سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/ehsan.khandoozi
نام و نام خانوادگی : سید احسان خاندوزی
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد اسلامی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : ehsan.khandoozi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 28 مورد)
1 ) عنوان : طراحی الگوی برنامه درسی سواد مالی دردوره ابتدایی
Title : Designing A Financial Literacy Curriculum Model For Elementary School
مشخصات نشریه : رهیافتی نو در مدیریت آموزشی / Bimonthly Journal of New Approaches in Educational Administration /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1401
نویسندگان : خدیجه جمشیدی مقدم ، مرجان کیان ، مسعود گرامی پور ، سید احسان خاندوزی ،
2 ) عنوان : ارزیابی نظام پولی مبتنی بر ذخیره جزئی با معیار کارایی و عدالت
Title : An Assessment Of Fractional Reserve System Based On Efficiency And Justice Benchmark
مشخصات نشریه : جستارهای اقتصادی / Economic Essays /
تاریخ چاپ : 22 / 12 / 1400
نویسندگان : سید علی روحانی ، سید احسان خاندوزی ،
3 ) عنوان : اولویت‎بندی و وزن‎دهی ابعاد شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی جهت سنجش آن در جمهوری اسلامی ایران
Title : Priority Assessment And Weighting Of The Dimensions Of Composite Index Of The Iranian Social Justice
مشخصات نشریه : اسلام و علوم اجتماعی / Journal of Islam and Social Sciences /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1400
نویسندگان : علی مصطفوی ثانی ، حسین سرآبادانی ، سید احسان خاندوزی ،
4 ) عنوان : بررسی تجربی اندیشه های جان رالز و محمد باقر صدر درباره عدالت اقتصادی (رویکرد اقتصاد آزمایشگاهی)
Title : An Empirical Analysis Of The Thoughts Of John Rawls And Muhammad Baqir Al-sadr On Economic Justice: An Experimental Economics Approach
مشخصات نشریه : جستارهای اقتصادی ایران / جستارهای اقتصادی ایران /
تاریخ چاپ : 2 / 12 / 1399
نویسندگان : محمد جواد نوراحمدی ، امیر خادمعلی زاده ، سیروس امیدوار ، سید احسان خاندوزی ،
5 ) عنوان : حکمرانی چشم اندازی دوگانه
Title : Governance; Dual Perspective
مشخصات نشریه : نشریه حکمرانی متعالی / /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1399
نویسندگان : سید احسان خاندوزی ،
6 ) عنوان : اقتصاد سیاسی نرخ ارز با تاکید بر دورهای باطل توسعه نیافتگی تولید در اقتصاد ایران
Title : The Political Economy Of The Exchange Rate With An Emphasis On The Vicious Cycle Of Underdevelopment Of Production In Iran's Economy
مشخصات نشریه : جامعه شناسی سیاسی ایران / Political Sociology Research /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1399
نویسندگان : اصغر بالسینی ، فرشاد مومنی ، سید احسان خاندوزی ،
7 ) عنوان : بررسی اصول و سنت‌های اقتصادی در قرآن و روایات
Title : A Study Of Economic Principles And Traditions In The Qur'an And Hadiths
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد اسلامی / Journal of "Islamic Economic Studies" /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1399
نویسندگان : حسین غفورزاده آرانی ، امیر خادمعلی زاده ، محمود عیسوی ، سید احسان خاندوزی ،
8 ) عنوان : بررسی اصول و سنت‌های اقتصادی در قرآن و روایات
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1399
نویسندگان : حسین غفورزاده ، امیر خادمعلی زاده ، محمود عیسوی ، سید احسان خاندوزی ،
9 ) عنوان : طراحی و برآورد شاخص‌ ترکیبی عدالت اجتماعی در ایران
Title : Design And Estimation Of Composite Index Of The Iranian Social Justice
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / Majlis and Rahbord /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1399
نویسندگان : سید احسان خاندوزی ، علی مصطفوی ثانی ، حسین سرآبادانی ،
10 ) عنوان : بررسی الگوی توسعه صنعتی مبتنی بر صادرات با تاکید بر سیاست صنعتی
Title : Examining The Pattern Of Industrial Development Based On Export With Emphasis On Industrial Policy
مشخصات نشریه : جامعه شناسی سیاسی ایران / Political Sociology Research /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1399
نویسندگان : احسان قمری ، فرشاد مومنی ، سید احسان خاندوزی ، اصغر بالسینی ،
11 ) عنوان : تمایز میان دوگونه فساد: فساده قاعده گذار و کارگزار
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 31 / 01 / 1399
نویسندگان : سید احسان خاندوزی ،
12 ) عنوان : سنجش تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر شاخص آسیب‌پذیری و تاب‌آوری
Title : Measuring The Impact Of Economic Complexity On Vulnerability And Resilience Index
مشخصات نشریه : جستارهای اقتصادی / Economic Essays /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1398
نویسندگان : سید احسان خاندوزی ، ابراهیم میرنظامی ،
13 ) عنوان : طراحی و برآورد شاخص عدالت اجتماعی در ایران
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1398
نویسندگان : سید احسان خاندوزی ،
14 ) عنوان : ارائه الگوی مناسب صندوق ثروت ملی ایران با تأکید بر مقاوم سازی اقتصاد
Title : Provide An Appropriate Model Of The National Wealth Fund Of Iran With Emphasis On Strengthening The Economy
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی / Journal of Strategic Management Studies of National Defense Studies /
تاریخ چاپ : 25 / 10 / 1397
نویسندگان : محمدرضا فرزین ، علی حسین نبی زاده ، سید احسان خاندوزی ،
15 ) عنوان : تاثیر رفتار بازتوزیعی بر پس‌انداز و انباشت سرمایه(در چارچوب الگوی نسل‌های همپوشان)
Title : The Effect Of Redistributive Policies On Saving And Capital Accumulation: An Overlapping Generations Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1397
نویسندگان : سید احسان خاندوزی ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، مرتضی خورسندی ، علی افسری ،
16 ) عنوان : تاثیر رفتار بازتوزیعی بر پس‌انداز و انباشت سرمایه (در چارچوب الگوی نسل‌های همپوشان)
Title : The Effect Of Redistributive Policies On Saving And Capital Accumulation: An Overlapping Generations Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1397
نویسندگان : سید احسان خاندوزی ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، مرتضی خورسندی ،
17 ) عنوان : نقد برنامه‌های توسعه ایران از منظر ارتباط بخش مالی و واقعی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1397
نویسندگان : سید احسان خاندوزی ،
18 ) عنوان : اقتصاد سیاسی سرمایه‌گذاری در بخش‌های نامولد ایران
Title : Political Economy Of Investment In Unproductive Sectors Of Iran
مشخصات نشریه : راهبرد توسعه (راهبرد یاس) / Development Strategy /
تاریخ چاپ : 29 / 9 / 1397
نویسندگان : سید احسان خاندوزی ، زهرا فاضل فرد ، محسن فتح اله بیاتی ،
19 ) عنوان : نقد عملکرد سیاست اقتصاد مقاومتی در ایران: بررسی پدیده شکست هماهنگی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 28 / 12 / 1396
نویسندگان : سید احسان خاندوزی ،
20 ) عنوان : تحلیل الگوی سهم بری عادلانه عوامل تولید با رویکرد اسلامی
Title : The Analysis Of Just Share Of Production Factors Pattern With The Islamic Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد اسلامی / Islamic Economics /
تاریخ چاپ : 22 / 12 / 1396
نویسندگان : سید احسان خاندوزی ، علی افسری ،
21 ) عنوان : سیاست های فقرزدایی در ایران با تاکید بر برنامه های توسعه اقتصادی سال های پس از انقلاب
مشخصات نشریه : راهبرد توسعه / /
تاریخ چاپ : 20 / 04 / 1395
نویسندگان : سید احسان خاندوزی ، سجاد شهسواری ، عبدالله علم خواه ،
22 ) عنوان : کانال های تاثیر بروکراسی بر عملکرد اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 02 / 04 / 1395
نویسندگان : سید احسان خاندوزی ، زهرا کاویانی ،
23 ) عنوان : ارزیابی سیاست های فقر زدایی در ایران با تاکید بر برنامه های توسعه اقتصادی سال های پس از انقلاب
Title : Evaluation Of Poverty Alleviation Policies In Iran With Emphasis On The Economic Development Programs Of The Years After The Revolution
مشخصات نشریه : راهبرد توسعه (راهبرد یاس) / Development Strategy /
تاریخ چاپ : 2 / 4 / 1395
نویسندگان : سید احسان خاندوزی ، سجاد شهسواری ، عبدالله علم خواه ،
24 ) عنوان : معرفی و محاسبه شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی از منظر اسلامی در ایران
Title : Introducing And Calculating The Combined Index Of Economic Justice From An Islamic Perspective In Iran
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / Majlis and Rahbord /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1395
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، سید احسان خاندوزی ،
25 ) عنوان : راهبردهای دفاع اقتصادی از منظر قصص پیامبران الهی
مشخصات نشریه : آفاق امنیت / /
تاریخ چاپ : 21 / 12 / 1394
نویسندگان : سید احسان خاندوزی ، سید سعید حسین زاده ،
26 ) عنوان : شاخصی برای عدالت اقتصادی، مطالعه موردی ایران
Title : An Index For Economic Justice: The Case Of Iran
مشخصات نشریه : / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 30 / 8 / 1394
نویسندگان : سید احسان خاندوزی ،
27 ) عنوان : مبانی نظری سنجش عدالت اقتصادی
Title : Theoretical Foundations Of Measuring Economic Justice
مشخصات نشریه : جستارهای اقتصادی / Economic Essays /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1391
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، سید احسان خاندوزی ،
28 ) عنوان : نظام نامه حقوق اقتصاد در قرآن کریم
مشخصات نشریه : اقتصاد اسلامی / Islamic Economics /
تاریخ چاپ : 2 / 5 / 1390
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، سید احسان خاندوزی ،