متناسب با اقتصاد ایران در چارچوب اصلاح ساختاری بودجه
Title : Debt Level And Fiscal Rules In Iran According To Budget Structural Reform
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / Research and Economic Policy /
تاریخ چاپ : 10 / 11 / 1401
نویسندگان : حسین توکلیان ، ابراهیم صیامی عراقی ،
9 ) عنوان : مدل سازي اثرات تكانه هاي قيمت نفت و ارتقاي تكنولوژي توليد DSGE آن بر متغيرهاي كلان اقتصادي ايران: رويكرد
Title : Modeling The Effects Of Oil Price And It's Production Technology Shocks On Iran's Macroeconomic Variables: Dsge Approach
مشخصات نشریه : بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) / Comparative Economics /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1401
نویسندگان : حسین توکلیان ، تیمور محمدی ، یونس خداپرست ،
10 ) عنوان : شبیه‌سازی نظام‌های بازنشستگی پرداخت جاری، اندوخته کامل و کسور تعریف‌شده در اقتصاد ایران
Title : Modeling Db-payg, Full Funded And Defined Contributions Pension Systems In Iran's Economy
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادی / مدلسازی اقتصادی /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1401
نویسندگان : حمید رضازاده ، مصطفی سرگلزائی ، مسلم پیمانی فروشانی ، حسین توکلیان ، میثم امیری ،
11 ) عنوان : رژیم‌های پولی جایگزین در یک اقتصاد صادرکننده نفتی
Title : Alternative Monetary Policy Regimes In An Oil-exporting Economy
مشخصات نشریه : / Quarterly Review of Economics and Finance /
تاریخ چاپ : 24 / 1 / 1401
نویسندگان : حامد غیایی ، حمیدرضا تبرائی ، حسین توکلیان ،
12 ) عنوان : اثرات تكانه‌های عرضه و تقاضای نفت بر متغیرهای كلان اقتصادی ایران: رویكرد تعادل عمومو پویای تصادفی (DSGE)
Title : The Effects Of Oil Supply And Demand Shocks On Iran's Macroeconomic Variables: A Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach (dsge)
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 13 / 12 / 1400
نویسندگان : یونس خداپرست ، تیمور محمدی ، حسین توکلیان ،
13 ) عنوان : ارزیابی چسبندگی دستمزد در اقتصاد ایران با مقایسه مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
Title : Wage Stickiness Assessment In Iran’s Economy By Comparing Dsge Models
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / Research and Economic Policy /
تاریخ چاپ : 27 / 11 / 1400
نویسندگان : الهام فرنقی ، زهرا افشاری ، حسین توکلیان ،
14 ) عنوان : سیاست پولی سیستماتیک و غیرسیستماتیک در اقتصاد ایران با استفاده از یک الگوی TVP-BSVAR با تلاطم تکانه‌ها
Title : Systematic And Non-systematic Monetary Policy In Iran: A Stochastic Volatility Tvp-bsvar Approach
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / Journal of Economic Modeling Research /
تاریخ چاپ : 19 / 11 / 1400
نویسندگان : حسین توکلیان ،
15 ) عنوان : بررسی چرخه ‌های تجاری اقتصاد ایران با در نظرگرفتن اثر شتاب‌ دهنده مالی در قالب یک مدل DSGE
Title : Investigating The Business Cycles Of The Iranian Economy By Considering The Effect Of Financial Accelerator In The Form Of A Dsge Model.
مشخصات نشریه : برنامه ریزی و بودجه ( برنامه و بودجه سابق) / The Journal of Planning and Budgeting /
تاریخ چاپ : 5 / 6 / 1400
نویسندگان : حسین توکلیان ،
16 ) عنوان : تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) بر شدت مصرف انرژی صنایع کارخانه ای ایران
Title : The Impact Of Information And Communication Technology (ict) On Energy Intensity Of Iran’s Manufacturing
مشخصات نشریه : پژوهش‌های اقتصاد صنعتی / /
تاریخ چاپ : 4 / 6 / 1400
نویسندگان : علی اصغر سالم ، حسین توکلیان ،
17 ) عنوان : الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی در ایران: وضعیت پایدار تصادفی یا قطعی؟
Title : Dynamic Stochastic General Equilibrium Models In Iran: Deterministic Or Stochastic Steady State?
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / Economic Research /
تاریخ چاپ : 20 / 4 / 1400
نویسندگان : حسین توکلیان ،
18 ) عنوان :
Title : The Dynamic Effect Of Micro-structural Shocks On Private Investment Behavior
مشخصات نشریه : / Acta Montanistica Slovaca /
تاریخ چاپ : 16 / 4 / 1400
نویسندگان : حسین توکلیان ،
19 ) عنوان : شبیه‌سازی جریان وجوه سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر یک الگوی همپوشانی بین‌نسلی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 12 / 12 / 1399
نویسندگان : حسین توکلیان ، مهدی صارم ، جواد طاهرپور ، مهنوش عبداله میلانی ،
20 ) عنوان : مطالعه ثبات مالی و واسطه‌گری مالی بانک‌ها با استفاده از مدل DSGE
Title : A Study Of The Financial Instability And Banking Intermediaries By Using A Dsge Modeling Approach
مشخصات نشریه : / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 11 / 12 / 1399
نویسندگان : Beitollah Akbari moghadam ، حسین توکلیان ، Afsaneh Ghasemi ،
21 ) عنوان : تعیین قاعده مالی تراز بودجه‌ ای برای اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / Research and Economic Policy /
تاریخ چاپ : 14 / 11 / 1399
نویسندگان : حسین توکلیان ، تیمور محمدی ، ابراهیم صیامی عراقی ،
22 ) عنوان : همبستگی پویا بین بازار نفت با بازارهای مالی، صنایع نفتی و پتروشیمی در ایران
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات اقتصادی انرژی / /
تاریخ چاپ : 14 / 07 / 1399
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، تیمور محمدی ، حسین توکلیان ، علی صادقین ،
23 ) عنوان :
Title : Analysis Of The Formation Of The Price Bubble In The Financial Market: With An Emphasis On The Price Bubble In The Insurance Industry And The Stock Market With The Markov-switching Approach
مشخصات نشریه : International Journal Of Nonlinear Analysis And Applications / International Journal Of Nonlinear Analysis And Applications /
تاریخ چاپ : 09 / 06 / 1399
نویسندگان : مهدی سدیدی ، حسین توکلیان ، Mohammad Asima ،
24 ) عنوان : ارزیابی تجربی رویکرد پولی به نظ ریه پیشرف ت فنی درونزا
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / Research and Economic Policy /
تاریخ چاپ : 23 / 5 / 1399
نویسندگان : ساعده عزیزی ثالث ، امیر منصور طهرانچیان ، احمد جعفری صمیمی ، حسین توکلیان ،
25 ) عنوان : تعیین قاعده مالی برای دولت در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1399
نویسندگان : حسین توکلیان ، ابراهیم صیامی عراقی ،
26 ) عنوان : بررسی تأثیر انتشار اسناد خزانه اسلامی بر پایداری مالی دولت ایران با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 18 / 04 / 1399
نویسندگان : محمدحسین صدرایی ، جواد شهرکی ، حسین توکلیان ،
27 ) عنوان : نقش ادغام مالی بین المللی بر نوسانات تولید و تورم در اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 07 / 04 / 1399
نویسندگان : پگاه پاشا زانوس ، جاوید بهرامی ، تیمور محمدی ، حسین توکلیان ،
28 ) عنوان : بررسی مدل چسبندگی قیمت سازگار با اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 15 / 02 / 1399
نویسندگان : هومن کرمی خرم آبادی ، علیرضا عرفانی ، حسین توکلیان ،
29 ) عنوان :
Title : Housing In Banks’ Portfolio And Its Effects On Monetary Policy In Iran
مشخصات نشریه : پول و اقتصاد / Money and Economy /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1398
نویسندگان : حسین توکلیان ، حبیب مروت ،
30 ) عنوان : تأثیر نامتقارن تکانه‌های مالی بر سطح قیمت‌ها در ادوار تجاری ایران
Title : Asymmetric Effects Of Fiscal Shocks On Price Level Over Business Cycles In Iran
مشخصات نشریه : بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) / Comparative Economics /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1398
نویسندگان : جواد طاهرپور ، حسین توکلیان ، صابر رشیدی ،
31 ) عنوان : نقش اسناد خزانه اسلامی در تحقق مؤلفهها و اهداف سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی
مشخصات نشریه : تحقیقات مالی اسلامی / /
تاریخ چاپ : 20 / 11 / 1398
نویسندگان : محمدحسین صدرایی ، جواد شهرکی ، حسین توکلیان ،
32 ) عنوان : بررسی عملکرد رژیمهای ارزی بر نوسانات تولید و تورم در شرایط ادغام مالی بین المللی برای اقتصاد ایران:رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی
Title : Investigating The Performance Of Currency Regimes In Production And Inflation Fluctuations Under International Financial Integration Conditions For Iran: Using A Dsge Model
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1398
نویسندگان : پگاه پاشا زانوس ، جاوید بهرامی ، حسین توکلیان ، تیمور محمدی ،
33 ) عنوان :
Title : How Fluctuations In Macroeconomic Indicators Affect Inflation In Iran
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 20 / 06 / 1398
نویسندگان : Majid Babaee ، حسین توکلیان ، Abas Shakeri Hosein Abad ،
34 ) عنوان : تحلیل پویای جایگزینی بین سوختی در نیروگاه‌های فسیلی منتخب ایران
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 20 / 6 / 1398
نویسندگان : حمید آماده ، حسین توکلیان ، مهدی هدایتی نیا ،
35 ) عنوان : چگونه نوسانات شاخص های اقتصاد کلان بر تورم در ایران تأثیر می گذارد
Title : How Fluctuations In Macroeconomic Indicators Affect Inflation In Iran
مشخصات نشریه : مجله پول و اقتصاد / Journal of Money and Economy /
تاریخ چاپ : 20 / 6 / 1398
نویسندگان : حسین توکلیان ، عباس شاکری حسین آباد ،
36 ) عنوان : تحلیل پویای جایگزینی بین سوختی در نیروگاه های فسیلی منتخب ایران
Title : Dynamic Analysis Of Inter-fuel Replacement In Selected Fossil Power Plants In Iran
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 5 / 6 / 1398
نویسندگان : حمید آماده ، حسین توکلیان ،
37 ) عنوان : اثر شوک عوامل موثر بر بحران های مالی در اقتصاد ایران:رویکرد خودرگرسیون برداری پارامترمتغیر زمان
Title : Effect Of Shock Factors Affecting Financial Crises In Iran's Economy: Autoregressive Vector Models Variable Time Parameters
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 2 / 6 / 1398
نویسندگان : عذار بیانی ، تیمور محمدی ، جاوید بهرامی ، حسین توکلیان ،
38 ) عنوان : هماهنگی و اثر متقابل سیاست‌های مالی و پولی در اقتصاد ایران: یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی
Title : Monetary And Fiscal Policy Interaction In Iran: A Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / پژوهش ها و سیاست های اقتصادی /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1398
نویسندگان : حسین توکلیان ، جواد طاهرپور ،
39 ) عنوان : پیش بینی نحوه اثرگذاری عوامل موثر بر تورم با استفاده از مد لهای میانگی نگیری پویا
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / Research and Economic Policy /
تاریخ چاپ : 21 / 12 / 1397
نویسندگان : مجید بابائی ، حسین توکلیان ، عباس شاکری حسین آباد ،
40 ) عنوان : پیش بینی نحوه اثرگذاری عوامل موثر بر تورم با استفاده از مد لهای میانگی نگیری پویا
Title : Predicting The Influence Of Factors Affecting Inflation Using Dynamic Mediation Models
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / Economic Research Journal /
تاریخ چاپ : 21 / 12 / 1397
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، حسین توکلیان ،
41 ) عنوان : ارزیابی و مقایسه الگوهای مختلف قیمت‌گذاری بنگاه در اقتصاد ایران (رویکرد DSGE)
مشخصات نشریه : پژوهش های پولی - بانکی / /
تاریخ چاپ : 18 / 12 / 1397
نویسندگان : مریم همتی ، حسین توکلیان ،
42 ) عنوان : ارزیابی عملکرد تثبیتی سیاست ترکیبی پولی و کلان احتیاطی در اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : پژوهشهای رشد و توسعه پایدار / /
تاریخ چاپ : 15 / 12 / 1397
نویسندگان : علیرضا عرفانی ، حسین توکلیان ، آزاده طالب بیدختی ،
43 ) عنوان :
Title : Effect Of Nominal Exchange Rate Volatility On Output In Iran’s Economy
مشخصات نشریه : پول و اقتصاد / Money and Economy /
تاریخ چاپ : 14 / 12 / 1397
نویسندگان : Kazem Yavari ، Reza Najarzadeh ، حسین توکلیان ، Ali Bahador ،
44 ) عنوان : سرمایه گذاری بانک ها دربخش مسکن در اقتصاد نفتی ایران تحت رویکرد DSGE
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 24 / 11 / 1397
نویسندگان : مرضیه پاک نیت ، جاوید بهرامی ، حسین توکلیان ، سمیه شاه حسینی ،
45 ) عنوان : لحاظ ورود و خروج بنگاه در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 16 / 10 / 1397
نویسندگان : سید احمدرضا جلالی نائینی ، حسین توکلیان ، حمید زمان زاده ، پدرام داودی ،
46 ) عنوان : عوامل تعیین کننده یارانه های سوخت در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (مطالعه موردی یارانه بنزین)
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1397
نویسندگان : حسین توکلیان ، علی فریدزاد ، جلال دهنوی ، ندا محمدی ،
47 ) عنوان :
Title : The Effects Of Monetary Policy On Output And Inflation In Afghanistan: A Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach
مشخصات نشریه : Iranian Economic Review / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 17 / 08 / 1397
نویسندگان : Hossein Abbasinejad ، حسین توکلیان ، Sayed Kazem Hosseini ،
48 ) عنوان : اثر سیاستهای مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی: الگوی DSGE
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 15 / 08 / 1397
نویسندگان : مهنوش عبداله میلانی ، جاوید بهرامی ، حسین توکلیان ، نرگس اکبر پور روشن ،
49 ) عنوان : اثر سیاستهای مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی: الگوی DSGE
Title : The Impact Of Tax Policy On The Underground Economy: Dsge Model
مشخصات نشریه : پژوهش‌های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1397
نویسندگان : مهنوش عبداله میلانی ، جاوید بهرامی ، حسین توکلیان ، نرگس اکبرپور روشن ،
50 ) عنوان : بررسی تأثیر شوک شاخص کل قیمت سهام بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از رویکرد DSGE
مشخصات نشریه : پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار (پژوهش‌های اقتصادی) / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1397
نویسندگان : زهرا افشاری ، حسین توکلیان ، مرضیه بیات ،
51 ) عنوان : بررسی اثر مخارج دولت بر رفاه در ایران: کاربرد الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 26 / 02 / 1397
نویسندگان : یکتا اشرفی ، مصطفی سلیمی فر ، محمد حسین عادلی ، حسین توکلیان ،
52 ) عنوان :
Title : Foreign Exchange Rate Pricing At The Future Contract (Case Of I.R. Of Iran)
مشخصات نشریه : Iranian Economic Review / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 04 / 01 / 1397
نویسندگان : Hossein Bastanzad ، Pedram Davoudi ، حسین توکلیان ،
53 ) عنوان : اثر اختلالات بازارکار برپویایی های اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی کینزی جدید
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / /
تاریخ چاپ : 15 / 09 / 1396
نویسندگان : موراشین جوان ، زهرا افشاری ، حسین توکلیان ،
54 ) عنوان : ارزیابی سیاست‌های پولی در شرایط شوک نر خ ارز: رویکرد MDSGE
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 03 / 08 / 1396
نویسندگان : احمد جعفری صمیمی ، حسین توکلیان ، مرضیه حاجی کرمی ،
55 ) عنوان : تبیین پویاییهای حساب جاری در اقتصاد ایران و تعیین پیشرانه های آن در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نوکینزی
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 29 / 07 / 1396
نویسندگان : مسلم بمان پور ، الیاس نادران ، حسین توکلیان ،
56 ) عنوان : تبیین پویایی‌های حساب جاری در اقتصاد ایران و تعیین پیشرانههای آن در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نوکینزی
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 29 / 07 / 1396
نویسندگان : مسلم بمان پور ، الیاس نادران ، حسین توکلیان ،
57 ) عنوان :
Title : Effects Of Oil Price Shocks On Agricultural Sector Using Dynamic Stochastic General Equilibrium Model
مشخصات نشریه : Journal of Agricultural Science and Technology / Journal of Agricultural Science and Technology /
تاریخ چاپ : 09 / 07 / 1396
نویسندگان : Zoorar Permeh ، mohammad ghorbani ، حسین توکلیان ، Naser Shahnooshi ،
58 ) عنوان : سیاست پولی بهینه و بازار کار: یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 21 / 06 / 1396
نویسندگان : موراشین جوان ، زهرا افشاری ، حسین توکلیان ،
59 ) عنوان : سیاست‌گذاری پولی و ارزی صلاحدیدی و بهینه در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد شده برای اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 12 / 02 / 1396
نویسندگان : حسین توکلیان ، سید احمدرضا جلالی نائینی ،
60 ) عنوان : بررسی سرریز تلاطم بازده شاخص قیمت نفت برنت بر بازده شاخص‌های کل و صنایع مرتبط با قیمت نفت در بازارهای مالی ایران و آمریکا با استفاده از مدل MGARCH
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 12 / 11 / 1395
نویسندگان : حسین توکلیان ، سید امیر اعتمادی ، رضا تهرانی ،
61 ) عنوان : بررسی ارتباط سیاست پولی و شاخص کل قیمت سهام (با در نظر گرفتن اثر ثروت رونق بازار سهام)
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1395
نویسندگان : مرضیه بیات ، زهرا افشاری ، حسین توکلیان ،
62 ) عنوان : ارائه تسهیلات قاعده‌مند بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای اسلامی؛ چارچوبی نوین جهت سیاست‌گذاری در کریدور نرخ سود بازار بین بانکی
مشخصات نشریه : جستارهای اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 10 / 08 / 1395
نویسندگان : حسین میثمی ، کامران ندری ، حسین توکلیان ،
63 ) عنوان : سیاست پولی و بازار سهام با در نظر گرفتن اثر ثروت رونق بازار سهام بر مصرف در چارچوب مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 13 / 07 / 1395
نویسندگان : مرضیه بیات ، زهرا افشاری ، حسین توکلیان ،
64 ) عنوان : بررسی اثر تکانه‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1395
نویسندگان : زورار پرمه ، محمد قربانی ، حسین توکلیان ، ناصر شاهنوشی فروشانی ،
65 ) عنوان : سیاست پولی و شاخص کل قیمت سهام در چارچوب یک مدل DSGE
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1395
نویسندگان : مرضیه بیات ، زهرا افشاری ، حسین توکلیان ،
66 ) عنوان : مقایسه عملکرد اقتصاد کلان در رژیم‌‌های مختلف ارزی (با رویکرد DSGE)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1395
نویسندگان : حسین توکلیان ، وجیهه افضلی ابرقویی ،
67 ) عنوان : نقش اطلاعات چسبنده در پویایی‌های تورم در اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1395
نویسندگان : مریم همتی ، مهدی پدرام ، حسین توکلیان ،
68 ) عنوان : سیاست‌گذاری پولی بهینه، مبتنی بر قاعده و صلاحدیدی در جهت رسیدن به اهداف تورمی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه: یک رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی
مشخصات نشریه : پژوهش های پولی - بانکی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1394
نویسندگان : حسین توکلیان ،
69 ) عنوان : برآورد درجه سلطه مالی و هزینه‌های رفاهی آن در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
مشخصات نشریه : پژوهش های پولی - بانکی / /
تاریخ چاپ : 26 / 11 / 1393
نویسندگان : حسین توکلیان ،
70 ) عنوان :
Title : Time-Varying Monetary Policy Reaction Function: The Case Of Iran
مشخصات نشریه : Iranian Economic Review / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 16 / 07 / 1393
نویسندگان : Akbar komijani ، حسین توکلیان ،
71 ) عنوان : تورم هدف ضمنی، رفتار نامتقارن و وقفه در تشخیص وضعیت اقتصادی سیاست‌گذاران پولی در اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 15 / 02 / 1393
نویسندگان : اکبر کمیجانی ، سید منصور خلیلی عراقی ، حسین عباسی نژاد ، حسین توکلیان ،
72 ) عنوان : بررسی علیت بین تورم، رشد تولید، قیمت نفت و نااطمینانی آنان با استفاده از یک مدل گارچ سه متغیره برای ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد کلان / /
تاریخ چاپ : 02 / 06 / 1392
نویسندگان : اکبر کمیجانی ، حسین توکلیان ، علی توکلیان ،
73 ) عنوان : بررسی رابطه غیرخطی بین تورم و رشد در ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1391
نویسندگان : حسین توکلیان ، اصغر شاهمرادی ،
74 ) عنوان :
Title : Exchange Rate Policy Of Iran
مشخصات نشریه : journal of Money & Economy / journal of Money & Economy /
تاریخ چاپ : 17 / 08 / 1391
نویسندگان : حسین توکلیان ، Ilnaz Ebrahimi ،
75 ) عنوان : سیاست‌گذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1391
نویسندگان : اکبر کمیجانی ، حسین توکلیان ،
76 ) عنوان : ارائه مدل تعادل عمومی در چارچوب اقتصاد و بانکداری
مشخصات نشریه : اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1391
نویسندگان : حسین میسمی ، کاظم یاوری ، مهدی قائمی اصل ، حسین توکلیان ،
77 ) عنوان : تحلیل و آزمون عدم تقارن در رفتار سیاستگذاری پولی بانک مرکزی (مورد ایران)
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1390
نویسندگان : اکبر کمیجانی ، حسین توکلیان ،
78 ) عنوان : بررسی منحنی فیلیپس کینزی جدید در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : حسین توکلیان ،
79 ) عنوان :
Title : The Composition Of Foreign Reserves Of The Central Banks Of Selected Countries: Will Euro Replace Dollar?
مشخصات نشریه : EURASIAN ECONOMIC REVIEW / EURASIAN ECONOMIC REVIEW /
تاریخ چاپ : 17 / 09 / 1390
نویسندگان : Akbar komijani ، حسین توکلیان ،
80 ) عنوان : تأثیر ترکیب ذخایر خارجی بانک‌های مرکزی بر جایگزینی یورو و دلار: مطالعه کشورهای ایران، عربستان، ترکیه و روسیه
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1389
نویسندگان : اکبر کمیجانی ، حسین توکلیان ،
81 ) عنوان :
Title : The Relationship Between Oil Revenues And Economic Growth, Using Threshold Methods (the Case Of Iran)
مشخصات نشریه : OPEC ENERGY REVIEW / OPEC ENERGY REVIEW /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1388
نویسندگان : mohsen mehrara ، Majid Maki Niri ، حسین توکلیان ،
82 ) عنوان :
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : / /
نویسندگان :