سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/talebloo.r
نام و نام خانوادگی : رضا طالبلو
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد نظری
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : talebloo.r@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 45 مورد)
1 ) عنوان : سنجش محتوای اطلاعات در معاملات سهام؛ شواهدی از بازار سرمایه ایران
Title : Measuring The Information Content Of Stock Trade; Evidence From Iranian Capital Market
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / تحقیقات اقتصادی /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1402
نویسندگان : رضا طالبلو ، پریسا مهاجری ،
2 ) عنوان : مدلسازی تلاطمات روزانه نفت، طلا، دلار، بیت کوین و بازار سهام ایران: یک کاربرد تجربی از مدل فضا-حالت غیرخطی
Title : Modeling The Daily Volatility Of Oil, Gold, Dollar, Bitcoin And Iranian Stock Markets: An Empirical Application Of A Nonlinear Space State Model
مشخصات نشریه : / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 22 / 7 / 1402
نویسندگان : رضا طالبلو ، پریسا مهاجری ،
3 ) عنوان : برآورد تلاطم قیمت نفت با استفاده از روش تلاطم تصادفی(SV) وتأثیرآن بر سرمایه گذاری شرکتها
Title : Estimating Oil Price Volatility Using Stochastic Volatility (sv) And Its Impact On Corporate Investment
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1401
نویسندگان : پریسا مهاجری ، رضا طالبلو ، فاطمه خان احمدی ،
4 ) عنوان : آزمون الگوی قیمت‌گذاری دارایی بر اساس عامل تنزیل تصادفی (SDF) رفتاری:(مطالعه بورس اوراق بهادار تهران)
Title : Asset Pricing Modeling Test Based On Behavioral Stochastic Discount Factor (sdf): A Case Study Of Tehran Stock Exchange
مشخصات نشریه : مطالعات و سیاست های اقتصادی (سیاست های اقتصادی) (نامه مفید سابق) / مطالعات و سیاست های اقتصادی /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1401
نویسندگان : رضا طالبلو ، تیمور محمدی ، حبیب مروت ، محمد مهدی باقری ،
5 ) عنوان : آزمون الگوی قیمتگذاری دارایی بر اساس عامل تنزیل تصادفی (SDF) رفتاری؛ مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران
Title : Asset Pricing Modeling Test Based On Behavioral Stochastic Discount Factor (sdf): A Case Study Of Tehran Stock Exchange
مشخصات نشریه : مطالعات و سیاست های اقتصادی / Economic Studies and Policies /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1401
نویسندگان : رضا طالبلو ، تیمور محمدی ، حبیب مروت ، محمدمهدی باقری تودشکی ،
6 ) عنوان : آزمون بحران ریسک نقدینگی در نظام بانکی ایران: محاسبه توزیع زیان ریسک نقدینگی بانکها با روش شبیه سازی مونت کارلو
Title : Stress Test Of Liquidity Risk In Iran's Banking System: Calculating Of Loss Distribution Of Bank's Liquidity Risk With Monte Carlo Simulation Method
مشخصات نشریه : اقتصاد باثبات / stable economy journal /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1401
نویسندگان : رضا طالبلو ، پریسا مهاجری ، تیمور محمدی ، لیلا خودکاری ،
7 ) عنوان : ارزیابی کارایی و پایداری روش های بتا و عامل تنزیل تصادفی در بازار سهام ایران
Title : Evaluating The Efficiency And Robustness Of Beta And Stochastic Discount Factor Methods In Iranian Stock Market
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1401
نویسندگان : حسین طلاکش نائینی ، رضا طالبلو ، تیمور محمدی ، پریسا مهاجری ،
8 ) عنوان : بررسی پویایی‌های سرریز تلاطمات بین بازده بخش‌ها با رویکرد اتصالات خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-VAR)؛ شواهدی از بازار سهام ایران
Title : Investigating The Dynamics Of Volatility Spillovers Across Sectors’ Returns Utilizing A Time-varying Parameter Vector Autoregressive Connectedness Approach; Evidence From Iranian Stock Market
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1401
نویسندگان : پریسا مهاجری ، رضا طالبلو ،
9 ) عنوان : آزﻣﻮن اﻟگوی قیمتگذاری دارایی مبتنی بر شاخص های احساس:ﻣﺪل SAPM
Title : Testing For Asset Pricing Model Based On Sentiment Indexes: Sapm Model
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1401
نویسندگان : رضا طالبلو ، مجتبی باقری تودشکی ، محمدمهدی باقری تودشکی ،
10 ) عنوان : اتصالات و سرریز ریسک در بازار سهام ایران، یک تحلیل بخشی با بهکارگیری مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر طی زمان (TVP-VAR)
Title : Connectedness And Risk Spillovers In Iranian Stock Market: Using Tvp-var In A Sectoral Analysis
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصاد سنجی / Econometric Modelling /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1401
نویسندگان : رضا طالبلو ، پریسا مهاجری ،
11 ) عنوان : الگوسازی تلاطم در بازارهای دارایی ایران با استفاده از مدل تلاطم تصادفی چند متغیره عاملی
Title : Modeling The Volatility Of The Iranian Asset Markets Using Factor Multivariate Stochastic Volatility Model
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصاد سنجی / Econometric Modelling /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1400
نویسندگان : رضا طالبلو ، پریسا مهاجری ،
12 ) عنوان : عوامل مؤثر بر ساختارسرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ رویکرد رگرسیون چند سطحی (1384-1397)
Title : Determinants Of Capital Structure Of Companies Listed In Tehran Stock Exchange; Multilevel Regression Approach(2005-2018)
مشخصات نشریه : فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی / Econometric Modelling /
تاریخ چاپ : 14 / 7 / 1400
نویسندگان : رضا طالبلو ، محمد جواد نوراحمدی ،
13 ) عنوان : تنظیم نظام کارتهای پرداخت در ایران
Title : Regulating Iranian Card Payments System As A Two- Sided Market
مشخصات نشریه : پژوهشهای پولی و بانکی / Journal of Money and Economy /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : رضا طالبلو ، حسین آقایی ،
14 ) عنوان : الگوسازی سرایت تلاطم در بازار سهام ایران؛ رویکرد فضا-حالت غیرخطی
Title : Modeling The Transmission Of Volatility In The Iranian Stock Market Space-state Nonlinear Approach
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / Economic Research /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1400
نویسندگان : رضا طالبلو ، پریسا مهاجری ،
15 ) عنوان : تخمین قدرت انحصاری در بازار مبتنی بر بستر سیستمی )بازار دوطرفه(: مطالعه موردی کارتهای پرداخت در ایران
Title : The Estimation Of Monopoly Power In Two Sided Markets; The Case Study Of Payment Cards In Iran
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1400
نویسندگان : رضا طالبلو ، تیمور محمدی ، آقاِیی ،
16 ) عنوان :
Title : Investigating The Impact Of Market Timing On The Capital Structure Of The Selected Companies In Tehran Stock Market
مشخصات نشریه : مجله مطالعات اقتصادی ایران (علوم اجتماعی و انسانی سابق) / Iranian Journal of Economic Studies /
تاریخ چاپ : 17 / 3 / 1400
نویسندگان : پریسا مهاجری ، رضا طالبلو ، آیلر رهنما ،
17 ) عنوان : تخمین بیزی رابطه بین نوسانات بازده و حجم معاملات سهام شاخص اصلی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از توزیع‌های دم‌چربی اریب
Title : Bayesian Estimation Of The Relationship Between Return Volatility And Stock ‎trading Volume Of The Main Tehran’s Stock Exchange Index‎ Using Skewed Fat-tail Distributions
مشخصات نشریه : / Journal of Advanced Pharmacy Education and Research /
تاریخ چاپ : 20 / 4 / 1399
نویسندگان : میرزایی ، تیمور محمدی ، محمدرضا صالحی راد ، رضا طالبلو ،
18 ) عنوان : برآورد بیزی رابطه میان تلاطم بازدهی و حجم معاملات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
Title : Bayesian Estimation Of The Relationship Between Yield Volatility And Total Trading Volume Of The Tehran Stock Exchange
مشخصات نشریه : مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1399
نویسندگان : ابراهیم حاج خان میرزای ، تیمور محمدی ، محمدرضا صالحی راد ، رضا طالبلو ،
19 ) عنوان : شناسایی عوامل مؤثر بر نسبت مالیات بر ارز ش افزوده به تولید ناخالص داخلی با تأکید بر ح د آستانه ثبت نام
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مالیات / Tax Bulletin /
تاریخ چاپ : 30 / 2 / 1399
نویسندگان : پریسا مهاجری ، رضا طالبلو ، لیلا ستاره ای ،
20 ) عنوان : محاسبه ارزش در معرض خطر: رویکرد DCC-GARCH-Copula
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1399
نویسندگان : رضا طالبلو ، محمد مهدی داودی ،
21 ) عنوان : مقایسه روش های مختلف تخمین احتمال مبادله آگاهانه در بورس اوراق بهادار تهران
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1398
نویسندگان : رضا طالبلو ، عباس شاکری حسین آباد ، میلاد رحمانیان ،
22 ) عنوان : شبکه های اجتماعی، رفتار توده ای و نوسان نرخ ارز؛ یک شبیه سازی
Title : Social Networks, Mass Behavior And Exchange Rate Fluctuations; A Simulation
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / Financial Economics /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1398
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، جاوید بهرامی ، جواد طاهرپور ، رضا طالبلو ،
23 ) عنوان : مقایسه روشهای مختلف تخمین احتمال مبادله آگاهانه در بورس اوراق بهادار تهران
Title : Comparing Different Methods Of Estimation For Probability Of Informed Trading In Tehran Stock Exchange
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1398
نویسندگان : رضا طالبلو ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، میلاد رحمانیانی ،
24 ) عنوان : مقایسه روشهای مختلف تخمین احتمال مبادله آگاهانه در بورس اوراق بهادار تهران
Title : Comparison Of Different Methods For Estimating The Probability Of Informed Exchange In Tehran Stock Exchange
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1398
نویسندگان : رضا طالبلو ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، میلاد رحمانیانی ،
25 ) عنوان : آزمون نظریه‌های حاکمیت شرکتی و مالیه شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران؛ مطالعه موردی شرکت‌های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 30 / 03 / 1397
نویسندگان : ابوالفضل سمواتی ، رضا طالبلو ، پریسا مهاجری ،
26 ) عنوان : ارزیابی اعتبار تجربی مدلهای قیمت گذاری دارایی در بازار سهام ایران: بکارگیری سطح بهینه معنی داری و آزمون برابری احتمال
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادسنجی / /
تاریخ چاپ : 02 / 10 / 1396
نویسندگان : رضا طالبلو ، پریسا مهاجری ، حسین طلاکش نایینی ،
27 ) عنوان : اندازه گیری سطح عدم تقارن اطلاعات برای شرکت های منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران: احتمال مبادله آگاهانه)PIN(
Title : Easuring Probability Of Informed Trading In Tehran Stock Exchange
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 25 / 09 / 1396
نویسندگان : رضا طالبلو ، مولود رحمانیانی ، تیمور محمدی ،
28 ) عنوان : تحلیل انتشار فضایی تغییرات قیمت مسکن استا نهای ایران؛ ایی رهیافت اقتصاد سنجی
Title : Analysis Of Spatial Diffusion Of Housing Price Changes In Iranian Provinces; Spatial Econometrics Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 02 / 07 / 1396
نویسندگان : رضا طالبلو ، تیمور محمدی ، هادی پیردایه ،
29 ) عنوان : تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر بازده سهام شرکت‌های شیمیایی و پتروشیمی در چارچوب الگوی PVAR
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادسنجی / /
تاریخ چاپ : 29 / 06 / 1396
نویسندگان : رضا طالبلو ، علی فریدزاد ، حسین شیخی ،
30 ) عنوان : تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه‌های تولیدی در ایران
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : ایوب خزایی ، امیر منصور طهرانچیان ، احمد جعفری صمیمی ، رضا طالبلو ،
31 ) عنوان : مقایسه رویکرد EVT با سایر روش‏های سنجش ریسک بازار(VaR)در چارچوب پس‏آزمایی و آزمون¬ کوپیک: دلالت¬هایی برای مدیریت ریسک بازار نهادهای مالی
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1396
نویسندگان : رضا طالبلو ، محمد مهدی داودی ،
32 ) عنوان : تاثیر تامین مالی داخلی بر بهره وری بنگاه ها: شواهد تجربی از صنعت خودرو در ایران
مشخصات نشریه : مطالعات و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 14 / 07 / 1395
نویسندگان : ایوب خزایی ، امیر منصور طهرانچیان ، احمد جعفری صمیمی ، رضا طالبلو ،
33 ) عنوان : آزمون الگوی قیمت گذاری دارایی با تاکید بر ریسک نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران
مشخصات نشریه : نظریه های اقتصاد مالی / /
تاریخ چاپ : 15 / 03 / 1395
نویسندگان : رضا طالبلو ، فاطمه حمیدی ،
34 ) عنوان : مدل‌سازی پویایی‌های تورم؛ رویکرد مدل پی‌استار (با استفاده از مدل‌های ARDL و فضا- حالت)
Title : Modeling Inflation Dynamics Of The Iran’s Economy; P-star Approach (using Ardl And State-space Models)
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1394
نویسندگان : رضا طالبلو ، تیمور محمدی ، حمید رضاپور ،
35 ) عنوان : مدلسازی پویایی های تورم؛ رویکرد مدل پی استار ( با استفاده از مدل های ARDL و فضا - حالت)
Title : Modeling Inflation Dynamics Of The Iran’s Economy; P-star Approach (using Ardl And State-space Models)
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1394
نویسندگان : رضا طالبلو ، تیمور محمدی ، حمید رضاپور ،
36 ) عنوان : اندازه گیری عملکرد سبد سهام با استفاده از شاخص ریسک آومان - سرانو: مطالعه موردی شرکت های منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1394
نویسندگان : رضا طالبلو ، مولود رحمانیانی ،
37 ) عنوان : ارتباط بین ریسک سیستماتیک و مالیات بر درآمد شرکت‌ها (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1393
نویسندگان : ایوب ابوذری ، محمد نبی شهیکی ، رضا طالبلو ،
38 ) عنوان : طراحی مدل پیشنهادی صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف در اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : جستارهای اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1393
نویسندگان : محمود عیسوی ، رضا طالبلو ، مصطفی کاظمی ،
39 ) عنوان : تاثیر پدیده نفرین منابع بر توسعه مالی و رشد اقتصادی در قالب الگوی پانل پویا
مشخصات نشریه : پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 15 / 01 / 1392
نویسندگان : زیور اسدی ، جاوید بهرامی ، رضا طالبلو ،
40 ) عنوان : اثر مقررات بانکی بر رقابت در صنعت بانکداری ایران
مشخصات نشریه : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1391
نویسندگان : رضا طالبلو ، حمید بهمن پور ،
41 ) عنوان : تجزیه و تحلیل سیکل های تجاری ایران با استفاده از تجزیه موجک
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1391
نویسندگان : جاوید بهرامی ، احمد محمدی ، رضا طالبلو ،
42 ) عنوان : قیمت¬گذاری بیمه سپرده ها در بانکهای خصوصی ایران با استفاده از فرمول بلک شولز (مطالعه مورد بانکهای پارسیان، اقتصاد نوین و کارآفرین)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1390
نویسندگان : رضا طالبلو ،
43 ) عنوان : صرفه های ناشی از ابعاد و مقیاس در صنعت بانکداری کشور
Title : The Analysis Of The Economies Of Scale And Scope In Iran’s Banking Industry
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1389
نویسندگان : تیمور محمدی ، رضا طالبلو ،
44 ) عنوان : پویایی های تورم و رابطه تورم و عذم اطمینان اسمی با استفاده از مدل ARFIMA-GARCH
Title : Dynamics Of Inflation And Inflation Uncertainty Using Arfima- Garch Model
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : تیمور محمدی ، رضا طالبلو ،
45 ) عنوان : دانلود مقاله مقایسه و تحلیل عملکرد اقتصادی دولتهای پس از انقلاب اسلامی (اهداف، سیاست ها، برنامه های توسعه و عملکرد)
مشخصات نشریه : راهبرد یاس / /
تاریخ چاپ : 30 / 08 / 1387
نویسندگان : جمشید پژویان ، رضا طالبلو ، نیره سادات قریشی ،