سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/babajani
نام و نام خانوادگی : جعفر باباجانی
دانشکده : مدیریت و حسابداری گروه آموزشی : حسابداری
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : babajani@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 129 مورد)
1 ) عنوان : کیفیت حسابرسی: ارائه الگو و بررسی شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب
Title : Audit Quality: Providing A Model And Investigating The Gap Between The Current Situation And The Desired Level
مشخصات نشریه : مطالعات تجربی حسابداری مالی / مطالعات تجربی حسابداری مالی /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1402
نویسندگان : علی اکبر جوان ، جعفر باباجانی ، محمد مرفوع ، فرخ برزیده ،
2 ) عنوان : مدلی برای بهبود کیفیت حسابرسی در محیط اقتصادی ایران
Title : Audit Quality Improvement Model In The Economic Environment Of Iran
مشخصات نشریه : مجله حسابداری، حسابرسی و مالی ایران / Iranian Journal of Accounting, Auditing and Finance /
تاریخ چاپ : 9 / 7 / 1402
نویسندگان : علی اکبر جوان ، جعفر باباجانی ، فرخ برزیده ، محمد مرفوع ،
3 ) عنوان : شناسایی اهداف و نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی شرکت‌های برق منطقه‌ای در ایران
Title : Identifying Users’ Objectives And Information Needs Of Financial Reports Of Regional Electricity Companies In Iran
مشخصات نشریه : حسابداری دولتی / Governmental Accounting /
تاریخ چاپ : 4 / 7 / 1402
نویسندگان : جعفر باباجانی ، محمد جواد سلیمی ، محمد تقی تقوی فرد ،
4 ) عنوان : ارزیابی وضع موجود شفافیت مالی در دولت جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن
Title : Assessing The Current State Of Financial Transparency In The Government Of The Islamic Republic Of Iran And Providing Solutions To Improve It
مشخصات نشریه : حسابداری ارزشی و رفتاری / حسابداری ارزشی و رفتاری /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1402
نویسندگان : جعفر باباجانی ، وجه الله قربانی زاده ، قاسم بولو ، جواد دوست جباریان ،
5 ) عنوان : چارچوب ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی با استفاده از روش فراترکیب
Title : Developing Framework For Evaluating The Performance Of The Audit Committee Using The Meta-combination Method
مشخصات نشریه : پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی / Journal of Financial Accounting and Auditing /
تاریخ چاپ : 12 / 12 / 1401
نویسندگان : جعفر باباجانی ، قاسم بولو ، وجه الله قربانی زاده ، علیرضا جوادی پور ،
6 ) عنوان : چارچوب ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی با استفاده از روش فراترکیب
Title : Developing Framework For Evaluating The Performance Of The Audit Ccommittee Using The Meta-combination Method
مشخصات نشریه : پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی / Journal of Financial Accounting and Auditing /
تاریخ چاپ : 12 / 11 / 1401
نویسندگان : جعفر باباجانی ، قاسم بولو ، وجه الله قربانی زاده ، علیرضا جوادی پور ،
7 ) عنوان : چارچوب ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی با استفاده از روش فراترکیب
Title : Developing Framework For Evaluating The Performance Of The Audit Ccommittee Using The Meta-synthesis Method
مشخصات نشریه : پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی / Journal of Financial Accounting and Auditing /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1401
نویسندگان : جعفر باباجانی ، قاسم بولو ، وجه الله قربانی زاده ، علیرضا جوادی پور ،
8 ) عنوان : ارزیابی اثر اصول حاکمیت شرکتی بر سلامت مالی بانک‌ها
Title : Evaluating The Effect Of Corporate Governance On The Financial Health Of Banks
مشخصات نشریه : جامعه شناسی سیاسی ایران / جامعه شناسی سیاسی ایران /
تاریخ چاپ : 7 / 6 / 1401
نویسندگان : موسی بزرگ اصل ، جعفر باباجانی ، میثم امیری ، اشرف جعفری ،
9 ) عنوان : وضعیت استقرار نظام کنترل های داخلی در بانک های ایران
Title : Status Of Establishment Of Internal Control System In Iranian Banks
مشخصات نشریه : مطالعات تجربی حسابداری مالی / Journal of Empirical Studies in Financial Accounting /
تاریخ چاپ : 31 / 4 / 1401
نویسندگان : سیدمرتضی مرتضوی ، جواد شکر خواه ، جعفر باباجانی ،
10 ) عنوان : الگوی قضاوت حرفه ای و تصمیم گیری حسابرسان دیوان محاسبات کشور در خصوص ادای مسئولیت پاسخگویی نهادهای بخش عمومی
Title : Pattern Of Professional Judgment And Decision-making By The Auditors Of Accounts Court Regarding The Accountability Of Public Sector Institutions
مشخصات نشریه : دانش حسابرسی / Audit Science /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : روح ا... صدیقی ، جعفر باباجانی ، محمد تقی تقوی فرد ، ابوالفضل گرگانی فیروزجاه ،
11 ) عنوان : شناسایی و رتبه بندي شاخص هاي حسابداري خلاقانه با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه اي
Title : Identifying And Ranking Creative Accounting Indexes Using Analytic Network Process
مشخصات نشریه : حسابداری و منافع اجتماعی / Accounting and Social Interests /
تاریخ چاپ : 5 / 2 / 1401
نویسندگان : معصومه چهارده چریکی ، قاسم بولو ، ایمان رئیسی وانانی ، جعفر باباجانی ، محمد تقی تقوی فرد ،
12 ) عنوان : الگويي براي نظارت مالي در شهرداري هاي كلان شهرهاي ايران
Title : A Model For Financial Control In Metropolitan Municipalities Of Iran
مشخصات نشریه : بررسی های حسابداری و حسابرسی / Review of Accounting and Auditing /
تاریخ چاپ : 6 / 1 / 1401
نویسندگان : جعفر باباجانی ، محمد تقی تقوی فرد ، رضا قنبریان ،
13 ) عنوان : شناسایی پیشرانهای مؤثر بر آینده حسابداری در ایران در حوزه نوآوریهای فناوری محور
Title : Identification Of Drivers Affecting The Future Of Accounting In Iran In The Field Technological Innovations
مشخصات نشریه : حسابداری و منافع اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1400
نویسندگان : فرخ برزیده ، جعفر باباجانی ، ایمان رئیسی وانانی ، صبا سلاطی ،
14 ) عنوان : بررسی وضعیت گزارشگری ریسک شرکتی در ایران و ارتباط ارزشی آن با بازده ویژه سهام
Title : Investigating The Situation Of Corporate Risk Reporting In Iran And Its Value-relevance
مشخصات نشریه : حسابداری مالی / Quarterly Financial Accounting /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1400
نویسندگان : قاسم بولو ، جعفر باباجانی ، محسن ختن لو ،
15 ) عنوان : نقش شاخص‌های عملکردی در محاسبه بهای خدمات دانشگاهی
Title : The Role Of Performance Indicators In Calculating The Cost Of Academic Services
مشخصات نشریه : دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت / Iranian Management Accounting Association /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : احسان احتشام‌نژاد ، جعفر باباجانی ، سید سروش قاضی نوری نائینی ، قاسم بولو ،
16 ) عنوان : الگوی برآورد بهای خدمات دانشگاهی
Title : A Model For Costing Of Universities' Services
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / public management researches /
تاریخ چاپ : 18 / 5 / 1400
نویسندگان : جعفر باباجانی ، سید سروش قاضی نوری نائینی ، قاسم بولو ، احسان احتشام نژاد ،
17 ) عنوان : تعیین نقش جدید حسابداران، شناسایی چالشها و نقاط ضعف فناوری زنجیره بلوکی با استفاده از مدل پذیرش فن آوری
Title : Determining The New Role Of Accountants, Identifying The Challenges And Weaknesses Of Blockchain Technology Using The Technology Acceptance Mode
مشخصات نشریه : مدیریت بهره وری / Productivity management /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1400
نویسندگان : سید عباس برهانی ، جعفر باباجانی ، ایمان رئیسی وانانی ، صابر شعری آناقیز ، مظفر جمالیان پور ،
18 ) عنوان : مدلی برای شناسایی معیارهای سنجش کیفیت حسابرسی داخلی از منظر خبرگان حرفه ای
Title : A Model For Identifying The Criteria For Measuring The Quality Of Internal Audit From The Perspective Of Professional Experts
مشخصات نشریه : پیشرفت های حسابداری (علوم اجتماعی و انسانی سابق) / Accounting Advances /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1400
نویسندگان : سعید محسنی نیا ، جعفر باباجانی ، محمد تقی تقوی فرد ،
19 ) عنوان : شناسایی و تعیین قابلیت پایش مستمر ریسک‌های مالی و غیرمالی صنعت دارو در حسابرسی داخلی
Title : Financial And Non-financial Risks Of Pharmaceutical Industry: Identification And Continuous Monitoring Capability In Internal Audit
مشخصات نشریه : پژوهش ‌های تجربی حسابداری / پژوهش ‌های تجربی حسابداری /
تاریخ چاپ : 18 / 3 / 1400
نویسندگان : جواد شکر خواه ، جعفر باباجانی ، احسان حمزه ،
20 ) عنوان : الگویی برای تدوین مبانی قانون نظام نظارت و حسابرسی مستقل در بخش عمومی ایران
Title : A Model For Formulating The Basics Of The Law On Independent Monitoring And Auditing System In The Public Sector Of Iran
مشخصات نشریه : دانش حسابرسی / Audit Science /
تاریخ چاپ : 14 / 5 / 1399
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
21 ) عنوان : نگاهی به پنجمین لایحه محاسبات عمومی پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
Title : Take A Look At The Fifth General Accounting Bill Proposed By The Ministry Of Economic Affairs And Finance
مشخصات نشریه : مطالعات تجربی حسابداری مالی / Journal of Empirical Studies in Financial Accounting /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
22 ) عنوان : طراحی الگوی قابلیت حسابرسی داخلی در نهادهای بخش عمومی ایران
Title : Designing An Internal Audit Capability Model In Public Sector Institutions In Iran
مشخصات نشریه : دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت / Iranian Management Accounting Association /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : جعفر باباجانی ، قاسم بولو ، وحید محمدرضا خانی ،
23 ) عنوان : Adopting Blockchain Technology To Improve Financial Reporting By Using The Technology Acceptance Model (tam)
Title : Adopting Blockchain Technology To Improve Financial Reporting By Using The Technology Acceptance Model (tam)
مشخصات نشریه : مجله بین المللی دارایی و حسابداری مدیریت / International Journal of Finance and Managerial Accounting /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1399
نویسندگان : سید عباس برهانی ، جعفر باباجانی ، صابر شعری آناقیز ، ایمان رئیسی وانانی ، مظفر جمالیان پور ،
24 ) عنوان : مدل سازی تأثیر رتبه بندی حاکمیت شرکتی محیطی در عدم تقارن اطلاعات قیمت گذاری
Title : Modeling The Effect Of Environmental Corporate Governance Rating In The Pricing Information Asymmetry
مشخصات نشریه : مجله ایرانی مالی / Iranian Journal of Finance /
تاریخ چاپ : 4 / 11 / 1399
نویسندگان : جعفر باباجانی ، Mohsen Akbari ،
25 ) عنوان : الگوی محاسبه حق عضویت خاص اعضاء صندوق ضمانت سپرده ها بر اساس ریسک
Title : Pattern Of Calculating The Special Membership Fee Of The Members Of The Deposit Guarantee Fund Based On Risk
مشخصات نشریه : دانش سرمایه گذاری / Journal of Investment Knowledge /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : قاسم بولو ، جعفر باباجانی ،
26 ) عنوان : ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی بانکداری جامع در نظام بانکی
Title : Evaluation And Analysis Of Factors Affecting The Implementation Of Comprehensive Banking In The Banking System
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت در ایران / Management Research in Iran /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : مرتضی نجف ، قاسم بولو ، جعفر باباجانی ، وجه الله قربانی زاده ،
27 ) عنوان : شناسایی پیشران‌های موثر بر آینده گزارشگری شرکتی در ایران
Title : Identifying Drivers For The Future Of Corporate Reporting In Iran
مشخصات نشریه : حسابداری مالی / Quarterly Financial Accounting /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : جعفر باباجانی ، جواد شکر خواه ، سید سروش قاضی نوری نائینی ، مرتضی عدل‌زاده ،
28 ) عنوان : الگویی برای حاکمیت شرکتی در بانک‌های ایران
Title : A Model For Corporate Governance In Iranian Banks
مشخصات نشریه : دانش حسابداری / Knowledge of accounting /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : جعفر باباجانی ، محمد مرفوع ، ابوطالب نعیمی ،
29 ) عنوان : فراز و فرود استقرار نظام بودجه بندی عملیاتی در ایران و بررسی تطبیقی کشور هلند
Title : Comparative Study Of Diverse Aspect Of Performance Budgeting In Iran
مشخصات نشریه : پژوهش حسابداری و حسابرسی / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : جعفر باباجانی ، امیر عباس صاحبقرانی ،
30 ) عنوان : ارزیابی وضع موجود عوامل مؤثر بر استقرار نظام حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران
Title : Current Status Of Factors Affecting The Establishment Of Performance Audit System In Public Iranian Institutions
مشخصات نشریه : حسابداری دولتی / حسابداری دولتی /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
31 ) عنوان : الگویی برای استقرار نظام حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران
Title : A Model For Establishing A Performance Audit System In Public Sector Institutions In Iran
مشخصات نشریه : دانش حسابرسی / Audit Science /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : جعفر باباجانی ، وجه الله قربانی زاده ، پیمان ایمان زاده ،
32 ) عنوان : آزمون کیفیت حسابرسی و سازوکارهای حاکمیت شرکتی
Title : Audit Quality Test And Corporate Governance Mechanisms
مشخصات نشریه : دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت / Iranian Management Accounting Association /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : جعفر باباجانی ، یحیی حساس یگانه ، علی ثقفی ، جعفر باباجانی ،
33 ) عنوان : پیش بینی قیمت سهام در بورس تهران با استفاده از شبکه عصبی بازگشتی بهینه شده با الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی
Title : Tehran Stock Exchange Prediction Using Optimized Return Neural Network With Artificial Bee Cloning Algorithm
مشخصات نشریه : راهبرد مدیریت مالی / Journal of Financial Management Strategy /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : جعفر باباجانی ، محمدرضا تقوا ، قاسم بولو ، محسن عبدالهی ،
34 ) عنوان : وضعیت پیاده‌سازی استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی در نهادهای بخش عمومی جمهوری اسلامی ایران
Title : The Status Of Implementation Of Audit Organization’s Accounting Standards In The Public Sector Institutions Of Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : دانش حسابداري مالي / دانش حسابداري مالي /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : جعفر باباجانی ، قاسم بولو ،
35 ) عنوان : مدل تعیین ارزش تعادلی شرکت های نوپا با بهره گیری از روش اختیار معامله واقعی و در حضور هزینه نمایندگی
Title : Model Determination For Equilibrium Valuation Of Startup Companies Using Real Option Method In The Presence Of Agency Cost
مشخصات نشریه : تحقیقات مالی / Financial Research /
تاریخ چاپ : 25 / 12 / 1398
نویسندگان : سید مجید شریعت پناهی ، میثم امیری ، جعفر باباجانی ، محمد تقی تقوی فرد ، الهام خلیلی ،
36 ) عنوان : تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
مشخصات نشریه : بررسی های حسابداری و حسابرسی / /
تاریخ چاپ : 08 / 12 / 1398
نویسندگان : موسی بزرگ اصل ، جعفر باباجانی ،
37 ) عنوان : تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین بیش‌اطمینانی مدیران و اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
Title : Impact Of Institutional Ownership On The Relationship Between Managers` Overconfidence And Financial Leverage Of The Companies Listed In The Tehran Stock Exchange
مشخصات نشریه : بررسی های حسابداری و حسابرسی / Review of Accounting and Auditing /
تاریخ چاپ : 8 / 12 / 1398
نویسندگان : موسی بزرگ اصل ، جعفر باباجانی ،
38 ) عنوان : شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در پیاده سازی بانکداری جامع در نظام بانکی بر اساس نقشه شناختی فازی
Title : Identification And Analysis Of Effective Factors In The Implementation Of Comprehensive Banking In The Banking System Based On Fuzzy Cognitive Map
مشخصات نشریه : پژوهش های پولی - بانكی / Monetary & Banking Research /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1398
نویسندگان : مرتضی نجف ، قاسم بولو ، جعفر باباجانی ، وجه الله قربانی زاده ،
39 ) عنوان : ارزیابی وضع موجود حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن
Title : Assess The Current Status Of Performance Auditing In Iran's Public Sector Institutions And Provide Solutions To Improve It
مشخصات نشریه : مطالعات تجربی حسابداری مالی / Journal of Empirical Studies in Financial Accounting /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : جعفر باباجانی ، فرخ برزیده ، پیمان ایمان زاده ،
40 ) عنوان : تعیین سرمایه بهینه در شرکتهای بیمه بر اساس مدل سازی داخلی نسبت توانگری مالی و روش هزینه – فایده
Title : Determining The Optimal Capital In Insurance Companies Based On Internal Modeling Of Financial Wealth Ratio And Cost-benefit Method
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بیمه / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : نادر مظلومی ، جعفر باباجانی ،
41 ) عنوان : شناسایی عوامل موثر بر تمکین مالیاتی در ایران
Title : Identifying The Factors Affecting Tax Compliance In Iran
مشخصات نشریه : پژوهش ‌های تجربی حسابداری / Journal of Empirical Research in Accounting /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : جعفر باباجانی ، جعفر باباجانی ، فرخ برزیده ،
42 ) عنوان : شناسایی و رتبه بندی شاخص های اثرگذار بر کیفیت صورتهای مالی با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه‌ای
Title : Identifying And Ranking Effective Financial Statements Quality Indexes Using Analytic Network Process
مشخصات نشریه : بورس اوراق بهادار / /
تاریخ چاپ : 17 / 7 / 1398
نویسندگان : قاسم بولو ، جعفر باباجانی ، مقصود امیری ، ایرج دوانی پور ،
43 ) عنوان : بررسی تأثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی و روانی بر رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار
Title : Examining The Effect Of Cultural, Social And Psychological Factors On The Behavior Of Individual Investors In The Stock Exchange
مشخصات نشریه : مدیریت فرهنگ سازمانی ( فرهنگ مدیریت سابق) / Organizational Culture Management /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : بهرام عبادپور ، محمدحسن ابراهیمی سروعلیا ، جعفر باباجانی ، پیام حنفی زاده ،
44 ) عنوان : بررسی راهکارهای حفاظت از مرزهای حرفه حسابرسی با تبارشناسی مفهوم «قضاوت»
Title : Investigating The Strategies To Protect The Boundaries Of The Auditing Profession With The Genealogy Of The Concept Of Judgment
مشخصات نشریه : حسابداری ارزشی و رفتاری / حسابداری ارزشی و رفتاری /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : جعفر باباجانی ، مرضیه توحیدی نژاد ،
45 ) عنوان : الگوی کیفیت حسابرسی داخلی
Title : Internal Audit Quality Model
مشخصات نشریه : پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : جعفر باباجانی ، جعفر باباجانی ، قاسم بولو ،
46 ) عنوان : انتخاب سبد بهینه سهام و نقش تغییرات هم زمان بازار صنعت و قیمت سهام
Title : Optimal Portfolio Selection And The Role Of Stock Price Synchronicity, Industry And Stock Prices
مشخصات نشریه : پیشرفت های حسابداری (علوم اجتماعی و انسانی سابق) / Accounting Advances /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1398
نویسندگان : میثم امیری ، مجتبی حسینی ، جعفر باباجانی ، محمد جواد سلیمی ،
47 ) عنوان : تحلیل عملکرد پایدار اجتماعی و تاثیر آن بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 30 / 02 / 1398
نویسندگان : یحیی حساس یگانه ، جعفر باباجانی ،
48 ) عنوان : تحلیل عملکرد پایدار اجتماعی و تاثیر آن بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Title : The Relationship Between Corporate Governance And Its Dimensions And Investment Efficience On Firms Accepted In Tehran Stock
مشخصات نشریه : پژوهش‌های اقتصاد پولی، مالی / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
49 ) عنوان : آینده پژوهی حسابداری مدیریت: از منظر علم و فناوری اطلاعات
Title : Management Accounting Future Studies: From The Perspective Of Information Science And Information Technology
مشخصات نشریه : حسابداری مدیریت / Management accounting /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : جعفر باباجانی ، فرخ برزیده ، عبدالخالق خنکا ،
50 ) عنوان : ارائه چارچوبی جهت سنجش و پیش‌بینی ریسک سیستمی با رویکرد ریزش مورد انتظار نهایی (MES) در بازار سرمایه ایران
Title : A Framework For Measuring And Predicting Systemic Risk With The Marginal Expected Shortfall Approach (mes) In Iran Capital Market
مشخصات نشریه : راهبرد مدیریت مالی / Journal of Financial Management Strategy /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : جعفر باباجانی ، قاسم بولو ،
51 ) عنوان : ارائه چارچوبی جهت سنجش و پیش‌بینی ریسک سیستمی با رویکرد ارزش در معرض خطر شرطی (CoVaR)
Title : Provide A Framework For Measuring And Forecasting Systemic Risk With A Conditional Risk Value Approach (covar)
مشخصات نشریه : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار / Financial Knowledge of Securities Analysis /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : جعفر باباجانی ، محمد تقی تقوی فرد ،
52 ) عنوان : الگویی برای پیاده سازی استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی در نهادهای بخش عمومی جمهوری اسلامی ایران
Title : A Model For Implementation Of Audit Organization’s Accounting Standards In The Public Sector Institutions Of Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : پژوهش های حسابداری مالی / پژوهش های حسابداری مالی /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1397
نویسندگان : جعفر باباجانی ، جواد شکر خواه ، شهرام ابراهیم پور ،
53 ) عنوان : ابعاد رتبه بندی اعتباری صکوک منتشر شده در بازار سرمایه ایران
Title : Componentsof Rating Sukuk In Iran'scapital Market
مشخصات نشریه : تحقیقات مالی اسلامی / Islamic Financial Research /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1397
نویسندگان : جعفر باباجانی ، امیرعباس صاحبقرانی ،
54 ) عنوان : آینده پژوهی حسابداری مدیریت: از منظر آموزش و پژوهش
Title : Future Studies On Management Accounting: Education And Research Perspective
مشخصات نشریه : پژوهش ‌های تجربی حسابداری / Journal of Empirical Research in Accounting /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1397
نویسندگان : جعفر باباجانی ، وجه الله قربانی زاده ، عبدالخالق خنکا ،
55 ) عنوان : تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد فعالیتهای فنی وعمرانی وحمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران وبررسی قابلیت سیستم حسابداری موجود جهت پاسخگویی عملیاتی
Title : Determining Performance Evaluation Indicators Of Technical And Civil Activities, Transportation And Traffic Of Tehran Municipality And Examining The Capability Of The Existing Accounting System For Operational Accountability
مشخصات نشریه : مديريت شهري / مديريت شهري /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1397
نویسندگان : جعفر باباجانی ، قاسم بولو ،
56 ) عنوان : مدل عملکرد پایدار کسب و کار در ایران
مشخصات نشریه : دانش سرمایه گذاری / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1397
نویسندگان : یحیی حساس یگانه ، جعفر باباجانی ، محمد تقی تقوی فرد ، آرش آرین پور ،
57 ) عنوان : مدل عملکردکسب وکاردرایران
مشخصات نشریه : دانش سرمایه گذاری / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1397
نویسندگان : یحیی حساس یگانه ، جعفر باباجانی ، محمد تقی تقوی فرد ، آرش آرین پور ،
58 ) عنوان : ارائه الگویی برای پیش بینی پویای درماندگی مالی با استفاده از تحلیل بقا
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1397
نویسندگان : محمدحسن ابراهیمی سروعلیا ، جعفر باباجانی ، محمد رضا آخوند ، اسلام فاخر ،
59 ) عنوان : ارائه الگویی برای پیش بینی پویای درماندگی مالی با استفاده از تحلیل بقا
Title : Provide A Model For Dynamic Prediction Of Financial Distress Using Survival Analysis
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری (تحقیقات اقتصادی ایران سابق) / Economic value /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : محمدحسن ابراهیمی سروعلیا ، جعفر باباجانی ،
60 ) عنوان : مدل عملکرد پایدار کسب و کار در ایران
Title : Sustainable Business Performance Model In Iran
مشخصات نشریه : دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت / Iranian Management Accounting Association /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : جعفر باباجانی ، محمد تقی تقوی فرد ،
61 ) عنوان : طراحی و تبیین الگوی هویت در قضاوت حسابرسی
مشخصات نشریه : دانش حسابداری مالی / /
تاریخ چاپ : 30 / 05 / 1397
نویسندگان : فرخ برزیده ، جعفر باباجانی ، وجه الله قربانی زاده ، احمد عبداللهی ،
62 ) عنوان : طراحی الگوی هویت در قضاوت حسابرسی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد
Title : Designing An Identity Model In Auditing Judgment With An Approach Based On Data Theory
مشخصات نشریه : دانش حسابرسی / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : فرخ برزیده ، جعفر باباجانی ،
63 ) عنوان : طراحی و تبیین الگوی هویت در قضاوت حسابرسی
Title : Designing And Explaining The Identity Model In Audit Judgment
مشخصات نشریه : دانش حسابداري مالي / دانش حسابداري مالي /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : فرخ برزیده ، جعفر باباجانی ، وجه الله قربانی زاده ،
64 ) عنوان : طراهی الگوی هویت درقضاوت حسابرسی بارویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیان
مشخصات نشریه : دانش حسابرسی / /
تاریخ چاپ : 02 / 03 / 1397
نویسندگان : فرخ برزیده ، جعفر باباجانی ، احمد عبداللهی ،
65 ) عنوان : تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد مالی و قابلیت های سیستم حسابداری جهت ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی در شهرداری تهران
Title : Determining Financial Performance Evaluation Indicators And Capabilities Of The Accounting System To Fulfill The Responsibility Of Financial Accountability In Tehran Municipality
مشخصات نشریه : مطالعات تجربی حسابداری مالی / Journal of Empirical Studies in Financial Accounting /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1396
نویسندگان : جعفر باباجانی ، مژگان محرمی ،
66 ) عنوان : ارائه مدلی برای اندازه‌گیری تمکین مالیاتی در سطح هر مؤدی مالیاتی (اشخاص حقوقی)
Title : Provide A Model For Measuring Tax Compliance At The Level Of Each Taxpayer (legal Entities)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مالیات / Tax Bulletin /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1396
نویسندگان : جعفر باباجانی ، بهروز باقری ،
67 ) عنوان : شناسایی و تحلیل کلان روندهای مؤثر بر آینده حسابداری مدیریت از منظر حرفه و کسب وکارها با رویکرد آینده پژوهی
Title : Identify And Analyze Macro Trends Affecting The Future Of Management Accounting From The Perspective Of Professions And Businesses With A Futures Research Approach
مشخصات نشریه : حسابداري سلامت / حسابداري سلامت /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1396
نویسندگان : جعفر باباجانی ، عبدالخالق خنکا ،
68 ) عنوان : رتبه‌بندی بانک‌های ایرانی بر اساس توان مالی
Title : Rating Iranian Banks According To Their Financial Strength
مشخصات نشریه : مطالعات تجربی حسابداری مالی / مطالعات تجربی حسابداری مالی /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1396
نویسندگان : جعفر باباجانی ، محمد جواد سلیمی ، ابوالفضل جعفری ،
69 ) عنوان : عوامل تعیین کننده رفتار سهامداران جزء دربورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدلسازی معادلات ساختاری
Title : Assessment Of The Behavioral Determinants Of Individual Investors In Tehran Stock Exchange Based On Structural Equation Modeling
مشخصات نشریه : دانش سرمایه گذاری / Journal of Investment Knowledge /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1396
نویسندگان : محمدحسن ابراهیمی سروعلیا ، جعفر باباجانی ، پیام حنفی زاده ، بهرام عبادپور ،
70 ) عنوان : عوامل تعیین کننده رفتار سهامداران جزء در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدلسازی معادلات ساختاری
مشخصات نشریه : دانش سرمایه گذاری / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : محمدحسن ابراهیمی سروعلیا ، جعفر باباجانی ، پیام حنفی زاده ، بهرام عبادپور ،
71 ) عنوان : بررسی ارتباط غیر خطی میان ساختار مالکیت با انتشار به موقع اطلاعات سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Title : Investigating The Nonlinear Relationship Between Ownership Structure And Timely Dissemination Of Profit Information Of Companies Listed On Tehran Stock Exchange
مشخصات نشریه : دانش حسابداری / Knowledge of accounting /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1395
نویسندگان : احمد یزدانی ، جعفر باباجانی ، قاسم بولو ،
72 ) عنوان : مدل تصمیم گیری سهامداران حقیقی بورس اوراق بهادار
مشخصات نشریه : بورس اوراق بهادار / /
تاریخ چاپ : 02 / 11 / 1395
نویسندگان : محمدحسن ابراهیمی سروعلیا ، جعفر باباجانی ، بهرام عبادپور ،
73 ) عنوان : مدل تصمیم گیری سهامداران حقیقی بورس اوراق بهادار
Title : Decision Model Of Real Shareholders Of The Stock Exchange
مشخصات نشریه : بورس اوراق بهادار / بورس اوراق بهادار /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1395
نویسندگان : محمدحسن ابراهیمی سروعلیا ، جعفر باباجانی ،
74 ) عنوان : بررسی رفتار توده وار در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس اوراق بهادار تهران
Title : Investigating Mass Behavior In Mutual Funds In Tehran Stock Exchange
مشخصات نشریه : مطالعات تجربی حسابداری مالی / Journal of Empirical Studies in Financial Accounting /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1394
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
75 ) عنوان : ارزیابی سازگاری محتوای چارچوب نظری، اصول حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری‌ها، با ویژگی‌های محیطی فعالیت‌های شهرداری‌ها از منظر کارشناسان مالی
Title : Assessing The Compatibility Of The Content Of The Theoretical Framework,accounting Principles And Financial Reporting In Municipalities With Environmental Characteristics Of Municipal Activities From The View Of Financial Experts
مشخصات نشریه : پژوهش های حسابداری مالی / پژوهش های حسابداری مالی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1394
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
76 ) عنوان : ارزیابی روند تحقق حقوق بین دوره ای حاکم بر مصرف عواید حاصل از فروش نفت و مشتقات آن از دیدگاه حسابداری
Title : Evaluate The Process Of Realization Of Interim Rights Governing The Consumption Of Revenues From The Sale Of Oil And Its Derivatives From An Accounting Perspective
مشخصات نشریه : دانش حسابداری / Knowledge of accounting /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1394
نویسندگان : جعفر باباجانی ، احمد پیفه ،
77 ) عنوان : ارزیابی روند تحقق حقوق بین نسلی حاکم بر مصرف عواید حاصل از فروش نفت و مشتقات آن از دیدگاه اقتصادی
Title : Assessing The Process Of Realization Of Intergenerational Rights Governing The Consumption Of Revenues From The Sale Of Oil And Its Derivatives From An Economic Perspective
مشخصات نشریه : دانش حسابداری / Knowledge of accounting /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1394
نویسندگان : جعفر باباجانی ، احمد پیفه ، محمد تقی تقوی فرد ،
78 ) عنوان : رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود
Title : Information About The Market Fundamentals And Earnings Management
مشخصات نشریه : پیشرفت های حسابداری (علوم اجتماعی و انسانی سابق) / Accounting Advances /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1393
نویسندگان : جعفر باباجانی ، علی ثقفی ، علی ثقفی ، احمد بدری ،
79 ) عنوان : ارزیابی پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری تهران
Title : Assessing The Sustainability Of Financial Resources And Revenue Of Tehran Municipality Economy And Urban Management
مشخصات نشریه : اقتصاد و مدیریت شهری / Urban Economics and Management /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1393
نویسندگان : داود دانش جعفری ، جعفر باباجانی ،
80 ) عنوان : نقش حسابداری و گزارشگری مالی دولتی در ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی از منظر پاسخگویان و پاسخ خواهان
Title : The Role Of Government Financial Accounting And Reporting In Performing And Evaluating Accountability From The Perspective Of Respondents And Respondents
مشخصات نشریه : مطالعات حسابداری / Accounting Studies /
تاریخ چاپ : 4 / 11 / 1393
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
81 ) عنوان : مدلی برای استقرارنظام بودجه بندی عملیاتی در دولت جمهوری اسلامی ایران
Title : A Model For Establishing An Operational Budgeting System In The Government Of The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : مطالعات تجربی حسابداری مالی / Journal of Empirical Studies in Financial Accounting /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1393
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
82 ) عنوان : نقش اطلاعات حسابداری در تسریع فرایند مالیات ستانی از دیدگاه کارشناسان ارشد مالیاتی
Title : The Role Of Accounting Information In Accelerating The Tax Process From The Perspective Of Senior Tax Experts
مشخصات نشریه : پژوهش ‌های تجربی حسابداری / Journal of Empirical Research in Accounting /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1393
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
83 ) عنوان : ضرورت ایجاد جایگاه مناسب برای حسابداری بخش عمومی در تحصیلات تکمیلی دانشگاه های ایران
Title : Promoting The Place Of Public Sector Accounting In Postgraduate Courses In Iran University
مشخصات نشریه : دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت / Iranian Management Accounting Association /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1392
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
84 ) عنوان : عوامل و محرک های تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی ایران
Title : Factors And Drivers Of Change In The Financial And Operational Accountability System Of The Iranian Public Sector
مشخصات نشریه : مطالعات تجربی حسابداری مالی / Journal of Empirical Studies in Financial Accounting /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1392
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
85 ) عنوان : اطلاعات بازار درباره عوامل بنیادی و مدیریت سود
Title : Market Information On Fundamentals And Profit Management
مشخصات نشریه : بررسی های حسابداری و حسابرسی / بررسی های حسابداری و حسابرسی /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1392
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
86 ) عنوان : شناسایی استفاده کنندگان گزارش های مالی شهرداری، نیازهای اطلاعاتی آنها و اهداف آنها از استفاده از گزارش های مالی
Title : Identify Users Of Municipal Financial Reports, Their Information Needs And Their Purposes Of Using Financial Reports
مشخصات نشریه : پژوهش های حسابداری مالی / Journal of Financial Accounting Research /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1391
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
87 ) عنوان : رابطه بین وجه نقد بیشتر و کمتر از حد بهینه با عملکرد آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مشخصات نشریه : دانش حسابداری / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1391
نویسندگان : قاسم بولو ، جعفر باباجانی ، بهرام محسنی ملکی ،
88 ) عنوان : رابطه بین وجه نقد بیشتر و کمتر از حد بهینه، با عملکرد آینده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Title : The Relationship Between More And Less Optimal Cash With The Future Performance Of Companies Listed On The Tehran Stock Exchange
مشخصات نشریه : دانش حسابداری / Knowledge of accounting /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1391
نویسندگان : قاسم بولو ، جعفر باباجانی ،
89 ) عنوان : مدل مناسب حسابداری برای بانکداری اسلامی در ایران با تأکید بر عقود مشارکتی
Title : The Appropriate Accounting Model For Islamic Banking In Iran With Emphasis On Musharakah Contracts
مشخصات نشریه : بورس اوراق بهادار / /
تاریخ چاپ : 13 / 6 / 1391
نویسندگان : جعفر باباجانی ، جواد شکر خواه ،
90 ) عنوان : اثر قابلیت اتکای اقلام تعهدی بر بازده سهام
Title : The Effect Of Accrual Reliability On Stock Returns
مشخصات نشریه : پژوهش های حسابداری مالی / پژوهش های حسابداری مالی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1391
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
91 ) عنوان : ملاحظه محتوای اطلاعاتی اجزای سود توسط مدیران و سرمایه گذاران در پیش بینی سود
مشخصات نشریه : پژوهش های حسابداری مالی / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1391
نویسندگان : قاسم بولو ، جعفر باباجانی ، مهدی ابراهیمی میمند ،
92 ) عنوان : ارزیابی مطابقت عملکرد واحد حسابرسی داخلی شهرداری ها با استانداردهای بین‌المللی حسابرسی داخلی
Title : Evaluate The Compliance Of The Performance Of The Internal Audit Unit Of The Municipalities With The International Standards Of Internal Audit
مشخصات نشریه : نظریه های نوین حسابداری / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1391
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
93 ) عنوان : ملاحظه محتوای اطلاعاتی اجزای سود توسط مدیریان و سرمایه گذاران در پیش بینی سود
مشخصات نشریه : پژوهش های حسابداری مالی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : قاسم بولو ، جعفر باباجانی ،
94 ) عنوان : ملاحظه محتوای اطلاعاتی اجزای سود توسط مدیران و سرمایه‌گذاران در پیش بینی سود
Title : Consideration Of Information Content Of Profit Components By Managers And Investors In Forecasting Profits
مشخصات نشریه : پژوهش های حسابداری مالی / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1391
نویسندگان : قاسم بولو ، جعفر باباجانی ،
95 ) عنوان : عوامل موثر در تعیین وجه نقد شرکت ها
مشخصات نشریه : پژوهش های تجربی حسابداری / /
تاریخ چاپ : 17 / 08 / 1390
نویسندگان : قاسم بولو ، جعفر باباجانی ، محسن ملکی رستاقی ،
96 ) عنوان : شناسایی موانع و مشکلات موجود در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی کشور
Title : Identifying The Obstacles And Problems In Establishing The Operational Budgeting System In The Executive Organs Of The Country
مشخصات نشریه : پژوهش ‌های تجربی حسابداری / Journal of Empirical Research in Accounting /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1390
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
97 ) عنوان : بررسی تطبیقی فراز و فرود ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مالی از طریق گزارشگری مالی دولتی در سده گذشته
Title : A Comparative Study Of The Ups And Downs Of Performance And Evaluation Of Financial Accountability Through Government Financial Reporting In The Last Century
مشخصات نشریه : دانش حسابرسی / دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1390
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
98 ) عنوان : عوامل موثر در تعیین وجه نقد شرکت ها
Title : Factors Influencing The Determination Of Companies' Cash
مشخصات نشریه : پژوهش ‌های تجربی حسابداری / Journal of Empirical Research in Accounting /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1390
نویسندگان : قاسم بولو ، جعفر باباجانی ،
99 ) عنوان : ارزیابی فرآیند تشخیص و شناسایی درآمدهای شهرداری تهران جهت تعیین مبنای مناسب حسابداری و گزارشگری درآمدها
Title : Evaluate The Process Of Recognizing And Identifying Revenues Of Tehran Municipality To Determine The Appropriate Basis For Revenue Accounting And Reporting
مشخصات نشریه : تحقیقات حسابداری و حسابرسی / تحقیقات حسابداری و حسابرسی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1390
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
100 ) عنوان : رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ارتباط ارزشی جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی
مشخصات نشریه : بورس اوراق بهادار / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1390
نویسندگان : قاسم بولو ، جعفر باباجانی ، علی عالی ژاده ،
101 ) عنوان : تاثیر استقرار واحد حسابرسی داخلی و تشکیل کمیته حسابرسی در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
Title : The Impact Of Establishing An Internal Audit Unit And Forming An Audit Committee On Improving The Level Of Financial Accountability Of Universities And Higher Education And Research Institutions
مشخصات نشریه : دانش حسابداری / دانش حسابداری /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1390
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
102 ) عنوان : رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ارتباط ارزشی جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی
Title : The Relationship Between Investment Opportunities And The Value Relationship Of Operating Cash Flow And Accruals
مشخصات نشریه : بورس اوراق بهادار / Securities Exchange /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1390
نویسندگان : جعفر باباجانی ، قاسم بولو ،
103 ) عنوان : شناسایی و معرفی ساختار نهادی مناسب برای تدوین مقررات حسابداری نهادهای بخش عمومی ایران
Title : Identify And Introduce The Appropriate Institutional Structure For The Development Of Accounting Regulations For Public Sector Institutions In Iran
مشخصات نشریه : مطالعات حسابداری / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1389
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
104 ) عنوان : نقش و جایگاه مبنای حسابداری و رویکرد اندازه گیری در حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی
Title : The Role And Position Of Accounting Basis And Measurement Approach In Public Sector Accounting And Financial Reporting
مشخصات نشریه : دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت / Iranian Management Accounting Association /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1389
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
105 ) عنوان : رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت ها
Title : The Relationship Between Corporate Governance And Corporate Taxable Profits
مشخصات نشریه : پژوهش های حسابداری مالی / Journal of Financial Accounting Research /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1389
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
106 ) عنوان : ضرروت تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی و چالشهای فراروی آن
Title : The Need To Develop Accounting And Financial Reporting Standards For The Public Sector And The Challenges It Faces
مشخصات نشریه : حسابرس / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1389
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
107 ) عنوان : ارائه ی مدلی برای گزارش گری مالی در بازار سرمایه ی کشورهای اسلامی؛ نمونه موردی ایران
Title : Provide A Model For Financial Reporting In The Capital Market Of Islamic Countries; Case Study Of Iran
مشخصات نشریه : پیشرفت های حسابداری / پیشرفت های حسابداری /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1389
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
108 ) عنوان : تاثیر فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Title : The Effect Of Organizational Culture, Ownership Concentration And Ownership Structure On The Quality Of Financial Information Of Companies Listed On The Tehran Stock Exchange
مشخصات نشریه : علوم مدیریت ایران / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1388
نویسندگان : حسین اعتمادی ، جعفر باباجانی ، عادل آذر ، زهرا دیانتی ،
109 ) عنوان : امکان سنجی تحول در نظام حسابداری و گزارشگری مالی دانشگاه های دولتی ایران
Title : Feasibility Study Of Changes In The Accounting And Financial Reporting System Of Iranian Public Universities
مشخصات نشریه : بررسی های حسابداری و حسابرسی / بررسی های حسابداری و حسابرسی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1388
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
110 ) عنوان : تحلیل مبانی نظری و قانونی رویکرد جدید بودجه‌ریزی سال 87 از منظر مسئوولیت پاسخگویی
Title : Analysis Of Theoretical And Legal Foundations Of The New Approach To Budgeting In 1387 From The Perspective Of Accountability
مشخصات نشریه : حسابدار / /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1387
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
111 ) عنوان : ضرورت استفاده از حسابداری تعهدی در بخش عمومی و ارزیابی آن برای استفاده در بخش عمومی ایران
Title : The Need To Use Accrual Accounting In The Public Sector And Evaluate It For Use In The Public Sector Of Iran
مشخصات نشریه : پیک نور / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1386
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
112 ) عنوان : تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد و بررسی قابلیت های سیستم حسابداری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به منظور تحقق پاسخ گویی مالی و عملیاتی
Title : Determining Performance Evaluation Indicators And Reviewing The Capabilities Of The Accounting System Of Universities And Higher Education Institutions In Order To Achieve Financial And Operational Accountability
مشخصات نشریه : بررسی های حسابداری و حسابرسی / بررسی های حسابداری و حسابرسی /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1386
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
113 ) عنوان : ارزیابی عملکرد اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1380/11/27)
Title : Performance Evaluation Of The Implementation Of Article 272 Of The Law On Direct Taxes (approved On 1380/27/11)
مشخصات نشریه : مطالعات حسابداری / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1386
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
114 ) عنوان : تحلیل مبانی نظری و قانونی حاکم بر سیستم حسابداری دستگاه های اجرایی کشور
Title : Analysis Of Theoretical And Legal Bases Governing The Accounting System Of The Executive Organs Of The Country
مشخصات نشریه : حسابدار رسمی / /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1384
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
115 ) عنوان : کاربرد تئوری وجوه در حسابداری و گزارشگری مالی سبد اوراق بهادار
Title : Application Of Funds Theory In Accounting And Financial Reporting Of Securities Portfolio
مشخصات نشریه : حسابدار / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1384
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
116 ) عنوان : سیستم نوین حسابداری مالیاتی کشور تحولی بنیادی در نظام اطلاعاتی فرایند مالیات
Title : The New Tax Accounting System Of The Country Is A Fundamental Change In The Information System Of The Tax Process
مشخصات نشریه : مطالعات حسابداری / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1384
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
117 ) عنوان : ارزیابی ظرفیت مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران
Title : Assessing The Accountability Capacity Of The Accounting And Financial Reporting System Of The Government Of The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : مطالعات حسابداری / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1383
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
118 ) عنوان : استقلال اعطایی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (فرصت یا تهدید)
Title : Granted Independence To Universities And Higher Education Institutions (opportunity Or Threat)
مشخصات نشریه : مطالعات حسابداری و حسابرسی / Accounting & Auditing Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1383
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
119 ) عنوان : در باب چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی (ترجمه - یوجی ایجیری)
Title : On The Accountability-based Conceptual Framework Of Accounting (journal Of Accounting And Public Policy, 1983, Vol. 2, Issue 2, 75-81)
مشخصات نشریه : مطالعات حسابداری / Accounting Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1382
نویسندگان : جعفر باباجانی ، امیر پوریانسب ،
120 ) عنوان : ارزیابی قابلیت پاسخگویی نظام حسابداری نسبت به مسئولیت اجتماعی واحدهای انتفاعی
Title : Assessing The Accountability Of The Accounting System To The Social Responsibility Of For-profit Units
مشخصات نشریه : مطالعات حسابداری و حسابرسی / Accounting & Auditing Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1382
نویسندگان : جعفر باباجانی ، داریوش فروغی ،
121 ) عنوان : تحلیلی نظری پیرامون سیستم نظارت مالی کشور از منظر پاسخگویی
Title : Theoretical Analysis Of The Country's Financial Monitoring System From The Perspective Of Accountability
مشخصات نشریه : بررسی های حسابداری و حسابرسی / بررسی های حسابداری و حسابرسی /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1382
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
122 ) عنوان : تحلیلی پیرامون قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور
Title : Analysis Of The Law Amending Articles 63 And 64 Of The General Accounting Law Of The Country
مشخصات نشریه : حسابرس / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1380
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
123 ) عنوان : مسئولیت پاسخ گویی و کنترل های داخلی در بخش عمومی
Title : Responsibility For Accountability And Internal Controls In The Public Sector
مشخصات نشریه : حسابدار / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1380
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
124 ) عنوان : نقش مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری دولتی
Title : The Role Of Accountability In The Theoretical Framework Of Public Accounting
مشخصات نشریه : حسابرس / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1379
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
125 ) عنوان : ویژگی های حسابداری و گزارشگری مالی دولتی
Title : Features Of Government Financial Accounting And Reporting
مشخصات نشریه : آسیا / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1378
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
126 ) عنوان : بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی
Title : Comparative Study Of Accounting Concepts Of For-profit And Government Units
مشخصات نشریه : بررسی های حسابداری و حسابرسی / بررسی های حسابداری و حسابرسی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1378
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
127 ) عنوان : بررسی تطبیقی نظام حسابداری دولتی ایران
Title : Comparative Study Of Iranian Public Accounting System
مشخصات نشریه : حسابدار / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1371
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
128 ) عنوان : سیر تطور حسابداری دولتی ایران؛ در چارچوب قانون محاسبات عمومی
Title : The Evolution Of Public Accounting In Iran; Within The Framework Of The General Accounting Law
مشخصات نشریه : حسابدار / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1371
نویسندگان : جعفر باباجانی ،
129 ) عنوان : ساختار نظام حسابداری دولتی ایران
Title : The Structure Of Iran's Public Accounting System
مشخصات نشریه : حسابدار / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1371
نویسندگان : جعفر باباجانی ،