سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/derakhshanmasoud
نام و نام خانوادگی : مسعود درخشان نو
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد‌ انرژی، کشاورزی و محیط زیست
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : derakhshanmasoud@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 37 مورد)
1 ) عنوان :
Title : Properties Of Optimal Consumption Under Liquidity Constraints: New Results By Control Theoretic Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 0 / 2/ / 769/
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،
2 ) عنوان :
Title : Rational Expectations, The Lucas Critique And The Optimal Control Of Marco Economic Models: A Historical Analysis Of Basic Developments In The 20th Century
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 1 / 2/ / 768/
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،
3 ) عنوان : الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت بر مبنای عدالت و تقابل دوگانه اسلام و استکبار
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1398
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،
4 ) عنوان : بررسی تاثیر گسترش منابع گازی نامتعارف بر تولید گاز طبیعی ایران: رویکرد پویایی شناسی سیستم
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 07 / 06 / 1394
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،
5 ) عنوان : بهینه سازی تسهیم ریسک در قراردادهای بیع متقابل براساس کاربردی از نظریه نمایندگی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 07 / 06 / 1394
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،
6 ) عنوان : ارزیابی اثرات سیاست های سرمایه گذاری درآمد نفتی بر متغیرهای عملکرد اقتصادی در ایران; رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا(DSGE)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1394
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،
7 ) عنوان : بررسی جایگاه حقوقی قراردادهای مشارکت در تولید در قوانین نفت کشور
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1394
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،
8 ) عنوان :
Title : Methodological Shortcomings In Classical Mathematical Economics: A Critical Examination Of The Contributions Of Cournot, Jevons And Walras
مشخصات نشریه : International Journal of Business and Development Studies / International Journal of Business and Development Studies /
تاریخ چاپ : 06 / 05 / 1394
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،
9 ) عنوان : انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران: ملاحظاتی در مفاهیم، الزامات، چالش‌ها و راهکارها
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1394
نویسندگان : مسعود درخشان نو ، عاطفه تکلیف ،
10 ) عنوان :
Title : A Critical Analysis Of The Origin And Nature Of Classical Mathematical Economics: Why Classical Economists Did Not Use Mathematics?
مشخصات نشریه : International Journal of Business and Development Studies / International Journal of Business and Development Studies /
تاریخ چاپ : 19 / 01 / 1394
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،
11 ) عنوان : سازماندهی تولید در شرکت ملی نفت ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 27 / 10 / 1393
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،
12 ) عنوان : تحلیل اقتصادی اثر افزایش درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد با رویکرد:BVAR مطالعه موردی ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 27 / 10 / 1393
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،
13 ) عنوان : بررسی اثرات اصلاح قیمت سوخت مصرفی نیروگاهها بر میزان انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای: رویکرد پویایی سیستمی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 27 / 10 / 1393
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،
14 ) عنوان : واکاوی سیر تطور قراردادهای بالادستی در صنعت نفت و گاز نظام جمهوری اسلامی ایران و ضرورت طراحی نسل جدید قراردادی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 27 / 10 / 1393
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،
15 ) عنوان : بررسی کمی اثر سیاستهای آزاد قیمت تمام شده انرژی بر توسعه بهره گیری از انرژی بادی در ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 27 / 10 / 1393
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،
16 ) عنوان : بکارگیری رویکرد اختیارهای حقیقی در ارزشگذاری پروژه توسعه میدان گازی پارس جنوبی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 27 / 10 / 1393
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،
17 ) عنوان : بررسی مبانی نظری و روندهای تجربی در مطالعه پارادکس نفت و توسعه
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 27 / 10 / 1393
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،
18 ) عنوان : تحریم اقتصادی، فرصت ها و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در تامین منافع ملی
مشخصات نشریه : راهبرد اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 27 / 10 / 1393
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،
19 ) عنوان : بحران نظام سرمایه داری
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 25 / 10 / 1393
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،
20 ) عنوان : نگاهی به مسائل بالادستی نفت و گاز کشور و راهکارهای آن
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 25 / 10 / 1393
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،
21 ) عنوان : ملاحظات استراتژیک در تدوین سیاستگذاری های بالادستی نفت و گاز کشور
مشخصات نشریه : راهبرد / /
تاریخ چاپ : 25 / 10 / 1393
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،
22 ) عنوان : قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 11 / 06 / 1393
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،
23 ) عنوان : ویژگی های مطلوب قراردادهای نفتی: رویکرد اقتصادی-تاریخی به عملکرد قراردادهای نفتی در ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،
24 ) عنوان : بومی سازی اقتصادی و اقتصاد اسلامی: ملاحظاتی در رویکردهای تطبیقی و مبنایی
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1391
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،
25 ) عنوان : امنیت انرژی و تحولات آینده بازارهای نفت و گاز
مشخصات نشریه : راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1391
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،
26 ) عنوان : آینده مسائل انرژی اتمی ایران(از دید تحلیلگران غربی)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1388
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،
27 ) عنوان : نگاهی به وضعیتت فعلی و آینده نفت کردستان عراق(علائم هشدار دهنده برای ژئوپلتیک منطقه)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 15 / 06 / 1388
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،
28 ) عنوان : بررسی راهکارهای اجلاس گروه 20 برای بحران مالی جاری(لندن،فروردین1388)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 13 / 01 / 1388
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،
29 ) عنوان : بومی سازی عملیاتی و مبنایی در اقتصاد
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 13 / 12 / 1387
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،
30 ) عنوان : نفت ،دولت و توسعه اقتصادی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1383
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،
31 ) عنوان : نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1383
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،
32 ) عنوان : منافع ملی وسیاستهای بهره برداری از منابع نفت وگاز
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1381
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،
33 ) عنوان : اوپک و منافع ملی
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1381
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،
34 ) عنوان : مروری بر پیامدهای اقتصادی واقعه 11 سپتامبر
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1380
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،
35 ) عنوان : نگاهی بر اقتصاد سیاسی نفت
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1379
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،
36 ) عنوان : یک دیدگاه پیرامون حذف سوپسید فرآورده های نفتی
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1373
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،
37 ) عنوان :
Title : Islamic Economics Teaching And Research: A Report From Iran
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1368
نویسندگان : مسعود درخشان نو ،