سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/fmarefat
نام و نام خانوادگی : فهیمه معرفت
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان انگلیسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 88692345 ایمیل : fmarefat@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 34 مورد)
1 ) عنوان : ساختار ژنریک مطالعات پیشینه در مقالات علمی: مجلات داخلی و بین المللی
Title : Generic Structure Of Literature Reviews In Research Articles: Iranian And International Journals
مشخصات نشریه : Iranian Journal of English for Academic Purposes / Iranian Journal of English for Academic Purposes /
تاریخ چاپ : 3 / 7 / 1400
نویسندگان : فهیمه معرفت ، مهسا فراهانی نیا ، مریم بلوری ، فریبا چمنی ، طاهره سلیمانی ،
2 ) عنوان : بررسی تأثیر دوزبانگی: نتایج یک مداخله نشانگر گفتمانی برای تک‌زبانه‌ها و دوزبانه‌ها در ایران
Title : A Scrutiny Of Bilingualism Impact: Outcomes Of A Discourse Marker Intervention For Monolinguals And Bilinguals In Iran
مشخصات نشریه : MEXTESOL / Mextesol Journal /
تاریخ چاپ : 5 / 9 / 1399
نویسندگان : فهیمه معرفت ، مهناز مصطفائی علایی ، Mohammad Sajedi Fard ،
3 ) عنوان :
Title : Writing In Light Of Moves Analysis: Learner Awareness
مشخصات نشریه : MEXTESOL / Mextesol Journal /
تاریخ چاپ : 11 / 5 / 1399
نویسندگان : فهیمه معرفت ،
4 ) عنوان :
Title : Advancing Quantitative Methods In Second Language Research
مشخصات نشریه : Innovation in Language Learning and Teaching / Innovation in Language Learning and Teaching /
تاریخ چاپ : 12 / 4 / 1398
نویسندگان : فهیمه معرفت ، جواد احمدی ،
5 ) عنوان :
Title : The Impact Of Single Versus Multiple Recasts On L2 Learners` Implicit And Explicit Knowledge
مشخصات نشریه : Heliyon / Heliyon /
تاریخ چاپ : 23 / 2 / 1398
نویسندگان : Mohammad Hassanzadeh ، فهیمه معرفت ، Arezoo Ramezai ،
6 ) عنوان :
Title : A Triangulated Study Of Professional English Needs Of University Graduates In Business And Economics In Today’s Iranian Business Sectors
مشخصات نشریه : Applied Research on English Language / Applied Research on English Language /
تاریخ چاپ : 12 / 12 / 1397
نویسندگان : محمد عامریان ، فهیمه معرفت ،
7 ) عنوان :
Title : Perceptions Of Eap For Business: Fresh Findings From Academia And Workplace
مشخصات نشریه : Journal of Teaching Language Skills / Journal of Teaching Language Skills /
تاریخ چاپ : 14 / 8 / 1397
نویسندگان : فهیمه معرفت ،
8 ) عنوان :
Title : EFL Learners’ Motivation And Attitude Toward EIL In The Increasingly Globalized Local Context Of Iran: A Structural Equation Modeling Approach*
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1396
نویسندگان : فهیمه معرفت ،
9 ) عنوان :
Title : Attitudes Towards English As An International Language (EIL) In Iran: Development And Validation Of A New Model And Questionnaire
مشخصات نشریه : Iranian Journal of applied Language Studies / Iranian Journal of applied Language Studies /
تاریخ چاپ : 04 / 03 / 1396
نویسندگان : فهیمه معرفت ، Maryam Pakzadian ،
10 ) عنوان :
Title : Attitudes Towards English As An International Language (EIL) In Iran: Development And Validation Of A New Model And Questionnaire
مشخصات نشریه : Iranian Journal of applied Language Studies / Iranian Journal of applied Language Studies /
تاریخ چاپ : 11 / 02 / 1396
نویسندگان : فهیمه معرفت ، Maryam Pakzadian ،
11 ) عنوان :
Title : EFL Learners’ Motivation And Attitude Toward EIL In The Increasingly Globalized Local Context Of Iran: A Structural Equation Modeling Approach
مشخصات نشریه : Journal of English Language Teaching and Learning / /
تاریخ چاپ : 17 / 11 / 1395
نویسندگان : فهیمه معرفت ، Maryam Pakzadian ،
12 ) عنوان :
Title : Applying Form-Focused Approaches To L2 Vocabulary Instruction Through Video Podcasts
مشخصات نشریه : Language Learning & Technology / Language Learning & Technology /
تاریخ چاپ : 10 / 07 / 1395
نویسندگان : فهیمه معرفت ، Mohammad Hassanzadeh ،
13 ) عنوان :
Title : Native And Iranian Teachers’ Perceptions And Evaluation Of Iranian Students’ English Essays
مشخصات نشریه : Assessing Writing / Assessing Writing /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1394
نویسندگان : فهیمه معرفت ، Mojtaba Heydari ،
14 ) عنوان :
Title : Vodcast: A Breakthrough In Developing Incidental Vocabulary Learning?
مشخصات نشریه : Iranian Journal of Applied Linguistics / Iranian Journal of Applied Linguistics /
تاریخ چاپ : 10 / 06 / 1393
نویسندگان : فهیمه معرفت ، Mohammad Hassanzadeh ،
15 ) عنوان :
Title : Multimodal Analysis Of Gender Representation In ELT Textbooks: Readers Perceptions
مشخصات نشریه : Procedia - Social and Behavioral Sciences / Procedia - Social and Behavioral Sciences /
تاریخ چاپ : 20 / 05 / 1393
نویسندگان : فهیمه معرفت ، Sheida Marzban ،
16 ) عنوان : نقش نوع بازخورد تصحیحی در فراگیری جملات شرطی انگلیسی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 10 / 04 / 1393
نویسندگان : فهیمه معرفت ، حسام الدین قنبر ،
17 ) عنوان :
Title : Combating Fossilization Through Feedback: Does It Work?
مشخصات نشریه : Iranian Journal of Applied Linguistics / Iranian Journal of Applied Linguistics /
تاریخ چاپ : 11 / 12 / 1390
نویسندگان : فهیمه معرفت ، Musa Nushi ،
18 ) عنوان :
Title : Enhancing Critical Thinking Abilities In EFL Classrooms: Through Written And Audiotaped Dialogue Journals
مشخصات نشریه : Humanity & Social Sciences Journal (HSSJ) / /
تاریخ چاپ : 19 / 10 / 1390
نویسندگان : فهیمه معرفت ، محمد خطیب ، Masoume Ahmadi ،
19 ) عنوان :
Title : The Effect Of Morphological Decomposition...
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 18 / 07 / 1390
نویسندگان : فهیمه معرفت ، Mohammad Abbas Nejad ،
20 ) عنوان :
Title : Audiotaped Oral Dialogue Journal And Vocabulary Acquisition And Retention
مشخصات نشریه : IPEDR / /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1389
نویسندگان : فهیمه معرفت ، Elahe Moladoust ،
21 ) عنوان :
Title : Out Of Class Language Learning Strategy Use And Reading Comprehension Ability...
مشخصات نشریه : Porta Linguarum / Porta Linguarum /
تاریخ چاپ : 18 / 03 / 1388
نویسندگان : فهیمه معرفت ، Fatemeh Barbari ،
22 ) عنوان :
Title : Effects Of Lexical Elaborative Devices On Second Language Vocabulary Acquisition: Evidence From Reading.
مشخصات نشریه : Journal of English Language Teaching and Literature Society of Iran / Journal of English Language Teaching and Literature Society of Iran /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1386
نویسندگان : فهیمه معرفت ، Mahmoud Reza Moradian ،
23 ) عنوان :
Title : Effects Of Lexical Elaborative Devices On Second Language Vocabulary Acquisition Evidence From Reading
مشخصات نشریه : TEACHING ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE SOCIETY OF IRAN (TELLSI) / TEACHING ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE SOCIETY OF IRAN (TELLSI) /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1386
نویسندگان : فهیمه معرفت ، Mahmoud Reza Moradian ،
24 ) عنوان :
Title : Strategy Use And Writhng Success
مشخصات نشریه : Journal of English Language Teaching and Literature Society of Iran / Journal of English Language Teaching and Literature Society of Iran /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1385
نویسندگان : فهیمه معرفت ،
25 ) عنوان :
Title : Multiple Intelligences: Voices From An EFL Writing Class
مشخصات نشریه : Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1385
نویسندگان : فهیمه معرفت ،
26 ) عنوان :
Title : Student Writing, Personality Type Of The Student And The Rater: Any Interrelationship?
مشخصات نشریه : The Reading Matrix: An International Online Journal / The Reading Matrix: An International Online Journal /
تاریخ چاپ : 10 / 06 / 1385
نویسندگان : فهیمه معرفت ،
27 ) عنوان :
Title : Strategy Use And Writing Success
مشخصات نشریه : TEACHING ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE SOCIETY OF IRAN (TELLSI) / TEACHING ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE SOCIETY OF IRAN (TELLSI) /
تاریخ چاپ : 15 / 12 / 1384
نویسندگان : فهیمه معرفت ،
28 ) عنوان : بررسی خطاهای زبانی در نوشتار دانش آموزان فارسی آموز کردزبان
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1384
نویسندگان : فهیمه معرفت ، دکتر احمدیان ،
29 ) عنوان :
Title : The Impact Of Diary Analysis Is Teaching Learning Writing
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 03 / 1381
نویسندگان : فهیمه معرفت ،
30 ) عنوان :
Title : LET`S CARE ABOUT OUR STUDENTS` PREFERENCES
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1381
نویسندگان : فهیمه معرفت ،
31 ) عنوان :
Title : Communicating Culture Through Video
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1381
نویسندگان : فهیمه معرفت ،
32 ) عنوان : کمک کنیم دانشجویان داستانهای خود را بنویسند
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1381
نویسندگان : فهیمه معرفت ،
33 ) عنوان :
Title : Collaboration In Classroom
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1379
نویسندگان : فهیمه معرفت ،
34 ) عنوان : تحلیل دفتر یادداشت و تاثیر آن بر آموزش و یادگیری نگارش
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1379
نویسندگان : فهیمه معرفت ،