سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/ehsan.changizi
نام و نام خانوادگی : احسان چنگیزی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان شناسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02188683703 ایمیل : ehsan.changizi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی : https://scimet.atu.ac.ir/Ehsan_Changizi
حساب Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Ehsan-Changizi
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 23 مورد)
1 ) عنوان : بررسی مقایسه ای متن اوستایی و زند ویسپرد (کرده های یکم تا هشتم)
Title : Comparative Analysis Of Avestan And Zand Text Of Visprad (kardag 1-8)*
مشخصات نشریه : پژوهش های ادیانی / Religious Research /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1401
نویسندگان : فاطمه اسحاقی ، احسان چنگیزی ، مجتبی منشی زاده ،
2 ) عنوان : افعال سادة آسی و فارسی از منظر تطبیقی ـ مقایسه ای
Title : Simple Verbs In Ossetian And Persian Languages In A Comparative - Contrastive Aspect
مشخصات نشریه : فیلولوژی / Philology. Theory & Practice /
تاریخ چاپ : 9 / 9 / 1401
نویسندگان : Anjela Fedorovna Kudzoeva ، احسان چنگیزی ، موسی عبدالهی ،
3 ) عنوان : نگاهی تاریخی به صورت‌های بیان وجه اجازه درگیلکی
Title : Modal Forms For Permission In Gilaki: A Historical Approach
مشخصات نشریه : زبان فارسی و گویش های ایرانی (ادب پژوهی سابق) / Persian Language and Iranian Dialects /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1401
نویسندگان : الهه حسینی ماتک ، مجتبی منشی زاده ، احسان چنگیزی ،
4 ) عنوان : کارکرد وجهی فعل ماضی در فارسی میانه
Title : The Modal Function Of Past Tense In Middle Persian
مشخصات نشریه : نامه فرهنگستان (زبانها و گویشهای ایرانی) / /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1400
نویسندگان : احسان چنگیزی ،
5 ) عنوان : ماجرای پایان ناپذیر فعل مرکب: درآمدی به مفهوم شناسی و اصطلاح شناسی فعل غیربسیط در زبان فارسی
Title : The Endless Story Of Compound Verbs: An Introduction To Conceptology And Terminology Of Complex Verbs In Persian
مشخصات نشریه : پژوهش های زبان شناسی / Researches in Linguistics /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1400
نویسندگان : مجتبی منشی زاده ، احسان چنگیزی ، بابک شریف ،
6 ) عنوان : عبارتهای وصفی در زبان آسی و فارسی
Title : Attributive Phrases In The Ossetian And Persian Languages
مشخصات نشریه : / IZVESTIYA SOIGSI /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1400
نویسندگان : Rita G Tsopanova ، احسان چنگیزی ،
7 ) عنوان : وجه نمایی در زبان فارسی میانه
Title : Modal Marking In Middle Persian Language
مشخصات نشریه : مطالعات ایرانی / Journal of the iranian studies /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1400
نویسندگان : احسان چنگیزی ،
8 ) عنوان : مؤلفه های معنایی انداختن و بریدن از منظر تاریخی
Title : On The Semantic Dimensions Of Andāxtan And Boridan From A Diachronic Perspective
مشخصات نشریه : نشریه بین المللی میراث ایرانی / International Journal of Iranian Heritage Studies /
تاریخ چاپ : 29 / 6 / 1400
نویسندگان : احسان چنگیزی ، سپیده عبدالکریمی ،
9 ) عنوان : روند دستوری¬شدگی انگار، انگاری
Title : Grammaticalization Process Of Engâr / Engâri
مشخصات نشریه : پژوهش های زبانی / Language Research /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1399
نویسندگان : فهیمه تسلی بخش ، احسان چنگیزی ،
10 ) عنوان : دستوری شدگی صورتهای زبانی مشتق از گفتن
Title : Grammaticalization Of Linguistic Forms Derived From Saying
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / journal of Persian Language and literature /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1399
نویسندگان : فهیمه تسلی بخش ، احسان چنگیزی ،
11 ) عنوان : دستوری شدگی هشتن در متون ادب فارسی
Title : Grammaticalization Of Heštan In Persian Literary Texts
مشخصات نشریه : تاریخ ادبیات / history of literature /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1399
نویسندگان : احسان چنگیزی ،
12 ) عنوان : حروف اضافة var و manəstən در زبان گیلکی
مشخصات نشریه : علم زبان / Language Science /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1399
نویسندگان : الهه حسینی ماتک ، احسان چنگیزی ،
13 ) عنوان : چندمعنایی و روند دستوری‏ شدگی حرف اضافة «با» بر اساس تحلیل مؤلفه‏ای معنی
Title : Polysemy And The Grammatical Process Of The Preposition "with" Based On Component Analysis Of Meaning
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / Linguistic Inquiries /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1398
نویسندگان : سپیده عبدالکریمی ، احسان چنگیزی ،
14 ) عنوان : گوئی، پنداری، انگاری
Title : The Process Of Grammaticalization Of "engar"
مشخصات نشریه : پژوهش های زبانی / Language Research /
تاریخ چاپ : 7 / 10 / 1398
نویسندگان : فهیمه تسلی بخش ، احسان چنگیزی ،
15 ) عنوان : تحولات معنایی «ور / بر»
Title : Semantic Changes "on / Off"
مشخصات نشریه : پژوهش های زبانی / Language Research /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1397
نویسندگان : احسان چنگیزی ، الهه حسینی ماتک ،
16 ) عنوان : نقش های معنایی حرف اضافه «از» در زبان فارسی
مشخصات نشریه : مطالعات ایرانی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1397
نویسندگان : احسان چنگیزی ،
17 ) عنوان : بررسی درزمانی ابعاد معنایی گرفتن از منظر تحلیل مولفه ای و معنی شناسی شناختی: اثبات چندمعنایی از طریق بازنمود طرح واره های تصوری
مشخصات نشریه : مجله زبانشناسی و گویش های خراسان / /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1396
نویسندگان : سپیده عبدالکریمی ، احسان چنگیزی ،
18 ) عنوان : روند دستوری شدگی حرف اضافة «از» در زبان فارسی
مشخصات نشریه : پژوهش های زبانی / /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1396
نویسندگان : احسان چنگیزی ، سپیده عبدالکریمی ،
19 ) عنوان : یای پایانی فعل امر در فارسی دری
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 30 / 12 / 1395
نویسندگان : احسان چنگیزی ،
20 ) عنوان : حرف اضافۀ /jâ/ در گونة بابلیِ زبان مازندرانی
مشخصات نشریه : زبان و زبان‌شناسی / /
تاریخ چاپ : 30 / 12 / 1395
نویسندگان : احسان چنگیزی ، سمیه السادات هاشمی کمانگر ،
21 ) عنوان : جایگزینی حالت ازی و بایی در زبان اوستایی
مشخصات نشریه : علم زبان / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1395
نویسندگان : احسان چنگیزی ،
22 ) عنوان : نقد و بررسی آبان یشت
مشخصات نشریه : علم زبان / /
تاریخ چاپ : 09 / 02 / 1395
نویسندگان : احسان چنگیزی ،
23 ) عنوان : گرفتار، صفت بهمن
مشخصات نشریه : زبان شناخت / /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1394
نویسندگان : احسان چنگیزی ،