سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/askandari
نام و نام خانوادگی : فرزاد اسکندری
دانشکده : آمار، ریاضی و رایانه گروه آموزشی : آمار
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : آمار وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 88725614 ایمیل : askandari@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 88 مورد)
1 ) عنوان : م
Title : The Multivariate Generalized Linear Hawkes Process In High Dimensions With Applications In Neuroscience
مشخصات نشریه : / METHODOLOGY AND COMPUTING IN APPLIED PROBABILITY /
تاریخ چاپ : 28 / 9 / 1402
نویسندگان : معصومه فلاحی ، رضا پورطاهری ، فرزاد اسکندری ،
2 ) عنوان : تخمین و خوشه‌بندی همزمان با آمیزه متناهی مدل‌های گرافیکی غیرپارانرمال
Title : Simultaneous Estimation And Clustering With Finite Mixture Of Nonparanormal Graphical Models
مشخصات نشریه : / Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation /
تاریخ چاپ : 29 / 6 / 1402
نویسندگان : فرزاد اسکندری ، حمید آقا بزرگی ،
3 ) عنوان : یک رده بندی بیزی پنهان و کار برد آن در رده بندی بیماران سر طانی
Title : A Bayesian Latent Class Extension Of Naive Bayesian Classifier And Its Application To The Classification Of Gastric Cancer Patients
مشخصات نشریه : / BMC Medical Research Methodology /
تاریخ چاپ : 19 / 5 / 1402
نویسندگان : کیمیا گوهری ، انوشیروان کاظمی نژاد ، مرجان محمدی ، فرزاد اسکندری ، سمانه صابری ، مریم اسماعیلی ، علی شیدایی ،
4 ) عنوان : مدلهای یاد گیری ماشین در علوم پزشکی
Title : Regularized Machine Learning Models For Prediction Of Metabolic Syndrome Using Gckr, Apoa5, And Bud13 Gene Variants: Tehran Cardiometabolic Genetic Study
مشخصات نشریه : / Cell Journal /
تاریخ چاپ : 22 / 3 / 1402
نویسندگان : نادیا علیپور ، انوشیروان کاظمی نژاد ، مهدی اکبرزاده ، فرزاد اسکندری ، آسیه سادات زاهدی ، مریم دانشپور ،
5 ) عنوان : براورد مقدار خطر با استفاده از رویکرد ناپارامتری
Title : The Estimation Of Value At Risk Using A Non-parametric Approach
مشخصات نشریه : / Journal of Risk Management in Financial Institutions /
تاریخ چاپ : 25 / 1 / 1402
نویسندگان : فرزاد اسکندری ، امیر الفت ،
6 ) عنوان : خوشه بندی و براورد مدل آمیخته متناهی تحت نمونه گیری مجموعه رتبه دار
Title : Clustering And Estimation Of Finite Mixture Models Under Bivariate Ranked Set Sampling With Application To A Breast Cancer Study
مشخصات نشریه : / STATISTICAL PAPERS /
تاریخ چاپ : 18 / 11 / 1401
نویسندگان : فرزاد اسکندری ، حمید آقا بزرگی ،
7 ) عنوان : برآوردگر بیزی در مدل های خطی تعمیم یافته بالا بعد
Title : Bayesian Inference Using Hyper Product Inverse Moment Prior In The Ultrahigh-dimensional Generalized Linear Models
مشخصات نشریه : مجله مدلسازی ریاضی در مالی / The Journal of Mathematics and Modeling in Finance (JMMF) /
تاریخ چاپ : 19 / 8 / 1401
نویسندگان : فرزاد اسکندری ، ربابه حسین پور ،
8 ) عنوان : تغییرات بنیادی در نظریه مدل دانکن برای طرح اقتصادی نمودارهای کنترلی در حضور علت‌های اسنادپذیر چندگانه
Title : Fundamental Changes In Theory Of Duncan’s Model For Economic Design Of Control Charts In The Presence Of Multiple Assignable Causes
مشخصات نشریه : مجله علم و فناوری ایران (شاخه الف- علم) / Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science /
تاریخ چاپ : 19 / 7 / 1401
نویسندگان : سید رحمت شجاعی ، محمد بامنی مقدم ، فرزاد اسکندری ،
9 ) عنوان : براورد مدل های گرافی نا پارا نر مال بر اساس نمونه گیری مجموعه رتبه دار.
Title : Estimation Of Nonparanormal Graphical Models Based On Ranked Set Sampling (rss)
مشخصات نشریه : / JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1401
نویسندگان : فرزاد اسکندری ، حمید آقا بزرگی ،
10 ) عنوان : براورد گر های ریج انقباضی در آمیزه ای از معادلات براورد ساز تعمیم یافته
Title : Ridge Shrinkage Estimators In Finite Mixture Of Generalized Estimatingequations
مشخصات نشریه : مجله مدلسازی ریاضی در مالی / The Journal of Mathematics and Modeling in Finance (JMMF) /
تاریخ چاپ : 16 / 6 / 1401
نویسندگان : فرزاد اسکندری ، سجاد نظام دوست ،
11 ) عنوان : خوشه بندی مبتنی بر مدل های آمیخته گرافی نرمال ناپارامتری
Title : Clustering Based On Nonparanormal Graphical Mixture Models
مشخصات نشریه : علوم آماری ایران / Journal of Statistical Sciences /
تاریخ چاپ : 19 / 4 / 1401
نویسندگان : فرزاد اسکندری ، حمید آقا بزرگی ،
12 ) عنوان : براورد رگرسیون ناپارامتری تحت مدل جند جمله ای هسته برای داده های ناساختار
Title : Nonparametric Regression Estimation Under Kernel Polynomial Model For Unstructured Data
مشخصات نشریه : مجله ی پژوهش های آماری ایران / Journal of Statistical Research of Iran /
تاریخ چاپ : 3 / 3 / 1401
نویسندگان : فرزاد اسکندری ، سیما نقی زاده ، دانا نادری ، محمد مهدوی ، علی فخرایی ،
13 ) عنوان : طراحی آماری- اقتصادی واقع بینانه نمودار کنترل X̅ در حضور علت های اسنادپذیر مستقل: با نقدی بر مدل اقتصادی چن و یانگ (2002)
Title : Realistic Economic-statistical Design Of X̅ Control Chart In The Presence Of Independent Assignable Causes: A Critique Of Chen And Yang (2002) Economic Model
مشخصات نشریه : مهندسی و مدیریت کیفیت / Engineering and quality management /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : سید رحمت شجاعی ، محمد بامنی مقدم ، فرزاد اسکندری ،
14 ) عنوان : ارزیابی مخاطره متغیر های بازه ای در مدلهای خطی تعمیم یافته
Title : Risk Assessment Of Interval-valued Variables In Generalized Linear Models
مشخصات نشریه : مجله آمار محاسباتی و مدل سازی / Journal of Computational Statistics and Modeling /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1400
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
15 ) عنوان : براورد استوار بالا بعد در مدل‌های آمیزه‌ای چندجمله‌ای
Title : A Robust High-dimensional Estimation Of Multinomial Mixture Models
مشخصات نشریه : / Journal of Statistical Theory and Applications /
تاریخ چاپ : 11 / 12 / 1399
نویسندگان : اعظم صباغی ، فرزاد اسکندری ، حمیدرضا نواب پور ،
16 ) عنوان :
Title : A Robust High Dimensional Estimation Of A Finite Mixture Of The Generalized Linear Model
مشخصات نشریه : / Communications in Statistics - Theory and Methods /
تاریخ چاپ : 25 / 6 / 1399
نویسندگان : اعظم صباغی ، فرزاد اسکندری ،
17 ) عنوان : انتخاب متغیر در مخلوط محدود معادلات تخمین تعمیم یافته
Title : Variable Selection In Finite Mixture Of Generalized Estimating Equations
مشخصات نشریه : / Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation /
تاریخ چاپ : 2 / 11 / 1398
نویسندگان : Hossein Rezazadeh ، فرزاد اسکندری ، محمد بامنی مقدم ، Ehsan Ormoz ،
18 ) عنوان : اثرات شناسایی ضعیف بر برآوردگر MD در مدل‌های تعادل عمومی تصادفی پویا
Title : Effects Of Weak Identification On The Md Estimator In Dynamic Stochastic General Equilibrium Models
مشخصات نشریه : / Communications in Statistics - Simulation and Computation /
تاریخ چاپ : 22 / 9 / 1398
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
19 ) عنوان : ارزیابی و براورد ضرایب یک مدل خطی برای داده های بازه ای
Title : Assessment And Estimation Of The Coefficients Of A Linear Model For Interval Data
مشخصات نشریه : J. Statist. Res. Iran 15 (2018): 237–274 / Statistical Research and Training Center /
تاریخ چاپ : 12 / 6 / 1398
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
20 ) عنوان : تاثیر تغییر توزیع دادهها در آمیزهای متناهی از مدلهای خطی تعمیمیافته نیم پارامتری
مشخصات نشریه : پژوهش های ریاضی / /
تاریخ چاپ : 2 / 3 / 1398
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
21 ) عنوان :
Title : Estimating Finite Mixture Of Continuous Trees Using Penalized Mutual Information
مشخصات نشریه : COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS / COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS /
تاریخ چاپ : 12 / 2 / 1398
نویسندگان : فرزاد اسکندری ، Atefeh khalili ،
22 ) عنوان :
Title : Asymptotic Efficient Semiparametric Empirical Bayes Estimation Of Multinomial Responses
مشخصات نشریه : --- / COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION /
تاریخ چاپ : 7 / 1 / 1398
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
23 ) عنوان : تأثیر تغییر توزیع دادهها در آمیزهای متناهی از مدلهای خطی تعمیم یافته نیم پارامتری
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 02 / 01 / 1398
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
24 ) عنوان : شبیه سازی جمعیت مصنوعی با استفاده از یک مدل توسعه یافته
Title : Simulated Synthetic Population Projection Using An Extended Model
مشخصات نشریه : مجله پژوهشهای آماری ایران / Journal of Statistical Research of Iran /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : حمیدرضا نواب پور ، فرزاد اسکندری ،
25 ) عنوان : ترکیبی از مدل‌های مارکوف پنهان خودرگرسیون با جهت جلو و عقب جهت مدل‌سازی سری‌های زمانی
Title : Mixture Of Forward-directed And Backward-directed Autoregressive Hidden Markov Models For Time Series Modeling
مشخصات نشریه : Journal of the Iranian Statistical Society / Journal of the Iranian Statistical Society /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1397
نویسندگان : وحید رضائی تبار ، Hosna Fathipor ، Horacio Perez Sanchez ، فرزاد اسکندری ، Dariusz Plewczynski ،
26 ) عنوان :
Title : Assessment And Estimation Of A Covariate’s Coefficient In A Particular Interval Model
مشخصات نشریه : IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION A-SCIENCE / Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science /
تاریخ چاپ : 13 / 11 / 1397
نویسندگان : فرزاد اسکندری ، Amir Masoud Malekfar ،
27 ) عنوان : اثرات شناسایی ضعیف برآوردگر MD در مدل های تعادل عمومی تصادفی پویا
Title : Effects Of Weak Identification On The Md Estimator In Dynamic Stochastic General Equilibrium Models
مشخصات نشریه : / COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION /
تاریخ چاپ : 22 / 9 / 1397
نویسندگان : Mohamad Taremi ، فرزاد اسکندری ، محمد بامنی مقدم ،
28 ) عنوان :
Title : Assessment, Estimation And Modeling Of The Midpoint Coefficient For Imprecise Data
مشخصات نشریه : Journal of Statistical Research of Iran / Journal of Statistical Research of Iran /
تاریخ چاپ : 15 / 08 / 1397
نویسندگان : Amir Masoud Malekfar ، فرزاد اسکندری ،
29 ) عنوان : مدل سازی سیستم ایمنی بدن با استفاده از شبکه های بیزی
مشخصات نشریه : یافته های نوین در علوم زیستی / /
تاریخ چاپ : 29 / 06 / 1397
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
30 ) عنوان : یافتن مجموعه ای از والدین نامزد با استفاده از معیار وابستگی برای الگوریتم K2
Title : Finding A Set Of Candidate Parents Using Dependency Criterion For The K2 Algorithm
مشخصات نشریه : / Pattern Recognition Letters /
تاریخ چاپ : 24 / 3 / 1397
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
31 ) عنوان :
Title : Inference In Dynamic Stochastic General Equilibrium Models With Weak Identification
مشخصات نشریه : journal of Discrete Mathematics & Theoretical Computer Science / DISCRETE MATHEMATICS AND THEORETICAL COMPUTER SCIENCE /
تاریخ چاپ : 13 / 2 / 1397
نویسندگان : محمد طارمی ، فرزاد اسکندری ، محمد بامنی مقدم ،
32 ) عنوان : یافتن مجموعه ای از والدین نامزد با استفاده از معیار وابستگی برای الگوریتم K2
Title : Finding A Set Of Candidate Parents Using Dependency Criterion For The K2 Algorithm
مشخصات نشریه : نامه های تشخیص الگو / Pattern Recognition Letters /
تاریخ چاپ : 12 / 1 / 1397
نویسندگان : وحید رضائی تبار ، فرزاد اسکندری ،
33 ) عنوان :
Title : Identifability Analysis Of Dynamic Stochastic General Equilibrium Models With Covariance Restrictions
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 13 / 08 / 1396
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
34 ) عنوان :
Title : Factors Influencing The Occurrence Of Multiple Pregnancy After Intracytoplasmic Injection Cycles With Two Or Three Fresh Embryo Transfer
مشخصات نشریه : International Journal of Fertility and Sterility / International Journal of Fertility and Sterility /
تاریخ چاپ : 13 / 08 / 1396
نویسندگان : Mahboubeh Abdollahi ، Reza Omani Samani ، Mandana Hemmat ، Arezoo Arabipour ، Fatemeh Shabani ، فرزاد اسکندری ، Masoud Salehi ،
35 ) عنوان :
Title : Drought Forecasting By ANN, ANFIS, And SVM And Comparison Of The Models
مشخصات نشریه : Environ Earth Sci / Environ Earth Sci /
تاریخ چاپ : 06 / 08 / 1396
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
36 ) عنوان : انتخاب متغیر با نگرشی نوین در آمیزه متناهی
مشخصات نشریه : علوم آماری / /
تاریخ چاپ : 03 / 06 / 1396
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
37 ) عنوان : عوامل موثر بر شکل گیری مطالبات غیر جاری در نظام بانکی کشور:مطالعه موردی
Title : Factors Shaping The Non-performing Loans In Iranian Banking System: A Case Study
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1396
نویسندگان : تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، فرزاد اسکندری ، داود کریمی ،
38 ) عنوان :
Title : Calculating The Required Cash In Bank Branches: A Bayesian Data Mining Approach. . Vol.16, No. 4.
مشخصات نشریه : Neural Computing and Applications / Neural Computing and Applications /
تاریخ چاپ : 19 / 12 / 1395
نویسندگان : ghazaleh Baghbani ، فرزاد اسکندری ،
39 ) عنوان : برآورد وجه نقد ورودی و خروجی شعب بانک تجارت جهت محاسبه وجه نقد موردنیازشعب با استفاده از تحلیل چندمتغیره خوشه بندی بیزی و پیاده سازی آن در شبکه های عصبی
مشخصات نشریه : تحقیقات مالی / /
تاریخ چاپ : 19 / 11 / 1395
نویسندگان : غزاله باغبانی ، فرزاد اسکندری ،
40 ) عنوان : طرح‌ اقتصادی و آماری-اقتصادی نمودارهای کنترلی X̅ تحت مدل شوک Burr XII
Title : Economic And Economic Statistical Designs Of X̅ Control Charts Under Burr Xii Shock Model
مشخصات نشریه : / International Journal of Quality Engineering and Technology /
تاریخ چاپ : 28 / 10 / 1395
نویسندگان : A.A. Heydari ، محمد بامنی مقدم ، فرزاد اسکندری ،
41 ) عنوان : تحلیل آماری عوامل موثر بر نمره آزمون کارشناسی ارشد با استفاده از مدل لگ خطی
مشخصات نشریه : پژوهش در نظام های آموزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1395
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
42 ) عنوان : تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ویژگی های خاص بانکی بر مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران
Title : The Effect Of Macroeconomic Variables And Special Banking Characteristics On Non-performing Loans In Iranian Banking System
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1395
نویسندگان : تیمور محمدی ، فرزاد اسکندری ، داود کریمی ،
43 ) عنوان : برآورد بیزی همبستگی پارامترهای دو متغیر تصادفی پواسن: کاربردی برای تصمیم گیری بنگاه
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 05 / 08 / 1395
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
44 ) عنوان : بررسی تأثیر تلاطمات نرخ ارز بر مطالبات غیر جاری در نظام بانکی ایران
Title : The Effect Of Exchange Rate Volatility On Non-performing Loans In The Banking System Of Iran
مشخصات نشریه : برنامه ریزی و بودجه / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1395
نویسندگان : تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، فرزاد اسکندری ، داود کریمی ،
45 ) عنوان : گسترش مدل بانرجی و رحیم در طرح های آماری اقتصادی و اقتصادی برای ویژگی های کیفیت چند متغیره تحت توزیع Burr XII
Title : An Extension Of Banerjee And Rahim Model In Economic And Economic Statistical Designs For Multivariate Quality Characteristics Under Burr Xii Distribution
مشخصات نشریه : / COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS /
تاریخ چاپ : 21 / 4 / 1395
نویسندگان : A.A. Heydari ، محمد بامنی مقدم ، فرزاد اسکندری ،
46 ) عنوان :
Title : V Ariable Selection In Finite Mixture Of Semiparametric Regression Models. Journal Of Communication Statistics: Theory And Method.Vol. 45, No. 3, 695-711..
مشخصات نشریه : Communications in Statistics - Theory and Methods / Communications in Statistics - Theory and Methods /
تاریخ چاپ : 12 / 03 / 1395
نویسندگان : Ehsan Ormoz ، فرزاد اسکندری ،
47 ) عنوان : شناسایی مدل‌های تعادل عمومی تصادفی پویا با محدودیت‌های کوواریانس
Title : Identifiability Of Dynamic Stochastic General Equilibrium Models With Covariance Restrictions
مشخصات نشریه : journal of Money & Economy / journal of Money & Economy /
تاریخ چاپ : 12 / 3 / 1395
نویسندگان : Mohamad Taremi ، فرزاد اسکندری ، محمد بامنی مقدم ،
48 ) عنوان :
Title : Evaluation Of Patient Satisfaction Of Pharmaceutical Services By Variable Selection Using Factor Analysis
مشخصات نشریه : Research and Reviews: Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences / Research and Reviews: Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences /
تاریخ چاپ : 14 / 11 / 1394
نویسندگان : Niki vakili ، فرزاد اسکندری ، Vahide Masoumi ، Zahra Khajepiri ، Mehdi Gharghabi ،
49 ) عنوان :
Title : Finite Mixture Of Generalized Semiparametric Models : V Ariable Selection Via Penalized Estimation. Journal Of Communication Statistics: Simulation And Computa- Tion.Vol. 45, No. 4, 3744-3759.
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1394
نویسندگان : فرزاد اسکندری ، Ehsan Ormoz ،
50 ) عنوان : برآورد یک سیستم چند متغیره تصادفی با استفاده از رو شهای داده کاوی
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 04 / 09 / 1394
نویسندگان : فرزاد اسکندری ، غزاله باغبانی ،
51 ) عنوان : تحلیل داده های گسسته به سه روش بیزی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 25 / 10 / 1393
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
52 ) عنوان : تعیین مدل درآمد به کمک توزیع پاراتو
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 25 / 10 / 1393
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
53 ) عنوان : تحلیل مدل های عاملی پویای بیزی در روش های چند متغیره غیر خطی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 25 / 10 / 1393
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
54 ) عنوان : بررسی برخی از عوامل تاثیرگذار بر نتایج آزمون کارشناسی ارشد سازمان سنجش آموزش کشور: مطالعه موردی در گروه علوم انسانی
مشخصات نشریه : پژوهش در نظام های آموزشی / /
تاریخ چاپ : 25 / 10 / 1393
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
55 ) عنوان : مقایسه مدلهای لگاریتم خطی و مدلهای خطی دو در جداول تقاطعی
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / /
تاریخ چاپ : 25 / 10 / 1393
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
56 ) عنوان : توانمندی رویکرد بیزی مدل IRT چندسطحی: تحلیل داده‌های آزمون ریاضیات تیمز پیشرفته (۲۰۰۸)
Title : Capability Of The Bayesian Multilevel Model Approach: Analysis Of Advanced Timss Mathematics Test Data (2008)
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / اندازه گیری تربیتی /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1393
نویسندگان : جلیل یونسی بروجنی ، علی دلاور ، فرزاد اسکندری ، محمدرضا فلسفی نژاد ، نورعلی فرخی ،
57 ) عنوان : توانمندی رویکرد بیزی مدل IRTچندسطحی: تحلیل داده های آزمون ریاضیات تیمز پیشرفته
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / /
تاریخ چاپ : 06 / 06 / 1393
نویسندگان : جلیل یونسی بروجنی ، علی دلاور ، فرزاد اسکندری ، محمدرضا فلسفی نژاد ، نورعلی فرخی ،
58 ) عنوان : انتخاب متغیر در مدل های آمیخته متناهی تعمیم یافته نیم پارامتری
مشخصات نشریه : مجله مدلسازی پیشرفته ریاضی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1393
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
59 ) عنوان : توانمندی رویکرد بیزی مدل چندسطحی: تحلیل داده‌های آزمون ریاضیات تیمز پیشرفته (2008)
Title : Capability Of The Bayesian Multilevel Model Approach: Analysis Of Advanced Timss Mathematics Test Data (2008)
مشخصات نشریه : پژوهش در نظام های آموزشی / پژوهش در نظام های آموزشی /
تاریخ چاپ : 21 / 3 / 1393
نویسندگان : جلیل یونسی بروجنی ، علی دلاور ، فرزاد اسکندری ، محمدرضا فلسفی نژاد ، نورعلی فرخی ،
60 ) عنوان : مقایسه توانمندی رویکرد بیزی مدل IRTچندسطحی و مدل کلاسیک چندسطحی: تحلیل داده های آزمون فیزیک تیمز پیشرفته (2008)
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / /
تاریخ چاپ : 06 / 02 / 1393
نویسندگان : جلیل یونسی بروجنی ، فرزاد اسکندری ، علی دلاور ، محمدرضا فلسفی نژاد ، نورعلی فرخی ،
61 ) عنوان : مقایسه توانمندی رویکرد بیزی مدل IRT چندسطحی و مدل کلاسیک چندسطحی: تحلیل داده های آزمون فیزیک تیمز پیشرفته (2008)
Title : Comparison Of Bayesian Approach Capabilities Of Multilevel Irt Model And Classic Multilevel Model: Advanced Thames Physics Test Data Analysis (2008)
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / اندازه گیری تربیتی /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1393
نویسندگان : جلیل یونسی بروجنی ، فرزاد اسکندری ، علی دلاور ، محمدرضا فلسفی نژاد ، نورعلی فرخی ،
62 ) عنوان : تحلیل بیزی مدل های خطی تعمیم یافته بیزی در ساختار های غیر مزدوج
مشخصات نشریه : علوم آماری / /
تاریخ چاپ : 05 / 07 / 1392
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
63 ) عنوان : تحلیل بیزی مدل های خطی پویای تعمیم یافته
مشخصات نشریه : علوم آماری / /
تاریخ چاپ : 03 / 02 / 1392
نویسندگان : مژده اسماعیل زاده ، فرزاد اسکندری ، سیما نقی زاده ،
64 ) عنوان : تحلیل بیزی مدل های خطی پویای تعمیم یافته در ساختارهای گسسته غیر مزدوج
مشخصات نشریه : علوم آماری / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1392
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
65 ) عنوان : تحلیل بیزی مدل های شکنندگی در بررسی داده های بقا طولانی مدت
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 23 / 12 / 1391
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
66 ) عنوان : بررسی همبستگی پارامتر های مربوط به بنگاه های زود بازده اقتصادی و تاثیر آن برمدیریت شهری از طریق پواسون دومتغیری
مشخصات نشریه : اقتصاد و مدیریت شهری / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1391
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
67 ) عنوان :
Title : Bayesian Evaluation Of Biomarkers As Surrogate Endpoints And Its Application In Long- Term Effects Of Skin Lesions Due To Mustard Gas
مشخصات نشریه : journal of statistical theory and application / journal of statistical theory and application /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1389
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
68 ) عنوان :
Title : Non- Mixture Cure Correlated Frailty Models In Bayesian Approach
مشخصات نشریه : Journal of Applied Statistics / Journal of Applied Statistics /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1389
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
69 ) عنوان :
Title : Studing The Surrogate Validity Of Respiratory Indexes In Predieting The Respiratory Illnesses In Wounded People Exposed To Sulfur Mustard
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1389
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
70 ) عنوان : بررسی اعتبار جانشینی شاخص های تنفسی در پیش بینی بیماری های ریوی در جانبازان شیمیایی در معرض گاز خردل
مشخصات نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1389
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
71 ) عنوان : ارزیابی بیزی نشانگرهای زیستی وابسته به متغیر های زمانی به عنوان نقطه پایانی جانشین
مشخصات نشریه : علوم آماری / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1389
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
72 ) عنوان : تحلیل بیزی توزیع درآمد افراد
مشخصات نشریه : علوم آماری / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
73 ) عنوان : بررسی اعتبار جانشینی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
74 ) عنوان : تحلیل بیزی توزیع درآمد خانوار
مشخصات نشریه : بررسی های آمار رسمی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
75 ) عنوان : عوامل موثر بر نسبت شفایافتگی در پیوند قرنیه با استفاده از تحلیل بقا
مشخصات نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی قم / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1388
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
76 ) عنوان : تعیین عوامل موثر بر دفع پیوند کلیه با استفاده از رگرسیون کاکس، در بیماران دریافت کننده پیوند مجدد در بیمارستان امام خمینی شهر ارومیه
مشخصات نشریه : طب جنوب / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1388
نویسندگان : فرزاد اسکندری ، آقای طهماسبی ، آقای کاظم نژاد ،
77 ) عنوان : بررسی اعتبار جانشینی سایتوکاین های th1 و فth2 در بیماران مبتلا به عارضه پوستی ناشی از اثرهای دراز مدت گازخردل
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1387
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
78 ) عنوان : تحلیل بیزی سلسله مراتبی مدلهای شفا یافتگی با شکنندگی همبسته
مشخصات نشریه : علوم آماری / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1387
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
79 ) عنوان : بررسی اعتبار زیست نشان گانها با استفاده از رهیافت بیزی بر مبنای معیار پرنتایس و کاربرد آن در بیماری پوستی ناشی از گاز خردل
مشخصات نشریه : علوم آماری / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1387
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
80 ) عنوان : تعیین ملاک بیزیLRF
مشخصات نشریه : علوم آماری / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : فرزاد اسکندری ، آقای جلالی ،
81 ) عنوان : براورد مدل شکنندگی شفایافته
مشخصات نشریه : علوم آماری / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : فرزاد اسکندری ، آقای رحیم زاده ،
82 ) عنوان :
Title : Bayesian Logistic Regression Model Choice Via Laplace - Metropolis Algorithm
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1386
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
83 ) عنوان :
Title : Hierarchical Bayesian Analysis Of Bivariate Poisson Regression Model
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1386
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
84 ) عنوان : بهبود کیفیت با استفاده از مدل معکوس گوسی در مهندسی استوار
Title : Quality Improvement By Using Inverse Gaussian Model In Robust Engineering
مشخصات نشریه : Quality & Quantity (International Journal of Methodology) / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1384
نویسندگان : محمد بامنی مقدم ، فرزاد اسکندری ،
85 ) عنوان : تحلیلی بیزی مدلهای خطی تعمیم یافته پویا در داده های گسسته و مقایسه آن با دونگرش بیز معمولی وبیز تجربی با کاربردی در وضعیت بیکاری کشور
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1384
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
86 ) عنوان :
Title : Empirical Bayes Analysis Of Log- Linear Models For A Generalized Finite Stationary Markov Chain
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1382
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
87 ) عنوان :
Title : Empirical Bayes Analysis Of Generalized Logistic Regression Models For Multionmial Responses
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1381
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،
88 ) عنوان :
Title : Empirical Bayes Analysis Of Log- Linear Models For Contingency Tables
مشخصات نشریه : IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION A-SCIENCE / IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION A-SCIENCE /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1381
نویسندگان : فرزاد اسکندری ،