سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/ghorbanizadeh
نام و نام خانوادگی : وجه الله قربانی زاده
دانشکده : مدیریت و حسابداری گروه آموزشی : مدیریت دولتی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : مدیریت سیستم ها وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : ghorbanizadeh@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی : https://isid.msrt.ir/list?PageSize=20&Page=1&SortOrder=Desc&Term=%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&UniversityId=70&SortField=ScopusCountHindex
حساب Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Ghorbanizadeh-Vajhollah
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 207 مورد)
1 ) عنوان : فراحکمرانی، گامی در ارتقای الگوی حکمرانی (مورد مطالعه: صنعت پتروشیمی ایران)
Title : Meta-governance, A Step In Improving The Governance Model Case Of Study: Petrochemical Industry Of Iran
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / پژوهش های مدیریت عمومی /
تاریخ چاپ : 14 / 1 / 1403
نویسندگان : خدیجه کریمی ، سیدمهدی الوانی ، داود حسین پور ، وجه الله قربانی زاده ،
2 ) عنوان : تحليلي بر ارتقاي تمكين مالياتي با استفاده از روش فراتركيب
Title : An Analysis On The Promotion Of Tax Compliance Using The Meta-combination Method
مشخصات نشریه : ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار / ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار /
تاریخ چاپ : 2 / 12 / 1402
نویسندگان : فتاح شریف زاده ، وجه الله قربانی زاده ، رمضانعلی مروی ، بشیر نداف ،
3 ) عنوان : الگوی توسعه قابلیت هیجانی در نظام مدیریت منابع انسانی سازمان
Title : The Pattern Of Developing Emotional Capability In The Organization's Human Resource Management System
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع انسانی / پژوهش های مدیریت منابع انسانی /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1402
نویسندگان : علیرضا محمدی ، بهروز رضائی منش ، میر علی سید نقوی ، وجه الله قربانی زاده ،
4 ) عنوان : درك زنان شاغل بخش دولتي از جو سازماني در مسير اشتغال و ارتقا
Title : Public Sector Working Women's Understanding Of The Organizational Atmosphere In The Path Of Employment And Promotion
مشخصات نشریه : ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار / ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار /
تاریخ چاپ : 27 / 9 / 1402
نویسندگان : مهسا فخیم ، رضا واعظی ، شمس السادات زاهدی ، وجه الله قربانی زاده ،
5 ) عنوان : ارائه شاخص های ارزیابی اثربخشی ، مدیریت آموزش الکترونیکی مبتنی بر تفاوت نسلی
Title : Designing A Model For Evaluating The Effectiveness Of E-learning Based On Generational Differences
مشخصات نشریه : مدیریت و پژوهش های دفاعی / مدیریت و پژوهش های دفاعی /
تاریخ چاپ : 27 / 9 / 1402
نویسندگان : زهرا ذاکری ، بهروز رضائی منش ، میر علی سید نقوی ، وجه الله قربانی زاده ،
6 ) عنوان : یادگیری بین سازمانی در پروژه مشترک مبارزه با قاچاق کاال و ارز
Title : Inter-organizational Learning As A Shared Projects In Goods And Currency Smuggling Anti-contraband
مشخصات نشریه : مجله علوم مدیریت ایران / علوم مدیریت ایران /
تاریخ چاپ : 16 / 9 / 1402
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، حبیب رودساز ، میر علی سید نقوی ، حسین محمدی ،
7 ) عنوان : مدل تبیین عوامل مؤثر بر خرده نظام آموزش و توسعه مدیران بخش دولتی
Title : A Model For Explaining Factors Affecting The Subsystem Of Training And Development Of Public Sector Managers
مشخصات نشریه : حقوق اداري / حقوق اداري /
تاریخ چاپ : 10 / 9 / 1402
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، میر علی سید نقوی ، رضا واعظی ، ایران رادمنش ،
8 ) عنوان : مفهوم‌سازی پیرامون چیستی و جوهرۀ یادگیری بین‎‌سازمانی (موردپژوهی: طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
Title : Conceptualizing The Essence Of Inter-organizational Learning (case Study: The Shared Project Of Anti-contraband And Currency Smuggling)
مشخصات نشریه : فرایند مدیریت و توسعه / فرآیند مدیریت و توسعه /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1402
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، حبیب رودساز ، میر علی سید نقوی ، حسین محمدی ،
9 ) عنوان : مؤلفه های راهبردی توسعه پایدار با رویکرد قدرت ملی در ایران
Title : Strategic Components Of Sustainable Development With The Approach Of National Power In Iran
مشخصات نشریه : آینده پژوهی دفاعی / آینده پژوهی دفاعی /
تاریخ چاپ : 28 / 8 / 1402
نویسندگان : مالک زارع گنجارودی ، غلامرضا کاظمیان شیروان ، وجه الله قربانی زاده ، هادی خان محمدی ،
10 ) عنوان : Recognizing Components of Sustainable Performance Management: An Illustration of Bibliometric Networks Based on Meta-Synthesis Approach
Title : Recognizing Components Of Sustainable Performance Management: An Illustration Of Bibliometric Networks Based On Meta-synthesis Approach
مشخصات نشریه : / International Journal of Information Science and Management /
تاریخ چاپ : 10 / 7 / 1402
نویسندگان : زهرا باقری ، میر علی سید نقوی ، وجه الله قربانی زاده ، حسین اصلی پور ،
11 ) عنوان : ابعاد خطمشی هاي عمومی در حوزه تدوین با رویکرد تمدن اسلامی
Title : Dimensions Of Public Compiling Policies With An Approach To Islamic Civilization
مشخصات نشریه : مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی / New Islamic Civilization Fundamental Studies /
تاریخ چاپ : 28 / 6 / 1402
نویسندگان : داود حسین پور ، فتاح شریف زاده ، وجه الله قربانی زاده ، یوسف زال ،
12 ) عنوان : تبیین و ارزیابی عوامل موثر بر اخلاق حرفه ای مدیریت
Title : Explain And Evaluate The Factors Affecting The Professional Ethics Of Management
مشخصات نشریه : اخلاق در علوم و فناوری / Ethics in Science and Technology /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1402
نویسندگان : مجید رضایی ، غلامحسین دلجو ، وجه الله قربانی زاده ، وحید خاشعی ورنامخواستی ،
13 ) عنوان : پدیدارشناسی سیاهچالۀ سازمانی: سیاست زدگی نظام آموزش و پرورش
Title : Organizational Black Hole Phenomenology: Politicization Of Education System
مشخصات نشریه : فرآیند مدیریت و توسعه / Journal of Management and Development Process /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1402
نویسندگان : مهدی محمدرضایی ، بهروز رضائی منش ، رضا واعظی ، وجه الله قربانی زاده ،
14 ) عنوان : تبیین روند توسعهٔ اقامتگاههای بومگردی در ایران با استفاده از تحلیل محتوا
Title : Explaining The Development Procedure Of Eco-lodges In Iran: Content Analysis
مشخصات نشریه : گردشگری و توسعه / Journal of tourism and development /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1402
نویسندگان : مهدیه صباغ پور آذریان ، محمدرضا رضوانی ، وجه الله قربانی زاده ،
15 ) عنوان : ارزیابی وضع موجود شفافیت مالی در دولت جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن
Title : Assessing The Current State Of Financial Transparency In The Government Of The Islamic Republic Of Iran And Providing Solutions To Improve It
مشخصات نشریه : حسابداری ارزشی و رفتاری / حسابداری ارزشی و رفتاری /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1402
نویسندگان : جعفر باباجانی ، وجه الله قربانی زاده ، قاسم بولو ، جواد دوست جباریان ،
16 ) عنوان : شناسایی عوامل مؤثر بر رهبری فرهنگی در دانشگاه‌ها (مورد مطالعه: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها)
Title : Identifying Factors Affecting Cultural Leadership In Universities Subject Of Study: The Representative Body Of The Supreme Leader In Universities
مشخصات نشریه : مدیریت فرهنگ سازمانی / Organizational Culture Management /
تاریخ چاپ : 7 / 4 / 1402
نویسندگان : محمدحسین امیدخدا ، وجه الله قربانی زاده ،
17 ) عنوان : شناسایی و اولویت بندی مسائل مدیریت دولتی در جمهوری اسلامی ایران
Title : Identification And Prioritization Public Administration Problems In The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / Management Researches /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1402
نویسندگان : جواد معدنی ، وجه الله قربانی زاده ،
18 ) عنوان :
Title : Key Factors In Intergenerational Knowledge Transfer: A Case Study Of Allameh Tabataba'i University In The Academic Environment Of Iranian Universities
مشخصات نشریه : / Cultural Management: Science and Education /
تاریخ چاپ : 11 / 3 / 1402
نویسندگان : سیدمصطفی سلیمانی رباطی ، وجه الله قربانی زاده ،
19 ) عنوان : تأثیر مؤلفه هاي سازمان نظم آشوب بر قابلیت یادگیري سازمانی کارکنان در سازمان هاي دانش محور
Title : The Effect Of Chaos Order Organization Components On The Organizational Learning Ability Of Employees In Knowledge based Organizations
مشخصات نشریه : توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی / Development of human resources management and support /
تاریخ چاپ : 3 / 3 / 1402
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، جواد معدنی ،
20 ) عنوان : قابلیت‌های رهبری استراتژیک مدیران دولتی شاغل در مناصب سیاسی
Title : Strategic Leadership Capabilities Of Public Administrators Working In Political Positions
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع انسانی / Human Resource Management Researches /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1402
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، علی ترابی کلاته قاضی ، محسن رضایی میرقائد ، داود حسین پور ، وجه الله قربانی زاده ،
21 ) عنوان : بررسی همسویی مجموعه کارکردهای مدیریت منابع انسانی با استراتژی نوآوری در شرکت‌های خدمات‌محور ایران
Title : Investigating Alignment Between Hrm Configurations And Innovation Strategy Modes In Iranian Knowledge-based Service Firms
مشخصات نشریه : مجله مطالعات مدیریت ایران / Iranian Journal of Management Studies (IJMS) /
تاریخ چاپ : 8 / 2 / 1402
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، راحله منتظر ،
22 ) عنوان : چارچوب ارزیابی اجرای خط مشی خصوصی سازی در صىعت خودرو (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو)
Title : Evaluation Framework Of Privatization Policy Implementation In The Automotive Industry (case Study: Iran Khodro Company)
مشخصات نشریه : حکمرانی و توسعه / Governance and Development Journal (GDJ) /
تاریخ چاپ : 17 / 1 / 1402
نویسندگان : عباس شیخ ربیعی ، فتاح شریف زاده ، رضا واعظی ، وجه الله قربانی زاده ،
23 ) عنوان : چارچوب ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی با استفاده از روش فراترکیب
Title : Developing Framework For Evaluating The Performance Of The Audit Committee Using The Meta-combination Method
مشخصات نشریه : پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی / Journal of Financial Accounting and Auditing /
تاریخ چاپ : 12 / 12 / 1401
نویسندگان : جعفر باباجانی ، قاسم بولو ، وجه الله قربانی زاده ، علیرضا جوادی پور ،
24 ) عنوان : چارچوب ارزيابی اجرای خطمشی های توسعه ای محله محور در شهرداری تهران
Title : Policy Evaluation Framework
مشخصات نشریه : اقتصاد و مدیریت شهری / اقتصاد و مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 12 / 12 / 1401
نویسندگان : حسین فیروز ، فتاح شریف زاده ، وجه الله قربانی زاده ، داود حسین پور ،
25 ) عنوان : سنجش ادراک منابع انسانی مدارس ابتدایی شهر اصفهان از ابعاد فرهنگ سازمان یادگیرنده
Title : Measuring The Perception Of Human Resources At Primary Schools Of Isfahan City Through The Dimensions Of Learning Organization Culture
مشخصات نشریه : مدیریت منابع انسانی پایدار / /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1401
نویسندگان : مریم رحیمی ، وجه الله قربانی زاده ، میر علی سید نقوی ،
26 ) عنوان : الگوی مدیریت سبز برای سازمان های دولتی ایران
Title : The Model Of Green Management For Iranian Public Organizations
مشخصات نشریه : علوم مدیریت ایران / Journal of Agricultural Science and Technology /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1401
نویسندگان : مینا مظاهری تهرانی ، سید مهدی الوانی ، رضا واعظی ، شمس السادات زاهدی ، وجه الله قربانی زاده ،
27 ) عنوان : تحلیل آسیب‌شناسانه ابزارهای پیاده‌سازی سیاست‌های کلی نظام اداری
Title : Pathology Of The Instruments For Implementing The Meta Policies Of The Administrative System
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / Management Researches /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1401
نویسندگان : داود حسین پور ، محمد عبدالحسین زاده ، حسین اصلی پور ، وجه الله قربانی زاده ،
28 ) عنوان : ارائه الگوی حکمروایی در مدیریت پایدار مصرف برق
Title : Governance Pattern For Sustainable Consumption Management In Electricity Sector
مشخصات نشریه : پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی / Journal of Energy Planning And Policy Research /
تاریخ چاپ : 18 / 11 / 1401
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، رضا واعظی ، وجه الله قربانی زاده ، محمدرضا رئیسی ،
29 ) عنوان : چارچوب ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی با استفاده از روش فراترکیب
Title : Developing Framework For Evaluating The Performance Of The Audit Ccommittee Using The Meta-combination Method
مشخصات نشریه : پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی / Journal of Financial Accounting and Auditing /
تاریخ چاپ : 12 / 11 / 1401
نویسندگان : جعفر باباجانی ، قاسم بولو ، وجه الله قربانی زاده ، علیرضا جوادی پور ،
30 ) عنوان : مدل‌سازی ساختاری تفسیری مؤلفه‌های ارزیابی اثربخشی آموزش الکترونیکی بر مبنای تفاوت نسلی (مورد مطالعه سازمان تأمین اجتماعی)
Title : Interpretive Structural Modeling Of E-learning Effectiveness Evaluation Components Based On Generational Difference (study Case Of Social Security Organization)
مشخصات نشریه : فصلنامه تامین اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 12 / 11 / 1401
نویسندگان : زهرا ذاکری قزاآنی ، بهروز رضائی منش ، میر علی سید نقوی ، وجه الله قربانی زاده ،
31 ) عنوان : ارایه چارچوب مفهومی مدیریت هیجانات در فرایندهای منابع انسانی سازمان با رویکرد فراترکیب
Title : Identifying The Conceptual Framework Of Emotion Management In Human Resource Processes Of The Organization: Meta-synthesis Study
مشخصات نشریه : مطالعات رفتار سازمانی / مطالعات رفتار سازمانی /
تاریخ چاپ : 11 / 11 / 1401
نویسندگان : علیرضا محمدی ، بهروز رضائی منش ، میر علی سید نقوی ، وجه الله قربانی زاده ،
32 ) عنوان : چارچوب ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی با استفاده از روش فراترکیب
Title : Developing Framework For Evaluating The Performance Of The Audit Ccommittee Using The Meta-synthesis Method
مشخصات نشریه : پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی / Journal of Financial Accounting and Auditing /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1401
نویسندگان : جعفر باباجانی ، قاسم بولو ، وجه الله قربانی زاده ، علیرضا جوادی پور ،
33 ) عنوان : مدل ساختاري ريسكهاي منابع انساني در نهادهاي مالي بازار سرمايه در حكمراني اسلامي
Title : Presentation An Structural Model Of Human Resource Risks In Capital Market Financial Institutions In Islamic Governance
مشخصات نشریه : رهیافت های نوین در مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی / new approaches to jihadi management and Islamic governance /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1401
نویسندگان : عظیم ثابت ، وجه الله قربانی زاده ، احمد ودادی ،
34 ) عنوان : تحلیل پدیدارشناسانه قلمرو مفهومی پدیده یادگیری بین سازمانی
Title : The Phenomenological Analysis Of Conceptual Territory Of Inter-organizational Learning
مشخصات نشریه : مدیریت فردا / مدیریت فردا /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1401
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، حبیب رودساز ، میر علی سید نقوی ، حسین محمدی ،
35 ) عنوان : فراتحلیل پیامدهای مسئولیت اجتماعی در سازمان‌های ایرانی
Title : Corporate Social Responsibility Outcomes In Iranian Organizations: Meta-analysis Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / /
تاریخ چاپ : 16 / 9 / 1401
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، ناهید زمانی ، میر علی سید نقوی ، رضا واعظی ،
36 ) عنوان : شناسایی و ریشه یابی الگوهای کلان نظام ضمانت اعتبار شرکت های دانش بنیان
Title : Identification And Root Cause Analysis Of The Macro Patterns Of The Credit Guarantee System Of The Technology-based Firms
مشخصات نشریه : سیاست نامه علم و فناوری / Science and Technoligi Policy Letters /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1401
نویسندگان : سید علی فاطمی خوراسگانی ، سید حبیب اله طباطبائیان ، فرهاد تقی زاده حصاری ، وجه الله قربانی زاده ،
37 ) عنوان : چارچوبی مفهومی برای یادگیری خط‌مشی در حوزه سلامت
Title : A Framework For Learning Policy In The Field Of Health
مشخصات نشریه : خط مشی گذاری عمومی در مدیریت / /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1401
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، سیدمحسن علامه ، هادی خان محمدی ، حمیدرضا محمدی سیاهبومی ،
38 ) عنوان : ارائه مدل مدیریت ریسکهای منابع انسانی در شرکتهای تأمین سرمایه (رویکردی جهت ارتقای عملکرد سازمان)
Title : A Human Resource Risk Management Model In Investment Banking Companies
مشخصات نشریه : مدیریت بهره وری / Productivity management /
تاریخ چاپ : 15 / 6 / 1401
نویسندگان : عظیم ثابت ، وجه الله قربانی زاده ، احمد ودادی ،
39 ) عنوان : الگوی مدیریت دانش در شبکه خط مشی گذاری حوزه انرژی کشور
Title : Knowledge Management Pattern In Energy Field Policymaking Network
مشخصات نشریه : مدیریت راهبردی دانش سازمانی / Scientific Journal Of Organizational knowledge Management /
تاریخ چاپ : 5 / 5 / 1401
نویسندگان : داراب احمدوند ، وجه الله قربانی زاده ، سید مهدی الوانی ، داود حسین پور ،
40 ) عنوان : الگوی هوشمندی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر علم داده و یادگیری ماشینی
Title : Human Resource Management Intelligence Pattern Based On Data Science And Machine Learning
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند / Quarterly Journal of Bi Management Studies /
تاریخ چاپ : 7 / 4 / 1401
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، ریحانه فروزنده جونقانی ، وجه الله قربانی زاده ، محمد تقی تقوی فرد ،
41 ) عنوان : مختصات فرهنگ اداری: ارزش های خدمات عمومی در نظام اداری ایران
Title : Coordinates Of Administrative Culture: Values Of Public Services In The Administrative System Of Iran
مشخصات نشریه : چشم انداز مدیریت دولتی / Journal of Public Administration Perspective /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : فتاح شریف زاده ، رضا واعظی ، وجه الله قربانی زاده ، محمد هاشمی ،
42 ) عنوان : عوامل اثرگذار بر اجرای خط‌مشی خصوصی‌سازی صنعت خودرو (موردمطالعه: ایران خودرو)
Title : Influential Parameters That Affected The Implementation Of Privatization Policy (case Study: Iran Khodro)
مشخصات نشریه : خط مشی گذاری عمومی در مدیریت / خط مشی گذاری عمومی در مدیریت /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : عباس شیخ ربیعی ، فتاح شریف زاده ، رضا واعظی ، وجه الله قربانی زاده ،
43 ) عنوان : بررسی تأثیرپذیري بهره وري منابع انسانی از نقش هاي راهبردي منابع انسانی با رویکرد آمیخته
Title : Monitoring The Effectiveness Of Human Resource Productivity From The Strategic Roles Of Human Resource With Mixed Approach
مشخصات نشریه : توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی / Development of human resources management and support /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : حسین علی اصغرزاده رو ، وجه الله قربانی زاده ، میرعلی سیدنقوی ، داود حسین پور ،
44 ) عنوان : ارائه مدل مدیریت ریسک‌های منابع انسانی در شرکت‌های تأمین سرمایه (رویکردی جهت ارتقای عملکرد سازمان)
Title : A Human Resource Risk Management Model In Investment Banking Companies
مشخصات نشریه : مدیریت بهره وری / Productivity management /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : عظیم ثابت ، وجه الله قربانی زاده ، احمد ودادی ،
45 ) عنوان : ابعاد و مؤلفه‌های حکومت داری از منظر امام خمینی (رحمةالله)با رویکرد دانش مدیریت دولتی
Title : Dimensions And Components Of Governance From The Perspective Of Imam Khomeini Following Public Management Knowledge Approach
مشخصات نشریه : مدیریت اسلامی / Islamic Management /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : علیرضا علیخانزاده ، داود حسین پور ، وجه الله قربانی زاده ، بهروز رضائی منش ،
46 ) عنوان : عوامل مؤثر در مدیریت امنیت در اقامتگاه‌های بوم‌گردی
Title : Factors Affecting Security Management In Ecolodges
مشخصات نشریه : گردشگری و توسعه / Journal of tourism and development /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : حمید هاشمی ، محمود ضیائی ، وجه الله قربانی زاده ، محمود جمعه پور ،
47 ) عنوان : تصویرپردازی از ابعاد و مختصات ابزارهای خط مشی عمومی و ارائه توصیه های سیاستی برای ارتقای نظام خط مشی گذاری ملی
Title : Visualize The Dimensions And Characteristics Of Policy Instrument And Provide Policy Recommendations To Improve The National Policy System
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی / Strategic Studies of public policy /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1401
نویسندگان : داود حسین پور ، محمد عبدالحسین زاده ، حسین اصلی پور ، وجه الله قربانی زاده ،
48 ) عنوان : ارائه الگوي بنیان هاي رفتاري و انسانی قابلیتهاي پویا
Title : Provide A Model Of Behavioral And Human Foundations Of Dynamic Capabilities
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع سازمانی / Researches of Management Organizational Resources /
تاریخ چاپ : 10 / 3 / 1401
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، فاطمه قیطرانی ، رضا واعظی ، وجه الله قربانی زاده ،
49 ) عنوان : آسیب شناسی فرایندهای مدیریت منابع انسانی از منظر انعطاف پذیری‌: مطالعه ای داده بنیاد در بخش دولتی
Title : Diagnosis From A Flexibility Perspective: A Grounded Theory Study In The Public Sector
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / Management Researches /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1401
نویسندگان : مژگان عدنان راد ، میر علی سید نقوی ، رضا واعظی ، وجه الله قربانی زاده ،
50 ) عنوان : اﻟﮕﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ سرمایه اﻧﺴﺎﻧﯽ جامعه‌محور در بخش دولتی
Title : Model Of Community-based Human Capital Management In The Public Sector
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1401
نویسندگان : زهرا کوثر ، مهدی الوانی ، رضا واعظی ، وجه الله قربانی زاده ،
51 ) عنوان : پدیدارشناسی یادگیری بین سازمانی در اجرای پروژه های مشترک
Title : The Phenomenology Of Inter-organizational Learning In Conducting Shared Projects
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت در ایران / Management Research in Iran /
تاریخ چاپ : 19 / 12 / 1400
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، حبیب رودساز ، میر علی سید نقوی ، حسین محمدی ،
52 ) عنوان : عوامل مؤثر بر اجرای خط‌مشی‌های محیط‌زیست (موردمطالعه: تالاب‌ها)
Title : Factors For The Implementation Of Environmental Policies (case Study: Wetlands)
مشخصات نشریه : خط مشی گذاری عمومی در مدیریت / /
تاریخ چاپ : 22 / 11 / 1400
نویسندگان : رسول زمانی ، داود حسین پور ، وجه الله قربانی زاده ،
53 ) عنوان : تعالی خدمات عمومی بر پایۀ ارزش‎های اسلامی
Title : Public Service Based On Islamic Values
مشخصات نشریه : فرآیند مدیریت و توسعه / Journal of Management and Development Process /
تاریخ چاپ : 20 / 11 / 1400
نویسندگان : داود حسین پور ، محمدعلی رسول زاده ، علی اصغر پورعزت ، وجه الله قربانی زاده ،
54 ) عنوان : قابلیت‌های فرایندی مدیریت دانش و نوآوری باز و نقش آن در بهره‌وری منابع انسانی در شرکت‌های دانش‌بنیان
Title : Process Capabilities Of Knowledge Management And Open Innovation And Its Role In Human Resource Productivity In Knowledge-based Companies
مشخصات نشریه : توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی / Development of human resources management and support /
تاریخ چاپ : 19 / 10 / 1400
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ،
55 ) عنوان : آسیب‌شناسی موانع تحقق و اثربخشی جایگاه موقوفات در رفاه اجتماعی
Title : Pathology Of Barriers ....
مشخصات نشریه : بررسی مسایل اجتماعی ایران / iranian Journal of Social Problems /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : محمدعلی ایرانمنش ، جعفر هزارجریبی دستکی ، وجه الله قربانی زاده ، محمد تقی کرمی قهی ،
56 ) عنوان : واکاوی اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش
Title : Analysis Of The Implementation Of The Document Of Fundamental Change In Education
مشخصات نشریه : خط مشي گذاری عمومی در مديريت / /
تاریخ چاپ : 5 / 9 / 1400
نویسندگان : افسانه نویدکیا ، رضا واعظی ، وجه الله قربانی زاده ،
57 ) عنوان : چارچوبی برای تبیین بلوغ ساختاری سازمان مادر در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی
Title : A Framework For Explaining Parent Company Maturity Path To Resistive Economy
مشخصات نشریه : مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی / Interdisciplinary studies of strategic knowledge /
تاریخ چاپ : 3 / 9 / 1400
نویسندگان : مهدی حقیقی کفاش ، حسین حاجی بیگلو ، نادر مظلومی ، وجه الله قربانی زاده ،
58 ) عنوان : تحلیل پدیدارشناختی تجربۀ ترک خدمت کارکنان در سازمان دولتی
Title : Phenomenological Analysis Of Employees’ Turnover Experience In A Public Organization
مشخصات نشریه : فرآیند مدیریت و توسعه / Journal of Management and Development Process /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1400
نویسندگان : بهنام میری ، وجه الله قربانی زاده ، میرعلی سیدنقوی ،
59 ) عنوان : فراتحلیل کیفی مطالعات شبکه در پژوهشهای مدیریت بخش عمومی
Title : Meta Synthesis Of Network Studies In Public Administration Researches
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی / Strategic Studies of public policy /
تاریخ چاپ : 10 / 8 / 1400
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، سید مهدی الوانی ، وجه الله قربانی زاده ، سید مصطفی جلیلی ،
60 ) عنوان : حکمرانی ارزش های عمومی: مبنای ارزشی رفتار مدیریت دولتی
Title : Public Values Governance: The Value Basis Of Public Management Behavior
مشخصات نشریه : فصلنامۀ علمی مدیریت منابع در نیروي انتظامی / /
تاریخ چاپ : 2 / 8 / 1400
نویسندگان : فتاح شریف زاده ، رضا واعظی ، وجه الله قربانی زاده ، محمد هاشمی ،
61 ) عنوان : تحلیل تحقیقات در زمینة عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش در ایران
Title : A Meta-analysis Of The Studies On The Factors Affecting The Success Of Knowledge Management In Iran
مشخصات نشریه : مدیریت فرهنگ سازمانی ( فرهنگ مدیریت سابق) / Organizational Culture Management /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1400
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، عقیل قربانی پاجی ، داود افروز ،
62 ) عنوان : واکاوی پدیدارشناختی تأثیرات تراکم پایین مشتریان (خلوتی) در فروش فروشگاهی بر تجربه آنها از مراکز خرید و مالها
Title : Phenomenological Exploration Presence Of Low Customer Density Effects In Retailing On Customer Experience In Shopping Centers/malls
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت در ایران / Management Research in Iran /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1400
نویسندگان : رضا شفیعی ، کامبیز حیدرزاده هنزایی ، وجه الله قربانی زاده ، فرهاد غفاری ،
63 ) عنوان : واکاوی و تبیین پیشران های مؤثر بر آینده مشارکت عمومی در خط مشی گذاری
Title : Analyzing And Explaining The Drivers Affecting The Future Of Public Participation In Policy Making
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / Majlis and Rahbord /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، رسول معتضدیان ، داود حسین پور ، عباسعلی رهبر ،
64 ) عنوان : ابعاد رتبه بندی اعتباری بانک های ایران
Title : Credit Rating Dimensions Of Iran Banks
مشخصات نشریه : بورس اوراق بهادار / Journal of Securities Exchange /
تاریخ چاپ : 15 / 4 / 1400
نویسندگان : محمدجواد محقق نیا ، وجه الله قربانی زاده ، محمد خان زاده ،
65 ) عنوان : طراحی الگوی مشارکت عمومی در خط مشی گذاری با رویکرد چندروشی
Title : Designing A Model Of Public Participation In Policy Making With A Multi-method Approach
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی / Strategic Studies of public policy /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1400
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، رسول معتضدیان ، داود حسین پور ، عباسعلی رهبر ،
66 ) عنوان : مدل متناسب حکمروایی خوب شهری برای کلانشهرهای کشور و تحلیل یکپارچه وضعیت فعلی (مورد مطالعه: شهر مشهد)
Title : A Proportional Model Of Good Urban Governance For The Country's Metropolises And An Integrated Analysis Of The Current Situation (case Study: Mashhad City)
مشخصات نشریه : پژوهش و برنامه ریزی شهری / Research and Urban Planning /
تاریخ چاپ : 3 / 3 / 1400
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، احسان براری ، فتاح شریف زاده ، وجه الله قربانی زاده ،
67 ) عنوان : پدیدارشناسي رهبری فرهنگي در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي
Title : Phenomenology Of Cultural Leadership In Universities And Higher Education Centers
مشخصات نشریه : مدیریت در دانشگاه اسلامی / Irainian Journal of Management in the Islamic University /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1400
نویسندگان : محمدحسین امیدخدا ، وجه الله قربانی زاده ، داود حسین پور ، حبیب رودساز ،
68 ) عنوان : طراحی چارچوب مطالعه فساد شبکه ای در فرایند سیاست گذاری مدیریت کلان شهری
Title : Designing A Network Corruption Study Framework In Metropolis Management
مشخصات نشریه : نامه معماری و شهرسازی / Journal of Architecture and Urban Planning /
تاریخ چاپ : 11 / 2 / 1400
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، سید مهدی الوانی ، وجه الله قربانی زاده ، سید مصطفی جلیلی ،
69 ) عنوان : تدوین چارچوب مفهومی قابلیتهای پویای سازمانی با بهره گیری از رویکرد فراترکیب
Title : Formulating The Conceptual Framework Of Organizational Dynamic Capabilities By Applying The Meta-synthesis Approach
مشخصات نشریه : مدیریت توسعه فناوری / Journal of Technology Development Management /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1400
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، وجه الله قربانی زاده ، داود حسین پور ، امین ندائی ،
70 ) عنوان : سناریوهای آینده مشارکت عمومی در خط‌‌مشی‌گذاری ایران
Title : Future Scenarios Of Public Participation In Iranian Policy Making
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت راهبردی / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، رسول معتضدیان ، داود حسین پور ، عباسعلی رهبر ،
71 ) عنوان : الگوی شایستگی مدیران منابع انسانی در دانشگاه های برتر ایران
Title : Competency Model Of Human Resource Managers In Iran's Top Universities
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / Management Researches /
تاریخ چاپ : 12 / 12 / 1399
نویسندگان : صادق فراهانی ، وجه الله قربانی زاده ، محمد تقی تقوی فرد ، حسن رنگریز ،
72 ) عنوان : تحلیلی بر مطالعات حکومت داری از دیدگاه امام خمینی(ره) با بهره گیری از روش فراترکیب
Title : An Analysis Of Governance Studies From The Perspective Of Imam Khomeini Using The Metacombination Method
مشخصات نشریه : مدیریت و پژوهش های دفاعی / Management and Research of Defense /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1399
نویسندگان : داود حسین پور ، وجه الله قربانی زاده ، بهروز رضائی منش ، علیرضا علیخانزاده ،
73 ) عنوان : بررسی تأثیر احداث ایستگاه مترو بر کارکردهای اجتماعی و ترافیکی خیابان در شهر تهران (مطالعه تطبیقی: ایستگاه های متروی شادمان و قلهک)
Title : The Impact Of The Construction Of The Metro Station On The Social And Traffic Functions Of The Street In Tehran City (comparative Study Between Shademan And Gholhak Metro Stations)
مشخصات نشریه : پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری / Geographical Urban Planning Research /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1399
نویسندگان : مریم آسایش ، علی خاکساری رفسنجانی ، وجه الله قربانی زاده ،
74 ) عنوان : حکمرانی اخلاقی در بخش عمومی از دیدگاه نهج البلاغه1
Title : Ethical Governance In The Public Sector From The Perspective Of Nahj Al-balaghah 1
مشخصات نشریه : مدیریت منابع در نیروی انتظامی / Resource management in law enforcement /
تاریخ چاپ : 8 / 11 / 1399
نویسندگان : مسعود شریعتی ، وجه الله قربانی زاده ، بهروز رضائی منش ، عبدالحسین خسروپناه ،
75 ) عنوان : حکمرانى اخلاقى بر اساس نوع شناسى طبقه نظامیان از دیدگاه نهج البلاغه
Title : Ethical Governance Based On The Typology Of The Military Class From The Point Of View Of Nahj Al-balagha
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت انتظامی / Police Management Studies Quarterly /
تاریخ چاپ : 8 / 11 / 1399
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، مسعود شریعتی ، بهروز رضائی منش ، عبدالحسین خسروپناه ،
76 ) عنوان : حکمرانی اخلاقی در بخش عمومی از دیذگاه نهج البلاغه 1
Title : Ethical Governance In The Public Sector From The Perspective Of Nahj Al-balagha
مشخصات نشریه : مدیریت منابع در نیروی انتظامی / Resource management in law enforcement /
تاریخ چاپ : 17 / 10 / 1399
نویسندگان : مسعود شریعتی ، وجه الله قربانی زاده ، بهروز رضائی منش ،
77 ) عنوان : طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با تأکید بر رویکرد مالی
Title : Designing A Performance Evaluation Model For The Technical And Vocational Education Organization Of Iran With An Emphasis On The Financial Approach
مشخصات نشریه : چشم انداز مدیریت صنعتی / چشم انداز مدیریت صنعتی /
تاریخ چاپ : 2 / 10 / 1399
نویسندگان : حمیده قنبری ، محمدحسن ابراهیمی سروعلیا ، مقصود امیری ، قاسم بولو ، وجه الله قربانی زاده ،
78 ) عنوان : طراحی مدل مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران در راستای بهبود شاخص های حکمرانی خوب
Title : Designing The Human Resources Management Model Of Iran's Public Sector In Order To Improve The Indicators Of Good Governance
مشخصات نشریه : حقوق اداری / Administrative Law /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1399
نویسندگان : رحمت الله قلی پورسوته ، هاتف حمداللهی ، سیدرضا سیدجوادین ، وجه الله قربانی زاده ،
79 ) عنوان : نقش ضمانت اعتبار در تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان: عارضه‌یابی،مطالعه تطبیقی و راهکارهای سیاستی
Title : The Role Of Credit Guarantee In Financing Knowledge-based Companies: Finding Complications, Comparative Study And Policy Solutions
مشخصات نشریه : مدیریت توسعه فناوری / /
تاریخ چاپ : 16 / 09 / 1399
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ، سیدعلی فاطمی خوراسگانی ، فرهاد تقی زاده حصاری ، وجه الله قربانی زاده ،
80 ) عنوان : نقش ضمانت اعتبار در تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان: عارضه‌یابی، مطالعه تطبیقی و راهکارهای سیاستی
Title : The Role Of Credit Guarantee In Financing Knowledge-based Companies: Problem Identification, Comparative Study And Policy Solutions
مشخصات نشریه : مدیریت توسعه فناوری / Journal of Technology Development Management /
تاریخ چاپ : 3 / 9 / 1399
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ، وجه الله قربانی زاده ، علی فاطمی خوراسگانی ،
81 ) عنوان : شایستگی های‌ کارگزاران‌ تراز‌ دولت‌ اسلامی‌ ایران‌ با‌ رویکرد‌ تمدّن‌ نوین‌ اسلامی
Title : The Positions Of The Level Agents Of The Islamic State Of Iran With The Approach Of The New Islamic Civilization
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی / Journal of Strategic Management Studies of National Defense Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1399
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، مجید بیشه ، فرزاد جهان بین ،
82 ) عنوان : شناسایی عوامل و شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
Title : Identifying The Factors And Indicators For Evaluating The Performance Of The Technical And Vocational Education Organization Of The Country
مشخصات نشریه : کارافن / Karafan /
تاریخ چاپ : 4 / 8 / 1399
نویسندگان : حمید قنبری ، محمدحسن ابراهیمی سروعلیا ، مقصود امیری ، قاسم بولو ، وجه الله قربانی زاده ،
83 ) عنوان : نیروهای جوان مستعد (نجم) در آیینه بسیج سفیران تحول گرا، تعالی بخش و تمدن ساز
Title : Najm
مشخصات نشریه : حکمرانی متعالی / Transcendent Governance /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1399
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، مجید بیشه ،
84 ) عنوان : واکاوی و تبیین پیشران های مؤثر بر آینده مشارکت عمومی در خط مشی گذاری
Title : Analyzing And Explaining The Drivers Of The Future Of Public Participation In Policy-making
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / Majlis and Rahbord /
تاریخ چاپ : 30 / 7 / 1399
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، رسول معتضدیان ، داود حسین پور ، عباسعلی رهبر ،
85 ) عنوان : ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی بانکداری جامع در نظام بانکی
Title : Evaluation And Analysis Of Factors Affecting The Implementation Of Comprehensive Banking In The Banking System
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت در ایران / Management Research in Iran /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : مرتضی نجف ، قاسم بولو ، جعفر باباجانی ، وجه الله قربانی زاده ،
86 ) عنوان : فراتحلیل پژوهش های مربوط به عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات (IT) در سازمان های ایران
Title : Meta-analysis Of Researches Related To Factors Affecting The Use Of Information Technology (it) In Iranian Organizations
مشخصات نشریه : تعامل انسان و اطلاعات / Human Information Interaction /
تاریخ چاپ : 17 / 6 / 1399
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، عقیل قربانی پاجی ،
87 ) عنوان : مؤلفه های تدوین خط مشی های عمومی در دولت اسلامی بارویکرد تمدن سازی نوین اسلامی (با محوریت بیانات مقام معظم رهبری)
Title : The Components Of Formulating Public Policies In The Islamic State, The Fruitfulness Of Modern Islamic Civilization (based On The Statements Of The Supreme Leader)
مشخصات نشریه : مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی / New Islamic Civilization Fundamental Studies /
تاریخ چاپ : 17 / 6 / 1399
نویسندگان : داود حسین پور ، فتاح شریف زاده ، وجه الله قربانی زاده ، یوسف زال ،
88 ) عنوان : طراحی الگوی حکمرانی شبکه ای در نظام سلامت کشور
Title : Designing A Network Governance Model In The Country's Health System
مشخصات نشریه : علوم مدیریت ایران / Journal of Agricultural Science and Technology /
تاریخ چاپ : 17 / 6 / 1399
نویسندگان : طاهره جلالی خان آبادی ، سیدمهدی الوانی ، رضا واعظی ، وجه الله قربانی زاده ،
89 ) عنوان : بررسی فقهی و اجرایی به کارگیری صندوق زمین و ساختمان در مرحله بازسازی سوریه
Title : Legal And Executive Review Of The Use Of The Land And Building Fund In The Reconstruction Of Syria
مشخصات نشریه : تحقیقات مالی اسلامی / Islamic Financial Research /
تاریخ چاپ : 17 / 6 / 1399
نویسندگان : محمد عبدالمجید الغبره ، محمدجواد محقق نیا ، علاء الدین زعتری ، وجه الله قربانی زاده ،
90 ) عنوان :
Title : DESIGNING THE CONSEQUENCES MODEL OF PUBLIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ALIGNMENT WITH GOOD GOVERNANCE INDICATORS
مشخصات نشریه : Journal Of Organizational Behavior Research / Journal Of Organizational Behavior Research /
تاریخ چاپ : 3 / 5 / 1399
نویسندگان : rahmatollah gholipour ، Hatef Hamdollahi ، Seyed Reza SEYED JAVADIN ، وجه الله قربانی زاده ،
91 ) عنوان : مؤلفه های اخلاقی- اسلامی برای گذار به دانشگاه نسل سوم؛ تحلیل محتوای بیانات رهبر انقلاب
Title : Ethical-islamic Components For The Transition To The Third Generation University; Analyzing The Content Of The Statements Of The Leader Of The Revolution
مشخصات نشریه : مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی / /
تاریخ چاپ : 03 / 03 / 1399
نویسندگان : نادر نادری ، وجه الله قربانی زاده ، محمد امینی ،
92 ) عنوان : چارچوبی برای سیاستگذاری تغییرات ساختار ستاد در سازمان‌های مادر درونزا
Title : A Policymaking Framework For Managing The Adaptation Process In Corporate Headquarters With Internal Growth
مشخصات نشریه : مدیریت بهره وری / Productivity management /
تاریخ چاپ : 5 / 1 / 1399
نویسندگان : مهدی حقیقی کفاش ، حسین حاجی بیگلو ، نادر مظلومی ، وجه الله قربانی زاده ،
93 ) عنوان : نحوه تبدیل دانش و دستاوردهای دانشگاهی به خروجی های فناورانه و ثروت در چهارچوب اقتصاد مقاومتی
Title : How To Convert Academic Knowledge And Achievements Into Technological Outputs And Wealth Outputs In The Resistance Economics Framework
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی بسیج / Strategic studies of mobilization /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : پیام حنفی زاده ، سعید سهراب پور ، وجه الله قربانی زاده ، حسین قدیانی ،
94 ) عنوان : الگویی برای استقرار نظام حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران
Title : A Model For Establishing A Performance Audit System In Public Sector Institutions In Iran
مشخصات نشریه : دانش حسابرسی / Audit Science /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : جعفر باباجانی ، وجه الله قربانی زاده ، پیمان ایمان زاده ،
95 ) عنوان : رابطه ابعاد سازمان یادگیرنده با توانمند سازی روان شناختی نیروی انسانی در بنگاه های کوچک و متوسط صنعت چوب استان البرز
Title : Relationship Between Dimensions Of Learning Organization And Psychological Empowerment Of Human Resources In Small And Medium Enterprises Of Wood Industry In Alborz Province
مشخصات نشریه : فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی / /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1398
نویسندگان : عطا اصطبار ، وجه الله قربانی زاده ، پری ناز بنی سی ،
96 ) عنوان : بررسی تجربه خدمت عمومی از منظر کارکنان سازمان دولتی با رویکرد تحلیل مضمون
Title : Investigating The Public Service Experience From The Perspective Of Government Employees With A Content Analysis Approach
مشخصات نشریه : مدیریت منابع انسانی پایدار / /
تاریخ چاپ : 12 / 12 / 1398
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، میر علی سید نقوی ، بهنام میری ،
97 ) عنوان : الگوی الزامات استقرار خدمات دولت الکترونیکی در بستر رسانه های اجتماعی: دولت الکترونیک2.0
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / /
تاریخ چاپ : 12 / 12 / 1398
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، وجه الله قربانی زاده ، رؤیا حجازی نیا ،
98 ) عنوان : شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در پیاده سازی بانکداری جامع در نظام بانکی بر اساس نقشه شناختی فازی
Title : Identification And Analysis Of Effective Factors In The Implementation Of Comprehensive Banking In The Banking System Based On Fuzzy Cognitive Map
مشخصات نشریه : پژوهش های پولی - بانكی / Monetary & Banking Research /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1398
نویسندگان : مرتضی نجف ، قاسم بولو ، جعفر باباجانی ، وجه الله قربانی زاده ،
99 ) عنوان : مدل متناسب حکمروایی خوب شهری برای کلانشهرهای کشور و تحلیل یکپارچه وضعیت فعلی (مورد مطالعه: مشهد)
Title : Proportional Model Of Good Urban Governance For The Country's Metropolises And Integrated Analysis Of The Current Situation (case Study: Mashhad)
مشخصات نشریه : پژوهش و برنامه ریزی شهری / /
تاریخ چاپ : 05 / 11 / 1398
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، احسان براری ، فتاح شریف زاده ، وجه الله قربانی زاده ،
100 ) عنوان : شبکه مضامین مؤلفه های ارزشی چارچوب خط مشی گذاری کارآفرینی
Title : The Network Of Themes Of Value Components Of The Entrepreneurial Policy Framework
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / Majlis and Rahbord /
تاریخ چاپ : 25 / 9 / 1398
نویسندگان : داود حسین پور ، وجه الله قربانی زاده ، حسن علی اکبری ، حسن زارع ،
101 ) عنوان :
Title : Aspects Of Spirituality In Eco-Lodges’ Landscape In Iran (from The Perspective Of Tourists)
مشخصات نشریه : International journal of tourism and Spirituality / International journal of tourism and Spirituality /
تاریخ چاپ : 06 / 09 / 1398
نویسندگان : Mahdieh Sabaghpour Azarian ، Mohammadreza Rezvani ، وجه الله قربانی زاده ، Mohammad Hossein Imani Khoshkhoo ،
102 ) عنوان : فرایندها و راهکارهای استقرار حکمروایی خوب شهری در کلانشهرهای کشور (مورد مطالعه: مشهد)
Title : Processes And Strategies For Establishing Good Urban Governance In The Metropolises Of The Country (case Study: Mashhad)
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 03 / 09 / 1398
نویسندگان : احسان براری ، غلامرضا کاظمیان شیروان ، فتاح شریف زاده ، وجه الله قربانی زاده ،
103 ) عنوان : الگوی تأثیر مدیریت دانش فردی و سبک رهبری بر عملکرد سازمانی شهرداری تهران
Title : Pattern Of The Effect Of Individual Knowledge Management And Leadership Style On Organizational Performance Of Tehran Municipality
مشخصات نشریه : مدیریت فردا / /
تاریخ چاپ : 02 / 09 / 1398
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، حبیب رودساز ، فتاح شریف زاده ، محمد صادقی ،
104 ) عنوان : الگوی سنجش سطح بلوغ مدیریت استراتژیک سازمانهای دولتی
Title : Model For Measuring The Level Of Maturity Of Strategic Management Of Government Organizations
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت راهبردی / /
تاریخ چاپ : 19 / 07 / 1398
نویسندگان : بهروز رضائی منش ، وجه الله قربانی زاده ، داود حسین پور ، علی طاهری ،
105 ) عنوان : پیامدهای انعطاف پذیری فرایندهای مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی
Title : Consequences Of Flexibility Of Human Resource Management Processes In The Public Sector
مشخصات نشریه : مطالعات رفتار سازمانی / /
تاریخ چاپ : 23 / 06 / 1398
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، اعظم عدنان راد ، وجه الله قربانی زاده ، رضا واعظی ،
106 ) عنوان : الگوی سنجش سطح بلوغ مدیریت استراتژیک سازمان های دولتی
Title : Model For Measuring The Level Of Maturity Of Strategic Management Of Government Organizations
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت راهبردی / /
تاریخ چاپ : 2 / 6 / 1398
نویسندگان : بهروز رضائی منش ، وجه الله قربانی زاده ، داود حسین پور ، علی طاهری ،
107 ) عنوان : فاصله ادراکی پیرامون مفهوم «ارائه به نحو مطلوب» و هستی شناسی آن
Title : Perceptual Distance Around The Concept Of "optimal Presentation" And Its Ontology
مشخصات نشریه : دانش حسابداری / /
تاریخ چاپ : 02 / 06 / 1398
نویسندگان : مرضیه توحیدی نژاد ، وجه الله قربانی زاده ،
108 ) عنوان : آسیب شناسی شکل گیری حکمروایی محلی در ایران با روش نظریه پردازی داده بنیاد ساخت گرا
Title : Pathology Of The Formation Of Local Government In Iran By The Data Theorizing Method Of The Constructivist Foundation
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و توسعه / /
تاریخ چاپ : 02 / 06 / 1398
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، رضا واعظی ، وجه الله قربانی زاده ، مرضیه شاه محمدی ،
109 ) عنوان : الگوی نقش و ساختار حکمروایی محلی در نظام مدیریتی ایران
Title : The Role Model And Structure Of Local Governance In The Iranian Management System
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دولتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1398
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، وجه الله قربانی زاده ، رضا واعظی ، مرضیه شاه محمدی ،
110 ) عنوان : طراحی مدل رهبری تحول آفرین در دانشگاه فنی و حرفه ای
Title : Designing A Transformational Leadership Model In A Technical And Professional University
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت در ایران / /
تاریخ چاپ : 10 / 04 / 1398
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، فتاح شریف زاده ، میر علی سید نقوی ، محسن بیگلری ،
111 ) عنوان : طراحی مدل خط مشی گذاری توسعه صنعت کتاب الکترونیک در ایران
Title : Designing A Policy Model For The Development Of The E-book Industry In Iran
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی پزوهشی سیاستگذاری عمومی / /
تاریخ چاپ : 30 / 03 / 1398
نویسندگان : علی اکبر فرهنگی ، سیدمهدی شریفی ، وجه الله قربانی زاده ، قاسم صفائی نژاد ،
112 ) عنوان : بررسی عناوین پایان نامه ها و رساله های مدیریت دولتی و تطبیق آنها با سیاست های کلی نظام اداری کشور
Title : Review Of The Titles Of Dissertations And Treatises On Public Administration And Their Compliance With The General Policies Of The Administrative System Of The Country
مشخصات نشریه : حقوق اداری / /
تاریخ چاپ : 25 / 03 / 1398
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، حمیدرضا محمدی سیاهبومی ،
113 ) عنوان : الگوی توسعه منابع انسانی در سازمان های دولتی با رویکرد خدمات دولتی نوین
Title : Human Resource Development Model In Government Organizations With A New Government Services Approach
مشخصات نشریه : مدیریت فردا / /
تاریخ چاپ : 04 / 03 / 1398
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، سیدمهدی الوانی ، وجه الله قربانی زاده ، سید سعید حسینی ،
114 ) عنوان : تأثیر مدیریت دانش فردی بر عملکرد سازمانی شهرداری تهران
Title : The Effect Of Individual Knowledge Management On The Organizational Performance Of Tehran Municipality
مشخصات نشریه : اقتصاد و مدیریت شهری / /
تاریخ چاپ : 25 / 02 / 1398
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، حبیب رودساز ، فتاح شریف زاده ، محمد صادقی ،
115 ) عنوان : مطالعه تطبیقی وضعیت پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت دانشگاه های علامه طباطبائی، تهران و شهید بهشتی
Title : A Comparative Study Of The Status Of Those Admitted To Master's Degree In Management At Allameh Tabatabai, Tehran And Shahid Beheshti Universities
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / Journal of Industrial Management Studies /
تاریخ چاپ : 25 / 2 / 1398
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، محمد امینی ، جعفر رشیدی بافتانی ،
116 ) عنوان : آُسیب شناسی شکل گیری حکروایی محلی در ایران با روش نظریه پردازی داده بنیاد ساخت گرا
Title : Pathology Of Local Government Formation In Iran By Constructivist Data Theorizing Method
مشخصات نشریه : جغرافیا و توسعه فضای شهری / /
تاریخ چاپ : 17 / 01 / 1398
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، رضا واعظی ، وجه الله قربانی زاده ، مرضیه شاه محمدی ،
117 ) عنوان : الگوی توسعه سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: بنیاد شهید و امور ایثارگران)
Title : Social Capital Development Model (case Study: Martyr And Veterans Affairs Foundation)
مشخصات نشریه : جامعه پژوهی فرهنگی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1397
نویسندگان : محمدعلی فقیه ، میر علی سید نقوی ، وجه الله قربانی زاده ، رضا واعظی ،
118 ) عنوان : بررسی تمایزهای میان بخش دولتی و خصوصی و تأثیر آن بر مدیریت استراتژیک در بخش دولتی
Title : Investigating The Differences Between The Public And Private Sectors And Its Impact On Strategic Management In The Public Sector
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت راهبردی / Journal of Strategic Management Research /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1397
نویسندگان : علی طاهری ، بهروز رضائی منش ، داود حسین پور ، وجه الله قربانی زاده ،
119 ) عنوان : آینده پژوهی حسابداری مدیریت: از منظر آموزش و پژوهش
Title : Future Studies On Management Accounting: Education And Research Perspective
مشخصات نشریه : پژوهش ‌های تجربی حسابداری / Journal of Empirical Research in Accounting /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1397
نویسندگان : جعفر باباجانی ، وجه الله قربانی زاده ، عبدالخالق خنکا ،
120 ) عنوان :
Title : Empowerment Of The Professional Ageing Workforce: A Review And Development Of A Model
مشخصات نشریه : European J. International Management / European J. International Management /
تاریخ چاپ : 18 / 10 / 1397
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، Mahdieh Gholamzadeh ، رضا واعظی ، وجه الله قربانی زاده ،
121 ) عنوان : مؤلفه های ارزشی محوری چارچوب خط مشی گذاری کارآفرینی در مجموعه های روایی میزان الحکمه و الحیات
مشخصات نشریه : چشم انداز مدیریت دولتی / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1397
نویسندگان : داود حسین پور ، وجه الله قربانی زاده ، حسن علی اکبری ، حسن زارع ،
122 ) عنوان : بررسی توانمندی های نیروی انسانی مرتبط با بلوغ تعامل پذیری دولت الکترونیک
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع انسانی / /
تاریخ چاپ : 13 / 09 / 1397
نویسندگان : فرخ قوچانی ، علی رضائیان ، وجه الله قربانی زاده ، سیداحمد حسینی ،
123 ) عنوان : عوامل شناختی اثرگذار بر ادراک در فرایند قانونگذاری
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 10 / 09 / 1397
نویسندگان : سیدعلی اکبر افجه ای ، وجه الله قربانی زاده ، کاظم جلالی ، الهام حیدری ،
124 ) عنوان : عوامل مؤثر بر ادراک در فرایند قانون‌گذاری
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت بهبود و تحول / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1397
نویسندگان : سیدعلی اکبر افجه ای ، وجه الله قربانی زاده ، الهام حیدری ،
125 ) عنوان : تبیین الگوی بومی توسعه مشارکت الکترونیک در سیاستگذاری ایران
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی پزوهشی سیاستگذاری عمومی / /
تاریخ چاپ : 03 / 06 / 1397
نویسندگان : حبیب رودساز ، وجه الله قربانی زاده ، نیکتا شادمهری ، سیدحسن سیدموسوی ،
126 ) عنوان : الگوی توانمندسازی منابع انسانی سازمانی عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی / /
تاریخ چاپ : 03 / 06 / 1397
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، مسعود شریعتی ، مهدی ولی پور ، محمد هاشمی ،
127 ) عنوان : الگوی توانمندسازی متخصصان سالمند در بخش دولتی با بهره گیری از روش تحلیل تم
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1397
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، مهدیه غلامزاده جفره ، رضا واعظی ، وجه الله قربانی زاده ،
128 ) عنوان : طراحی و تبیین الگوی هویت در قضاوت حسابرسی
مشخصات نشریه : دانش حسابداری مالی / /
تاریخ چاپ : 30 / 05 / 1397
نویسندگان : فرخ برزیده ، جعفر باباجانی ، وجه الله قربانی زاده ، احمد عبداللهی ،
129 ) عنوان : تبیین مدل عاملی مؤثر بر اعتبارات بانکی ایران با رویکرد دلفی فازی
Title : Explaining The Effective Model On Iranian Bank Credits With Fuzzy Delphi Approach
مشخصات نشریه : چشم انداز مدیریت مالی / Financial Management Perspective /
تاریخ چاپ : 3 / 4 / 1397
نویسندگان : سیدمحمدحسین حسینی ، محمدعلی دهقان دهنوی ، وجه الله قربانی زاده ، میثم امیری ، محمد رجائی باغ سیائی ،
130 ) عنوان : طراحی و تبیین الگوی هویت در قضاوت حسابرسی
Title : Designing And Explaining The Identity Model In Audit Judgment
مشخصات نشریه : دانش حسابداري مالي / دانش حسابداري مالي /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : فرخ برزیده ، جعفر باباجانی ، وجه الله قربانی زاده ،
131 ) عنوان : نظریه داده‌بنیاد نوآوری در خدمات عمومی الکترونیک ایران
Title : A Grounded Theory For Innovation In Iran’s Electronic Public Services
مشخصات نشریه : راهبرد اجتماعی فرهنگی / راهبرد اجتماعی فرهنگی /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1397
نویسندگان : حبیب رودساز ، وجه الله قربانی زاده ، حسین اصلی پور ،
132 ) عنوان : ارائه مدل بلوغ تعامل پذیری دولت الکترونیک و تشریح کاربردهای آن در سازمان ها ...
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی / /
تاریخ چاپ : 27 / 03 / 1397
نویسندگان : فرخ قوچانی ، علی رضائیان ، وجه الله قربانی زاده ، سیداحمد حسینی ،
133 ) عنوان : الگوی تعالی منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران
مشخصات نشریه : مدیریت سازمانهای دولتی / /
تاریخ چاپ : 19 / 03 / 1397
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، رضا واعظی ، وجه الله قربانی زاده ، محمد افکانه ،
134 ) عنوان : نظریه داده بنیاد نوآوری در خدمات عمومی الکترونیک ایران
مشخصات نشریه : راهبرد اجتماعی فرهنگی / /
تاریخ چاپ : 03 / 03 / 1397
نویسندگان : حبیب رودساز ، وجه الله قربانی زاده ، حسین اصلی پور ، محمدرضا زرگر ،
135 ) عنوان : عوامل زمینه ای مرتبط با تئسعه سرمایه اجتماعی
مشخصات نشریه : پژوهش های انقلاب اسلامی / /
تاریخ چاپ : 31 / 02 / 1397
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، وجه الله قربانی زاده ، محمدعلی فقیه ،
136 ) عنوان : رابطه سبک های مدیریت تعارض با بهره وری نیروی انسانی در بانک سینا
مشخصات نشریه : مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) / /
تاریخ چاپ : 24 / 11 / 1396
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، وجه الله قربانی زاده ، عقیل قربانی پاجی ،
137 ) عنوان : بررسی نقش فراموشی فعال دانش در چابکی سازمانی و مؤلفه های آن
مشخصات نشریه : فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1396
نویسندگان : محمدرضا محمدبیگی ، میر علی سید نقوی ، وجه الله قربانی زاده ، ابوالفضل محمدبیگی ،
138 ) عنوان : الگوی مدیریت راهبردی اجرای خط مشی های سازمان های فرهنگی
مشخصات نشریه : مدیریت فردا / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1396
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، فتاح شریف زاده ، داود حسین پور ، محمود مروج ،
139 ) عنوان : شناسایی الزامات تسهیلگر درون سازمانی در تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی
مشخصات نشریه : مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1396
نویسندگان : امیر رضا نریمانی ، رضا واعظی ، سید مهدی الوانی ، وجه الله قربانی زاده ،
140 ) عنوان : ارائه الگوی خط مشی گذاری سازمان های فرهنگی
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی پزوهشی سیاستگذاری عمومی / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1396
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، فتاح شریف زاده ، داود حسین پور ، محمود مروج ،
141 ) عنوان : اولویت بندی معیارهای اثرگذار بر بازدارندگی فساد اداری با اتکا به رهنمودهای اسلامی
مشخصات نشریه : مدیریت دولتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1396
نویسندگان : سید مهدی الوانی ، وجه الله قربانی زاده ، مهدی اسلام پناه ،
142 ) عنوان : آسیب شناسی هماهنگی واحدهای سازمانی در مدیریت خدمات با استفاده از الگوی نظام پایا
مشخصات نشریه : مدیریت منابع در نیروی انتظامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1396
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، غلامرضا کاظمیان شیروان ، سید محمدعلی افتخاری ،
143 ) عنوان : عوامل مؤثر بر حفظ کارکنان دانشی با هدف توسعه برنامه های کیفیت زندگی کاری در مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی
مشخصات نشریه : مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت / /
تاریخ چاپ : 04 / 05 / 1396
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، مهدی خیراندیش ، اعظم عدنان راد ،
144 ) عنوان : ارزیابی کلی نقش مدیریت شهری در کنترل پیامدهای رشد صنعت نفت و گاز در شهر عسلویه
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1396
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، وجه الله قربانی زاده ، سید محمد جواد موسوی ،
145 ) عنوان : شناسایی عوامل و موانع برون سازمانی دانشگاه در تجاری سازی پژوهش های علوم انسانی
مشخصات نشریه : فرایند مدیریت و توسعه / /
تاریخ چاپ : 03 / 03 / 1396
نویسندگان : امیر رضا نریمانی ، رضا واعظی ، سید مهدی الوانی ، وجه الله قربانی زاده ،
146 ) عنوان : تبیین الگوی تأمین مالی تعاونی ها برای مشارکت های عمومی- خصوصی در توسعه زیرساخت های کشور
مشخصات نشریه : تعاون و کشاورزی / /
تاریخ چاپ : 03 / 03 / 1396
نویسندگان : محمدحسن ابراهیمی سروعلیا ، ماشاءالله عظیمی ، حبیب رودساز ، وجه الله قربانی زاده ،
147 ) عنوان : تاثیر عوامل فردی و سیستمی بر اهمال کاری افراد در پذیرش اینترنت بانک
مشخصات نشریه : journal of information technology management / journal of information technology management /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1395
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، حبیب رودساز ، حسین محمدی ،
148 ) عنوان : آسیب شناسی مدیریت دانش سازمان با استفاده از مدل سیستم های پایا
مشخصات نشریه : مطالعات منابع انسانی / Human Resources management /
تاریخ چاپ : 3 / 12 / 1395
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، سعید زرندی ، شیرین ساسانیان اصل ،
149 ) عنوان : تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی کارکنان مجتمع آموزشی زنان پلیس
مشخصات نشریه : پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده / /
تاریخ چاپ : 27 / 11 / 1395
نویسندگان : محمد پور اسدی ، وجه الله قربانی زاده ، سعیده گل پرور ،
150 ) عنوان : تأثیر عوامل فردی و سیستمی بر اهمال کاری افراد در پذیرش اینترنت بانک
مشخصات نشریه : journal of information technology management / journal of information technology management /
تاریخ چاپ : 27 / 11 / 1395
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، حبیب رودساز ، حسین محمدی ،
151 ) عنوان : الگوی تدوین خط مشی های فرهنگی مراکز استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مشخصات نشریه : مدیریت سازمانهای دولتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1395
نویسندگان : فتاح شریف زاده ، وجه الله قربانی زاده ، میر علی سید نقوی ، محمدعلی مختاری ،
152 ) عنوان : آسیب شناسی خط مشی های فرهنگی مراکز استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مشخصات نشریه : چشم انداز مدیریت دولتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1395
نویسندگان : فتاح شریف زاده ، میر علی سید نقوی ، وجه الله قربانی زاده ، محمدعلی مختاری ،
153 ) عنوان : ارزیابی مؤلفه های مؤثر بر خط مشی گذاری در صنعت نفت و گاز از منظر کارآفرینی
مشخصات نشریه : مدیریت سازمانهای دولتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1395
نویسندگان : فتاح شریف زاده ، وجه الله قربانی زاده ، میر علی سید نقوی ، مهدی حسین پوری ،
154 ) عنوان : شناسایی عوامل موثر بر خط مشی های دولت الکترونیک بر اساس بنیان های نظری قانون مدیریت خدمات کشوری
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت در ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1395
نویسندگان : محسن ترابی ، میر علی سید نقوی ، وجه الله قربانی زاده ،
155 ) عنوان : تأثیر عوامل فرهنگی و فنی بر حکمرانی الکترونیک
مشخصات نشریه : مدیریت فرهنگ سازمانی / /
تاریخ چاپ : 31 / 04 / 1395
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، فرزانه الیاسی ،
156 ) عنوان : الگوی توسعه یادگیری دوجانبه برای سازمان ها
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت بهبود و تحول / /
تاریخ چاپ : 29 / 04 / 1395
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، وجه الله قربانی زاده ، داود حسین پور ، علیرضا کوشکی جهرمی ،
157 ) عنوان : فراتحلیل عوامل مؤثر در استقرار دولت الکترونیک ایران
مشخصات نشریه : مطالعات منابع انسانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1395
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، جعفر عباس پور ، مهدی خیراندیش ،
158 ) عنوان : وضعیت سرمایه انسانی در شرکت های دانش بنیان بر مبنای سبک های نوآوری
مشخصات نشریه : علوم مدیریت ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1395
نویسندگان : راحله منتظر ، وجه الله قربانی زاده ، میر علی سید نقوی ، داود حسین پور ،
159 ) عنوان : مدل یابی ساختاریتأثیر سرمایه روان شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی
مشخصات نشریه : پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1394
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، حسین علی زاده ، سجاد خانی پردنجانی ، علی محمدی مهموئی ،
160 ) عنوان : طراحی الگوی اسلامی مدیریت دولتی در سازمانهای اطلاعاتی امنیتی
مشخصات نشریه : پژوهش اطلاعاتی- امنیتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1394
نویسندگان : سید مهدی الوانی ، وجه الله قربانی زاده ، بهروز رضائی منش ، محمود ربیعی ،
161 ) عنوان : تحلیل مسائل اجرای خط مشی های اداری
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت راهبردی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1394
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، فتاح شریف زاده ، رسول معتضدیان ،
162 ) عنوان : نظریه سیستم‌های پیچیده منعطف؛ مفاهیم، ویژگی‌ها و سازوکارهای آن در مدیریت منابع انسانی
مشخصات نشریه : منابع انسانی ناجا / /
تاریخ چاپ : 28 / 08 / 1394
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، حسین علی اصغرزاده رومیانی ،
163 ) عنوان : الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سازمان های دولتی بر اساس مفروضات خدمات دولتی نوین
مشخصات نشریه : مدیریت سازمانهای دولتی / /
تاریخ چاپ : 07 / 08 / 1394
نویسندگان : محسن ترابی ، میر علی سید نقوی ، وجه الله قربانی زاده ،
164 ) عنوان : بررسی انطباقی سبک نوآوری و سبک مدیریت منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری
مشخصات نشریه : مدیریت نوآوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1394
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، راحله منتظر ، میر علی سید نقوی ، داود حسین پور ،
165 ) عنوان : تدین و تعالی معنوی در دانشگاه اسلامی از دیدگاه رهبر انقلاب
مشخصات نشریه : مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1394
نویسندگان : محمد امینی ، وجه الله قربانی زاده ،
166 ) عنوان : رابطه رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان
مشخصات نشریه : مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1394
نویسندگان : فتاح شریف زاده ، وجه الله قربانی زاده ، حامد محمدی ، فرهاد رکنی لموکی ،
167 ) عنوان : تحلیل محتوای متون سبک مدیریت جهادی
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1394
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، سید مهدی الوانی ، حسین علی اصغرزاده رومیانی ،
168 ) عنوان : الگوی روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت در ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1394
نویسندگان : سیدمحمد میرمحمدی ، سید مهدی الوانی ، وجه الله قربانی زاده ، حامد زینلی ،
169 ) عنوان : طراحی الگوی زنجیره تامین ناب با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1394
نویسندگان : جمشید صالحی صدقیانی ، وجه الله قربانی زاده ، فتاح میکائیلی ،
170 ) عنوان : تحلیل مدیریت جهادی با رویکرد پویایی شناسی سیستم
مشخصات نشریه : مدیریت منابع در نیروی انتظامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1394
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، حسین علی اصغرزاده ،
171 ) عنوان : چارچوبی برای هماهنگی سبک‌های نوآوری و معماری منابع انسانی در شرکت‌های کوچک و متوسط نوآور
مشخصات نشریه : مدیریت فردا / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1393
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، راحله منتظر ، میر علی سید نقوی ، داود حسین پور ،
172 ) عنوان : الگوی اثرسنجی خط‌مشی های مبارزه با قاچاق کالا
مشخصات نشریه : پژوهش اطلاعاتی- امنیتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : حبیب رودساز ، میثم لطیفی ، وجه الله قربانی زاده ، مصطفی رشیدی ،
173 ) عنوان : آرمان‌گرایی و حرکت در دانشگاه اسلامی
مشخصات نشریه : مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی / iranian journal of the knoeledge studies in islamic university /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1393
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، محمد امینی ،
174 ) عنوان : تبیین الگوی بومی تدوین خط مشی های زیست محیطی کشور با استفاده از نظریه داده بنیاد
مشخصات نشریه : اندیشه مدیریت راهبردی / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1393
نویسندگان : حسین اصلی پور ، شمس السادات زاهدی ، فتاح شریف زاده ، وجه الله قربانی زاده ،
175 ) عنوان : الگوی زنجیره تأمین چابک ناجا
مشخصات نشریه : مدیریت منابع در نیروی انتظامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1393
نویسندگان : اصغر آقایی ، جمشید صالحی صدقیانی ، وجه الله قربانی زاده ، فتاح میکائیلی ، میلاد آقایی ،
176 ) عنوان : الگوی توسعه یادگیری دوجانبه گرایانه در سرمایه فکری : صنعت دارویی کشور
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع سازمانی / /
تاریخ چاپ : 17 / 04 / 1393
نویسندگان : علیرضا کوشکی جهرمی ، میر علی سید نقوی ، داود حسین پور ، وجه الله قربانی زاده ،
177 ) عنوان : نقش یکپارچگی سامانه‌های اطلاعات در کسب مزیت رقابتی شرکت همکاران سیستم
مشخصات نشریه : journal of information technology management / journal of information technology management /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1393
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، امین بازیار ، حسین اشرفی گلشنی ، رسول معتضدیان ،
178 ) عنوان : ابعاد و شاخص‌های سنجش قابلیت همکاری متقابل دولت الکترونیک در سازمان‌های دولتی و پلیسی
مشخصات نشریه : مدیریت منابع در نیروی انتظامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1393
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، سید محمدتقی حسینی مرام ،
179 ) عنوان : الگوی توسعه یادگیری دوجانبه‌گرایانه در سرمایه فکری (صنعت دارویی کشور)
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع سازمانی / /
تاریخ چاپ : 28 / 11 / 1392
نویسندگان : علیرضا کوشکی جهرمی ، میر علی سید نقوی ، داود حسین پور ، وجه الله قربانی زاده ،
180 ) عنوان : فراتحلیل پژوهش‌های آمادگی الکترونیک سازمان ها در ایران
مشخصات نشریه : journal of information technology management / journal of information technology management /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1392
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، سارا بهفر ،
181 ) عنوان : فرا تحلیل تحقیقات مرتبط با شایستگی مدیران در ایران
مشخصات نشریه : نظارت و بازرسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1392
نویسندگان : مهدی ناظمی ، وجه الله قربانی زاده ، احمدعلی امامی ، سید طه حسن نانگیر ،
182 ) عنوان : بررسی میزان تأثیر اعتماد سازمانی بر انتقال دانش ضمنی کارکنان
مشخصات نشریه : مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1392
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، سیدحمید حجازی ، سید مجید حجازی ، نیر حجازی ،
183 ) عنوان : رابطه هوش معنوی و اخلاقی با رهبری تحول‌آفرین
مشخصات نشریه : اخلاق در علوم و فناوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1392
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ،
184 ) عنوان : نقش سرمایه فکری و اعتماد در انتقال دانش سازمانی
مشخصات نشریه : مدیریت منابع در نیروی انتظامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1392
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، محبوبه معماری ،
185 ) عنوان : فراتحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت در ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1392
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، سید طه حسن نانگیر ، حبیب رودساز ،
186 ) عنوان : تأثیر تعارض کار- خانواده بر فرسودگی شغلی و تمایل به ترک سازمان؛ مقایسه تطبیقی بیمارستان‌های بخش خصوصی و دولتی
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع سازمانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1392
نویسندگان : فتاح شریف زاده ، وجه الله قربانی زاده ، علی محمدی مهموئی ،
187 ) عنوان : نقش توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان در تعالی سازمان
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع انسانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، بابک آقاوردی ،
188 ) عنوان : عوامل مؤثر بر پذیرش نظام ملی کدگذاری کالاها و خدمات (ایران¬کد) توسط شرکت¬ها
مشخصات نشریه : journal of information technology management / journal of information technology management /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1391
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، همت مراد قلندری ،
189 ) عنوان : تحلیل تطبیقی کاربرد چرخه انتقال دانش؛ مطالعه موردی
مشخصات نشریه : مطالعات منابع انسانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1391
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، فاطمه مرشدی زاد ،
190 ) عنوان : دستیابی به توسعه پایدار محلی از طریق ظرفیت اجتماعی ساکنین و فعالان اقتصادی محله غیر رسمی؛ موردی: محله شمیران نو
مشخصات نشریه : مطالعات شهری / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1391
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، وجه الله قربانی زاده ، سعید شفیعا ،
191 ) عنوان : الگوی مدیریت دانش در سازمان ناجا
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1391
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، یوسف محمدی مقدم ،
192 ) عنوان : الگوى سرمایه اجتماعى، ابعاد و شاخص هاى آن در کلانترى هاى تهران بزرگ
مشخصات نشریه : مدیریت منابع در نیروی انتظامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1391
نویسندگان : محمد جعفری ، فتاح شریف زاده ، وجه الله قربانی زاده ، بهروز رضائی منش ، ابوالقاسم دلخوش کسمایی ،
193 ) عنوان : ارزیابی و شناسایی کنشگران توسعه ناپایدار محله های غیر رسمی
مشخصات نشریه : نامه معماری و شهرسازی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1391
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، وجه الله قربانی زاده ، سعید شفیعا ،
194 ) عنوان : تاثیر قابلیت های مدیریت دانش بر اثر بخشی سازمانی
مشخصات نشریه : منابع انسانی ناجا / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1391
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، فریده اکبری ،
195 ) عنوان : نقش سیستم های اطلاعاتی گمرکی در یادگیری سازمانی، شایستگی های متمایز فنی و عملکرد گمرک
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت در ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1390
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، علی بعیدی مفردنیا ،
196 ) عنوان : نقش فرهنگ یادگیری و مدیریت دانش در چابکی سازمانی
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت بهبود و تحول / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1390
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، فاطمه هورمنش ، حسین غلامحسینی ،
197 ) عنوان : عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های عمومی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1390
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، مهدی نوربخش ، احسان منصوریان ،
198 ) عنوان : الگوی رهبری خدمت گذار در دانشگاه علوم انتظامی
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1390
نویسندگان : فتاح شریف زاده ، میر علی سید نقوی ، وجه الله قربانی زاده ، ابوالقاسم دلخوش کسمایی ،
199 ) عنوان : الگوی رهبری خدمت گزار، در دانشگاه علوم انتظامی
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1390
نویسندگان : ابوالقاسم دلخوش کسمایی ، فتاح شریف زاده ، وجه الله قربانی زاده ،
200 ) عنوان : عدالت ادراک شده از سوی کارکنان در رابطه با تعدیل نیروی انسانی و تأثیر آن بر نشر دانش سازمانی
مشخصات نشریه : مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت / /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1390
نویسندگان : جواد جعفری فارسانی ، وجه الله قربانی زاده ، معصومه حبیبی ،
201 ) عنوان : الگویی فراگیر برای مطالعه عوامل استراتژیک محیطی مؤثر بر اعتماد سیاسی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی / Order & Security Research Journal /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1389
نویسندگان : محمد خانباشی ، شمس السادات زاهدی ، سید مهدی الوانی ، وجه الله قربانی زاده ،
202 ) عنوان : مفاهیم و ویژگی های سازمان های نظماشوب
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) / /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1389
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، امیر حسین عرب ،
203 ) عنوان : طراحی و تبیین الگوی کنترل استراتژیک سازمان‌های فرهنگی کشور
مشخصات نشریه : دانشور رفتار / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1389
نویسندگان : غلامحسین نیکوکار ، وجه الله قربانی زاده ، علی نجات بخش اصفهانی ،
204 ) عنوان : سبک های مدیریت دانش و نوع مشاغل سازمانی ناجا
مشخصات نشریه : منابع انسانی ناجا / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1389
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ،
205 ) عنوان : نقش مدیریت کنکاش- سیبرنتیک در فرایند یادگیری سازمانی
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1389
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، امین اسدپور ،
206 ) عنوان : عوامل موثر بر حق دسترسی شهروندان به اطلاعات در حکومتهای محلی: مطالعه‌ای در شهر مشهد
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت بهبود و تحول / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1388
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، وجه الله قربانی زاده ، حامد رستگار ،
207 ) عنوان :
Title : Explaining The Multi-level Human Resource Development Model In Iran’s Government Organizations With A Strategic Flexibility Approach
مشخصات نشریه : / International Journal of Nonlinear Analysis and Applications (discontinued) /
تاریخ چاپ : 01 / 01 /
نویسندگان : حسین ابراهیمی ، میر علی سید نقوی ، داود حسین پور ، وجه الله قربانی زاده ،