سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/hkalbasi
نام و نام خانوادگی : حسین کلباسی اشتری
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : فلسفه
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : فلسفه وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 88692345 ایمیل : hkalbasi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 90 مورد)
1 ) عنوان : تحلیل استنتاج قانون اخلاقی در فلسفه کانت
Title : Analysis Of The Deduction Of Moral Law In Kant's Philosophy
مشخصات نشریه : فلسفه غرب / Western Philosophy /
تاریخ چاپ : 4 / 4 / 1403
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ، محمد کاظمی زاده ،
2 ) عنوان : خودینه بودن به مثابه ائودایمونیا: بررسی نسبت خود-تعینی، خود-دگرگونی و اضطراب در هستی و زمان هیدگر
Title : Authenticity As Eudaimonia: Self-determination, Self-transformation And Anxiety In Heidegger's Being And Time
مشخصات نشریه : پژوهش های فلسفی / پژوهش های فلسفی /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1403
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ، مهرداد احمدی ،
3 ) عنوان : یافته‌هایی نو دربارۀ الانصاف بر پایۀ المباحثات شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا
Title : New Findings On Al-insaf According To The Al-mobahesat Of Avicenna
مشخصات نشریه : حکمت سینوی / حکمت سینوی /
تاریخ چاپ : 8 / 2 / 1403
نویسندگان : محمد برومند ، محمدحسین انصاری ، حسین کلباسی اشتری ،
4 ) عنوان : تمایز در مراتب هستی نزد فرفوریوس و یامبلیخوس سوری
Title : The Difference In The Levels Of Being Among Ferfurius And Iamblichus Of Syria
مشخصات نشریه : پژوهش های هستی شناختی / پژوهش های هستی شناختی /
تاریخ چاپ : 31 / 12 / 1402
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ،
5 ) عنوان : تحلیل خوانش پروکلوس از علم‌النفس ارسطو بر پایۀ رسالۀ دربارۀ نفس و اثولوجیا
Title : Analysis Of Proclus' Reading Of Aristotle's Psychology Based On The Treatise On The Soul And Ethology
مشخصات نشریه : تاریخ فلسفه / تاریخ فلسفه /
تاریخ چاپ : 30 / 12 / 1402
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ، هاجر نیلی احمدآبادی ،
6 ) عنوان : گناه نخستین: مواجهۀ جوردانو برونو با سنت آگوستینی-لوتری
Title : Original Sin: Giordano Bruno Against Augustin-lutheran Tradition
مشخصات نشریه : فلسفه دین / فلسفه دین /
تاریخ چاپ : 19 / 9 / 1402
نویسندگان : ابراهیم رنجبر ، حسین کلباسی اشتری ،
7 ) عنوان : تحلیل تکامل اجتماعی انسان براساس «حکمت متعالیه نبوی و ولایی» از دیدگاه صدرالمتألهین
مشخصات نشریه : خردنامه صدرا / Sientefic Journal kheradname-ye Sadra /
تاریخ چاپ : 9 / 7 / 1402
نویسندگان : صالح حسن زاده ، حسین کلباسی اشتری ، جمال بابائیان ،
8 ) عنوان : نظام اخلاقی سقراط-افلاطون و نقد اخلاق سوفیستی در یونان دورۀ کلاسیک
Title : Socrates-plato's Ethical System And The Critique Of Sophistic Morality In Classical Greece
مشخصات نشریه : پژوهش های فلسفی / Journal of Philosophical Investigations /
تاریخ چاپ : 22 / 5 / 1402
نویسندگان : علیرضا شفیعیون ، حسین کلباسی اشتری ،
9 ) عنوان : بازخواني حکمت تطبيقي از ديدگاه هانري کربن و جايگاه آن در ايران معاصر
Title : Rereading Of Comparative Wisdom From Henry Carbone's Point Of View And Its Place In Contemporary Iran
مشخصات نشریه : معرفت فلسفی / Ma‘rifat-i Falsafi /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1401
نویسندگان : محمدحسن یعقوبیان ، احمد علی حیدری ، حسین کلباسی اشتری ،
10 ) عنوان : علم الهی به جزئیات از دیدگاه ابن سینا و توماس آکوئینی
Title : God’s Knowledge Of Particulars In The Views Of Ibn Sīnā And Thomas Aquinas
مشخصات نشریه : خردنامه صدرا / خردنامه صدرا /
تاریخ چاپ : 28 / 12 / 1401
نویسندگان : محمد محمودی ، حسین کلباسی اشتری ،
11 ) عنوان : مولفه های دین شناخت در تقریر ابو جعفر محمد بن اسحق کلینی
Title : The Components Of The Religion Of Knowledge In The Interpretation Of Abu Jafar Muhammad Bin Ishaq Kilini
مشخصات نشریه : دوفصلنامه علمی کاوش های فلسفه دین / Explorations in Philosophy of Religion /
تاریخ چاپ : 24 / 12 / 1401
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ،
12 ) عنوان : خوانش غزالی بر تجرد نفس از منظر پروکلوس: نوآوری یا پیروی
Title : Al-ghazali's Reading On The Immateriality Of The Soul From The Perspective Of Proclus: Innovation Or Following
مشخصات نشریه : فلسفه غرب / Western Philosophy /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1401
نویسندگان : هاجر نیلی احمدآبادی ، حسین کلباسی اشتری ،
13 ) عنوان : واکاوی معنای تعلیم و تعالی آدمی در نظام فکری سقراط-افلاطون
Title : Analysis Of Human Education And Excellence In Socrates-plato's Intellectual System
مشخصات نشریه : پژوهش های فلسفی / Journal of Philosophical Investigations /
تاریخ چاپ : 29 / 8 / 1401
نویسندگان : علیرضا شفیعیون ، حسین کلباسی اشتری ،
14 ) عنوان : مسئله جاودانگی نفس از دیدگاه علامه طباطبائی
Title : Immortality Of Soul In Allameh Tabataba'i's Thought
مشخصات نشریه : خردنامه صدرا / خردنامه صدرا /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1401
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ، حسین کلباسی اشتری ، علیرضا کلبادی نژاد ،
15 ) عنوان : تفسیر غزالی از علم‌النفس ارسطویی و نقد آن
Title : Ghazali's Interpretation Of Aristotelian Psychology And Its Critique
مشخصات نشریه : پژوهشهای هستی شناختی / ontological researches /
تاریخ چاپ : 18 / 5 / 1401
نویسندگان : هاجر نیلی احمدآبادی ، حسین کلباسی اشتری ،
16 ) عنوان : ادراکات اعتباری: سنجش تعاریف ارائه‌شده و عرضه تعریف بدیل
Title : Etebari Perceptions: Assessing The Definitions And Offering Alternative Definition
مشخصات نشریه : حكمت و فلسفه / Wisdom and Philosophy /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1401
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ، مهدی کوشکی ،
17 ) عنوان : قلب و ادراک زیبایی از دیدگاه علامه طباطبائی
Title : Heart And Perception Of Beauty On The Allameh Tabataba'i's Point Of View
مشخصات نشریه : پژوهش های فلسفی / Journal of Philosophical Investigations /
تاریخ چاپ : 28 / 2 / 1401
نویسندگان : محمدحسین سرانجام ، حسین کلباسی اشتری ،
18 ) عنوان : خوانشی بر مقایسه ی نسبت واحد و کثیر با تکیه بر مفهوم واحد و احد در نظام فکری افلوطین و علامه طباطبایی
Title : A Reading On The Comparison Of Single And Multiple Ratios Based On The Concept Of Unity And Oneness In The Intellectual System Of Plato And Allameh Tabataba'i
مشخصات نشریه : پژوهش هاي عقلي نوين / New Intellectual Research /
تاریخ چاپ : 16 / 6 / 1400
نویسندگان : ریحانه مرادی پور ، حسین کلباسی اشتری ،
19 ) عنوان : نسبیّت اینشتین و مسئلۀ معقولیت علمی در فلسفة کاسیرر
Title : Einstein’s Relativity Theory And “scientific Rationality' In Casirer's Philosophy
مشخصات نشریه : شناخت / Knowledge /
تاریخ چاپ : 17 / 12 / 1399
نویسندگان : امیر حاجی زاده ، حسین کلباسی اشتری ،
20 ) عنوان : بازخوانی تحلیلی حکمت تطبیقی از دیدگاه هانری کربن و جایگاه آن در ایران معاصر
Title : Analytical Reading Of Comparative Wisdom From The Perspective Of Henry Carbone And Its Place In Contemporary Iran
مشخصات نشریه : معرفت فلسفی / Philosophical knowledge /
تاریخ چاپ : 26 / 11 / 1399
نویسندگان : محمدحسن یعقوبیان ، احمد علی حیدری ، حسین کلباسی اشتری ،
21 ) عنوان : بازخوانی تحلیلی حکمت تطبیقی از دیدگاه هانری کربن و جایگاه آن در ایران معاصر
Title : Analytical Re-reading Of Comparative Philosophy From Henry Corbin's Point Of View And Its Place In Contemporary Iran
مشخصات نشریه : معرفت فلسفی / معرفت فلسفی /
تاریخ چاپ : 6 / 7 / 1399
نویسندگان : محمدحسن یعقوبیان ، احمد علی حیدری ، حسین کلباسی اشتری ،
22 ) عنوان : جایگاه علت اولی در مابعدالطبیعه فرانسیسکو سوآرز
Title : The Place Of The First Cause In The Metaphysics Of Francisco Suarez
مشخصات نشریه : تاریخ فلسفه / Scientefic Journal History of Philosophy /
تاریخ چاپ : 28 / 3 / 1399
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ، مستانه کاکائی ،
23 ) عنوان : تاثیر اندیشه های پریچارد بر دیدگاه فرااخلاقی راس در باب ماهیت و اصول الزام و ارتباط آن با خوب اخلاقی
Title : The Impact Of Pritchard's Thoughts On Ross's Extra-ethical View Of The Nature And Principles Of Obligation And Its Relationship To Moral Good
مشخصات نشریه : تاملات فلسفی / Philosophical Meditations /
تاریخ چاپ : 14 / 12 / 1398
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ، بیتا نخعی ،
24 ) عنوان : تبیین و نقد هرمنوتیک اشتراوس در زمینه تفسیر اندیشه‌های فلسفی اسلامی
Title : Explanation And Critique Of Strauss Hermeneutics In The Field Of Interpretation Of Islamic Philosophical Ideas
مشخصات نشریه : حکمت معاصر / Contemporary Wisdom /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1398
نویسندگان : آریا یونسی ، حسین کلباسی اشتری ، قاسم پور حسن درزی ،
25 ) عنوان : جایگاه وجود در خداشناسی فرانسیسکو سوآرز
Title : The Place Of Existence In The Theology Of Francisco Suarez
مشخصات نشریه : الهیات تطبیقی / Comparative Theology /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1398
نویسندگان : مستانه کاکائی ، حسین کلباسی اشتری ،
26 ) عنوان : اصالت نظریه فرا اخلاقی خوب و توجیه آن در فعل اخلاقی از دیدگاه راس در پرتو اندیشه های کانت و مور
Title : The Originality Of Good Metaphysical Theory And Its Justification In Moral Action From Ross's Point Of View In The Light Of Kant And Moore's Ideas
مشخصات نشریه : پژوهش های فلسفی / Philosophical research /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1398
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ، بیتا نخعی ،
27 ) عنوان : معانی «موجود» در وجودشناسی ارسطو و تحول آن نزد حکمای مشاء
مشخصات نشریه : پژوهشهای هستی شناختی / ontological researches /
تاریخ چاپ : 21 / 12 / 1397
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ، مستانه کاکائی ،
28 ) عنوان : نسبیّت معقولیت علمی در کوهن و کاسیرر
Title : Relativity Of Scientific Rationality In Cohen And Cassirer
مشخصات نشریه : پژوهشهای علم و دین / Journal of Science and Religion Research /
تاریخ چاپ : 15 / 12 / 1397
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ، امیر حاجی زاده ،
29 ) عنوان : نقش فلسفی دلوز و اسپینوزا در فمینیسم گیلیان هووی نقد کتاب دلوزواسپینوزا: رایحه‌ی مسأله‌ی بیان
مشخصات نشریه : پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 30 / 07 / 1397
نویسندگان : بهناز عقیلی دهکردی ، حسین کلباسی اشتری ،
30 ) عنوان : ملاحظاتی در مضامین فلسفی شعر متنبی با ارجاع به امثال و حکم دهخدا
Title : Considerations On The Philosophical Themes Of Mutnabi Poetry With Reference To The Proverbs And Rulings Of Dehkhoda
مشخصات نشریه : حکمت إسراء / A Scholarly-Research bi-quarterly Journal of Philosophy /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : علیرضا منوچهریان ، حسین کلباسی اشتری ، زهرا حامدی یکتا ،
31 ) عنوان : اسماء و صفات الهی در قرآن کریم در پرتو استعاره مفهومی
Title : Divine Names And Attributes In The Holy Quran In The Light Of Conceptual Metaphor
مشخصات نشریه : پژوهشنامه قرآن و حدیث / Pazhouhesh Name-ye Quran va Hadith /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : محمد شعبان پور شش پلی ، حسین کلباسی اشتری ، رضا سلیمان حشمت ، حمیدرضا مناقبی ،
32 ) عنوان : چالش هایی در منابع مطالعه فیلسوفان نخستین یونان
مشخصات نشریه : متافیزیک / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1396
نویسندگان : بهناز عقیلی دهکردی ، حسین کلباسی اشتری ،
33 ) عنوان : جستارهای هانری کربن در عرفان اسلامی با تأکید بر نقش سنت هرمسی
مشخصات نشریه : خردنامه صدرا / /
تاریخ چاپ : 15 / 02 / 1396
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ، حسن پاشایی ،
34 ) عنوان : شکل نهایی فلسفه‌ی عملی کانت بر اساس روایت آلن وود
مشخصات نشریه : غرب شناسی بنیادی / /
تاریخ چاپ : 15 / 12 / 1395
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ، حمزه حجت حاتم پوری ،
35 ) عنوان : سنت عقیده‌نگاری فیلسوفان باستان یونان (با اشاره به دیدگاه هرمان دیلس)
Title : Doxography Tradition Of Ancient Greek Philosophers (with Reference To Hermann Diels’ View)
مشخصات نشریه : تاریخ فلسفه / Scientefic Journal History of Philosophy /
تاریخ چاپ : 15 / 12 / 1395
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ، بهناز عقیلی دهکردی ،
36 ) عنوان : وجه وجودی «شر» در آثار مانی: تبیین و سنجش
مشخصات نشریه : الهیات تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1395
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ، مژگان خلیلی ،
37 ) عنوان : سیر تربیت نفس در حکمت مشرقی سینوی
Title : The Process Of Self-training In Avicenna's Philosophy
مشخصات نشریه : پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی / Journal of Research in Islamic Education /
تاریخ چاپ : 15 / 9 / 1395
نویسندگان : محمد جبارپور ، حسین کلباسی اشتری ، قاسم پور حسن درزی ،
38 ) عنوان : بررسی تفسیر هیدگر در باب جایگاه و مرتبه تفکر یونانیان در فلسفه هگل
مشخصات نشریه : تأملات فلسفی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1395
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ، حسین رستمی جلیلیان ،
39 ) عنوان : بررسی تطبیقی اندیشه اخلاقی ارسطو و خواجه نصیر الدین طوسی
مشخصات نشریه : فلسفه دین / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1395
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ، مجتبی الهیان ، الهام مهرابی ،
40 ) عنوان : تقریر ابداعی حکیم صهبا از دیدگاه ابن عربی درباره ختم ولایت
مشخصات نشریه : خردنامه صدرا / /
تاریخ چاپ : 31 / 05 / 1395
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ،
41 ) عنوان : تقریر ابداعی حکیم صهبا از دیدگاه ابن عربی
مشخصات نشریه : خردنامه صدرا / /
تاریخ چاپ : 15 / 05 / 1395
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ، مسعود محمدی ،
42 ) عنوان : آریوس و آریانیسم در سنت مسیحی:زمینه ها،پیامد ها
مشخصات نشریه : فلسفه دین / /
تاریخ چاپ : 14 / 11 / 1394
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ، سارا قزلباش ،
43 ) عنوان : حقیقت موت انواع و مراتب آن از دیدگاه علامه طباطبائی
مشخصات نشریه : قبسات / /
تاریخ چاپ : 10 / 09 / 1394
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ، زهرا تقوی ،
44 ) عنوان : بررسی امکان مفهوم ماند در فیزیک ارسطویی
مشخصات نشریه : فلسفه علم / /
تاریخ چاپ : 17 / 07 / 1394
نویسندگان : فرزانه قدم یاری ، حسین کلباسی اشتری ،
45 ) عنوان : تحلیل رئالیسم معرفتی از دیدگاه لری لائون آیا رئالیسم معرفتی تبیین صحیحی از پیشرفت علم را ارائه می دهد؟
مشخصات نشریه : فلسفه علم / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1394
نویسندگان : زهره عبدخدائی ، قاسم پور حسن درزی ، علی اکبر احمدی افرمجانی ، حسین کلباسی اشتری ،
46 ) عنوان : فرهنگ و فلسفه ایرانی بنا بر خوانش ائودوکسوس کنیدوسی
مشخصات نشریه : تاریخ فلسفه / /
تاریخ چاپ : 24 / 06 / 1394
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ، محمد صادق رضایی ،
47 ) عنوان : بررسی تحلیلی عناصر معرقتی در نظریه سنت های پژوهشی لائودن
مشخصات نشریه : ذهن / /
تاریخ چاپ : 16 / 04 / 1394
نویسندگان : زهره عبد خدایی ، قاسم پور حسن درزی ، حسین کلباسی اشتری ،
48 ) عنوان : تحلیل رئالیسم معرفتی از دیدگاه لری لائودن ،آیا رئالیسم معرفتی تبیین صحیحی از پیشرفت علم ارائه می دهد؟
مشخصات نشریه : فلسفه علم / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1394
نویسندگان : زهره عبد خدایی ، قاسم پور حسن درزی ، علی اکبر احمدی افرمجانی ، حسین کلباسی اشتری ،
49 ) عنوان : تحلیل خوانش مارتین هایدگر از نقد اول ایمانوئل کانت
مشخصات نشریه : پژوهش های فلسفی / /
تاریخ چاپ : 14 / 02 / 1394
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ، حمید اسکندری ،
50 ) عنوان : تحلیل رئالیسم معرفتی از دیدگاه لری لائودن آیا رئالیسم معرفتی تبیین صحیحی از پیشرفت علم ارائه می‌دهد؟
Title : A Critical Analysis Of Epistemic Realism From The Viewpoint Of Larry Laudan: Does The Epistemic Realism Proposes A Truthful Explanation Of The Scientific Progress?
مشخصات نشریه : فلسفه علم / Philosophy of Science /
تاریخ چاپ : 11 / 1 / 1394
نویسندگان : زهره عبدخدایی ، قاسم پور حسن درزی ، علی اکبر احمدی افرمجانی ، حسین کلباسی اشتری ،
51 ) عنوان : تبیین و بررسی برهان علامه طباطبایی در ارجاع نظریه «تشکیک در وجود» به نظریه «وحدت شخصی وجود»
مشخصات نشریه : خردنامه صدرا / /
تاریخ چاپ : 16 / 06 / 1393
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ، مهدی ساعتچی ،
52 ) عنوان : جایگاه «زمان» در نزد دهریون
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 17 / 04 / 1393
نویسندگان : یحیی صولتی چشمه ماهیی ، حسین کلباسی اشتری ،
53 ) عنوان : جایگاه عدالت در اتوپیای افلاطون و مدینه فاضله فارابی
مشخصات نشریه : تاریخ فلسفه / /
تاریخ چاپ : 17 / 04 / 1393
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ، پرویز حاجی زاده ،
54 ) عنوان : بنیادی برای یادی از بن
مشخصات نشریه : خردنامه صدرا / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1393
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ،
55 ) عنوان : فلسفه حقوق کانت و اندیشه انسان جهان وطن
مشخصات نشریه : غرب شناسی بنیادی / /
تاریخ چاپ : 14 / 02 / 1393
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ، محمد جلیل آل امین ،
56 ) عنوان : حقیقت زمان از نظر علامه محمد حسین طباطبایی
مشخصات نشریه : اندیشه علامه طباطبائی / /
تاریخ چاپ : 26 / 03 / 1392
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ، زهرا امی ،
57 ) عنوان :
Title : Time: Avicenna, Aristotle; Two Perspectives Or One?
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 24 / 11 / 1391
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ، zohreh abdkhodaei ،
58 ) عنوان : جستارهایی در باب فلسفه تاریخ هردر
مشخصات نشریه : غرب شناسی بنیادی / /
تاریخ چاپ : 07 / 06 / 1391
نویسندگان : علی اصغر لامعی ، حسین کلباسی اشتری ،
59 ) عنوان : دین و خدا در فلسفه نقادی کانت
مشخصات نشریه : جستارهای فلسفه دین / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1391
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ،
60 ) عنوان : محاوره درباره فلسفه ارسطو: نمادی از دوره انتقال
مشخصات نشریه : تاریخ فلسفه / /
تاریخ چاپ : 29 / 01 / 1391
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ،
61 ) عنوان : تکون ما بعدالطبیعه: بررسی سه رهیافت هایدگر به مابعدالطبیعه در دوره چرخش
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 04 / 07 / 1390
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ، رضا دهقانی ،
62 ) عنوان : پژوهشی درباره سنت دیونوسیوسی در مسیحیت
مشخصات نشریه : فلسفه دین / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ، فائزه برزگر ،
63 ) عنوان : شرق شناسی و شئونات عالم مدرن
مشخصات نشریه : زمانه / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1389
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ،
64 ) عنوان : نهضت ترجمه متون علمی-فلسفی تمدن اسلامی به زبان لاتینی در اروپا
مشخصات نشریه : تاریخ فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1389
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ،
65 ) عنوان : تناهی و عدم تناهی مکان و زمان از دیدگاه ارسطو و ابن سینا
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 28 / 04 / 1389
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ، حسن احمدی زاده ،
66 ) عنوان :
Title : Mir Findiriski, A Peripatetic Or Illuminationist Philosopher?
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 19 / 08 / 1388
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ،
67 ) عنوان : امکان بعد پنجم و نظریات مربوط به آن بررسی و سنجش علمی فلسفی
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1388
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ، سیدصدرالدین طاهری موسوی ، امیرحسین بانکی پور فرد ،
68 ) عنوان : قصیده یائیه و مشرب حکمی میرفندرسکی
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1388
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ،
69 ) عنوان : ماهیت دین و تجربه دینی نزد شلایر ماخر
مشخصات نشریه : فلسفه دین / /
تاریخ چاپ : 11 / 09 / 1387
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ،
70 ) عنوان : خاستگاه های فلسفه تحلیلی به روایت مایکل دامت
مشخصات نشریه : معرفت فلسفی / /
تاریخ چاپ : 10 / 09 / 1387
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ،
71 ) عنوان : تأثیر فرهنگی ترجمه ی یونانی بر الهیات کتاب مقدس
مشخصات نشریه : پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1387
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ،
72 ) عنوان : غایت انگاری و ضرورت طبیعی در فلسفه ارسطو
مشخصات نشریه : پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1387
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ،
73 ) عنوان :
Title : Transcendental Dialectic And Sadraian Ontology
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1387
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ،
74 ) عنوان : بررسی ماهیت فلسفه تطبیقی
مشخصات نشریه : بازتاب اندیشه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ،
75 ) عنوان : نگاهی ب مفاهیم نجات و موعود در سنت عهدین
مشخصات نشریه : انتظار موعود- مرکز تخصصی مهدویت / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1386
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ،
76 ) عنوان : نفس و صیرورت آن در حکمت متعالیه
مشخصات نشریه : خردنامه صدرا / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1386
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ،
77 ) عنوان :
Title : Possibilities Of The Philosophy Of History
مشخصات نشریه : حكمت و فلسفه / Wisdom and Philosophy /
تاریخ چاپ : 25 / 2 / 1386
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ،
78 ) عنوان : مبادی و مقولات امر والا در نظریه زیبایی شناسی کانت
مشخصات نشریه : نامه فلسفه / /
تاریخ چاپ : 15 / 02 / 1386
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ،
79 ) عنوان : مابعدالطبیعه در فلسفه نقادی کانت: طرد و تمنا
مشخصات نشریه : پژوهشنامه علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1385
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ،
80 ) عنوان : عناصر ونوشته های پیش گویانه در عهد عتیق
مشخصات نشریه : پژوهش های فلسفی – کلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1385
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ،
81 ) عنوان : درباره فلسفه تاریخ
مشخصات نشریه : قبسات / /
تاریخ چاپ : 29 / 03 / 1385
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ،
82 ) عنوان : یهودیت یونانی مآب و تکوین عهد عتیق
مشخصات نشریه : اندیشه نوین دینی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1384
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ،
83 ) عنوان : ضرورت وحدت نفس فاعل شناسا در فلسفه نقادی کانت
مشخصات نشریه : قبسات / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1384
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ،
84 ) عنوان : تجدد و سکولاریسم
مشخصات نشریه : نامه فرهنگ / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1383
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ،
85 ) عنوان : پیمان الاهی در عهد عتیق
مشخصات نشریه : کتاب نقد / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1383
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ،
86 ) عنوان : مکتب ابن رشدی لاتینی ومکتب اصالت عقل
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 15 / 02 / 1383
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ،
87 ) عنوان : حوزه های فلسفی-عرفانی اسکندریه/کزمینه ها و نتایج
مشخصات نشریه : خردنامه صدرا / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1382
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ،
88 ) عنوان : باروخ اسپینوزا و مسأله ثنویت
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1378
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ،
89 ) عنوان : اریژن متکلم بزرگ قرن سوم مسیحی
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1376
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ،
90 ) عنوان : نگاهی به سنت ارسطویی در عالم اسلامی و غرب لاتینی
مشخصات نشریه : فرهنگ / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1376
نویسندگان : حسین کلباسی اشتری ،