سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/asghar_minaei
نام و نام خانوادگی : اصغر مینائی
دانشکده : روانشناسی و علوم تربیتی گروه آموزشی : سنجش و اندازه گیری  
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : سنجش و اندازه گیری(روانسنجی) وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : asghar_minaei@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Asghar-Minaei/
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 89 مورد)
1 ) عنوان : شناسایی ابعاد و نشانگرهای شناختی، اجتماعی‌عاطفی و رفتاری مؤثر در سنجش آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود به دبستان
Title : An Identification Of Cognitive, Social-emotional And Behavioral Dimensions And Indicators Effective In Measuring Children's Academic Readiness When Entering Primary School
مشخصات نشریه : اسلام و مطالعات اجتماعی / Islam and Social Studies /
تاریخ چاپ : 20 / 11 / 1402
نویسندگان : مصطفی علیخانی ، اصغر مینائی ، نورعلی فرخی ، محمد عسگری ، مهدی دستجردی کاظمی ،
2 ) عنوان : شناسایی کارکرد افتراقی در آزمون پرلز ۲۰۱۶ با استفاده از درخت راش
Title : Identifying Differential Item Functioning In Pirls 2016: A Rasch-tree Based Approach
مشخصات نشریه : مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی / مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی /
تاریخ چاپ : 20 / 7 / 1402
نویسندگان : اصغر مینائی ، الهام پیرمرادیان ،
3 ) عنوان : کاربرد مدل های چند ارزشیIRT در نمره گذاری آزمون های سرنوشت ساز (مورد مطالعه: آزمون پروانه وکالت)
Title : The Application Of Irt Polytomous Models In Scoring High-stakes Tests (case Of Study: Lawyer's License Test)
مشخصات نشریه : مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی / مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی /
تاریخ چاپ : 25 / 4 / 1402
نویسندگان : رضا پیروی ، محمدرضا فلسفی نژاد ، اصغر مینائی ، علی دلاور ، نورعلی فرخی ،
4 ) عنوان : اعتبار، روایی و ساختار عاملی پرسشنامه پنج بزرگ(BFI) در دانشجویان دانشگاههای تهران
Title : Reliability, Validity And Factor Structure Of Big Five Inventory (bfi) In Students Of Tehran Universities
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / اندازه گیری تربیتی /
تاریخ چاپ : 27 / 3 / 1402
نویسندگان : اصغر مینائی ، مرضیه حسنی ،
5 ) عنوان : پیش‌بینی خودکارآمدپنداری ریاضی با راهبردهای خودتنظیمی در دانش‎آموزان شهر ساوه: روایی همگرای پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی
Title : The Predicting Mathematics Self -efficacy With Self-regulation Strategies Among Students Of Saveh City: A Convergent Validity Of Self-regulation Strategies Inventory
مشخصات نشریه : فصلنامه سلامت روان کودک / سلامت روان كودك /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1402
نویسندگان : سارا نعیمی ، اصغر مینائی ، بهشته نیوشا ،
6 ) عنوان : شناسایی ابعاد و نشانگرهای شناختی، اجتماعی، عاطفی، رفتاری موثر بر سنجش آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود دبستان
Title : An Identification Of Cognitive, Social-emotional And Behavioral Dimensions And Indicators Effective In Measuring Children's Academic Readiness When Entering Primary School1
مشخصات نشریه : اسلام و مطالعات اجتماعی / اسلام و مطالعات اجتماعي /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1402
نویسندگان : اصغر مینائی ، نورعلی فرخی ، محمد عسگری ، مهدی دستجردی کاظمی ،
7 ) عنوان : چالش‌ها و راهبردهای سنجش آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود به دبستان: مروری نظام‌مند بر پژوهش‌های داخلی در ایران
Title : Challenges And Strategies For Measuring Children's School Readiness Upon Entering Primary School: A Systematic Review Of Domestic Research In Iran
مشخصات نشریه : سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت / /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1401
نویسندگان : مصطفی علیخانی ، اصغر مینائی ، نورعلی فرخی ، محمد عسگری ، مهدی دستجردی کاظمی ،
8 ) عنوان : ویژگی های روان سنجی پرسشنامه شایستگی های عمومی مدیران پایه حوزه آموزش عالی
Title : V
مشخصات نشریه : جامعه شناسی سیاسی ایران / Political Sociology Research /
تاریخ چاپ : 11 / 11 / 1401
نویسندگان : کوروش اسماعیلی ، علی دلاور ، عباس عباس پور ، نورعلی فرخی ، اصغر مینائی ،
9 ) عنوان : ویژگی های روان سنجی پرسشنامه شایستگی های عمومی مدیران پایه حوزه آموزش عالی
Title : Psychometric Characteristics Of The Questionnaire Of General Competencies Of Basic Managers In The Field Of Higher Education
مشخصات نشریه : جامعه شناسی سیاسی ایران / Political Sociology Research /
تاریخ چاپ : 3 / 11 / 1401
نویسندگان : کورش اسماعیلی ، علی دلاور ، عباس عباس پور ، نورعلی فرخی ، اصغر مینائی ،
10 ) عنوان : شناسایی و اعتباریابی مؤلفه ها و ابعاد رهبری اخلاقی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با رویکردشایستگی
Title : Identifying And Validating Dimensions And Components Of Managers’ Ethical Leadership With A Competency Approach At Departments Of Mashhad University Of Medical Sciences
مشخصات نشریه : توسعه آموزش جندی شاپور / /
تاریخ چاپ : 16 / 6 / 1401
نویسندگان : حسین عبداللهی ، لیلا شجاع قلعه دختر ، عباس عباس پور ، اصغر مینائی ،
11 ) عنوان : تدوین مدل شایستگی شغلی برای مدیران بانک صادرات
Title : Developing A Model Of Job Competencies For Bank Saderat Managers
مشخصات نشریه : / Iranian Journal of Educational Sociology /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1401
نویسندگان : محمدرضا فتوت ، علی دلاور ، نورعلی فرخی ، جلیل یونسی بروجنی ، اصغر مینائی ،
12 ) عنوان : پرخاشگری سایبری در نوجوانان: یک مطالعه روانسنجی
Title : Cyber-aggression In Adolescents: A Psychometric Study
مشخصات نشریه : روانسنجی / Psychometrics /
تاریخ چاپ : 18 / 3 / 1401
نویسندگان : اصغر مینائی ، بهروز کاظمی دانا ،
13 ) عنوان : پیش بینی عملکرد ریاضی براساس راهبردهای خودتنظیمی در دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر ساوه
Title : Prediction Of Math Performance Based On Self-regulation Strategies In First Secondary Students Of Saveh City
مشخصات نشریه : سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت / Islamic Life Journal /
تاریخ چاپ : 25 / 2 / 1401
نویسندگان : اصغر مینائی ، سارا نعیمی ، بهشته نیوشا ،
14 ) عنوان : شناسایی و اعتباریابی مولفه ها و ابعاد رهبری اخلاقی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با رویکرد شایستگی
Title : Identifying And Validating Dimensions And Components Of Managers’ Ethical Leadership With A Competency Approach At Departments Of Mashhad University Of Medical Sciences
مشخصات نشریه : نشریه توسعه آموزش دانشگاه جندی شاپور / Jundishapur Education Development Journal Quarterly Journal of Medical Sciences Education and Development Center /
تاریخ چاپ : 6 / 1 / 1401
نویسندگان : حسین عبداللهی ، لیلا شجاع ، عباس عباس پور ، اصغر مینائی ،
15 ) عنوان : ویژگیهای روان‌سجی و ساختار عاملی پرسشنامه شخصیت هگزاکو و مقایسه رابطه آن با پنج عامل اصلی شخصیت در بین دانشجویان دختر و پسر شهر تهران
Title : Psychcometric Properties And Factor Structure Of Hexaco Personality Inventory And Comparison The Relation Whith Five Main Factors Of Personality Between Woman And Man Students In Tehran
مشخصات نشریه : روانسنجی / Psychometry /
تاریخ چاپ : 17 / 12 / 1400
نویسندگان : حسن کریمی ، اصغر مینائی ،
16 ) عنوان : نرخ آشکارسازی کنش افتراقی سؤال با استفاده از مدل درخت‌های راش یک مطالعه شبیه‌سازی‌شده و داده های واقعی آزمون های سرنوشت ساز ناجا
Title : Differential Item Functioning Detection Rate Using Rasch Trees Model: A Simulated And Real Data Study Of The Naja High Stakes Tests
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / Educational Measurement /
تاریخ چاپ : 25 / 11 / 1400
نویسندگان : حمیدرضا کرمی ، مسعود گرامی پور ، اصغر مینائی ،
17 ) عنوان : اثربخشی آموزش والدگری ذهن‌آگاهانه و والدگری آزادمنشانه مبتنی بر نظریه آدلر بر بهزیستی روان‌شناختی مادران
Title : The Effectiveness Of Training The Mindfulness-based Parenting And Adler Based Democratic Parenting On Increasing The Psychological Well-being In Mothers
مشخصات نشریه : روانشناسی تحولی / Journal of Developmental Psychology /
تاریخ چاپ : 25 / 11 / 1400
نویسندگان : شهلا پاکدامن ، فرحناز فرد ، اصغر مینائی ،
18 ) عنوان : کاربرد مدل تشخیصی شناختی در تعیین مهارت‌های شناختی زیربنایی عملکرد در آزمون ماتریس‌های پیشروندۀ ریون
Title : Application Of Cognitive Diagnostic Model In Determining The Underlying Cognitive Skills Of Performance In Ryon Progressive Matrix Test
مشخصات نشریه : راهبردهای شناختی در یادگیری / cognitive Strategies in learning /
تاریخ چاپ : 5 / 10 / 1400
نویسندگان : سعیده حسینی ، جلیل یونسی بروجنی ، اصغر مینائی ، ریحانه رحیمی ،
19 ) عنوان : ساخت و هنجاریابی آزمون بازتاب هیجانی در دانشجویان دانشگاه های شهر قزوین
Title : Construction And Standardization Of Emotional Reflection Test Among University Students In The City Of Qazvin
مشخصات نشریه : روانسنجی / Psychometrics /
تاریخ چاپ : 29 / 9 / 1400
نویسندگان : داود افلاطونی ، اصغر مینائی ،
20 ) عنوان : رابطه ساختاری خودطرحوارههای ریاضی و حافظه عاطفی ریاضی با اشتیاق ریاضی: نقش میانجی ارزش تکلیف و باورهای توانایی انتظار
Title : Structural Relationship Math Self-schemas And Math Affective Memories With Math Enthusiasm: Mediating Role And Task Value And Ability/expectancy Beliefs
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 12 / 9 / 1400
نویسندگان : فخری السادات حسینی ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، سیاوش طالع پسند ، اصغر مینائی ،
21 ) عنوان : کاربرد مدل درخت های راش در آشکارسازی کنش افتراقی سؤال(مورد مطالعه: آزمون های استخدامی نیروی انتظامی ج.ا. ایران)
Title : Differential Item Functioning Detection Rate Using Rasch Trees Model: A Simulated And Real Data Study Of The Naja High Stakes Tests
مشخصات نشریه : منابع انسانی ناجا / NAJA Human Resources /
تاریخ چاپ : 18 / 6 / 1400
نویسندگان : حمیدرضا کرمی ، مسعود گرامی پور ، اصغر مینائی ،
22 ) عنوان : کاربرد مدل‌های تشخیصی شناختی (CDM) در مطالعه کارکرد افتراقی سؤال‌های ریاضیات پایه هشتم تیمز 2007 در بین دختران و پسران
Title : Application Of Cognitive Diagnostic Models To Investigate Differential Item Functioning Of Timss Mathematics Items Based On Gender Of Students
مشخصات نشریه : مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی / Bi-Quarterly Journal of Educational and Scholastic Studies /
تاریخ چاپ : 15 / 4 / 1400
نویسندگان : اصغر مینائی ، جلیل یونسی بروجنی ، بهروز کاظمی دانا ،
23 ) عنوان : تاثیر محل سکونت داوطلب بر کارکرد افتراقی سؤال‌های ریاضی گروه آزمایشی ریاضی و فنی کنکور سراسری 1396
Title : The Effect Of The Subject's Residence On Differential Item Functioning In The National Math Test Of The Experimental Group Of Mathematics And Technology 2017
مشخصات نشریه : نوآوریهای آموزشی / Educational Innovation /
تاریخ چاپ : 25 / 2 / 1400
نویسندگان : مولود علی میرزائی ، اصغر مینائی ، علی مقدم زاده ،
24 ) عنوان : کاربرد مدل تشخیصی شناختی در تعیین مهارت‌های شناختی زیربنایی عملکرد در آزمون ماتریس‌های پیشروندۀ ریون
Title : Application Of Cognitive Diagnostic Model In Determining The Underlying Cognitive Skills Of Performance In Ryon Progressive Matrix Test
مشخصات نشریه : راهبردهای شناختی در یادگیری / راهبردهای شناختی در یادگیری /
تاریخ چاپ : 13 / 11 / 1399
نویسندگان : سعیده حسینی ، جلیل یونسی بروجنی ، اصغر مینائی ، ریحانه رحیمی ،
25 ) عنوان : کارکرد افتراقی سؤال در چارچوب سنجش تشخیصی شناختی: مطالعه موردی سؤال‌های حساب دیفرانسیل و انتگرال کنکور سراسری
Title : Differential Item Functioning In The Framework Of Cognitive Diagnostic Assessment: Questions Related To The Differential And Integral Calculus Of The Iranian National University Entrance Examination 2018
مشخصات نشریه : راهبردهای شناختی در یادگیری / cognitive Strategies in learning /
تاریخ چاپ : 25 / 10 / 1399
نویسندگان : سمیه سعادتی ، علی مقدم زاده ، اصغر مینائی ، مسعود گرامی پور ،
26 ) عنوان : رابطه ساختاری خود-طرح واره های ریاضی با اشتیاق ریاضی: نقش میانجی باورهای توانایی-انتظار و ارزش تکلیف
Title : The Structural Relationship Between Mathematical Self-schema And Math Enthusiasm: The Mediating Role Of Ability-expectancy Beliefs And Task Value
مشخصات نشریه : پژوهشهای کاربردی روانشناختی / Journal of applied psychological reaserch /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : فخری سادات حسینی ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، سیاوش طالع پسند ، اصغر مینائی ،
27 ) عنوان : بررسی پدیدۀ بدساختاری دانش و ساخت و رواسازی آزمون نشانههای رفتاری بدساختاری دانش ریاضی
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1399
نویسندگان : مجید داداش زاده ، نورعلی فرخی ، اصغر مینائی ، محمد عسگری ، جمال‌الدین کولائی‌نژاد ،
28 ) عنوان : شناسایی رویکرد بهینه همترازسازی در آزمون های چندبعدی
مشخصات نشریه : مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی / Bi-Quarterly Journal of Educational and Scholastic Studies /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1399
نویسندگان : سمیه بهمن آبادی ، محمدرضا فلسفی نژاد ، علی دلاور ، نورعلی فرخی ، اصغر مینائی ،
29 ) عنوان : تغییرناپذیری ساختار عاملی و سؤال‌های آزمون سراسری ریاضی (مورد مطالعه: گروه آزمایشی ریاضی و فنی 96-1395)
مشخصات نشریه : مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی / Bi-Quarterly Journal of Educational and Scholastic Studies /
تاریخ چاپ : 14 / 5 / 1399
نویسندگان : مولود علیمرزایی ، علی مقدم زاده ، اصغر مینائی ، بلال ایزانلو ، کیوان صالحی ،
30 ) عنوان : کاوش زمینه های فرهنگی توسعۀ رهبری توزیع شده در مدارس ابتدایی شهر تهران: یک مطالعۀ کیفی
Title : Abc
مشخصات نشریه : تعلیم و تربیت / /
تاریخ چاپ : 8 / 10 / 1398
نویسندگان : حسین عبداللهی ، یونس صحرانورد ، عباس عباس پور ، اصغر مینائی ، خلیل غلامی ،
31 ) عنوان : کاربرد مدل راش (روش نقشه سوال) در تعیین استاندارد و نمره برش آزمون پیش کارورزی علوم پزشکی
Title : Application Of Rush Model (question Map Method) In Determining The Standard And Cut Score Of Pre-internship Exam In Medical Sciences
مشخصات نشریه : پژوهش در آموزش علوم پزشکی / پژوهش در آموزش علوم پزشكي /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : شیرین دخت حبیب زاده ، علی دلاور ، نورعلی فرخی ، اصغر مینائی ، محمد جلیلی ،
32 ) عنوان :
Title : Development Of The Persian Syntax Comprehension Test
مشخصات نشریه : International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology / INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY /
تاریخ چاپ : 10 / 6 / 1398
نویسندگان : Reyhaneh Mohamadi ، Akram Ahmadi ، مهدی دستجردی کاظمی ، اصغر مینائی ، Zeinab Damarchi ،
33 ) عنوان : منابع کارکرد افتراقی سوال و کاربرد آن در آموزش
مشخصات نشریه : تدریس پژوهی / Journal of Teachin Research /
تاریخ چاپ : 20 / 5 / 1398
نویسندگان : مولود علیمرزایی ، علی مقدم زاده ، اصغر مینائی ، بلال ایزانلو ، کیوان صالحی ،
34 ) عنوان : افت پارامترهای سوالهای روند آزمون ریاضیات پایه هشتم تیمز ایران و تاثیر آن در برآورد پارامتر توانایی
Title : Abc
مشخصات نشریه : مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی / Bi-Quarterly Journal of Educational and Scholastic Studies /
تاریخ چاپ : 23 / 2 / 1398
نویسندگان : اصغر مینائی ، ابوالفضل قدمی ، نورعلی فرخی ،
35 ) عنوان : فت پارامترهای سوال های روند آزمون ریاضیات پایه هشتم تیمز ایران و تاثیر آن در برآورد پارامتر توانایی
مشخصات نشریه : مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی / /
تاریخ چاپ : 16 / 02 / 1398
نویسندگان : اصغر مینائی ، ابوالفضل قدمی ، نورعلی فرخی ،
36 ) عنوان : شناسایی عوامل زمینه ای سازمانی به منظور توسعۀ رهبری توزیع شده در مدارس ابتدایی
مشخصات نشریه : اندیشه های نوین تربیتی / Journal of New thoughts on Education /
تاریخ چاپ : 5 / 11 / 1397
نویسندگان : حسین عبداللهی ، عباس عباس پور ، یونس صحرانورد ، اصغر مینائی ، خلیل غلامی ،
37 ) عنوان : کاوش زمینه های فرهنگی توسعۀ رهبری توزیع شده در مدارس ابتدایی شهر تهران
مشخصات نشریه : تعلیم و تربیت / /
تاریخ چاپ : 22 / 10 / 1397
نویسندگان : حسین عبداللهی ، یونس صحرانورد ، عباس عباس پور ، اصغر مینائی ،
38 ) عنوان : ویژگیهای روانسنجی مقیاس درجه‌بندی اتیسم گیلیام-ویرایش سوم (گارز-٣) در مبتلایان به اوتیسم: یک مطالعه مقدماتی
مشخصات نشریه : کودکان استثنایی / /
تاریخ چاپ : 16 / 07 / 1397
نویسندگان : اصغر مینائی ، ساناز ناظری ،
39 ) عنوان : ساخت و استانداردسازی پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان با استفاده از نظریه سؤال – پاسخ
مشخصات نشریه : مشاوره شغلی و سازمانی / /
تاریخ چاپ : 10 / 07 / 1397
نویسندگان : اصغر مینائی ، فاطمه باقری راد ،
40 ) عنوان : تعیین ضرایب خرده آزمون‌های ارزشیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای (اصلح) دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان
Title : Determining Coefficients Of Subscales Of Teachers Assessment Competency Test (aslah)
مشخصات نشریه : مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : حسن مشکاتی ، علی دلاور ، نورعلی فرخی ، اصغر مینائی ، غلامرضا کیانی ،
41 ) عنوان : تحلیل ساختار عاملی پرسشنامه رفتارهای کنارآمدن کودکان (CCBQ) در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی / /
تاریخ چاپ : 05 / 06 / 1397
نویسندگان : سمیه صفارزاده ، اصغر مینائی ، نورعلی فرخی ،
42 ) عنوان : اثر بخشی طرح واره درمانی گروهی بر خودپنداره در زنان دچار اختلال هویت جنسی
مشخصات نشریه : مجله خانواده و بهداشت / /
تاریخ چاپ : 09 / 03 / 1397
نویسندگان : اصغر مینائی ، سارا وحید کاشانی ،
43 ) عنوان : کاربرد مدل راش در برآورد و بهبود کیفیت اندازه‌گیری پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ)
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / /
تاریخ چاپ : 22 / 01 / 1397
نویسندگان : اصغر مینائی ، مرضیه حسنی ،
44 ) عنوان : بررسی پیش بینی موفقیت مهارت‌آموزان دانشگاه فرهنگیان در آزمون ارزیابی صلاحیت معلمی (اصلح) با استفاده از کدگذاری متغیرهای طبقه‌ای
Title : A Survey On The Success Prediction Of Cultural Exercise Students In The Teachers Assessment Competency Test (aslah)using Classifier Variable Encodings
مشخصات نشریه : تدریس پژوهی / Journal of Teachin Research /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1397
نویسندگان : علی دلاور ، علی دلاور ، نورعلی فرخی ، اصغر مینائی ، حسن مشکاتی ،
45 ) عنوان : مقایسه دو رویکرد مبتنی بر یادآوری و بازشناسی در اندازه گیری رشد اخلاقی: نئوکلبرگی ها و چالش های بررسی رشد اخلاقی
Title : Comparison Of Two Approaches For Measuring Moral Development: Neo-kohlbergian Approach And Moral Study Challenges
مشخصات نشریه : روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران / روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1397
نویسندگان : زهرا هوشیاری ، علی دلاور ، اصغر مینائی ، حسین اسکندری ،
46 ) عنوان : برسی پیش‌بینی موفقیت مهارت‌ آموزان دانشگاه فرهنگیان در آزمون ارزیابی صلاحیت معلمی (اصلح) با استفاده از کدگذاری متغیرهای طبقه‌ای
Title : A Survey On The Success Prediction Of Cultural Exercise Students In The Teachers Assessment Competency Test (aslah) Using Classifier Variable Encodings
مشخصات نشریه : تدریس پژوهی / تدریس پژوهی /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1397
نویسندگان : حسن مشکاتی ، علی دلاور ، نورعلی فرخی ، اصغر مینائی ، غلامرضا کیانی ،
47 ) عنوان : تأثیر اندازه گیری مبتنی بر برنامه درسی (CBM) بر پیشرفت ریاضی دانش آموزان ابتدایی
مشخصات نشریه : برنامه ریزی درسی نظریه و عمل / /
تاریخ چاپ : 06 / 12 / 1396
نویسندگان : مسعود گرامی پور ، اصغر مینائی ،
48 ) عنوان :
Title : Testing Syndromes Of Psychopathology In Parent And Youth Ratings Across Societies
مشخصات نشریه : Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology / Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology /
تاریخ چاپ : 04 / 11 / 1396
نویسندگان : اصغر مینائی ،
49 ) عنوان : ویژگی های روان‌سجی و ساختار عاملی پرسشنامه شخصیت هگزاکو و مقایسه رابطه آن با پنج عامل اصلی شخصیت در بین دانشجویان دختر و پسر شهر تهران
مشخصات نشریه : فصلنامه روان سنجی / /
تاریخ چاپ : 25 / 09 / 1396
نویسندگان : حسن کریمی ، اصغر مینائی ،
50 ) عنوان : ویژگی‌های روان‌سنجی سؤال‌های پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری بر اساس نظریه سؤال- پاسخ
مشخصات نشریه : مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی / /
تاریخ چاپ : 25 / 05 / 1396
نویسندگان : سپیده نیک زاد ، اصغر مینائی ، فریبا حسنی ،
51 ) عنوان : شناسایی صفات زیربنایی سوال های آزمون هوش و کسلر چهار کودکان بر اساس توانایی‌های باریک نظریه کتل-هورن-کارول با استفاده از مدل تشخیصی شناختی جی دینا
Title : Identifying The Underlying Traits Of The Intelligence And Kessler Test Questions Of Four Children Based On The Slim Abilities Of Cattell-horn-carroll Theory Using The Ji Dina Cognitive Diagnostic Model
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / اندازه گیری تربیتی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1396
نویسندگان : نوشیروان محمدی ، علی دلاور ، نورعلی فرخی ، اصغر مینائی ، حمید علی زاده ،
52 ) عنوان : ساختار عاملی و اعتبار نسخه فارسی پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند
مشخصات نشریه : خانواده پژوهی / /
تاریخ چاپ : 15 / 03 / 1396
نویسندگان : اصغر مینائی ، سپیده نیک زاد ،
53 ) عنوان : استخراج طرحواره‌های اخلاقی مدیران در مواجهه با موقعیت‌های دشوار
Title : Extracting The Ethical Schemas Of Managers In The Face Of Difficult Situations
مشخصات نشریه : اخلاق در علوم و فناوری / اخلاق در علوم و فناوری /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1396
نویسندگان : زهرا هوشیاری ، علی دلاور ، اصغر مینائی ، حسین اسکندری ،
54 ) عنوان :
Title : The Comprehension Of Active And Passive Sentences In Persian Typically Developing Children Aged 48-71 Months
مشخصات نشریه : توانبخشی نوین / توانبخشی نوین /
تاریخ چاپ : 29 / 03 / 1395
نویسندگان : Reyhaneh Mohamadi ، مهدی دستجردی کاظمی ، اصغر مینائی ، mohammad sadegh jenabi ،
55 ) عنوان :
Title : Generation And Content Validation Of A Persian Syntax Comprehension Test
مشخصات نشریه : Psychology of Language and Communication / Psychology of Language and Communication /
تاریخ چاپ : 10 / 09 / 1394
نویسندگان : Reyhaneh Mohamadi ، MAJID RAFIEE ALAVIJE ، اصغر مینائی ، yahya modaresi ، Mahdi Dastjerdi Kazemi ، MAHDI GHADERI ،
56 ) عنوان :
Title : Comprehension Of Passive Structure : Study Of Children With And Without Specific Language Impairment
مشخصات نشریه : مجله توانبخشی ایران / /
تاریخ چاپ : 16 / 06 / 1394
نویسندگان : Reyhaneh Mohamadi ، yahya modaresi ، مهدی دستجردی کاظمی ، اصغر مینائی ، MAHDI GHADERI ،
57 ) عنوان : ویژگیهای روانسنجی(اعتبار و روایی) آزمونهای ورودی دوره راهنمایی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی با استفاده از رویکرد اندازه‌گیری راش: با تاکید بر آزمونهای هوش و خلاقیت
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / /
تاریخ چاپ : 06 / 05 / 1394
نویسندگان : اصغر مینائی ،
58 ) عنوان :
Title : The Association Between Aggressive And Non-aggressive Antisocial Problems As Measured With The Achenbach System Of Empirically Based Assessment: A Study Of 27,861 Parent–adolescent Dyads From 25 Societies
مشخصات نشریه : Personality and Individual Differences / Personality and Individual Differences /
تاریخ چاپ : 11 / 03 / 1394
نویسندگان : S. Alexandra Burt ، Leslie A. Rescorla ، اصغر مینائی ،
59 ) عنوان :
Title : Generation And Content Validation Of A Persian Syntax Comprehension Test
مشخصات نشریه : Psychology of Language and Communication / Psychology of Language and Communication /
تاریخ چاپ : 27 / 02 / 1394
نویسندگان : Reyhaneh Mohamadi ، MAJID RAFIEE ALAVIJE ، اصغر مینائی ، YAHYA MODARESI ، MEHDI KAZEMI DASTJERDI ، MAHDI GHADERI ،
60 ) عنوان : کارکردافتراقی سئوال‌های پایه هشتم آزمون ریاضی تیمز 2011 در بین دانش‌آموزان دختر و پسر با استفاده از رویکرد نظریه سئوال – پاسخ
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / /
تاریخ چاپ : 10 / 02 / 1394
نویسندگان : اصغر مینائی ، زهرا غفاری ایردموسی ،
61 ) عنوان :
Title : Comprehension Of Passive Structure: Study Of Children With And Without Specific Language Impairment
مشخصات نشریه : مجله توانبخشی ایران / /
تاریخ چاپ : 26 / 11 / 1393
نویسندگان : Reyhaneh Mohamadi ، MAJID RAFIEE ALAVIJE ، YAHYA MODARESI ، MEHDI KAZEMI DASTJERDI ، اصغر مینائی ، MAHDI GHADERI ،
62 ) عنوان : کاربرد مدل اندازه‌گیری راش در ارزشیابی ویژگیهای اندازه‌گیری آزمون مهارتهای دیداری- حرکتی(TVMS-R)
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / /
تاریخ چاپ : 20 / 11 / 1393
نویسندگان : اصغر مینائی ،
63 ) عنوان : مدل‌پردازی تشخیصی شناختی (CDM) سوال‌های ریاضیات تیمز 2007 در دانش‌آموزان پایه هشتم ایران با استفاده از مدل یکپارچه با پارامتر‌پردازی مجدد (RUM) و مقایسه مهارت‌های ریاضی دانش‌آموزان دختر و پسر
Title : Cgnitive Diagnostic Modeling Of Iranian Eight Grade Student To Mathematics Items Of Timss 2007 Using Reduced Noncompensatory Reparameterized Unified Model And Comparison Between Girls And Boys
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / Educational Measurement /
تاریخ چاپ : 20 / 11 / 1393
نویسندگان : اصغر مینائی ، علی دلاور ، محمدرضا فلسفی نژاد ، علیرضا کیامنش ، یحیی مهاجر ،
64 ) عنوان : انطباق و استانداردسازی آزمون غیر کلامی هوش اسنایدرز- اومان برای کودکان 2/5- 7 سال(SON-R) : گزارش پایانی
مشخصات نشریه : روانشناسی و علوم تربیتی / /
تاریخ چاپ : 12 / 11 / 1393
نویسندگان : اصغر مینائی ،
65 ) عنوان : مدل‌پردازی تشخیصی شناختی(‍CDM) سوالهای ریاضیات تیمز 2007 در دانش‌آموزان پایه هشتم ایران با استفاده از مدل یکپارچه با پارامتر‌پردازی مجدد (RUM) و مقایسه مهارتهای ریاضی دانش‌آموزان دختر و پسر
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / /
تاریخ چاپ : 25 / 06 / 1393
نویسندگان : اصغر مینائی ، علی دلاور ، محمدرضا فلسفی نژاد ، علیرضا کیامنش ، یحیی مهاجر ،
66 ) عنوان : مدل پردازی تشخیص شناختی CDM سوال های ریاضی تیمز 2007 در دانش آموزان پایه هشتم ایران با استفاده ازمدل یکپارچه با پارامتر پدازی مجدد RUM و مقایسه ی مهارت های ریاضی دانش آموزان
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1393
نویسندگان : اصغر مینائی ، علی دلاور ، محمدرضا فلسفی نژاد ، علیرضا کیامنش ،
67 ) عنوان :
Title : Parent–Teacher Agreement On Children`s Problems In 21 Societies
مشخصات نشریه : Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology / Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology /
تاریخ چاپ : 10 / 02 / 1393
نویسندگان : Leslie A Rescorla ، Lauren Bochicchio ، Thomas M Achenbach ، Masha Y Ivanova ، اصغر مینائی ،
68 ) عنوان : انطباق و استاندارد سازی آزمون غیرکلامی هوش اسنایدرز- اومان برای کودکان 7- 5/2 سال: یک مطالعه مقدمانی
مشخصات نشریه : کودکان استثنایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1392
نویسندگان : اصغر مینائی ،
69 ) عنوان : سنجش مقا‌یسه‌پذیری سازه‌ای و تحلیل کارکرد افتراقی سوالها (DIF) و حیطه‌های محتوائی (DTF) آزمون علوم تیمز 2007 در بین دانش‌آموزان ایران و آمریکا
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / /
تاریخ چاپ : 20 / 03 / 1392
نویسندگان : اصغر مینائی ،
70 ) عنوان :
Title : Cross-Informant Agreement Between Parent-Reported And Adolescent Self-Reported Problems In 25 Societies
مشخصات نشریه : Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology / Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology /
تاریخ چاپ : 12 / 11 / 1391
نویسندگان : Leslie A. Rescorla ، Sofia Ginzburg ، Thomas M. Achenbach ، Masha Y. Ivanova ، اصغر مینائی ،
71 ) عنوان : بررسی مشکلات هیجانی ناشی از روش محدودیت درمانی در اندام فوقانی کودکان فلج مغزی همی پلژی
مشخصات نشریه : کودکان استثنایی / /
تاریخ چاپ : 25 / 05 / 1390
نویسندگان : نازیلا اکبر فهیمی ، سید علی حسینی ، اصغر مینائی ، مسعود غریب ، مریم محمودی راد ،
72 ) عنوان : روشهای سنجش تک بعدی بودن سوالها در مدلهای دو ارزشی IRT
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / /
تاریخ چاپ : 15 / 04 / 1389
نویسندگان : اصغر مینائی ، محمدرضا فلسفی نژاد ،
73 ) عنوان : بررسی ساختار عاملی سوالات سندرمی سیاهه رفتاری کودک(CBCL)
مشخصات نشریه : روانشناسی و علوم تربیتی / /
تاریخ چاپ : 18 / 04 / 1387
نویسندگان : اصغر مینائی ،
74 ) عنوان :
Title : Testing The 8-Syndrome Structure Of The Child Behavior Checklist In 30 Societies
مشخصات نشریه : Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology / Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology /
تاریخ چاپ : 26 / 04 / 1386
نویسندگان : اصغر مینائی ،
75 ) عنوان : بررسی تغییرناپذیری ساختار عاملی سؤالهای سندرمی پرسشنامه خودسنجی آخنباخ
مشخصات نشریه : کودکان استثنایی / /
تاریخ چاپ : 04 / 02 / 1386
نویسندگان : اصغر مینائی ،
76 ) عنوان : بررسی ساختار عاملی مقیاس رفتار انطباقی بزرگسالان(ABS-RC:2): یک تحلیل ثانویه
مشخصات نشریه : کودکان استثنایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1386
نویسندگان : اصغر مینائی ،
77 ) عنوان :
Title : Behavioral And Emotional Problems Reported By Parents Of Children Ages 6 To 16 In 31 Societies
مشخصات نشریه : Journal of Emotional and Behavioral Disorders / Journal of Emotional and Behavioral Disorders /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1385
نویسندگان : اصغر مینائی ،
78 ) عنوان :
Title : Consistency Of Teacher-Reported Problems For Students In 21 Countries
مشخصات نشریه : School Psychology Review / School Psychology Review /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1385
نویسندگان : اصغر مینائی ،
79 ) عنوان :
Title : Testing The Teacher`s Report Form Syndromes In 20 Societies
مشخصات نشریه : School Psychology Review / School Psychology Review /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1385
نویسندگان : اصغر مینائی ،
80 ) عنوان :
Title : The Generalizability Of The Youth Self-Report Syndrome Structure In 23 Societies.
مشخصات نشریه : Journal of Consulting and Clinical Psychology / Journal of Consulting and Clinical Psychology /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1385
نویسندگان : اصغر مینائی ،
81 ) عنوان :
Title : Epidemiological Comparisons Of Problems And Positive Qualities Reported By Adolescents In 24 Countries.
مشخصات نشریه : Journal of Consulting and Clinical Psychology / Journal of Consulting and Clinical Psychology /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1385
نویسندگان : اصغر مینائی ،
82 ) عنوان : مطالعه ساختار عاملی فرم گزارش معلم آخنباخ با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی
مشخصات نشریه : کودکان استثنایی / /
تاریخ چاپ : 20 / 09 / 1385
نویسندگان : اصغر مینائی ،
83 ) عنوان : انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری کودک، پرسشنامه خودسنجی و فرم گزارش معلم آخنباخ
مشخصات نشریه : کودکان استثنایی / /
تاریخ چاپ : 25 / 03 / 1385
نویسندگان : اصغر مینائی ،
84 ) عنوان : استاندارد سازی آزمون هوشی ویلیامز برای افراد دچار آسیب بینایی
مشخصات نشریه : کودکان استثنایی / /
تاریخ چاپ : 25 / 06 / 1384
نویسندگان : اصغر مینائی ، محمد احمد پناه ، حیدر علی هومن ،
85 ) عنوان : انطباق و هنجاریابی نسخه بازبینی شده آزمون مهارتهای بینایی- حرکتی
مشخصات نشریه : توانبخشی / /
تاریخ چاپ : 10 / 06 / 1383
نویسندگان : مژگان فرهبد ، اصغر مینائی ،
86 ) عنوان : عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کم‌شنوای تلفیقی
مشخصات نشریه : کودکان استثنایی / /
تاریخ چاپ : 15 / 05 / 1381
نویسندگان : اصغر مینائی ، علی اکبر ویسمه ،
87 ) عنوان : انطباق و هنجاریابی آزمون رشد زبان(TOLD-P:3) برای کودکان فارسی زبان تهرانی (بخش دوم)
مشخصات نشریه : کودکان استثنایی / /
تاریخ چاپ : 05 / 10 / 1380
نویسندگان : سعید حسن زاده ، اصغر مینائی ،
88 ) عنوان : انطباق و هنجاریابی آزمون رشد زبان(TOLD-P:3) برای کودکان فارسی زبان تهرانی (بخش اول)
مشخصات نشریه : کودکان استثنایی / /
تاریخ چاپ : 05 / 10 / 1380
نویسندگان : سعید حسن زاده ، اصغر مینائی ،
89 ) عنوان :
Title : Effects Of Individual Differences, Society, And Culture On Youth-rated Problems And Strengths In 38 Societies
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 /
نویسندگان :