سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/h.ghafari
نام و نام خانوادگی : هدی غفاری
دانشکده : حقوق و علوم سیاسی گروه آموزشی : حقوق عمومی و بین الملل
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : حقوق عمومی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02144737510 ایمیل : h.ghafari@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 36 مورد)
1 ) عنوان : اصول بنیادین مقررات گذاری اینترنت
Title : Basic Principles Of Internet Regulation
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری / پژوهش های نوین حقوق اداری /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1402
نویسندگان : خدیجه اکرمی ، هدی غفاری ، ولی رستمی ،
2 ) عنوان : اخلاق رسانه، آزادی و مسئولیت
Title : Media Ethics, Freedom, Responsibility
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگی و ارتباطات / Cultural studies and communication /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1402
نویسندگان : خدیجه اکرمی ، هدی غفاری ، ولی رستمی ،
3 ) عنوان : ارزیابی روش های تنظیم گری تبلیغات دارویی
Title : Evaluation Of Pharmaceutical Advetising Regulation Methods
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات حقوق عمومی / مطالعات حقوق عمومی /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1402
نویسندگان : زهرا ابراهیمی ، هدی غفاری ،
4 ) عنوان : سانسور در رسانه ها: آزادی در برابر مسئولیت با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحدۀ آمریکا
Title : Censorship In Medias: Freedom Versus Responsibility With Emphasis On The United State Legal System
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات حقوق عمومی / public law studis /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1401
نویسندگان : خدیجه اکرمی ، هدی غفاری ، ولی رستمی ،
5 ) عنوان : بررسی رابطه تاریخی بین حاکمیت قانون و حاکمیت حقوق دینی در نظام حقوقی قانون اساسی ایران
Title : An Examination Of The Historical Relationship Between The Rule Of Law And Sovereignty Of Religious Law In The Constitutional Legal System Of Iran
مشخصات نشریه : KHETA GUROW NORTH OSSETIAN STATE UNIVERSITY / FEDERAL PUBLIC BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION «KHETAGUROV NORTH OSSETIAN STATE UNIVERSITY» (NOSU) /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1401
نویسندگان : هدی غفاری ، آناهیتا سیفی ،
6 ) عنوان : جایگاه «مقبولیت عامه» مطروحه در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی
Title : The Review Of Public Acceptance Condition In Article 107
مشخصات نشریه : فصلنامه دانش حقوق عمومی / public law knowledge /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : هدی غفاری ، فاطمه نظری ،
7 ) عنوان : دسترسی به اینترنت حق مستقل بشری: رویکرد نظام حقوق بینالملل و نظام حقوقی ایران
Title : Independent Human Rights Internet Access: The Approach Of The International Law System And The Iranian Legal System
مشخصات نشریه : فصلنامه حقوق خصوصی و کیفری / Quarterly Journal of Private and Criminal Law Research /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1401
نویسندگان : خدیجه اکرمی ، هدی غفاری ، ولی رستمی ، مهدی رضایی ،
8 ) عنوان : ارزیابی اســتقلال اعضای حقوقدان شــورای نگهبان با تکیه بر الگوی انتصاب اکثریت پارلمانی
Title : T Its And Majority Parliamentary Of Pattern The Lawyer Council Guardian The Of Independence The O
مشخصات نشریه : تعالی حقوق / Cuimination of law /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1401
نویسندگان : محمد شعیب عارفی ، مازیار خادمی ، هدی غفاری ،
9 ) عنوان : ارزیابی کارآمدی قوانین و مقررات تبلیغات کالای سلامت در مواجهه با بحران کووید 19 مطالعه تطبیقی ایران و بریتانیا
Title : The Evaluation Of The Effectiveness Of Health Product Advertising Regulations In Time Of Corona Crisis: Comparative Study Of The Iranian And British Law
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق عمومی / - The Quarterly Journal of Public Law Research /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : هدی غفاری ، زهرا ابراهیمی ،
10 ) عنوان : حقوق گردشگران خارجی در نظام حقوقی ایران با عنایت به حقوق عمومی اقتصادی
Title : The Rights Of Foreign Tourists In Iranian Legal System Regarding The Public Economic Law
مشخصات نشریه : Вестник Челябинского государственного университета / Вестник Челябинского государственного университета /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1399
نویسندگان : هدی غفاری ،
11 ) عنوان : نقش حاکمیت قانون به عنوان یکی از عناصر حکمرانی خوب در دولت اسلامی
Title : The Role Of Rule Of Law As One Of The Elements Of Good Governance In Islamicstate
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 10 / 7 / 1399
نویسندگان : هدی غفاری ،
12 ) عنوان : مطالعۀ تطبیقی نظام‌های حقوقی ایران، چین و ترکیه در زمینۀ تنظیم‌گری تبلیغات تولیدات دارویی و پزشکی
Title : A Comparative Study On The Regulation Of Advertising Pharmaceutical And Medical Products: The Case Of Iran, China, And Turkey
مشخصات نشریه : مجله ایرانی حقوق و اخلاق زیست پزشکی / Iranian Journal of Biomedical Law and Ethics /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : هدی غفاری ، زهرا ابراهیمی ،
13 ) عنوان : اعتبار حقوقی شرط تحدید یا عدم مسئولیت ناشی از سفارش،تهیه و نشر تبلیغات تجاری در رسانه
Title : Legal Validity The Condition Of Limitation Or Non-liability Arising From Ordering, Preparing And Publishing Commercial Advertisements In The Media
مشخصات نشریه : حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : هدی غفاری ، محمود زمانی ،
14 ) عنوان : الگوی انتخاب قضات دادگاه قانون اساسی در دولت های عراق و ترکیه
Title : Pattern Of Selection Of Constitutional Court Judges In The Governments Of Iraq And Turkey
مشخصات نشریه : دولت پژوهی / State Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : هدی غفاری ، مازیار خادمی ،
15 ) عنوان : استقلال قضایی در دادگاه قانون اساسی هند
Title : Judicial Independence In The Constitutional Court Of India
مشخصات نشریه : مطالعات حقوق عمومی / مطالعات حقوق عمومی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : هدی غفاری ، مازیار خدامی ،
16 ) عنوان : بیمۀ مسئولیت مدنی رسانه های همگانی
Title : Mass Media Liability Insurance
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگی و ارتباطات / مطالعات فرهنگی و ارتباطات /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1397
نویسندگان : هدی غفاری ، محمود زمانی ،
17 ) عنوان : حقوق اقلیت های دینی در نظام حقوقی مالزی
Title : The Rights Of Religious Minorities In The Malaysian Legal System
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 13 / 12 / 1396
نویسندگان : هدی غفاری ،
18 ) عنوان : ارایه چارچوب تحلیلی و الزامات بهسازی شهر گستر برای سکونت گاه های غیر رسمی در ایران و راهکارهای حقوقی تحقق آن
Title : Providing An Analytical Framework And Improvement Requirements For Shahr Gostar For Informal Settlements In Iran And Legal Solutions For Its Realization
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1396
نویسندگان : امیرمحمود غفاری ، علی محمدنژاد ، هدی غفاری ،
19 ) عنوان : جایگاه حقوق شهروندی در نظام حقوقی مالزی
Title : The Place Of Citizenship Rights In The Malaysian Legal System
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1396
نویسندگان : هدی غفاری ،
20 ) عنوان : بررسی و تبیین جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور عراق با تاکید بر نقش مرجعیت
Title : Examining And Explaining The Position Of Sharia In The Legal System Of Iraq With Emphasis On The Role Of Authority
مشخصات نشریه : مطالعات حقوق عمومی / مطالعات حقوق عمومی /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1395
نویسندگان : هدی غفاری ، فاطمه نظری ،
21 ) عنوان : آسیب شناسی نظام عدم تمرکز در مالزی با رویکردی تطبیقی به نظام انگلستان
Title : Pathology Of Decentralization In Malaysia With A Comparative Approach To The Uk System
مشخصات نشریه : دولت پژوهی / Government Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1395
نویسندگان : هدی غفاری ، فاطمه افشاری ،
22 ) عنوان : جایگاه اسلام در نظام سازی حقوقی در کشورهای مصر و عراق
Title : The Position Of Islam In The Legal System In Egypt And Iraq
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1395
نویسندگان : هدی غفاری ،
23 ) عنوان : جایگاه شریعت در نظام حقوقی مالزی
Title : The Place Of Sharia In The Malaysian Legal System
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1394
نویسندگان : هدی غفاری ، مسعود رحمانی مهر ،
24 ) عنوان : جیاگاه شریعت در نظام حقوقی مالزی
Title : The Place Of Sharia In The Malaysian Legal System
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1394
نویسندگان : هدی غفاری ،
25 ) عنوان : چالش ها و راهکارهای فراروی بهبود مقررات گذاری در صنعت مخابرات ایران با توجه به معیارهای اتحادیه جهانی مخابرات
Title : Challenges And Solutions To Improve Regulation In Iran's Telecommunications Industry According To The Standards Of The World Telecommunication Union
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1394
نویسندگان : هدی غفاری ، مسعود رحمانی مهر ،
26 ) عنوان : بررسی ماهیت تاسیس حقوقی حریم طرح ها و اموال عمومی عام المنفعه در املاک خصوصی مجاور آنها
Title : Investigating The Nature Of Legal Establishment Of Privacy Projects And Public Utility Property In Neighboring Private Properties
مشخصات نشریه : مطالعات فقه و حقوق اسلامی / مطالعات فقه و حقوق اسلامی /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1394
نویسندگان : هدی غفاری ، محمود زمانی ،
27 ) عنوان : بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع در نظام قضایی ایران
Title : Investigating The Relationship Between The Rule Of Law And The Rule Of Sharia In The Iranian Judicial System
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق و سیاست / Law and Policy Research /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1391
نویسندگان : هدی غفاری ،
28 ) عنوان : نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع در نظام حقوقی مشروطه
Title : The Relationship Between The Rule Of Law And The Rule Of Law In The Constitutional Legal System
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1390
نویسندگان : هدی غفاری ،
29 ) عنوان : حاکمیت قانون از نگاهی دیگر
Title : The Rule Of Law From Another Perspective
مشخصات نشریه : تحقیقات حقوقی / تحقیقات حقوقی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1390
نویسندگان : هدی غفاری ،
30 ) عنوان : بررسی جایگاه نظریه صلاحیت الهی- مردمی در تأسیس نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران
Title : Investigating The Position Of The Theory Of Divine-popular Competence In The Establishment Of The Political And Legal System Of The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1389
نویسندگان : هدی غفاری ،
31 ) عنوان : حقوق اقلیتهای مذهبی در نظام حقوقی کشور مالزی
Title : The Rights Of Religious Minorities In The Malaysian Legal System
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1388
نویسندگان : هدی غفاری ،
32 ) عنوان : ارزش های جامعه مدنی در نظریه های دولت در فقه شیعه
Title : The Values Of Civil Society In The Theories Of Government In Shiite Jurisprudence
مشخصات نشریه : حقوق اساسی / basic rights /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1388
نویسندگان : هدی غفاری ،
33 ) عنوان : خصوصی سازی در بخش مخابرات ایران با تکیه بر اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
Title : Privatization In The Telecommunications Sector Of Iran Based On Article 44 Of The Constitution Of The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : اطلاع رسانی حقوقی / Legal information /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1387
نویسندگان : هدی غفاری ،
34 ) عنوان : نظارت قضایی بر اداره در نظام حقوق مشروطیت
Title : Judicial Oversight Of Administration In The Constitutional Rights System
مشخصات نشریه : حقوق اساسی / basic rights /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1387
نویسندگان : هدی غفاری ،
35 ) عنوان : مروری بر حقوق متهم در نظام حقوقی ایران با رویکردی بر اسناد فراملی
Title : A Review Of The Rights Of The Accused In The Iranian Legal System With An Approach To Transnational Documents
مشخصات نشریه : فقه و حقوق خانواده / Jurisprudence and family law /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1385
نویسندگان : هدی غفاری ،
36 ) عنوان : حقوق مخالفان سیاسی در حکومت امام علی (ع)
Title : Rights Of Political Opponents In The Government Of Imam Ali (as)
مشخصات نشریه : فقه و حقوق خانواده / Jurisprudence and family law /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1385
نویسندگان : هدی غفاری ،