سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/habibhonari
نام و نام خانوادگی : حبیب هنری
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه آموزشی : مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : مديريت ورزش وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 48394124 ایمیل : habibhonari@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی : https://scimet.atu.ac.ir/Habib_Honari
حساب Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Habib-Honari
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 333 مورد)
1 ) عنوان : ارائه مدل بهبود انبوه سپاری مالی در باشگاه های فوتبال ایران با رویکرد دیمتل فازی
Title : Presenting The Model Of Mass Financial Improvement In Iranian Football Clubs With The Fuzzy Dimtel Approach
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان / Strategic Studies on Youth and Sports /
تاریخ چاپ : 30 / 8 / 1402
نویسندگان : سمیرا احمدی ، مسعود نادریان جهرمی ، حبیب هنری ،
2 ) عنوان : مدل‌سازی ورزش برای توسعه و صلح
Title : Modeling Of Sport For Development And Peace
مشخصات نشریه : پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی / پژوهش هاي معاصر در مديريت ورزشي /
تاریخ چاپ : 31 / 7 / 1402
نویسندگان : فریده شریفی فر ، محسن ابوفاضلی ، رضا نیکبخش ، حبیب هنری ،
3 ) عنوان : ارائه مدلی برای ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮان رزﻣی نیروهای ﻣﺴﻠﺢ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
Title : Presenting A Model For Effective Factors On Maintaining And Improving The Combat Power Of Iran's Armed Forces With The Environment Of Physical Readiness
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم و فنون نظامی / علوم و فنون نظامی /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1402
نویسندگان : میثم دهقانی زاد ، حبیب هنری ، علی محمد صفانیا ، رضا نیک بخش ،
4 ) عنوان : شناسایی عوامل موثر در انتقال بازیکنان فوتبال از سطح مبتدی به حرف های در ایرا ن
Title : Identifying Effective Factors In Transition Of Football Players From Amateur To Professional Level In Iran
مشخصات نشریه : مدیریت منابع انسانی در ورزش / Human Resource Manegement in Sport /
تاریخ چاپ : 31 / 5 / 1402
نویسندگان : رحمان جوانمردی ، فرزاد غفوری ، حبیب هنری ، جواد شهلائی باقری ،
5 ) عنوان : شناسائی عوامل مؤثر در انتقال فوتبالیست ها از سطح مبتدی به حرفه ای در ایران
Title : Identification Of Effective Factors In The Transition Of Football Players From Beginner To Professional Level In Iran
مشخصات نشریه : مدیریت منابع انسانی در ورزش / Identification of effective factors in the transition of football players from beginner to professional level in Iran /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1402
نویسندگان : رحمان جوانمردی ، فرزاد غفوری ، حبیب هنری ، جواد شهلائی باقری ،
6 ) عنوان : چارچوب مفهومی راهبردهای پیشرفت و موفقیت مربیان بسکتبال
Title : Conceptual Framework For Strategies Of Progress And Success Of Basketball Coaches
مشخصات نشریه : مجله نوآوری در مدیریت ورزشی / Innovation in Sport /
تاریخ چاپ : 31 / 4 / 1402
نویسندگان : ناهید ادیب پور ، علی محمد صفانیا ، حبیب هنری ، شیوا آزادفدا ،
7 ) عنوان : شناسایی عوامل مؤثر بر ورود ورزشکاران به دنیای سیاست
Title : Identifying The Factors Affecting The Entry Of Athletes Into The World Of Politics
مشخصات نشریه : پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی / Applied Research in Sport Management /
تاریخ چاپ : 7 / 4 / 1402
نویسندگان : مهدی علیاری ، غلامرضا شعبانی بهار ، حبیب هنری ، غلامعلی کارگر ، جواد شهلائی باقری ،
8 ) عنوان : ارتباط مهارت های هفت گانه کوانتومی بر نوآوری آموزشی در اساتید علوم ورزشی با متغیر میانجی تعهد سازمانی
Title : The Relationship Of Seven Quantum Skills On Educational Innovation In Sports Science Professors With The Mediating Variable Of Organizational Commitment
مشخصات نشریه : پژوهش های کارآفرینی و نوآوری / Entrepreneurship and Innovation Research /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1402
نویسندگان : حبیب هنری ، کمند هاشم ، سارا کشکر ،
9 ) عنوان : ارائه مدل ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان
Title : A Model For Evaluating The Performance Of Human Resource Management In Ministry Of Sports And Youth
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان / Strategic Studies on Youth and Sports /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1402
نویسندگان : مهدی مستجاب الدعوه ، حبیب هنری ، علی محمد صفانیا ، ابوالفضل فراهانی ،
10 ) عنوان : تجارب فارغ‌التحصیلان علوم ورزشیِ شاغل در کسب‌وکارهای ورزشی: یک رویکرد پدیدارشناسانه
Title : The Experiences Of Sport Science Graduates In Sport Business: A Phenomenological Approach
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / Journal oF Sport Manegement /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1402
نویسندگان : زینب مندعلی زاد ، حبیب هنری ، احسان شاکری ،
11 ) عنوان : طراحی مدل منتورینگ در بستر رسانه‌های اجتماعی در جهت مدیریت مسیر شغلی دبیران تربیت بدنی آموزش و پرورش
Title : Designing A Mentoring Model In The Context Of Social Media To Manage The Career Path Of Physical Education Teachers
مشخصات نشریه : پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی / پژوهش هاي معاصر در مديريت ورزشي /
تاریخ چاپ : 30 / 3 / 1402
نویسندگان : علی افسای ، حبیب هنری ، غلامرضا شعبانی بهار ، سارا کشکر ،
12 ) عنوان : شناسایی عوامل موثر مدیریت استعداد در ورزش هندبال ایران با رهیافت داده بنیاد
Title : Identifying The Effective Factors Of Talent Management In Handball Of Iran Based On The Grounded Theory Approach
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی ورزش و جوانان / Quarterly Journal of Strategic Defense Studies /
تاریخ چاپ : 8 / 3 / 1402
نویسندگان : محمدرضا رجبی ، غلامرضا شعبانی بهار ، غلامعلی کارگر ، حبیب هنری ،
13 ) عنوان : شناسایی عوامل موثر بر توسعه ورزش قهرمانی هندبال به روش فراترکیب
Title : Identifying The Effective Factors On Development Of Handball Championship Sport By Meta-synthesis Method
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی ورزش و جوانان / Strategic studies of sport and youth /
تاریخ چاپ : 4 / 3 / 1402
نویسندگان : ولی علیزاده ، جواد شهلائی باقری ، حبیب هنری ، غلامرضا شعبانی بهار ،
14 ) عنوان : ارائه مدل توسعه دیپلماسی از طریق ورزش
Title : Proposing Development Model Of Diplomacy Through Sport
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / Journal oF Sport Manegement /
تاریخ چاپ : 31 / 2 / 1402
نویسندگان : فهیمه محمدحسن ، حبیب هنری ، ابوالفضل فراهانی ، علی محمد صفانیا ، محسن باقریان ،
15 ) عنوان : تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر توسعه پایدار در وزارت ورزش و جوانان
Title : The Impact Of Green Human Resource Management On Sustainable Development In The Ministry Of Sports And Youth
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان / Strategic Studies Quarterly /
تاریخ چاپ : 30 / 2 / 1402
نویسندگان : پریسا ساریخانی ، حبیب هنری ، جواد شهلائی باقری ،
16 ) عنوان : توسعه پارادایم دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی ایران
Title : Developing Sports Diplomacy Paradigm Of Foreign Policy In Iran
مشخصات نشریه : مطالعات نوین در مدیریت ورزشی / Journal of New Studies in Sport Management /
تاریخ چاپ : 25 / 2 / 1402
نویسندگان : امین الله قنبری ، حبیب هنری ، حسین سلیمی ، فرزاد غفوری ،
17 ) عنوان : مدیریت استعداد در هندبال: شناسایی عوامل بکارگیری، توسعه و نگهداشت استعداد در ورزش هندبال ایران با رهیافت نظریه داده بنیاد.
Title : Talent Management In Handball: Identifying The Factors Of Engaging, Developing And Retaining Talent In Handball Of Iran
مشخصات نشریه : رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی / رويكردهاي نوين در مديريت ورزشي /
تاریخ چاپ : 2 / 2 / 1402
نویسندگان : محمدرضا رجبی ، غلامرضا شعبانی بهار ، غلامعلی کارگر ، حبیب هنری ،
18 ) عنوان : تاثیر آزادی بیان بر اثربخشی مدیریت راهبردی در وزارت ورزش و جوانان
Title : The Impact Of Freedom Of Expression On The Effectiveness Of Strategic Management In The Ministry Of Sports And Youth
مشخصات نشریه : مدیریت و توسعه ورزش / مديريت و توسعه ورزش /
تاریخ چاپ : 2 / 2 / 1402
نویسندگان : صفورا نیک نهاد ، غلامرضا شعبانی بهار ، حبیب هنری ، جواد شهلائی باقری ،
19 ) عنوان : کاوش عوامل زمینه‌ای و مداخله‌گر توسعه کارآفرینی نظام آموزشی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی کشور
Title : Exploring The Contextual Factors And Intervening In The Development Of Entrepreneurship In The Educational System Of Physical Education And Sports Sciences Of The Country
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان / Strategic Studies on Youth and Sports /
تاریخ چاپ : 28 / 12 / 1401
نویسندگان : مهدی محمودی یکتا ، غلامرضا شعبانی بهار ، حبیب هنری ، جواد شهلائی باقری ، فرزاد غفوری ،
20 ) عنوان : تعیین تاثیرآموزش و کارگروهی با نقش میانجی‌گر تعهد سازمانی بر توانمند سازی جهت پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی منتخب (معادلات ساختاری)
Title : Determining The Impact Of Training And Workgroups With The Mediating Role Of Organizational Commitment On Empowerment To Predict The Job Performance Of Selected Sports Federation Staff (structural Equations)
مشخصات نشریه : پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی / Applied Research in Sport Management /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1401
نویسندگان : مرتضی مطهری ، حبیب هنری ، ندا حشمت ، فرشته بویونی ،
21 ) عنوان : تصویرپردازی آینده علوم ورزشی از منظر جوانان تحصیل کرده کشور
Title : Imaging The Future Of Sports Science From The Perspective Of The Educated Youth
مشخصات نشریه : آینده پژوهی ایران / Journal of Iran Futures Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1401
نویسندگان : محمد حسین قربانی ، سارا کشکر ، حبیب هنری ، غلامرضا شعبانی بهار ،
22 ) عنوان : طراحی الگوی برنامه ریزی ورزشی جامعه در کلانشهرهای ایران با استفاده از نظریه زمینه ای
Title : Designing A Community Sports Planning Model In Iranian Metropolises Using Grounded Theory
مشخصات نشریه : مطالعات نوین در مدیریت ورزش / Journal of New Studies in Sport Management /
تاریخ چاپ : 10 / 9 / 1401
نویسندگان : فرزاد غفوری ، بهناز خیراندیش ، حبیب هنری ، غلامعلی کارگر ،
23 ) عنوان : تدوین چارچوب عدم تمایل به بازنشستگی مدیران ورزشی
Title : The Framework Of Unwillingness To Retirement In Sports Managers
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / Sport Management Journal /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1401
نویسندگان : فاطمه اصغری ، علی محمد صفانیا ، حبیب هنری ، محسن باقریان ،
24 ) عنوان : شناسايي عوامل موثر در توسعه علمي كاربردي دانشكدههاي تربيتبدني و علوم ورزشي با رويكرد فراتركيب
Title : Identifying Affecting Factors Development Of Applied Science Faculty Of Physical Education And Sports By Meta Syntheses Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی / Applied Research in Sport Management" /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1401
نویسندگان : محمد حسین قربانی ، سارا کشکر ، حبیب هنری ، غلامرضا شعبانی بهار ،
25 ) عنوان : تدوین الگوی توسعه روابط بین الملل از طریق ورزش
Title : Developing A Model For The Development Of International Relations Through Sports
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی ورزش و جوانان / Strategic studies of sports and youth /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1401
نویسندگان : فهیمه محمد حسن ، حبیب هنری ، ابوالفضل فراهانی ، علی محمد صفانیا ، محسن باقریان فرح آبادی ،
26 ) عنوان : طراحی مدل توسعه ورزش تفریحی برمبنای فرهنگ قومی با رویکرد نظریه مبنایی
Title : Designing A Model Of Recreational Sport Development Based On Ethnic Culture Grounded Theory Approach
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / Sport Management Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1401
نویسندگان : فرحناز قاسمیان ، فرزاد غفوری ، حبیب هنری ، محمد سعید ذکائی ،
27 ) عنوان : مطالعه تطبیقی رویکردهای انتخاب و بکارگیری معلّم تربیت بدنی و ورزش در ایران با کشورهای آمریکا، انگلستان، ژاپن و مالزی
Title : A Comparative Study Of The Approaches To Selecting And Recruitment Of Physical Education And Sports Teachers In Iran With Those In The Usa, England, Japan And Malaysia1
مشخصات نشریه : پژوهش در ورزش تربیتی / Research on Educational Sport /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1401
نویسندگان : علی اصغر مهرپور ، حبیب هنری ، غلامعلی کارگر ،
28 ) عنوان : نقش کنترل و پایش ریسک در موفقیت مدیریت پروژه‌های ورزشی با میانجی‌گری مدیریت زمان
Title : The Impact Of Risk Control And Monitoring On The Success Of Sport Project Management With Time Management Mediation
مشخصات نشریه : پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی / Contemporary Studies on Sport Management /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1401
نویسندگان : حبیب هنری ، محمدحسین قربانی ، محبوبه مهراجی ،
29 ) عنوان : شناسایی و رتبه بندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی
Title : Identify And Rank The Criteria Of Civil Liability In Sports Law
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان / Strategic Studies on Youth and Sports /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1401
نویسندگان : هادی کاظمی ، جواد شهلائی باقری ، سعید صادقی بروجردی ، حبیب هنری ،
30 ) عنوان : تدوین الگوی عوامل مؤثر بر گسترش وقف و ورود خیّران به ورزش با رویکرد توسعۀ عدالت ورزشی و ارتقای سلامت جامعه
Title : Developing A Model Of The Factors Affecting The Expansion Of Endowments And The Entry Of Donors Into Sports Based On Developing Justice In Sports And Promoting Community Health
مشخصات نشریه : پژوهش در دین و سلامت / Pizhūhish dar dīn va salāmat /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1401
نویسندگان : سارا امیری ، علی اصغر درودیان ، حبیب هنری ، علی محمد صفانیا ،
31 ) عنوان : رابطه ویژگیهاي نوآوري بر ارزش ادراك شده مشتریان در باشگاه هاي کوچک ورزشی شهر تهران
Title : The Relationship Between Innovation Characteristics And Perceived Value Of Customers At Small Sports Clubs In Tehran
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی / Journal of Sport Management and Motor Behavior /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1401
نویسندگان : مجتبی چولکی ، حبیب هنری ، کیوان ملانوروزی ، علی خزائی ،
32 ) عنوان : مطالعه تطبیقی رویکردهای انتخاب و بکارگیری معلّم تربیت بدنی و ورزش در ایران با کشورهای آمریکا، انگلستان، ژاپن و مالزی
Title : A Comparative Study Of The Selection And Employment Of Physical Education And Sports Teachers In Iran With The Countries Of America, England, Japan And Malaysia
مشخصات نشریه : پژوهش در ورزش تربیتی / Research on Educational Sport /
تاریخ چاپ : 6 / 6 / 1401
نویسندگان : علی اصغر مهر پور ، حبیب هنری ، غلامعلی کارگر ،
33 ) عنوان : شناسایی و رتبه بندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی
Title : Identify And Rank The Criteria Of Civil Liability In Sports Law
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی ورزش و جوانان / Strategic studies of sport and youth /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1401
نویسندگان : جواد شهلائی باقری ، سعید صادقی بروجردی ، حبیب هنری ، هادی کاظمی ،
34 ) عنوان : اولویت بندی پیامدهای توسعه ورزش دفاع شخصی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
Title : Prioritizing The Consequences Of Developing The Sport Of Self-defense In The Police Force Of The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : دانش‌ انتظامی‌ / Journal of Research Police Science /
تاریخ چاپ : 31 / 5 / 1401
نویسندگان : بهنام مدبری ، حبیب هنری ، علی محمد صفانیا ،
35 ) عنوان : واکاوی عوامل سازمانی و محیطی پدیده سقف شیشه ای در مدیریت ورزش بانوان ایران
Title : Analysis Of Organizational And Environmental Factors Of The Glass Roof Phenomenon In Iranian Women's Sports Management
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی / Strategic Studies Quarterly /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1401
نویسندگان : عاطفه حبیبی راد ، حبیب هنری ، غلامرضا شعبانی بهار ، سارا کشکر ،
36 ) عنوان : پیامدهای اقتصادی و ورزشی توسعه دیپلماسی ورزشی جمهوری اسلامی ایران
Title : Economic And Sports Effects Of The Development Of Sports Diplomacy In The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : مطالعات بازاریابی ورزشی / sport marketing studies /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : صادق فتاحی میلاسی ، حبیب هنری ، سارا کشکر ،
37 ) عنوان : چالشهاي رشدکسب وکارهاي نوپاي ورزشی در ایران
Title : Growth Challenges Sport Start-up Businesses In Iran
مشخصات نشریه : پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی / Applied Research in Sport Management" /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : سحر پیرجمادی ، حبیب هنری ، غلامعلی کارگر ، غلامرضا شعبانی بهار ،
38 ) عنوان : شناسایی عوامل موثر (علّی، مداخله‌گر و زمینه‌ای) بر توسعه ورزش هندبال ایران با رهیافت داده بنیاد
Title : Identifying The Effective Factors (casual, Intervening, Contextual) On Development Of Handball Sport Of Iran Based On The Grounded Theory Approach
مشخصات نشریه : فصل نامه علوم ورزشی / Journal of Sports Sciences /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : ولی علیزاده ، جواد شهلائی باقری ، حبیب هنری ، غلامرضا شعبانی بهار ،
39 ) عنوان : ارائه مدلی برای مدیریت بازنشستگی ورزشی
Title : Developing A Model For Sport Retirement Management
مشخصات نشریه : مدیریت منابع انسانی در ورزش / Human Resource Manegement in Sport /
تاریخ چاپ : 14 / 3 / 1401
نویسندگان : جواد شهلائی باقری ، حبیب هنری ، غلامرضا شعبانی بهار ، محمود هاشمی افوسی ،
40 ) عنوان : ارائه چارچوبی از مولفه های موثر در ورزش قهرمانی ایران با رویکرد داده کاوی
Title : Providing A Framework Of Effective Components In Iranian Championship Sports With A Data Mining Approach
مشخصات نشریه : مطالعات نوین در مدیریت ورزش / Journal of New Studies in Sport Management /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1401
نویسندگان : لاله کردوانی ، علی محمد صفانیا ، مسعود نادریان جهرمی ، ابوالفضل فراهانی ، حبیب هنری ،
41 ) عنوان : چالشهاي رشدکسب وکارهاي نوپاي ورزشی در ایران
Title : Challenges Of Growing New Sports Businesses In Iran
مشخصات نشریه : پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی / Applied Research in Sport Management" /
تاریخ چاپ : 10 / 2 / 1401
نویسندگان : سحر پیرجمادی ، حبیب هنری ، غلامعلی کارگر ، غلامرضا شعبانی بهار ،
42 ) عنوان : شناسایی جذابیت های ورزش زورخانه ای در جذب گردشگران خارجی از دیدگاه راهنمایان گردشگری
Title : Identifying Zoorkhaneh Sport Attractions For Foreign Tourists The Point Of View Of Tour Guides
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان / Strategic Studies on Youth and Sports /
تاریخ چاپ : 4 / 2 / 1401
نویسندگان : سجاد قاسم پور ، جواد شهلائی باقری ، حبیب هنری ،
43 ) عنوان : فراتحلیل شاخصهاي مؤثر بر عملکرد نظام آموزش عالی علوم ورزشی در ایران
Title : Meta-analysis Of The Parameters Affecting The Performance Of The Higher Education System In Sports Sciences In Iran
مشخصات نشریه : رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی / New Trends in Sport Management /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1401
نویسندگان : محمد حسین قربانی ، سارا کشکر ، حبیب هنری ،
44 ) عنوان : رويکرد مديران ارشد ورزشی در اجرای نظام برنامه ريزی و مديريت جانشین پروری
Title : The Approach Of Senior Sports Managers In The Implementation Of The Planning And Management System Succession
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / Journal oF Sport Manegement /
تاریخ چاپ : 14 / 1 / 1401
نویسندگان : فریده ایزدی شهنانی ، جواد شهلائی باقری ، حبیب هنری ،
45 ) عنوان : تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی بر جذب خیرین با نقش میانجی خلاقیت مدیران ورزشی
Title : Effect Of Psychological Empowerment On Attracting Donors With Mediating Role Of Sports Managers' Creativity
مشخصات نشریه : مدیریت منابع انسانی در ورزش / Human Resource Management in Sport Journal /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1400
نویسندگان : مریم عرب زاده ، علی زارعی ، عباس خدایاری ، محمد پورکیانی ، حبیب هنری ،
46 ) عنوان : شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه کارآفرینی نظام آموزشی علوم ورزشی کشور نویسندگان
Title : Identifying The Effective Factors Of The Development Of Entrepreneurship In The Educational System Of Sports Sciences Of The Country
مشخصات نشریه : مدیریت و توسعه ورزش / Sport manegement and development /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1400
نویسندگان : مهدی محمودی یکتا ، غلامرضا شعبانی بهار ، حبیب هنری ، جواد شهلائی باقری ، فرزاد غفوری ،
47 ) عنوان : تدوین الگوی بازاریابی با استفاده از واقعیت مجازی در صنعت ورزش کشور
Title : Develop A Marketing Model Using Virtual Reality In The Country's Sports Industry
مشخصات نشریه : پژوهش های حامی گری، مدیریت و بازاریابی ورزشی ( نام جدید: مطالعات بازاریابی ورزشی) / sport marketing studies /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1400
نویسندگان : ملیحه فقیر گنجی ، سارا کشکر ، حبیب هنری ، جواد شهلائی باقری ،
48 ) عنوان : کاوش عوامل مؤثر در توسعه شطرنج ایران با رویکرد بین‌المللی
Title : Exploring The Effective Factors In The Development Of Iranian Chess With An International Approach
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی / Strategic Studies Quarterly /
تاریخ چاپ : 13 / 10 / 1400
نویسندگان : احسان قائم مقامی ، حبیب هنری ، غلامعلی کارگر ، جواد شهلائی باقری ،
49 ) عنوان : طراحی و تبیین مدل عوامل سوق دهنده موثر بر مدیریت بازاریابی توسعه گردشگری ورزشی استان آذربایجان شرقی
Title : Designing And Explaining The Model Of Influencing Factors Affecting Marketing Management Of Sport Tourism Development In East Azarbaijan Province
مشخصات نشریه : پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش / Sport Physiology & Management Investigations /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1400
نویسندگان : کامبیز نیکنام ، عبدالحمید احمدی ، حبیب هنری ، مهرداد محرم زاده ،
50 ) عنوان : شناسایی عوامل مؤثر در توسعه علمی کاربردی دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی با رویکرد فراترکیب
Title : Identifying The Effective Factors In The Development Of Applied Science In The Faculties Of Physical Education And Sports Sciences With Meta Synthesis Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی / Applied Research in Sport Management" /
تاریخ چاپ : 12 / 7 / 1400
نویسندگان : محمدحسین قربانی ، سارا کشکر ، حبیب هنری ، غلامرضا شعبانی بهار ،
51 ) عنوان : ارزیابی عوامل تاثیر گذار بر نوآوری سازمانی در وزارت ورزش و جوانان
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی / Strategic Studies Quarterly /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : فریده ایزدی شهنانی ، جواد شهلائی باقری ، حبیب هنری ،
52 ) عنوان : طراحی مدل توسعه ورزش دفاع شخصی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
Title : Designing A Model For The Development Of Self-defense Sports In The Police Force Of The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : مدیریت منابع در نیروی انتظامی / Resource management in law enforcement /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1400
نویسندگان : بهنام مدبری ، حبیب هنری ، علیمحمد صفانیا ،
53 ) عنوان : تحلیل اصول مدیریتی حامیان مالی از تبلیغات تجاری در میادین ورزشی
Title : Analyze The Management Principles Of Sponsors Of Commercials In Sports Fields
مشخصات نشریه : پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی / Contemporary Studies on Sport Management /
تاریخ چاپ : 31 / 4 / 1400
نویسندگان : حبیب هنری ،
54 ) عنوان : تدوین مدلی برای انتخاب مربیان تیم های ملی بسکتبال
Title : Developing A Model For Choosing Coaches Of Basketball National Teams
مشخصات نشریه : مطالعات نوین در مدیریت ورزش / Journal of New Studies in Sport Management /
تاریخ چاپ : 10 / 4 / 1400
نویسندگان : ناهید ادیب پور ، مهسا حسینی ، حبیب هنری ،
55 ) عنوان : أثیر کارکردهای رسانۀ تصويری در توسعۀ سواد حرکتی دانشآموزان دورة متوسطه
Title : The Effect Of Visual Media Functions On The Development Of Motor Literacy Of High School Students
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / Journal oF Sport Manegement /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1400
نویسندگان : حبیب هنری ،
56 ) عنوان : طراحی الگوی حمایت مالی ورزش همگانی کشور با استفاده از نظ ریة داده بنیاد
Title : Designing The Sponsorship Pattern For National Public Sport Using Grounded Theory1
مشخصات نشریه : پژوهش در ورزش تربیتی / Research on Educational Sport /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1400
نویسندگان : سمیه رهبری ، عباس خدایاری ، حبیب هنری ، علیمحمد امیرتاش ،
57 ) عنوان : طراحی مدل توسعه ورزش تفریحی برمبنای فرهنگ قومی با رویکرد نظریه مبنایی
Title : Designing A Model Of Recreational Sport Development Based On Ethnic Culture Grounded Theory Approach
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / Sport Management Studies /
تاریخ چاپ : 22 / 3 / 1400
نویسندگان : فرحناز قاسمیان ، فرزاد غفوری ، حبیب هنری ، محمد سعید ذکائی ،
58 ) عنوان : تحلیل محتواي مطبوعات ورزشی با رویکردي بر ورزش همگانی
Title : Content Analysis Of Sport Newspapers With An Approach To Sport For All
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / Journal oF Sport Manegement /
تاریخ چاپ : 6 / 3 / 1400
نویسندگان : ابوالفضل فراهانی ، سمیه قلی زاده ، مرجان فراهانی ، حبیب هنری ،
59 ) عنوان : توسعه پایدار ورزش؛ مفاهیم، موانع و راهکارها
Title : Sport Sustainable Development; Concepts, Barriers, And Proposals
مشخصات نشریه : مدیریت و توسعه ورزش / Sport manegement and development /
تاریخ چاپ : 31 / 2 / 1400
نویسندگان : زینب مندعلی زاد ، محمد احسانی ، هاشم کوزه چیان ، حبیب هنری ،
60 ) عنوان : تدوین راهکارها و پیامدهای موثر بر حمایت مالی از ورزش همگانی ایران
Title : Formulation Of Strategies And Consequences Affecting The Financial Support Of Public Sports In Iran
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی ورزش و جوانان / Strategic Studies Quarterly /
تاریخ چاپ : 8 / 2 / 1400
نویسندگان : سميه رهبري ، عباس خداياري ، حبیب هنری ، علي محمد اميرتاش ،
61 ) عنوان : الگوی محیطی موثر بر آینده نگاری راهبردی ورزش ایران و تعیین عدم قطعیت های کلیدی
Title : Explainingthe Effective Environmental Scaninig Pattern Of Iran's Sports Strategic Foresigh And Drawing Critical Uncertainties
مشخصات نشریه : فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران / Iranian Academy of Management science Quarterly /
تاریخ چاپ : 31 / 1 / 1400
نویسندگان : رضا فرخ شاهی نیا ، جواد شهلائی باقری ، حبیب هنری ، غلامعلی کارگر ، مسلم شیروانی ناغانی ،
62 ) عنوان : رابطه بین هوش فرهنگی (CQ)، هوش معنوی (SQ) و مهارت های ارتباط بین فردی: مورد راهنمای تورهای فرهنگی
Title : The Relationship Between Cultural Intelligence (cq), Spiritual Intelligence (sq), And Interpersonal Communication Skills: The Case Of Cultural Tour Guides
مشخصات نشریه : / Tourism, Culture and Communication /
تاریخ چاپ : 29 / 1 / 1400
نویسندگان : زهرا بوستان ، علی اکبر مجیدی ، حبیب هنری ، مهدی کروبی ، عادل نیکجو ،
63 ) عنوان : طراحی مدل انگیزة مشارکت ورزشی در بهره‌وری کارکنان با نقش میانجی دگرگون‌سازی شغلی
Title : Developing A Model For Sport Participation Motivations On Productivity Of Employees With The Mediating Role Of Job Crafting
مشخصات نشریه : رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی / New Trends in Sport Management /
تاریخ چاپ : 14 / 1 / 1400
نویسندگان : محبوبه چمن پیرا ، عباس خدایاری ، حبیب هنری ، علیمحمد امیرتاش ، فریده اشرف گنجویی ،
64 ) عنوان : الگوی توسعة ورزش تفریحی زنان در ایران
Title : The Pattern Of Women's Recreational Sports In Iran1
مشخصات نشریه : پژوهش در ورزش تربیتی / Research on Educational Sport /
تاریخ چاپ : 14 / 1 / 1400
نویسندگان : الهه سعادتی فر ، محمد جوادی پور ، حبیب هنری ، مرجان صفاری ، حسین زارعیان ،
65 ) عنوان : شناسایی وتدوین الگوی محیطی مؤثر بر آینده‌نگاری راهبردی ورزش ایران بر اساس مدل STEEPELD و تعیین پیشران‌های کلیدی
Title : Identifying And Developing The Environmental Model Affecting The Strategic Foresight Of Iranian Sports Based On The Steepeld And Determining Key Drivers
مشخصات نشریه : دو فصلنامه علمی آینده پژوهی ایران / Iran Futures Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : رضا فرخ شاهی ، جواد شهلائی باقری ، مسلم شیروانی ناغانی ، حبیب هنری ، غلامعلی کارگر ،
66 ) عنوان : شناسایی و اولویت بندی شاخص‌های فعال کردن بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی ورزش کشور
Title : Identification And Prioritization Of Indicators Of Activation Of The Private Sector In Resistance Economics In The National Sport
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان / Strategic Studies on Youth and Sports /
تاریخ چاپ : 25 / 12 / 1399
نویسندگان : فهیمه مومنی فر ، حبیب هنری ، امین راجی ،
67 ) عنوان : طراحی مدل جامع جذب خیرین در ورزش با رویکرد نظریه داده بنیاد
Title : Designing A Comprehensive Model For Attracting Donors In Sports With A Data Theory Approach
مشخصات نشریه : جامعه پژوهی فرهنگی / Sociological Cultural Studies /
تاریخ چاپ : 10 / 11 / 1399
نویسندگان : حبیب هنری ،
68 ) عنوان :
Title : The Effect Of Social Capital Dimensions On The Knowledge-sharing Intention Of Physical Education Teachers
مشخصات نشریه : / Sport Mont /
تاریخ چاپ : 9 / 11 / 1399
نویسندگان : جواد شهلائی باقری ، Akbar Jaberi ، Farzaneh Mazloomi So ، حبیب هنری ،
69 ) عنوان : شناسایی راهبردها و پیامدهای توسعه هندبال جمهوری اسلامی ایران با رهیافت داده بنیاد
Title : Determine Strategies And Consequences Of Handball Development Of Iran Based On The Grounded Theory Approach The Foundation
مشخصات نشریه : مدیریت و توسعه ورزش / Sport manegement and development /
تاریخ چاپ : 5 / 11 / 1399
نویسندگان : ولی علیزاده ، جواد شهلائی باقری ، حبیب هنری ، غلامرضا شعبانی بهار ،
70 ) عنوان : تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر قصد تسهیم دانش معلمان تربیت بدنی
Title : The Effect Of Social Capital Dimensions On The Knowledge-sharing Intention Of Physical Education Teachers
مشخصات نشریه : / Sport Mont /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1399
نویسندگان : جواد شهلائی باقری ، akbar jaberi ، farzaneh mazloomi soveini ، حبیب هنری ،
71 ) عنوان : طراحی مدل شرکت های ورزشی دانش بنیان پایدار در ایران
Title : Designing A Model Of Sustainable Knowledge-based Sports Companies In Iran
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / Sport Management Studies /
تاریخ چاپ : 22 / 9 / 1399
نویسندگان : سحر پیرجمالی ، حبیب هنری ، غلامعلی کارگر ، غلامرضا شعبانی بهار ،
72 ) عنوان : مطالعه تطبیقی رویکردهای انتخاب و بکارگیری معلم تربیت بدنی و ورزش در ایران با کشورهای آمریکا، انگلستان، ژاپن و مالزی
Title : Comparative Study Of Physical Education And Sports Teacher Selection And Employment Approaches In Iran With The United States, United Kingdom, Japan And Malaysia
مشخصات نشریه : رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی / New approaches in sports management /
تاریخ چاپ : 22 / 9 / 1399
نویسندگان : علی اصغر مهرپور ، حبیب هنری ، غلامعلی کارگر ،
73 ) عنوان : تدوین مدل کمّی عوامل مؤثر در توسعه قهرمانی شطرنج ایران
Title : Development Of A Quantitative Model Of Effective Factors In The Development Of Iranian Chess Championship
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / Sport Management Studies /
تاریخ چاپ : 10 / 9 / 1399
نویسندگان : حبیب هنری ، احسان قائم مقامی ، جواد شهلائی باقری ، غلامعلی کارگر ،
74 ) عنوان : آماده سازی معلم تربیت بدنی : مطالعۀ تطبیقیِ آمریکا، انگلیس، ژاپن، مالزی و ایران.
Title : Physical Education Teacher Preparation: A Comparative Study Of The United States, Britain, Japan, Malaysia, And Iran.
مشخصات نشریه : رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی / New approaches in sports management /
تاریخ چاپ : 3 / 9 / 1399
نویسندگان : علی اصغر مهرپور ، حبیب هنری ، غلامعلی کارگر ،
75 ) عنوان : سنجش سیستم مدیریت کیفیت سازمان ورزش شهرداری تهران براساس مدل ISO 9000
Title : An Assessment Of Quality Management System Of Tehran Municipality Sport Organization Based On Iso 9000 Model
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / Journal oF Sport Manegement /
تاریخ چاپ : 12 / 8 / 1399
نویسندگان : علی خزائی ، حبیب هنری ، احمد محمودی ، سمیه جعفرپور ،
76 ) عنوان : شناسایی ابعاد مؤثر در توسعۀ ملی شطرنج ایران
Title : Identifying Effective Dimensions In The National Development Of Iranian Chess
مشخصات نشریه : رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی / رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی /
تاریخ چاپ : 22 / 7 / 1399
نویسندگان : حبیب هنری ، احسان قائم مقامی ، غلامعلی کارگر ، جواد شهلائی باقری ،
77 ) عنوان : معیارهای حقوقی، زمینه ای و حاکمیتی سیاست گذاری در تبلیغات صحه گذاری چهره های ورزشی ایران.
Title : Legal, Contextual And Governance Criteria Of Policy-making In The Validation Advertisements Of Iranian Sports Figures.
مشخصات نشریه : پژوهش در ورزش تربیتی / Research on Educational Sport /
تاریخ چاپ : 13 / 7 / 1399
نویسندگان : بهنام نقی پور گیوی ، غلامعلی کارگر ، سارا کشکر ، حبیب هنری ،
78 ) عنوان : نقش انگیزه مشارکت ورزشی با میانجیگری آوای سازمانی در بهره وری کارکنان دانشگاههای دولتی شهر تهران
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش / /
تاریخ چاپ : 06 / 05 / 1399
نویسندگان : محبوبه چمن پیرا ، حبیب هنری ، عباس خدایاری ، علی محمد امیر تاش ، فریده اشرف گنجویی ،
79 ) عنوان : طراحی مدل بومی انتخاب رؤسای فدراسیون های ورزشی ایران: رویکرد داده بنیاد
مشخصات نشریه : رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 06 / 05 / 1399
نویسندگان : ارسلان چولکی ، شهاب بهرامی ، حبیب هنری ، رضا شجیع ،
80 ) عنوان : تدوین مدل عدم تمایل به بازنشستگی ورزشی قهرمانان ورزش ملّی
Title : Formulating The Model Of National Champions' Reluctance To Sport Retirement
مشخصات نشریه : مدیریت و توسعه ورزش / /
تاریخ چاپ : 8 / 4 / 1399
نویسندگان : صفانیا ، حبیب هنری ،
81 ) عنوان : تدوین مدل عدم تمایل به بازنشستگی ورزشی قهرمانان ورزش ملّی
Title : Formulating The Model Of National Champions' Reluctance To Sport Retirement
مشخصات نشریه : مدیریت و توسعه ورزش / Sport manegement and development /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : فاطمه اصغری ، علی محمد صفانیا ، حبیب هنری ، محسن باقریان ، حسین پورسلطانی ،
82 ) عنوان : شناسایی ابعاد مؤثر در توسعۀ ملی شطرنج ایران
Title : Identifying The Effective Dimensions Of National Chess Development In Iran
مشخصات نشریه : رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 29 / 3 / 1399
نویسندگان : حبیب هنری ، احسان قائم مقامی ، غلامعلی کارگر ، جواد شهلائی باقری ،
83 ) عنوان : تحلیلی از نقش پذیرش اجتماعی استفاده از دوچرخه دانشجویان دانشگاه در توسعه پایدار شهری در زمان شیوع بیماری های همه گیر
Title : An Analysis Of The Role Of The Social Acceptance Of University Students' Bicycle Use In Sustainable Urban Development When Epidemics Spread
مشخصات نشریه : / Sport Mont /
تاریخ چاپ : 21 / 3 / 1399
نویسندگان : Vahid Saatchian ، Amin Azimkhani ، حبیب هنری ، Mutlu Türkmen ،
84 ) عنوان : بررسی اثر هواداری ورزشی و نگرش کلی به تبلیغات بر باورپذیری تبلیغات از طریق ورزش
Title : Investigating The Effect Of Sports Advocacy And General Attitude Towards Advertising On The Credibility Of Advertising Through Sports
مشخصات نشریه : مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی / /
تاریخ چاپ : 14 / 3 / 1399
نویسندگان : یوسفی ، حبیب هنری ، قبادی ، ناصری ،
85 ) عنوان : شناسایی عوامل مؤثر بر مهاجرت ورزشی ورزشکاران نخبه ایران
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش / /
تاریخ چاپ : 16 / 02 / 1399
نویسندگان : زهرا حسینی ، حبیب هنری ، فرزاد غفوری ،
86 ) عنوان : کاوش موانع اجرایی اقتصاد مقاومتی در توسعه ورزش کشور
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / Journal oF Sport Manegement /
تاریخ چاپ : 10 / 2 / 1399
نویسندگان : حبیب هنری ، علی خزائی ،
87 ) عنوان : کاوش موانع اجرایی اقتصاد مقاومتی در توسعه ورزش کشور
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 09 / 02 / 1399
نویسندگان : حبیب هنری ، علی خزائی ،
88 ) عنوان : شناسایی ابعاد مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور.
Title : Identification Dimension Of Social Responsibility Of Celebrities Athletes
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / sport managment studies /
تاریخ چاپ : 2 / 2 / 1399
نویسندگان : سلمان علوی ، فرزاد غفوری ، حبیب هنری ،
89 ) عنوان : الگوى راهبردى توسعه ورزش در نیروى انتظامى
Title : Abc
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت انتظامی / Police Management Studies Quarterly /
تاریخ چاپ : 25 / 1 / 1399
نویسندگان : جعفر علی قادری ، فرزاد غفوری ، حبیب هنری ، یوسف محمدی مقدم ،
90 ) عنوان : شناسایی ابعاد مؤثر در توسعۀ ملی شطرنج ایران
Title : Identifying The Effective Dimensions Of National Chess Development In Iran
مشخصات نشریه : رویکردهایی نوین در مدیریت ورزشی / New Trends in Sport management /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : حبیب هنری ، احسان قائم مقامی ، غلامعلی کارگر ، جواد شهلائی باقری ،
91 ) عنوان : تدوین برنامه راهبردی فدراسیون ورزش های ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی ورزش و جوانان / /
تاریخ چاپ : 21 / 11 / 1398
نویسندگان : مسعود فراهانی طجر ، فروغ فتاحی مسرور ، حبیب هنری ،
92 ) عنوان : بررسی عوامل مؤثر بر توسعة تعهد اخلاقی به نسل آینده در ورزشکاران حرفهای
مشخصات نشریه : مطالعات روانشناسی ورزشی / /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1398
نویسندگان : حبیب هنری ، مهدی عمادی ، جواد شهلائی باقری ، غلامعلی کارگر ،
93 ) عنوان : شناسایی عوامل تأثیرگذار در توسعه ورزش ناجا
Title : Abc
مشخصات نشریه : مدیریت منابع در نیروی انتظامی / /
تاریخ چاپ : 14 / 11 / 1398
نویسندگان : جعفر علی قادری ، فرزاد غفوری ، حبیب هنری ،
94 ) عنوان : طراحی و تبیین الگوی مدیریت توسعه گردشگری ورزشی در آذربایجان شرقی
مشخصات نشریه : گردشگری و توسعه / /
تاریخ چاپ : 14 / 11 / 1398
نویسندگان : کامبیز نیکنام ، عبدالحمید احمدی ، حبیب هنری ، مهرداد محرم زاده ،
95 ) عنوان : بررسی نقش فرهنگ قومی در توسعه ورزش
Title : Investigating The Role Of Ethnic Culture In The Development Of Sport For All
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه / Socio-cultural studies of the field /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1398
نویسندگان : فرحناز قاسمیان ، فرزاد غفوری ، حبیب هنری ، محمد سعید ذکائی ،
96 ) عنوان : ساخت و اعتبار یابی مقیاس انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1398
نویسندگان : محبوبه چمن پیرا ، عباس خدایاری ، حبیب هنری ، علی محمد امیر تاش ، فریده اشرف گنجویی ،
97 ) عنوان : شناسایی ابعاد مؤثر در توسعۀ ملی شطرنج ایران
Title : Identifying The Effective Dimensions Of National Chess Development In Iran
مشخصات نشریه : رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی / New approaches in sports management /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1398
نویسندگان : جواد شهلائی باقری ، حبیب هنری ، غلامعلی کارگر ، احسان قائم مقامی ،
98 ) عنوان : سنجش تفکر راهبردی و ابعاد پنجگانه آن در مدیران فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران براساس مدل لیدکا
Title : Measuring Strategic Thinking Among Managers In Sports Federations Of The Islamic Republic Of Iran According To Lidtka Model
مشخصات نشریه : پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش / Sport Physiology & Management Investigations /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : جواد شهلائی باقری ، حبیب هنری ، فرزانه مظلومی ،
99 ) عنوان :
Title : Strategic Perspective Codification Of Iran Martial Arts Federation
مشخصات نشریه : Annals of Applied Sport Science / Annals of Applied Sport Science /
تاریخ چاپ : 27 / 09 / 1398
نویسندگان : Shahin Soltanpour ، Seyed Mohammad Hossein Razavi ، eyed Nasrollah Sajjadi ، حبیب هنری ،
100 ) عنوان : تحلیل مسائل و مشکلات ورزشکاران کشتی چوخه
مشخصات نشریه : مدیریت و توسعه ورزش / /
تاریخ چاپ : 27 / 09 / 1398
نویسندگان : قاسم مهرابی ، حبیب هنری ، محمد ابراهیم رزاقی ،
101 ) عنوان : تاثیر آموزش از طریق گیمیفیکیشن بر تفکر استراتژیک مدیران ورزشی کشور
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1398
نویسندگان : حبیب هنری ، فرزاد غفوری ، پگاه سرکوهی ،
102 ) عنوان : معیارهای حقوقی زمینه ای و حاکمیتی سیاستگذاری تبلیغات صحه گذاری چهره های ورزشی ایران
Title : Legal, Contextual And Governance Indicators In Making Policy For Sports Celebrity Endorsement Advertisement In Iran
مشخصات نشریه : پژوهش در ورزش تربیتی / پژوهش در ورزش تربیتی /
تاریخ چاپ : 21 / 8 / 1398
نویسندگان : بهنام نقی پور گیوی ، غلامعلی کارگر ، سارا کشکر ، حبیب هنری ،
103 ) عنوان : معیارهای حقوقی زمینه ای و حاکمیتی سیاستگذاری تبلیغات صحه گذاری چهره های ورزشی ایران
Title : Legal, Contextual And Governance Indicators In Policy Making For Sports Celebrity Endorsement Advertisement In Iran
مشخصات نشریه : پژوهش در ورزش تربیتی / Research in educational sports /
تاریخ چاپ : 21 / 8 / 1398
نویسندگان : نقی پور گیوی ، غلامعلی کارگر ، سارا کشکر ، حبیب هنری ،
104 ) عنوان : شناسایی ابعاد مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 08 / 08 / 1398
نویسندگان : سلمان علوی ، فرزاد غفوری ، حبیب هنری ،
105 ) عنوان : طراحی مدل تصمیمات رفتاری تماشاگران فوتبال و کیفیت خدمات با تأکید بر کیفیت زیباشناختی
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 15 / 07 / 1398
نویسندگان : کریم زهره وندیان ، اسفندیار خسروی زاده ، حبیب هنری ، احمد محمودی ،
106 ) عنوان : نقش مدیریت استعدادیابی در ورزش‌های رزمی
Title : The Role Of Talent Identification Management In Martial Arts
مشخصات نشریه : رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : محمد نوحی ، جواد شهلائی باقری ، حبیب هنری ، فرزاد غفوری ،
107 ) عنوان : تعیین درجه اهمیت استراتژی‏های بازاریابی باشگاه‏های لیگ برتر فوتبال با روش AHP
مشخصات نشریه : پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 12 / 06 / 1398
نویسندگان : علی ایزدی ، غلامرضا شعبانی بهار ، محمود گودرزی ، حبیب هنری ،
108 ) عنوان : ارائه مدل رفتار تعاملی اعضای جوامع برند مبتنی بر رسانه های اجتماعی (مطالعه موردی: هواداران باشگاه های حرفه ای فوتبال)
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 04 / 06 / 1398
نویسندگان : طاهره سیفی سلمی ، نوشین بنار ، حبیب هنری ،
109 ) عنوان : تبیین الگوی کمّی عوامل بروز فساد در صنعت فوتبال ایران
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش / /
تاریخ چاپ : 12 / 05 / 1398
نویسندگان : حبیب هنری ، احمد محمودی ،
110 ) عنوان : شناسایی استراتژی های ارزش آفرینی در جوامع برند باشگاه های ورزشی بر اساس استفاده از رسانه های اجتماعی
Title : Identifying Value Creation Strategies In The Brand Communities Of Sport Clubs Based On The Use Of Social Media
مشخصات نشریه : / Annals of Applied Sport Science /
تاریخ چاپ : 19 / 4 / 1398
نویسندگان : Tahereh Seifi Salmi ، Noshin Benar ، حبیب هنری ،
111 ) عنوان : اولویت بندی شاخص های اقتصاد مقاومتی در ورزش و تأثیر آن بر توسعه اقتصاد ورزشی
مشخصات نشریه : اقتصاد مقاومتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1398
نویسندگان : صادق جلالی ، حبیب هنری ، سارا کشکر ،
112 ) عنوان :
Title : Identifying Value Creation Strategies In The Brand Communities Of Sport Clubs Based On The Use Of Social Media
مشخصات نشریه : Annals of Applied Sport Science / Annals of Applied Sport Science /
تاریخ چاپ : 25 / 02 / 1398
نویسندگان : Tahereh Seyfi Salmi ، Nooshin Bonar ، حبیب هنری ،
113 ) عنوان : تأثیر آموزش از طریق گیمیفیکیشن بر تفکر استراتژیک مدیران ورزشی کشور
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 23 / 02 / 1398
نویسندگان : حبیب هنری ، فرزاد غفوری ، پگاه سرکوهی ،
114 ) عنوان : تدوین مدل مدیریت دانش بر اساس آمادگی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان.
مشخصات نشریه : پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 19 / 02 / 1398
نویسندگان : سهیلا مجلسی ارده جانی ، غلامرضا شعبانی بهار ، مجید سلیمانی ، حبیب هنری ،
115 ) عنوان : راهکارهای رسانه‌ای رشد و توسعۀ ورزش همگانی کلانشهر تهران
مشخصات نشریه : پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش / /
تاریخ چاپ : 17 / 02 / 1398
نویسندگان : مهدی مرادی ، سید عبدالحمید احمدی ، حبیب هنری ، سینا کلهر ،
116 ) عنوان : کاوش عوامل مؤثر در توسعه شطرنج ایران با رویکرد بین‌المللی
Title : Effective Factors In The Development Of Chess In Iran: An International Approach
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان / Scientific quarterly of strategic studies of sports and youth /
تاریخ چاپ : 14 / 2 / 1398
نویسندگان : احسان قائم مقامی ، جواد شهلائی باقری ، حبیب هنری ، غلامعلی کارگر ،
117 ) عنوان : اولویت بندی شاخص های اقتصاد مقاومتی در ورزش و تأثیر آن بر توسعه اقتصاد ورزشی
Title : Prioritization Of Resistance Economy Indicators In Sports And Its Impact On The Development Of Sports Economy
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصاد مقاومتی / Resistance Economics Research /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1398
نویسندگان : حبیب هنری ، سارا کشکر ،
118 ) عنوان :
Title : The Context Of Recreational Sports For Women In Iran
مشخصات نشریه : Annals of Applied Sport Science / Annals of Applied Sport Science /
تاریخ چاپ : 05 / 01 / 1398
نویسندگان : Elahe Saadatifard ، Mohammad Javadipour ، حبیب هنری ، Marjan Saffari ، Hossein Zareian ،
119 ) عنوان : طراحی الگوی سلامت ذهنی ورزشکاران شرکت‌کننده در ورزش تربیتی
مشخصات نشریه : پژوهش در ورزش تربیتی / Research on Educational Sport /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : محمد حسن متقس شهری ، فرزاد غفوری ، حبیب هنری ، جواد شهلائی باقری ،
120 ) عنوان : تعیین موقعیت استراتژیک و وضعیت موجود و مطلوب توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز
Title : Determining The Strategic Position And The Current And Favorable Situation Of Empowering The Staff Of The General Directorate Of Sports And Youth Of Alborz Province
مشخصات نشریه : رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی / رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : جواد شهلائی باقری ، حبیب هنری ، معصومه حمزه ،
121 ) عنوان : شناسایی راهبردها و پیامدهای سلامت اداری در صنعت فوتبال ایران
Title : Determine Strategies And Consequences Of Administrative Iintegrity In Football Industry Of Iran
مشخصات نشریه : مدیریت و توسعه ورزش / Sport manegement and development /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : احمد محمودی ، حبیب هنری ، جلیل یونسی بروجنی ، جواد شهلائی باقری ،
122 ) عنوان : تدوین الگوی ساختاری تأثیر کیفیت اطلاعرسانی بر انگیزة دانشجویان در مشارکت به فعالیتهای ورزشی: نقش میانجی محدودیتها
مشخصات نشریه : رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1397
نویسندگان : حبیب هنری ، علی خزایی ، احمد محمودی ، محسن کوثری پور ،
123 ) عنوان : طراحی و تبیین مدل داوطلبی در ورزش دانش آموزی ایران
مشخصات نشریه : نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش / /
تاریخ چاپ : 10 / 11 / 1397
نویسندگان : الهام پیله ور مؤخر ، مهرزاد حمیدی ، حبیب هنری ، محمد خبیری ،
124 ) عنوان : طراحی مدل معادلات ساختاری مدیریت دانش و آمادگی سازمانی منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان .
مشخصات نشریه : پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 07 / 11 / 1397
نویسندگان : سهیلا مجلسی ارده جانی ، غلامرضا شعبانی بهار ، مجید سلیمانی ، حبیب هنری ،
125 ) عنوان : شناسایی چالش های سیاستگذاری در تبلیغات صحه گذاری چهر ه های ورزشی در ایران
Title : Identifying Policy Challenges In The Promotion Of Sports Figures In Iran
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی ورزش و جوانان / مطالعات راهبردی ورزش و جوانان /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1397
نویسندگان : بهنام نقی پور گیوی ، غلامعلی کارگر ، سارا کشکر ، حبیب هنری ،
126 ) عنوان : بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه های ورزشی رادیو از دیدگاه متخصصان حوزه مدیریت ورزشی و برنامه سازان رادیو
Title : Investigating The Strengths And Weaknesses Of The Radiosport Programs From The Viewpoint Of Specialists In The Field Of Sport Management And Radio Programmers
مشخصات نشریه : پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی / پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1397
نویسندگان : انوشیروان آریامنش ، سارا کشکر ، حمید قاسمی ، حبیب هنری ،
127 ) عنوان : شناسایی عوامل تأثیرگذار در توسعه ورزش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایزان
مشخصات نشریه : مدیریت منابع در نیروی انتظامی / /
تاریخ چاپ : 18 / 10 / 1397
نویسندگان : فرزاد غفوری ، حبیب هنری ، جعفر علی قادری ،
128 ) عنوان : طراحی مدل معادلات ساختاری مدیریت دانش و آمادگی سازمانی منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان
مشخصات نشریه : پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1397
نویسندگان : غلامرضا شعبانی بهار ، حبیب هنری ،
129 ) عنوان : بررسی نقاط قوت و ضعف برنامههای ورزشی رادیو از دیدگاه متخصصان حوزه مدیریت ورزشی و برنامهسازان رادیو
Title : Examining The Strengths And Weaknesses Of Radio Sports Programs From The Point Of View Of Specialists In The Field Of Sports Management And Radio Programmers.
مشخصات نشریه : پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی / Contemporary research in sports management /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1397
نویسندگان : سارا کشکر ، حبیب هنری ،
130 ) عنوان : کاوش عوامل زمینه‌ای و مداخله‌گر بروز فساد در صنعت فوتبال ایران
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / Journal oF Sport Manegement /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1397
نویسندگان : احمد محمودی ، حبیب هنری ، جلیل یونسی بروجنی ، جواد شهلائی باقری ،
131 ) عنوان :
Title : Designing A Strategic Planning Model For IRIB Sport Programs
مشخصات نشریه : رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 10 / 09 / 1397
نویسندگان : Anooshirvan Ariamanesh ، سارا کشکر ، hamid ghasemi ، حبیب هنری ،
132 ) عنوان : طراحی یک مدل برنامه ریزی استراتژیک برای برنامه های ورزشی صدا و سیما
Title : Designing A Strategic Planning Model For Irib Sport Programs
مشخصات نشریه : رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی / New approaches in sports management /
تاریخ چاپ : 10 / 9 / 1397
نویسندگان : سارا کشکر ، حبیب هنری ،
133 ) عنوان : عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در ایرانیان وزارت ورزش
Title : The Factors Affecting Knowledge Sharing At The Iranian Ministry Of Sports
مشخصات نشریه : / Annals of Applied Sport Science /
تاریخ چاپ : 5 / 9 / 1397
نویسندگان : Rahmatollah Gholipour Souteh ، Mohammad Reza Esmaeili ، حبیب هنری ، Mohammad Hoseein Ghorbani ،
134 ) عنوان : تدوین برنامه راهبردی برنامه های ورزشی سازمان صدا و سیما
مشخصات نشریه : رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1397
نویسندگان : انوشیروان آریامنش ، سارا کشکر ، حمید قاسمی ، حبیب هنری ،
135 ) عنوان : تدوین برنامه راهبردی برنامه های ورزشی سازمان صدا و سیما
Title : Designing A Strategic Planning Model For Irib Sport Programs
مشخصات نشریه : رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی / New approaches in sports management /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1397
نویسندگان : سارا کشکر ، حبیب هنری ،
136 ) عنوان : مطالعة عوامل مؤثر بر وفاداری نگرشی و رفتاری به ارزش ویژة برند مبتنی بر هوادار ) (FBBEدر باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / Journal oF Sport Manegement /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1397
نویسندگان : محمد رسول خدادادی ، ابوالفضل فراهانی ، حمید قاسمی ، حبیب هنری ،
137 ) عنوان : طراحی مدل صلاحیتها و ویژگیهای حرفهای معلمین تربیت بدنی و ورزش
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1397
نویسندگان : حبیب هنری ،
138 ) عنوان : مدلسازی معادلات ساختاری تأثیر محدودیتها بر رضایتمندی گردشگران ورزشی: نقش میانجی انگیزههای گردشگران ورزشی
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1397
نویسندگان : احمد محمودی ، حبیب هنری ، جلیل یونسی بروجنی ، عاطفه حبیبی راد ،
139 ) عنوان : مدل تاثیر سیاستهای مدیریت منابع انسانی و پیامدهای آن بر عملکرد سازمانی وزارت ورزش و جوانان
مشخصات نشریه : نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش / /
تاریخ چاپ : 14 / 06 / 1397
نویسندگان : زهرا بیگمی ، مهرزاد حمیدی ، سید نصرالله سجادی ، حبیب هنری ،
140 ) عنوان : سنجش روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ صحهگذاری ورزشکاران مشهور بر محصولات ورزشی از دیدگاه مشتریان
مشخصات نشریه : پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی / /
تاریخ چاپ : 05 / 06 / 1397
نویسندگان : احمد محمودی ، حبیب هنری ، عاطفه حبیبی راد ، سید مهدی رسولی ،
141 ) عنوان : سنجش روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ صحه گذاری ورزشکاران مشهور بر محصوالت ورزشی از دیدگاه مشتریان
مشخصات نشریه : پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی / /
تاریخ چاپ : 09 / 05 / 1397
نویسندگان : احمد محمودی ، حبیب هنری ، عاطفه حبیبی راد ، سید مهدی رسولی ،
142 ) عنوان : شناسایی چالشهای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزش کشور
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 08 / 05 / 1397
نویسندگان : علی خزایی ، حبیب هنری ، جواد شهلائی باقری ،
143 ) عنوان : شناسایی چالش‌های پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی درصنعت ورزش کشور
Title : Identify The Challenges Of Implementing The Resilient Economy In The Country's Sport Industry
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / Sport Management Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1397
نویسندگان : علی خزائی ، حبیب هنری ، جواد شهلائی باقری ،
144 ) عنوان : تعیین فاکتورهای فرایند استعدادیابی: یک مطالعه اکتشافی در ورزشکاران رزمی
Title : ---determining Factors Of The Talent Detection Process: An Exploratory Study On Combat Athletes
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی / Strategic Studies Quarterly /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : محمد نوحی ، جواد شهلائی باقری ، فرزاد غفوری ، حبیب هنری ،
145 ) عنوان : تدوین مدل مدیریت دانش و تفکرراهبردی براساس آمادگی سازمانی وزارت ورزش و جوانان
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش / /
تاریخ چاپ : 18 / 02 / 1397
نویسندگان : سهیلا مجلسی ارده جانی ، غلامرضا شعبانی بهار ، مجید سلیمانی ، حبیب هنری ،
146 ) عنوان : تدوین مدل معادلات ساختاری تفکر راهبردی و چابکی سازمانی در فدراسیون های منتخب ورزشی
مشخصات نشریه : مدیریت و توسعه ورزش / /
تاریخ چاپ : 15 / 01 / 1397
نویسندگان : غلامرضا شعبانی بهار ، حبیب هنری ،
147 ) عنوان : طراحی الگوی ساختاری سیاستهای مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در وزارت ورزش و جوانان
Title : Designing The Structural Model Of Human Resource Management Policies And Organizational Performance In Ministry Of Sport And Youth
مشخصات نشریه : مدیریت و توسعه ورزش / Sport manegement and development /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1396
نویسندگان : زهرا بیگمی ، مهرزاد حمیدی ، سید نصرالله سجادی ، حبیب هنری ،
148 ) عنوان : شناسایی و اولویت بندی حوزه های به کارگیری داوطلبان در ورزش دانش آموزی ایران
مشخصات نشریه : نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش / /
تاریخ چاپ : 17 / 11 / 1396
نویسندگان : الهام پیله ور مؤخر ، مهرزاد حمیدی ، محمد خبیری ، حبیب هنری ،
149 ) عنوان : شناسایی ابعاد کارآفرینی اجتماعی در ورزش
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 18 / 10 / 1396
نویسندگان : محمد احسانی ، هاشم کوزه چیان ، حبیب هنری ، زینب مندعلی زاده ،
150 ) عنوان : تدوین الگوی توسعة مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان با استفاده از نظریة دادهبنیاد
مشخصات نشریه : پژوهش در ورزش تربیتی / Research on Educational Sport /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1396
نویسندگان : رحمت الله قلی پور ، محمد رضا اسماعیلی ، حبیب هنری ، محمد حسین قربانی ،
151 ) عنوان : تدوین الگوی عوامل بروز فساد در صنعت فوتبال ایران: نظریه ای برخاسته از دادهها
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی ورزش و جوانان / Strategic Studies Quarterly /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1396
نویسندگان : احمد محمودی ، حبیب هنری ، جلیل یونسی بروجنی ، جواد شهلائی باقری ،
152 ) عنوان : طراحی مدل کارآفرینی پایدار در ورزش با استفاده از نظریة برخاسته از دادهها
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / Journal oF Sport Manegement /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1396
نویسندگان : زینب مندعلی زاده ، محمد احسانی ، حبیب هنری ،
153 ) عنوان : تدوین الگوی عوامل بروز فساد در صنعت فوتبال ایران: نظریه‌ای برخاسته از داده‌ها
Title : Development Of Corruption Patterns In Iran Football Industry: A Grounded Theory
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی / Strategic Studies Quarterly /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1396
نویسندگان : احمد محمودی ، حبیب هنری ، جلیل یونسی بروجنی ، جواد شهلائی باقری ،
154 ) عنوان : مدل رفتار مصرف کننده ورزش همگانی بر اساس آمیخته بازاریابی، عوامل محیطی و روانشناختی
مشخصات نشریه : پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی / Contemporary Studies on Sport Management /
تاریخ چاپ : 19 / 9 / 1396
نویسندگان : خاطره جماعت ، غلامرضا شعبانی بهار ، محمود گودرزی ، حبیب هنری ،
155 ) عنوان : تدوین برنامه راهبردی بازاریابی باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران به روش SWO
مشخصات نشریه : پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 11 / 09 / 1396
نویسندگان : غلامرضا شعبانی بهار ، علیرضا ایزدی ، محمود گودرزی ، حبیب هنری ،
156 ) عنوان : طراحی مدل نقش مدیریتی وزارت ورزش و جوانان در خصوصی سازی ورزش ایران
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی ورزش و جوانان / /
تاریخ چاپ : 16 / 7 / 1396
نویسندگان : حجت محمدی مغانی ، سید محمد کاشف ، حبیب هنری ، حسن قره خانی ،
157 ) عنوان : تدوین برنامه راهبردی بازاریابی باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران به روش SWOT
مشخصات نشریه : پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی / Applied Research in Sport Management" /
تاریخ چاپ : 10 / 7 / 1396
نویسندگان : علیرضا ایزدی ، غلامرضا شعبانی بهار ، محمود گودرزی ، حبیب هنری ،
158 ) عنوان : ساخت و اعتباریابی ابزار شایستگیهای محوری مدیران ادارات ورزش و جوانان
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / Sport Management Studies /
تاریخ چاپ : 10 / 6 / 1396
نویسندگان : حبیب هنری ، امین راجی ، فهیمه مومنی فر ،
159 ) عنوان : مطالعه عوامل موثر بر وفاداری به ارزش ویژه برند مبتنی بر هوادار(FBBE )در باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران
مشخصات نشریه : پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش / Sport Physiology & Management Investigations /
تاریخ چاپ : 10 / 5 / 1396
نویسندگان : محمد رسول خدادادی ، ابوالفضل فراهانی ، حمید قاسمی ، حبیب هنری ،
160 ) عنوان : بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی برتفکر راهبردی درفدراسیونهای منتخب ورزشی
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی ورزش و جوانان / /
تاریخ چاپ : 10 / 4 / 1396
نویسندگان : غلامرضا شعبانی بهار ، محمود گودرزی ، حبیب هنری ، حمید رضا مقصودی ایمن ،
161 ) عنوان : اعتباریابی ابزار تعیین شایستگیهای محوری جهت انتصاب رؤسای فدراسیونهای ورزشی کشور
مشخصات نشریه : پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی / Applied Research in Sport Management" /
تاریخ چاپ : 10 / 2 / 1396
نویسندگان : حمید قاسمی ، حبیب هنری ، مرتضی رضایی صوفی ، فهیمه مومنی فر ،
162 ) عنوان : تحلیل معادلات ساختاری اثر هنرآفرینی شغل بر چابکی سازمانی وزارت ورزش و جوانان
مشخصات نشریه : پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی / Applied Research in Sport Management" /
تاریخ چاپ : 10 / 11 / 1395
نویسندگان : غلامرضا شعبانی بهار ، محمود گودرزی ، حبیب هنری ، محسن لقمانی ،
163 ) عنوان : تحلیل معادلات ساختاری اثر هنرآفرینی شغل بر چابکی سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 05 / 11 / 1395
نویسندگان : غلامرضا شعبانی بهار ، محمود گودرزی ، حبیب هنری ، محسن لقمانی ،
164 ) عنوان : بررسی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه مارک قوی در ورزش
Title : An Investigation Of The Psychometric Properties Of The Strong Brand Questionnaire In Sport
مشخصات نشریه : مجله ورزش و ورزش ترکیه / Turkish Journal of Sport and Exercise /
تاریخ چاپ : 13 / 8 / 1395
نویسندگان : Mona REZAEI ، حبیب هنری ، Mehrzad HAMIDI ، Fatemeh KIANI ،
165 ) عنوان : مدل سازی تاثیر بازارگرایی بر رفتار آتی مشتریان اماکن ورزشی با توجه به ارزش ادراک شده
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / Sport Management Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1395
نویسندگان : محسن اسمعیلی ، محمد احسانی ، هاشم کوزه چیان ، حبیب هنری ،
166 ) عنوان : تدوین مدل اثر فرانوگویی در مدیریت بر توسعه ورزش
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / Sport Management Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1395
نویسندگان : میرحسن سیدعامری ، علیرضا الهی ، مصطفی افشاری ، حبیب هنری ،
167 ) عنوان : نقش سبک رهبری مربیان لیگ برتر فوتبال در پیش بینی هوش هیجانی بازیکنان
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / Sport Management Studies /
تاریخ چاپ : 31 / 5 / 1395
نویسندگان : زهرا بیگمی ، محمد خبیری ، حبیب هنری ،
168 ) عنوان :
Title : DESIGNING A QUALITATIVE MODEL OF DOPING PHENOMENON EFFECT ON SPORT MARKETING IN IRAN
مشخصات نشریه : PODIUM Sport, Leisure and Tourism Review / PODIUM Sport, Leisure and Tourism Review /
تاریخ چاپ : 21 / 5 / 1395
نویسندگان : Jasem Manouchehri ، Mehrzad hamidi ، Nasrolah Sajadi ، حبیب هنری ،
169 ) عنوان : تحلیل عاملی نقش سیاسی دولت در اجرای سیاست خصوصی سازی صنعت ورزش
مشخصات نشریه : رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 15 / 04 / 1395
نویسندگان : حجت محمدی مغانی ، سید محمد کاشف ، حبیب هنری ، حسن قره خانی ،
170 ) عنوان : طراحی مدل تاثیر بازارگرایی بر رفتار آتی مشتریان در مجموعههای تفریحیورزشی آبی با توجه به کیفیت خدمات
مشخصات نشریه : مدیریت و توسعه ورزش / Sport manegement and development /
تاریخ چاپ : 15 / 4 / 1395
نویسندگان : محسن اسمعیلی ، محمد احسانی ، هاشم کوزه چیان ، حبیب هنری ،
171 ) عنوان : نقش مدیریت ارتباط با مشتری در وفاداری مشتریان به مراکز تفریحی ورزشی
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / Sport Management Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1395
نویسندگان : احمد محمودی ، حبیب هنری ، ایوب اسلامی ،
172 ) عنوان : ارزیابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی براساس شاخص بنیاد مدیریت کیفیت اروپا: مطالعۀ موردی فدراسیون قایقرانی
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / Sport Management Studies /
تاریخ چاپ : 10 / 2 / 1395
نویسندگان : لیلا محمدی ، حبیب هنری ، مصطفی افشاری ،
173 ) عنوان : ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی براساس شاخص بنیاد مدیریت کیفیت اروپا
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / Sport Management Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1395
نویسندگان : لیلا محمدی ، حبیب هنری ، مصطفی افشاری ،
174 ) عنوان : ویژگی های روان سنجی و هنجاریابی نسخه فارسی پرسش نامه تاب آوری در دانش آموزان و دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار
مشخصات نشریه : مطالعات روانشناسی ورزشی / Sport Psychology Studies /
تاریخ چاپ : 28 / 1 / 1395
نویسندگان : مجتبی ظریفی ، حبیب هنری ، حسن بحرالعلوم ،
175 ) عنوان : تدوین مدل معاملات ساختاری مدیریت مشارکتی و چابکی سازمانی در فدراسیون های منتخب ورزشی
مشخصات نشریه : پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی / Applied Research in Sport Management" /
تاریخ چاپ : 28 / 1 / 1395
نویسندگان : غلامرضا شعبانی بهار ، حمیدرضا مقصودی ایمن ، محمود گودرزی ، حبیب هنری ،
176 ) عنوان : طراحی مدل معادلات ساختاری سیاست ها و دستاوردهای مدیریت منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان
Title : Desining Structural Equation Modeling Of Human Resource Management Policies And Human Resource Management Outcomes In Ministry Of Sport And Youth
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی ورزش و جوانان / Strategic Studies on Youth and Sports /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1394
نویسندگان : زهرا بیگمی ، مهرزاد حمید ، سیدنصرالله سجادی ، حبیب هنری ،
177 ) عنوان : طراحی مدل توسعه ورزش تفریحی برمبنای فرهنگ قومی با رویکرد نظریه مبنایی
Title : Designing A Model For The Development Of Recreational Sports Based On Ethnic Culture With A Basic Theory Approach
مشخصات نشریه : اعتیاد پژوهی / Addiction research /
تاریخ چاپ : 25 / 11 / 1394
نویسندگان : محمد سعید ذکائی ، حبیب هنری ، فرزاد غفوری ،
178 ) عنوان : ارتباط بین عوامل جو سازمانی و کیفیت زندگی کاری
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1394
نویسندگان : رضا نظری ، محمود گودرزی ، حبیب هنری ،
179 ) عنوان : ارتباط هویت قومی و هویت ملی در هواداران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1394
نویسندگان : فرزاد غفوری ، جواد شهلائی باقری ، غلامعلی کارگر ، جواد شهلائی باقری ، حبیب هنری ،
180 ) عنوان : بررسی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه وفاداری مشتری در ورزش
Title : An Investigation Of The Psychometric Properties Of The Customer Loyalty Questionnaire In Sport
مشخصات نشریه : تحقیقات آکادمیک اروپا / EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH /
تاریخ چاپ : 10 / 9 / 1394
نویسندگان : MONA REZAEI ، حبیب هنری ، MEHRZAD HAMIDI ، FATEMEH KIANI ،
181 ) عنوان : تدوین برنامه استراتژیک انجمن علمی مدیریت ورزشی
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1394
نویسندگان : آزیتا شهپرتوفیق ، حبیب هنری ، جواد شهلائی باقری ،
182 ) عنوان : اثر حمایت مالی بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری مهرام
مشخصات نشریه : پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1394
نویسندگان : طاهره سیفی سلمی ، نوشین اصفهانی ، حبیب هنری ،
183 ) عنوان : تدوین برنامه استراتژیک انجمن علمی مدیریت ورزشی
Title : Developing A Strategic Plan For Scientific Sport Management Association Of Iran
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / Sport Management Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1394
نویسندگان : آذیتا شهپر توفیق ، حبیب هنری ، جواد شهلائی باقری ،
184 ) عنوان : ارتباط بین فناوری اطلاعات (IT) و سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS) با عملکرد سازمانی در مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش
Title : The Relationship Between It And Mis With Organizational Performance In Physical Education Managers Of The Education System
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش / Organizational Behavioral Management in Sport Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1394
نویسندگان : حبیب هنری ، احمد محمودی ، ایوب اسلامی ، محمد حسن متقی شهری ،
185 ) عنوان : بررسی تفاوت هویت جنسیتی ورزشکاران زن و مرد حرفه ای کشور
مشخصات نشریه : رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 03 / 03 / 1394
نویسندگان : افسانه کوشافر ، حبیب هنری ، افسانه زهرا توسلی ،
186 ) عنوان : نقش نمایشگاه بین‌المللی کالا و تجهیزات ورزشی در توسعۀ بازار این محصولات با تأکید برآمیختۀ بازاریابی ورزشی(5ps )
Title : The Role Of International Sporting Goods And Equipment Fair In Developing Sport Market With An Emphasis On Marketing Mix (5ps)
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / Journal oF Sport Manegement /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1394
نویسندگان : سارا کشکر ، حبیب هنری ، رضا فرجی ،
187 ) عنوان : نقش نمایشگاه بین‌المللی کالا و تجهیزات ورزشی در توسعۀ بازار این محصولات با تأکید برآمیختۀ بازاریابی ورزشی(5ps )
Title : The Role Of International Sporting Goods And Equipment Fair In Developing Sport Market With An Emphasis On Marketing Mix (5ps)
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / Sport Managment /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1394
نویسندگان : سارا کشکر ، حبیب هنری ،
188 ) عنوان :
Title : The Study Of The Factors Affecting Entrepreneurship In Sport
مشخصات نشریه : International Journal of Economics and Management Engineering(IJEME) / International Journal of Economics and Management Engineering(IJEME) /
تاریخ چاپ : 12 / 01 / 1394
نویسندگان : حبیب هنری ،
189 ) عنوان : بررسی عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی از دیدگاه کارآفرینان کشور
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1394
نویسندگان : زینب مند علیزاده ، محمد احسانی ، هاشم کوزه چیان ، حبیب هنری ،
190 ) عنوان : طراحی الگوی مدیریت دانش و عملکرد و بررسی روابط آنها در فدراسیون های ورزشی ایران
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1394
نویسندگان : غلامرضا شعبانی بهار ، یوسف باقری ، حبیب هنری ،
191 ) عنوان : بررسی شاخص های روانسنجی پرسشنامه بازاریابی تجربی برندهای ورزشی
مشخصات نشریه : پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1394
نویسندگان : مونا رضایی ، مهرزاد حمیدی ، نصراله سجادی ، حبیب هنری ،
192 ) عنوان : نقش عوامل تحلیل رفتگی بر قضاوت داوران فوتبال: مطالعه موردی داوران لیگ حرفه ای فوتبال ایران
مشخصات نشریه : رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 17 / 12 / 1393
نویسندگان : مرتضی مطهری ، حبیب هنری ، سارا کشکر ،
193 ) عنوان :
Title : Designing Of Developing The Strategic System Of Wrestling In I.R.Iran Improving Wrestling In I.R.I
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 06 / 12 / 1393
نویسندگان : حبیب هنری ،
194 ) عنوان : یک بررسی مقایسه ای در مورد رقابت های ورزشی
Title : A Comparison Study Investigation On Sport Competition
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 06 / 12 / 1393
نویسندگان : حبیب هنری ،
195 ) عنوان : مطالعه سیاستها و راهبردهای ورزش همگانی نظام جامع توسعه ورزش کشور
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1393
نویسندگان : عباس شعبانی ، فرزاد غفوری ، حبیب هنری ،
196 ) عنوان : طراحی الگوی شایستگی های محوری برای انتصاب مدیران میانی وزارت ورزش و جوانان
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی ورزش و جوانان / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : حمید قاسمی ، حبیب هنری ، مرتضی رضایی صوفی ، فهیمه مومنی فر ،
197 ) عنوان : مدل سازی ارزش ویژة برند مبتنی بر هوادار (FBBE) باشگاه های فوتبال ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : ابوالفضل فراهانی ، حمید قاسمی ، حبیب هنری ، محمد رسول خدادادی ،
198 ) عنوان : بررسی عوامل رفتاری مؤثر بر توسعة کارآفرینی در ورزش کشور
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : حسین صادقی ، حبیب هنری ، زینب مندعلی زاده ،
199 ) عنوان : صفحه اصلی مرور اطلاعات نشریه راهنمای نویسندگان اصول اخلاقی ارسال مقاله مقالات کووید 19 اخبار و اعلانات تماس با ما اطلاعات آماری نشریه تعیین اعتبار و روایی نسخۀ فارسی پرسش نامۀ منش ورزشی
Title : Reliability And Validity Of Persian Version Of Sportspersonship Orientations Questionnaires
مشخصات نشریه : مطالعات روانشناسی ورزشی / Sport Psychology Studies /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1393
نویسندگان : محمدابراهیم رزاقی ، قاسم ابراهیمی ، حبیب هنری ،
200 ) عنوان : طراحی مدل تأثیرگذاری کیفیت خدمات بر وفاداری، رضایت مشتری، ارزش ادراک شده و رفتار آتی مشتریان در مجموعه های تفریحی ورزشی آبی
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1393
نویسندگان : حبیب هنری ،
201 ) عنوان : تعیین اعتبار و روایی نسخه فارسی پرسش نامه منش ورزشی
مشخصات نشریه : مطالعات روان شناسی ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1393
نویسندگان : حبیب هنری ،
202 ) عنوان : بررسی کارکردهای سیستم مدیریت CM در تثبیت شاخصههای سلامت سازمانی در سازمانهای ورزشی
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1393
نویسندگان : حبیب هنری ،
203 ) عنوان : ارزشیابی میزان تحقق اهداف آموزشی کارشناسی ارشد تربیت بدنی بر موفقیت شغلی دانش آموختگان شاغل
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / Journal oF Sport Manegement /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1393
نویسندگان : سهیلا شجاع ، جواد شهلائی باقری ، حبیب هنری ، زینب مند علیزاده ،
204 ) عنوان :
Title : Fan Based Brand Equity (FBBE) Factor Analysis Of Football In Iranian Premier League Clubs
مشخصات نشریه : Annals of Applied Sport Science / Annals of Applied Sport Science /
تاریخ چاپ : 02 / 04 / 1393
نویسندگان : حبیب هنری ،
205 ) عنوان :
Title : Determining The Indexes For Selecting Rugby National Teams’ Coaches With An Emphasis On The Skill Characteristics Of The Coaches
مشخصات نشریه : PODIUM Sport, Leisure and Tourism Review / /
تاریخ چاپ : 20 / 03 / 1393
نویسندگان : Pedram Bani Ameriyan ، حبیب هنری ، Mehrzad hamidi ،
206 ) عنوان : بررسی رابطۀ زیرسیستم‌های مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده و بهره‌وری منابع انسانی در فدراسیون‌‌های ورزشی منتخب
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1393
نویسندگان : رزگار محمدی ، حبیب هنری ، سارا کشکر ،
207 ) عنوان : تجزیه و تحلیل معیارهای موثر جذب گردشگران ورزشی خارجی به ایران
Title : Analyzing Effective Criteria On Attraction The Foreign Sport Tourists To Iran
مشخصات نشریه : مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای / Urban and regional studies and research /
تاریخ چاپ : 12 / 1 / 1393
نویسندگان : M.. Soltan Hoseini ، M. Salimi ، حبیب هنری ،
208 ) عنوان :
Title : Job Satisfaction Of Physical Education Teachers In East Azerbaijan Province, Iran
مشخصات نشریه : BULLETIN OF ENVIRONMENT PHARMACOLOGY AND LIFE SCIENCES / /
تاریخ چاپ : 12 / 01 / 1393
نویسندگان : Jabraeel Tajnia ، حبیب هنری ، Shahram Ranjdust ، Najibeh Ebadi ،
209 ) عنوان :
Title : Design Model Of Service Quality Role In Relation Between Market Orientation Culture With Future Behavior Of Customers In Water Sports Recreation Centers In Iran
مشخصات نشریه : International Journal of Sport Studies / International Journal of Sport Studies /
تاریخ چاپ : 12 / 01 / 1393
نویسندگان : Mohsen Smaeili ، Mohmmad Ehsani ، Hashem Kouzechian ، حبیب هنری ،
210 ) عنوان :
Title : Determining The Indexes For Selecting Rugby National Teams` Coaches With An Emphasis On The Skill Characteristics Of The Coaches
مشخصات نشریه : International Journal of Sport Studies / International Journal of Sport Studies /
تاریخ چاپ : 12 / 01 / 1393
نویسندگان : Pedram Bani Ameriyan ، حبیب هنری ، Mehrzad Hamidi ،
211 ) عنوان : شناسایی شاخص های کارآفرینی پایدار در ورزش
مشخصات نشریه : رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1393
نویسندگان : زینب مندعلی زاده ، محمد احسانی ، هاشم کوزه چیان ، حبیب هنری ،
212 ) عنوان :
Title : Investigation And Prioritization Of Strategies For Championship Sport Development In Khorasan Razavi Province Based On Multiple Criteria Decision-making Model Of TOPSIS
مشخصات نشریه : International Journal of Sport Studies / International Journal of Sport Studies /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1392
نویسندگان : حبیب هنری ،
213 ) عنوان : تحلیل رابطه بین کیفیت خدمات ، رضایت و وفاداری اعضا در کلوپ های هوازی
Title : Analysis Of Relationship Among Service Quality, Members’ Satisfaction And Loyalty In Aerobic Clubs
مشخصات نشریه : مجله بین المللی مطالعات ورزشی / International Journal of Sport Studies /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1392
نویسندگان : حبیب هنری ،
214 ) عنوان : طراحی مدل کارآفرینی سازمانی مبتنی بر رابطه ساختار سازمانی با ابعاد گرایش های کارآفرینانه سازمانی در سازمان تربیت بدنی
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1392
نویسندگان : حبیب هنری ، طاهره موسوی ، ابوالفضل فراهانی ، حسین پورسلطانی ،
215 ) عنوان : تحلیل مکانی فضاهای ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و ارائه مدل مطلوب
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 11 / 11 / 1392
نویسندگان : حبیب هنری ، رسول نوروزی ، رضا دهقانی زاده ، بهرام یوسفی ، ابراهیم نوروزی ،
216 ) عنوان :
Title : The Role Of Information And Communication Technology In Sport Change Management
مشخصات نشریه : International Journal of Academic Research in Computer Sciences and Electrical Engineering / International Journal of Academic Research in Computer Sciences and Electrical Engineering /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1392
نویسندگان : Akbar Heidary ، حبیب هنری ، Simin Behjanat ،
217 ) عنوان : تلفیق توابع تحلیلی تیسن و اورلی در مکان گزینی اماکن ورزشی
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : حبیب هنری ، مهدی سلیمی ، محمد حسینی ،
218 ) عنوان : ارتباط هوش هیجانی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
Title : The Relationship Of Emotional Intelligence And Organizational Commitment With Organizational Citizenship Behavior Of Employees Of I.r. Iran Sport
مشخصات نشریه : مدیریت منابع انسانی در ورزش / Human Resource Management in Sport Journal /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1392
نویسندگان : حسین عیدی ، حبیب هنری ، ولی ناصری پلنگرد ،
219 ) عنوان : تحلیل عوامل مؤثر بر جذب گردشگران ورزشی خارجی به کشور
Title : Analyzing Effective Criteria On Attraction The Foreign Sport Tourists To Iran
مشخصات نشریه : مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای / Urnan Regional Studies and Researches /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1392
نویسندگان : محمد سلطان حسینی ، مهدی سلیمی ، حبیب هنری ،
220 ) عنوان : گونه شناسی ذی نفعان و مدیریت استراتژیک آنها در سیستم ورزش کشور
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1392
نویسندگان : حبیب هنری ، حمید گوهر رستمی ، هاشم کوزه چیان ، مجتبی امیری ،
221 ) عنوان : موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در فرآیند آموزش و پژوهش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی از دیدگاه اعضای هیات علمی بر اساس مدل فرآیندی کاتر
Title : Barriers To The Use Of Information Technology In The Process Of Education And Research In The Field Of Physical Education And Sports Sciences From The Perspective Of Faculty Members Based On The Cutter Process Model
مشخصات نشریه : پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی / Journal of Applied Sports Physiology /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1392
نویسندگان : غلامعلی کارگر ، محبوبه نقوی ، حبیب هنری ،
222 ) عنوان : کاربرد روش PCA در ارزیابی عملکرد فدراسیون ورزشی براساس رویکردهای EFQM
مشخصات نشریه : رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1392
نویسندگان : حبیب هنری ، لیلا محمدی ، فرزاد غفوری ، مصطفی افشاری ،
223 ) عنوان : تحلیل عوامل موثر بر جذب گردشگران ورزشی خارجی به کشور
مشخصات نشریه : مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1392
نویسندگان : حبیب هنری ،
224 ) عنوان : کاربرد روش PCA در ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی براساس رویکردهای EFQM
مشخصات نشریه : رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1392
نویسندگان : فرزاد غفوری ، لیلا محمدی ، حبیب هنری ،
225 ) عنوان : رتبه بندی شاخص های انتخاب مربیان تیم های ملی فوتبال ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : حبیب هنری ، مهدی مرادی ، عبدالحمید احمدی ، محمد سررشته داری ،
226 ) عنوان : ارتباط بین سبک های رهبری مربیان و رضایت مندی جودوکاران نخبه ایران
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : حبیب هنری ، رسول نوروزی ، هاشم کوزه چیان ، ابراهیم نوروزی ،
227 ) عنوان : رابطه فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در فدراسیون های ورزشی
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : یزدان سبحانی ، حبیب هنری ، جواد شهلائی باقری ، علیرضا احمدی ،
228 ) عنوان : تدوین چشم‌انداز کارآفرینی در ورزش کشور از دیدگاه صاحبنظران ورزشی
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : حبیب هنری ، جواد شهلائی باقری ، زینب مندعلی زاده ،
229 ) عنوان : بررسی میزان بهره گیری اعضای هیات علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی از فناوری اطلاعات در فرایند آموزش و پژوهش با توجه به عوامل دموگرافی
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : حبیب هنری ،
230 ) عنوان : چارچوب تبیین و تدوین بیانیه ماموریت کارآفرینی در ورزش کشور از دیدگاه صاحب نظران ورزشی
مشخصات نشریه : پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : حبیب هنری ، زینب مند علیزاده ،
231 ) عنوان : نقش عوامل تحلیل رفتگی و قضاوت داوران فوتبال مطالعه موردی داوران لیگ حرفه ای فوتبال ایران
مشخصات نشریه : رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : حبیب هنری ، مرتضی مطهری ، سارا کشکر ،
232 ) عنوان : رابطه فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در فدراسیون‌های ورزشی
Title : The Relationship Between Information Technology And Knowledge Management In Sports Federations
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / Journal oF Sport Manegement /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1392
نویسندگان : حبیب هنری ، جواد شهلائی باقری ،
233 ) عنوان : تدوین چشم‌انداز کارآفرینی در ورزش کشور از دیدگاه صاحبنظران ورزشی
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / Sport Management Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1392
نویسندگان : حبیب هنری ، جواد شهلائی باقری ،
234 ) عنوان : رابطه تجزیه و تحلیل کیفیت خدمات ، رضایت و وفاداری اعضا در کلوپ های هوازی
Title : Analysis Relationship Among Service Quality, Members Satisfaction And Loyality In Aerobic Clubs
مشخصات نشریه : / International Journal of Management Science and Engineering Management /
تاریخ چاپ : 14 / 2 / 1392
نویسندگان : حبیب هنری ،
235 ) عنوان :
Title : IDENTIFY FACTORS FOR ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN SPORT OF IRAN
مشخصات نشریه : pamukkale journal of sport sciences / pamukkale journal of sport sciences /
تاریخ چاپ : 12 / 01 / 1392
نویسندگان : Zeinab Mondalizade ، mohammad Ehsani ، Hashem kozechian ، حبیب هنری ،
236 ) عنوان : نقش رفتارهای مثبت ورزشکار در پیروزی
مشخصات نشریه : ماهنامه کرسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : حبیب هنری ،
237 ) عنوان : بررسی مشکلات تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه های منتخب
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : حبیب هنری ، مهران میرزایی ، محمد خبیری ، نصرالله سجادی ،
238 ) عنوان : بررسی رابطه سلامت سازمانی و اثر بخشی در دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های دولتی تهران
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : حبیب هنری ، مهدی طالب پور ، ملیحه رمضانی ،
239 ) عنوان : مقایسه تحلیل‌رفتگی داوران فوتبال بر اساس درجات و پست‌های آنان
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / Sport Management Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1392
نویسندگان : جواد شهلائی باقری ، فرزاد غفوری ، حبیب هنری ،
240 ) عنوان : بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای تحلیل نقش مهارت های مدیریتی در توسعه یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی: یک مدل مفهومی
Title : Applying Analytic Hierarchy Process For Analyzing The Role Of Managerial Skills In Developing Of Organization Learning In Physical Education Organization: A Conceptual Model
مشخصات نشریه : مجله بین المللی علوم و مهندسی ورزش / International Journal of Sports Science and Engineering /
تاریخ چاپ : 13 / 11 / 1391
نویسندگان : Gholam Ali Kargar ، حبیب هنری ، غلامعلی کارگر ،
241 ) عنوان : بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای تحلیل نقش مهارت های مدیریتی در توسعه یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی: یک مدل مفهومی
Title : Applying Analytic Hierarchy Process For Analyzing The Role Of Managerial Skills In Developing Of Organization Learning In Physical Education Organization: A Conceptual Model...
مشخصات نشریه : مجله بین المللی علوم و مهندسی ورزش / International Journal of Sports Science and Engineering /
تاریخ چاپ : 13 / 11 / 1391
نویسندگان : غلامعلی کارگر ، حبیب هنری ،
242 ) عنوان : تحلیل رابطه بین کیفیت خدمات ، رضایت و وفاداری اعضا در کلوپ های هوازی
Title : Analysis Of Relationship Among Service Quality, Member`s Satisfaction And Loyalty In Aerobic Clubs
مشخصات نشریه : مجله بین المللی تحقیقات دانشگاهی در تجارت و علوم اجتماعی (IJARBSS) / International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences (IJARBSS) /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1391
نویسندگان : حبیب هنری ، tahereh rahmati ،
243 ) عنوان : ارتباط مهارت های سه گانه مدیریتی با یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی و ارائه مدل...
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1391
نویسندگان : حبیب هنری ، مصطفی افشاری ، کارگر ،
244 ) عنوان : بررسی چالش های پیش روی انجمن علمی مدیریت ورزشی از دیدگاه متخصصان و ارائه راه‌کارهای اصلاحی
Title : A Study Of The Challenges In Front Of The Scientific Association Of Sports Management From The Viewpoint Of Experts And Presenting Corrective Solutions
مشخصات نشریه : پژوهش در مدیریت ورزشی / Quarterly Journal of Research in Sport Management /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1391
نویسندگان : آزیتا شهپرتوفیق ، حبیب هنری ، جواد شهلائی باقری ،
245 ) عنوان : بررسی نقش چهارگانه رسانه های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش قهرمانی
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1391
نویسندگان : حبیب هنری ، عبدالحمید احمدی ، مهدی مرادی ،
246 ) عنوان : نقش و کارکردهای توسعه فرهنگ و جو سازمانی در تعهد سازمانی کارمندان اداره کل تربیت بدنی استان همدان
مشخصات نشریه : پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی / Contemporary Studies on Sport Management /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1391
نویسندگان : نادیا حمزه لوئی ، جواد شهلائی باقری ، حبیب هنری ، مصطفی افشاری ،
247 ) عنوان :
Title : The Relationship Between Leisure And Public Health With An Emphasis On Sport Activities Of Athlete And Non-Athlete Male Students In Razi University Of Kermanshah
مشخصات نشریه : World Journal of Sports Sciences / /
تاریخ چاپ : 16 / 06 / 1391
نویسندگان : Ali Karimi ، mahmoud goodarzi ، حبیب هنری ،
248 ) عنوان : تعیین موقعیت استراتژیک وضعیت موجود و مطلوب کارآفرینی در ورزش کشور
مشخصات نشریه : پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1391
نویسندگان : زینب مند علیزاده ، حبیب هنری ، جواد شهلائی باقری ،
249 ) عنوان : بررسی نظام یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی بر اساس ابعاد سازمان یادگیرنده...
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1391
نویسندگان : حبیب هنری ، مصطفی افشاری ، کارگر ،
250 ) عنوان : بررسی نظام یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی بر اساس سازمان یادگیرنده و روشAHP
Title : Investigating The Organizational Learning System In The Physical Education Organization Based On The Learning Organization And Ahp Method
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / مدیریت ورزشی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1391
نویسندگان : غلامعلی کارگر ، حبیب هنری ، مصطفی افشاری ،
251 ) عنوان :
Title : Investigating The Role Of Sport Media In Development And Promotion Of Components Of Physical Readiness Sport
مشخصات نشریه : International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences / /
تاریخ چاپ : 26 / 03 / 1391
نویسندگان : mehdi moradi ، حبیب هنری ، Mohammad Sarreshtedari ، Salah Naghshbandi ،
252 ) عنوان :
Title : The Relationship Between Emotional Intelligence And Job Satisfaction Among Coaches In Premier Under-20 Football League
مشخصات نشریه : International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences / /
تاریخ چاپ : 12 / 03 / 1391
نویسندگان : mehdi moradi ، حبیب هنری ، salah Naghshbandi ، حبیب هنری ، Gashtaseb Azarpira ،
253 ) عنوان :
Title : The Relationship Between Emotional Intelligence And Physical Education Teachers Working Life Quality In Zanjan
مشخصات نشریه : The International Research Journal of Applied and Basic Sciences / /
تاریخ چاپ : 04 / 03 / 1391
نویسندگان : حبیب هنری ،
254 ) عنوان : مقایسه زیر مولفه های موثر نقش های اطلاع رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزش و فرهنگ سازی
مشخصات نشریه : پژوهش های ارتباطی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1391
نویسندگان : حبیب هنری ، مهدی مرادی ، عبدالحمید احمدی ،
255 ) عنوان :
Title : Investigating The Role Of Sport Media In Developing Championship Sport
مشخصات نشریه : Sport Management International Journa Choregia / /
تاریخ چاپ : 11 / 02 / 1391
نویسندگان : mehdi moradi ، حبیب هنری ، salah Naghshbandi ، Nahid jabari ،
256 ) عنوان : بررسی سبک پذیری مدیران ورزشی و توجه آنان به نظرات
مشخصات نشریه : پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1391
نویسندگان : فرزاد غفوری ، فرزاد خواجه ، حبیب هنری ،
257 ) عنوان :
Title : Compression Of The Effect Of Individual And In Group Physical Exercise On State Anxiety In Young People
مشخصات نشریه : Indian Journal of Sciences and Technology / /
تاریخ چاپ : 24 / 01 / 1391
نویسندگان : Rasoul Karbalaee Shirifard ، Hrant Avanesyan ، حبیب هنری ، Soghra Ebrahimi Ghavam Abadi ،
258 ) عنوان :
Title : Social Functions Of Mass Media In Developing Citizen Sports
مشخصات نشریه : International Journal of Academic Researches in Business and Social Sciences / /
تاریخ چاپ : 22 / 01 / 1391
نویسندگان : mehdi moradi ، حبیب هنری ، salah Naghshbandi ، Nahid jabari ، Kholouse Parvaneh ،
259 ) عنوان : بررسی وضعیت رسانه های گروهی در توسعه ورزش بانوان از دیدگاه مربیان زن
مشخصات نشریه : پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : حبیب هنری ، مهدی مرادی ، عبدالحمید احمدی ، رحمانی ،
260 ) عنوان : بررسی عوامل موثر نقش های اطلاع رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزش و فرهنگ سازی
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : حبیب هنری ، عبدالحمید احمدی ، مهدی مرادی ،
261 ) عنوان : بررسی میزان بهره گیری اعضای هیأت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی از فناوری اطلاعات در فرایند آموزش و پژوهش با توجه به عوامل دموگرافی
Title : A Study Of The Use Of Information Technology In The Process Of Education And Research By Faculty Members Of Physical Education And Sports Sciences According To Demographic Factors
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / Sports Management Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1391
نویسندگان : غلامعلی کارگر ، حبیب هنری ، محبوبه نقوی ،
262 ) عنوان : بررسی ریسک پذیری مدیران ورزشی و توجه آنان به نظرات اعضای سازمان
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : فرزاد غفوری ، حبیب هنری ، فرزاد خواجه ،
263 ) عنوان : تعیین موقعیت استراتژیک و وضعیت موجود و مطلوب کارآفرینی در ورزش کشور
Title : Determination Of Strategic, Existing And Desirable Situation Of Entrepreneurship In Sport Of Iran
مشخصات نشریه : پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی / Research in Sport Management and Motor Behavior /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1391
نویسندگان : حبیب هنری ، جواد شهلائی باقری ،
264 ) عنوان : مقایسه زیر مؤلفه‌های مؤثر نقش‌های اطلاع‌رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزش و فرهنگ‌سازی رسانه‌ ملی در ورزش همگانی
Title : A Comparison Between Effective Subcomponents Of Irib’s Roles In Terms Of Informing, Social Participation, Training And Culture-building With Regard To Popular Sports
مشخصات نشریه : پژوهش های ارتباطی / Communication Research /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1390
نویسندگان : مهدی مرادی ، حبیب هنری ، عبدالحمید احمدی ،
265 ) عنوان : استفاده از فرایند سلسله مراتبی تحلیلی برای تحلیل نقش مهارتهای مدیریتی در توسعه یادگیری سازمان در سازمان تربیت بدنی: یک مدل مفهومی
Title : Applying Analytic Hierarchy Process For Analyzing The Role Of Managerial Skills In Developing Of Organization Learning In Physical Education Organization: A Conceptual Model
مشخصات نشریه : مجله بین المللی علوم و مهندسی ورزش / International Journal of Sports Sciences and Engineering /
تاریخ چاپ : 21 / 11 / 1390
نویسندگان : mostafa afshari ، حبیب هنری ، غلامعلی کارگر ، salah Naghshbandi ، Nahid Jabari ،
266 ) عنوان : وضعیت کارکرد های اجتماعی رسانه های گروهی در توسعه ورزش
Title : Status Of Social Functions Of Mass Media In Sports Development
مشخصات نشریه : پژوهش در علوم ورزشي / پژوهش در علوم ورزشي /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1390
نویسندگان : حبیب هنری ، مرادی ، احمدی ،
267 ) عنوان :
Title : Impact Of Volleyball(team Game) Versus
مشخصات نشریه : Journal of Atoms and Molecules / Journal of Atoms and Molecules /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1390
نویسندگان : حبیب هنری ،
268 ) عنوان :
Title : The Relationship Between Leisure And Public Health With…
مشخصات نشریه : World Journal of Sport Sciences / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1390
نویسندگان : حبیب هنری ، آتوسا گودرزی ، karami ،
269 ) عنوان :
Title : The Relationship Between Emotional Intelligence
مشخصات نشریه : INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1390
نویسندگان : حبیب هنری ، mahdi moradi ، naghsh bandi naghsh bandi ، jabari jabari ، azarpira azarpira ،
270 ) عنوان :
Title : Social Functions Of Mass Media In Developing Citizen Sport
مشخصات نشریه : INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1390
نویسندگان : حبیب هنری ، mahdi moradi ، naghsh bandi naghsh bandi ، jabari jabari ، kholousi kholousi ،
271 ) عنوان :
Title : Investigation The Role Of Sport Media In Developing…
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1390
نویسندگان : حبیب هنری ، mahdi moradi ، naghsh bandi naghsh bandi ، jabari jabari ، ahadiani ahadiani ،
272 ) عنوان :
Title : Examination Of Volleyball Game Versus Aerobic…
مشخصات نشریه : Journal of Atoms and Molecules / Journal of Atoms and Molecules /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1390
نویسندگان : حبیب هنری ، karbalaee karbalaee ، avanesian avanesian ، ebrahimi ebrahimi ، mirkazemi mirkazemi ،
273 ) عنوان : تناسب اندام بدنی در مقابل ایروبیک در تخفیف
Title : Bodily Fitness Versus Aerobicin The Mitigating…
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1390
نویسندگان : حبیب هنری ، karbalaee karbalaee ، avanesian avanesian ، ebrahimi ebrahimi ، mirkazemi mirkazemi ،
274 ) عنوان :
Title : Investigation The Role Of Sport Media In Developing
مشخصات نشریه : International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences (IJARBSS) / International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences (IJARBSS) /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1390
نویسندگان : حبیب هنری ، mahdi moradi ، naghsh bandi naghsh bandi ، jabari jabari ، ahmadiani ahmadiani ،
275 ) عنوان :
Title : Compression Of The Effect Of Individual…
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1390
نویسندگان : حبیب هنری ، karbalaee ، avanesian ، ebrahimi ،
276 ) عنوان :
Title : Two Exercises As Trait Anxiety Mitigating Factors
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1390
نویسندگان : حبیب هنری ، karbalaee karbalaee ،
277 ) عنوان :
Title : The Association Between Informing, Social Participation…
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1390
نویسندگان : حبیب هنری ، mahdi moradi ، naghsh bandi ، jabari ،
278 ) عنوان : استفاده از فرایند تحلیلی سلسله مراتبی برای تحلیل نقش
Title : Applying Analytic Hierarchy Process For Analysizing The Rol.
مشخصات نشریه : مجله بین المللی علوم و مهندسی ورزش / International Journal of Sports Science and Engineering /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1390
نویسندگان : حبیب هنری ، mostafa afshari ، kargar kargar ، naghsh bandi naghsh bandi ، jabari jabari ،
279 ) عنوان :
Title : Prioritizing Managerial Skills Based On Katz’s Theory In Physical Education Offices Of Universities In Iran
مشخصات نشریه : World Applied Sciences / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1390
نویسندگان : mostafa afshari ، حبیب هنری ، فرزاد غفوری ، NAHID JABARI ،
280 ) عنوان : رابطه بین اوقات فراغت و سلامت عمومی با…
Title : The Relationship Between Leisure And Public Health With…
مشخصات نشریه : مجله جهانی علوم ورزشی / World Journal of Sport Sciences /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1390
نویسندگان : حبیب هنری ، آتوسا گودرزی ،
281 ) عنوان : رابطه میان سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر در سازمان تربیت بدنی
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : حبیب هنری ، پاک نژاد ، کارگر ،
282 ) عنوان : نقش گردشگری ورزشی در اشتغال و درآمدزایی از دیدگاه گردشگری، مدیران و ...
مشخصات نشریه : پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : حبیب هنری ،
283 ) عنوان : ارتباط مهارتهای سه گانه مدیریتی با یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی و ارائه مدل بر اساس AHP
Title : Relationship Between Triple Management Skills And Organizational Learning In The Physical Education Organization And Presenting A Model Based On Ahp
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / مدیریت ورزشی /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1390
نویسندگان : غلامعلی کارگر ، مصطفی افشاری ، حبیب هنری ،
284 ) عنوان : رابطه میان سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران
Title : The Relationship Between Learning Organization And Readiness For Change In The Physical Education Organization Of The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ورزشی / Sports Management Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1390
نویسندگان : غلامعلی کارگر ، حبیب هنری ،
285 ) عنوان : طراحی مدل کارآفرینی ورزش مبتنی بر رابطه فرهنگ کارآفرینانه با ابعاد...
مشخصات نشریه : پژوهش در علوم ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : حبیب هنری ،
286 ) عنوان : بررسی عوامل موثر بر افزایش انگیزه افراد در گرایش به استفاده از مبلمان...
مشخصات نشریه : پژوهش در علوم ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : حبیب هنری ، صادقی ، کارگر ، محمدی ،
287 ) عنوان : بررسی میزان گرایش کارآفرینی مدیران باشگاه های بدنسازی قزوین
مشخصات نشریه : پژوهش در علوم ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : حبیب هنری ، فرزاد غفوری ، عزیزی ، کلهر ،
288 ) عنوان : بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه های دولتی
مشخصات نشریه : پژوهش در علوم ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : حبیب هنری ، مصطفی افشاری ، مرتضی مطهری ، امینی ،
289 ) عنوان : تحلیل محتوای مطبوعات ورزشی با رویکردی بر ورزش همگانی در...
مشخصات نشریه : پژوهش در علوم ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : حبیب هنری ، فراهانی فراهانی ، همت قلی زاده ،
290 ) عنوان : ارتباط بین آمادگی جسمانی ...
مشخصات نشریه : پژوهش در علوم ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : حبیب هنری ، مرادی مرادی ،
291 ) عنوان : شیوع جهانی کم تحرکی و عدم فعالیت جسمانی و رابطه آن با...
مشخصات نشریه : پژوهش در علوم ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : حبیب هنری ، قدرت الله رحمتی ،
292 ) عنوان : بررسی وضعیت مطلوب نظام مدیریت رسانه های ورزشی از دیدگاه...
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : حبیب هنری ، مرادی ، احمدی ،
293 ) عنوان : بررسی و مقایسه فرسودگی شغلی در اعضای هیئت علمی تربیت بدنی و...
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : حبیب هنری ، انصاری ، صاحبی ،
294 ) عنوان : بررسی نقش چهارگانه رسانه های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش همگانی
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : حبیب هنری ، مرادی ، احمدی ،
295 ) عنوان : طراحی مدل معادلات ساختاری سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در...
مشخصات نشریه : پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : حبیب هنری ،
296 ) عنوان : شناسایی توانمندی های گردشگری ورزشی استان گلستان
مشخصات نشریه : پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : حبیب هنری ، زیتونلی زیتونلی ، ابوالفضل فراهانی ،
297 ) عنوان : بررسی راههای دانشکده های اعضای هیئت علمی دانشگاههای مشخص شده
Title : An Investigation Of The Ways The Facultys The Faculty Members Of The Specified Universities
مشخصات نشریه : / SOCIAL SCIENCE RESEARCH /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1389
نویسندگان : حبیب هنری ،
298 ) عنوان : ملاحظه ای از رابطه بین آمادگی جسمانی و آمادگی ذهنی افراد غیر ورزشکار
Title : A Consideration Of The Relationship Between Fitness & Mental Preparation Of Non-athiete…
مشخصات نشریه : مجله تربیت بدنی و مدیریت ورزشی / Journal of Physical Education and Sports Management /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1389
نویسندگان : حبیب هنری ،
299 ) عنوان :
Title : The Role Of Sport Tourism In Employment, Income And Economic Development
مشخصات نشریه : Journal of Hospitality Management and Tourism / Journal of Hospitality Management and Tourism /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1389
نویسندگان : حبیب هنری ،
300 ) عنوان : شناسایی عوامل بازدارنده در اجرای روش های جدید
Title : A Identification Of Deterrent Factors In The Implementation Of New Methods Of…
مشخصات نشریه : مجله بین المللی تحقیقات دانشگاهی در تجارت و علوم اجتماعی (IJARBSS) / International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences (IJARBSS) /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1389
نویسندگان : حبیب هنری ، آتوسا گودرزی ، piri ،
301 ) عنوان : بررسی روشهای خاص دانشجویان دانشگاه تهران
Title : An Investigation Of The Ways Tehran University Students Follow Aspecific
مشخصات نشریه : Journal of Sport Tourism / Journal of Sport Tourism /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1389
نویسندگان : حبیب هنری ، آتوسا گودرزی ، homafar ،
302 ) عنوان :
Title : The Relationship Between School Principals Leadership Styles &…
مشخصات نشریه : Prime Journal of Business Administration and Management / Prime Journal of Business Administration and Management /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1389
نویسندگان : حبیب هنری ،
303 ) عنوان : کاربرد فناوری اطلاعات در بین دانشجویان تربیت بدنی در
Title : Aplication Of Information Technology Among Physical Education Students At…
مشخصات نشریه : مجله بین المللی تحقیقات و فناوری آموزش / International Journal of Education Research and Technology /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1389
نویسندگان : حبیب هنری ، heydari ، sayah ،
304 ) عنوان :
Title : Effective Digital Technologies And New Media On Increasing The Size Of The Sports Audience
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1389
نویسندگان : حبیب هنری ، bigdeli ، molanoroozi ،
305 ) عنوان :
Title : Information Technology In Professional Sports
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1389
نویسندگان : حبیب هنری ،
306 ) عنوان : یوگا خنده در مقابل برنامه تمرین گروهی در زنان افسرده سالمند: یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده
Title : Laughter Yoga Versus Group Exercise Program In Elderly Depressed Women: A Randomized Controlled Trial
مشخصات نشریه : / The American Journal of Geriatric Psychiatry /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1389
نویسندگان : مهرنوش شهیدی ، علی مجتهدی ، امیرحسین مدبرنیا ، محمد مجتهدی ، عبداله شفیع آبادی ، علی دلاور ، حبیب هنری ،
307 ) عنوان : شناسایی عوامل بازدارنده در پیاده سازی روش های جدید…
Title : A Identification Of Deterrent Factors In The Implementation Of New Methods Of…
مشخصات نشریه : مجله بین المللی تحقیقات دانشگاهی در تجارت و علوم اجتماعی (IJARBSS) / International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences (IJARBSS) /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1389
نویسندگان : آتوسا گودرزی ، حبیب هنری ،
308 ) عنوان : بررسی شیوه هایی که دانشجویان دانشگاه تهران به طور خاص دنبال می کنند
Title : An Investigation Of The Ways Tehran University Students Follow Aspecific
مشخصات نشریه : مجله گردشگری ورزشی / Journal of Sport Tourism /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1389
نویسندگان : حبیب هنری ، آتوسا گودرزی ،
309 ) عنوان : بررسی چالش های ورزش همگانی در ایران
مشخصات نشریه : پژوهش در علوم ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1389
نویسندگان : عباس شعبانی ، فرزاد غفوری ، حبیب هنری ،
310 ) عنوان : بررسی مهارتهای سه گانه مدیریتی مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاههای سراسر کشور
مشخصات نشریه : مدیریت ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1389
نویسندگان : مصطفی افشاری ، حبیب هنری ، فرزاد غفوری ،
311 ) عنوان : بررسی و مقایسه کارکرد مرکز توسعه ورزش همگانی و تفریحی...
مشخصات نشریه : علوم ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : حبیب هنری ، سجادی ، تیموری ،
312 ) عنوان : بررسی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی در ورزش به عنوان حوزه ای میان...
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : حبیب هنری ، زینب مند علیزاده ،
313 ) عنوان : تعیین عوامل مهم در کیفیت بسته های گردشگری ورزشی
مشخصات نشریه : حرکت / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : حبیب هنری ، احسانی احسانی ، افشار هنرور ، افتخاری افتخاری ، جوردن جوردن ،
314 ) عنوان :
Title : The Relationship Between Transformation- Oriented Leadership And Physical
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1388
نویسندگان : حبیب هنری ،
315 ) عنوان :
Title : The Releationship Between Transformation- Oriented Leadership And Physinal
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1388
نویسندگان : حبیب هنری ، آتوسا گودرزی ، heydari ، emami ،
316 ) عنوان : مقایسه دیدگاه گردشگران مدیران علاقه مند
Title : A Comparison Of The Viewpoint Of Tourists Imterested Managers
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1388
نویسندگان : حبیب هنری ، آتوسا گودرزی ، heydari ، emami ،
317 ) عنوان :
Title : The Relationship Between School Principals Leadership
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1388
نویسندگان : حبیب هنری ، آتوسا گودرزی ، حیدری ،
318 ) عنوان :
Title : Laughter Yoga Versus Group Exercise Program In Elderly Depressed Women
مشخصات نشریه : The American Journal of Geriatric Psychiatry / The American Journal of Geriatric Psychiatry /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1388
نویسندگان : حبیب هنری ، AbdolAllah Shafi` Abadi ، علی دلاور ، shahidi shahidi ، mojtahed mojtahed ،
319 ) عنوان : رابطه بین رهبری تحول گرا و جسمانی
Title : The Releationship Between Transformation- Oriented Leadership And Physinal
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1388
نویسندگان : آتوسا گودرزی ، حبیب هنری ،
320 ) عنوان : مقایسه دیدگاه مدیران علاقه مند گردشگران
Title : A Comparison Of The Viewpoint Of Tourists Imterested Managers
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1388
نویسندگان : حبیب هنری ، آتوسا گودرزی ،
321 ) عنوان : رابطه رهبری مدیران مدارس
Title : The Relationship Between School Principals Leadership
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1388
نویسندگان : آتوسا گودرزی ، حبیب هنری ،
322 ) عنوان : مطالعه تاثیر آموزش المپیک بر نگرش دانشجویان کشور
مشخصات نشریه : المپیک / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : فرزاد غفوری ، بهمن میرزایی ، حبیب هنری ، افشار هنرور ،
323 ) عنوان : طراحی و تدوین نظام جامع ورزش کشتی کشور
مشخصات نشریه : علوم ورزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1386
نویسندگان : حبیب هنری ،
324 ) عنوان :
Title : The Relationship Between Organizational Climate & Job
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1385
نویسندگان : حبیب هنری ،
325 ) عنوان : تحلیل وضعیت اماکن ورزشی کشور و تعیین عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه خبرگان و ارایه مدل بهره وری
Title : Analyzing The Situation Of Sports Venues In The Country And Determining The Factors Affecting Productivity From The Perspective Of Experts And Presenting A Productivity Model
مشخصات نشریه : حرکت / حرکت /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1385
نویسندگان : غلامعلی کارگر ، محمود گودرزی ، حسن اسدی ، حبیب هنری ،
326 ) عنوان : رابطه انگیزه و بهره وری نیروی انسانی در سازمان تربیت بدنی
Title : The Relationship Between Motivation And Productivity Of Human Resources In Physical Education Organization
مشخصات نشریه : حرکت / Harkat /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1385
نویسندگان : حبیب هنری ، علی رضاییان ، هاشمی کوزه چیان ، محمد احسانی ،
327 ) عنوان : تحلیل وضعیت اماکن ورزشی کشور و تعیین عوامل موثر
مشخصات نشریه : حرکت / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1385
نویسندگان : حبیب هنری ،
328 ) عنوان : رابطه انگیزه و بهره وری نیروی انسانی در سازمان تربیت بدنی
مشخصات نشریه : حرکت / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1385
نویسندگان : حبیب هنری ،
329 ) عنوان : مقایسه مشکلات دوران بازنشستگی بین ورزشکاران حرفهرای کناره گیری کرده از ورزش به دلیل آسیب دیدگی و سایر دلایل
Title : (comparison Of Retirement Problems Between Professional Athletes Who Have Terminated Sports Due To Injury And Other Reasons)
مشخصات نشریه : فصل نامه علوم ورزشی / Journal of Sports Sciences /
تاریخ چاپ : 1 / 1 /
نویسندگان : جواد شهلائی باقری ، هاشمی افوسی ، حبیب هنری ، غلامرضا شعبانی بهار ،
330 ) عنوان :
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : / /
نویسندگان :
331 ) عنوان : تحلیل اصول مدیریتی حامیان مالی از تبلیغات تجاری در میادین ورزشی
Title : Analyze The Management Principles Of Sponsors Of Commercials In Sports Fields
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : / /
نویسندگان :
332 ) عنوان : تحلیل اصول مدیریتی حامیان مالی از تبلیغات تجاری در میادین ورزشی
Title : Analyze The Management Principles Of Sponsors Of Commercials In Sports Fields
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : / /
نویسندگان :
333 ) عنوان : تحلیل اصول مدیریتی حامیان مالی از تبلیغات تجاری در میادین ورزشی
Title : Analyze The Management Principles Of Sponsors Of Commercials In Sports Fields
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : / /
نویسندگان :