سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/somidvar
نام و نام خانوادگی : سیروس امیدوار
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد نظری
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : علوم اقتصادی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02188711313 ایمیل : somidvar@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 7 مورد)
1 ) عنوان : ریشه‌یابی و ارزیابی مقایسه‌ای نظریه‌های عدالت توزیع رالز و نوزیک
Title : A Comparative Root-seeking And Evaluation Of Rawls And Nozick’ Distributive Justice Theories
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 15 / 4 / 1401
نویسندگان : سیروس امیدوار ،
2 ) عنوان : بررسی اثر دینداری بر گرایش افراد در انتخاب بین نظریه‌های عدالت جان رالز و محمد باقر صدر ( یک مطالعه آزمایشگاهی)
Title : Effect Of Religiosity On Individual Tendency In Choosing John Rawls And Mohammad Baqir Al-sadr’s Justice Theories (an Experimental Study)
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد اسلامی / مطالعات اقتصاد اسلامی /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1400
نویسندگان : محمد جواد نوراحمدی ، امیر خادمعلی زاده ، سیروس امیدوار ، زینب حاجی جعفری ،
3 ) عنوان : شناسائی عوامل مؤثر بر ریسک‌گریزی افراد در ایران
Title : Identifying The Factors Affecting The Risk Aversion Of Individuals In Iran
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1400
نویسندگان : حبیب مروت ، سیروس امیدوار ، رویا اسکندری ،
4 ) عنوان : گذار از رانتهای نفت و گاز دولتی به درآمد پایه همگانی و رشد اقتصادی (یک رویکرد بینرشتهای)
Title : Transition From Government Oil And Gas Rents To Universal Basic Income And Economic Growth (an Interdisciplinary Approach)
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1400
نویسندگان : سیروس امیدوار ،
5 ) عنوان : بررسی تجربی اندیشه های جان رالز و محمد باقر صدر درباره عدالت اقتصادی (رویکرد اقتصاد آزمایشگاهی)
Title : An Empirical Analysis Of The Thoughts Of John Rawls And Muhammad Baqir Al-sadr On Economic Justice: An Experimental Economics Approach
مشخصات نشریه : جستارهای اقتصادی ایران / جستارهای اقتصادی ایران /
تاریخ چاپ : 2 / 12 / 1399
نویسندگان : محمد جواد نوراحمدی ، امیر خادمعلی زاده ، سیروس امیدوار ، سید احسان خاندوزی ،
6 ) عنوان : یک تبیین اقتصادی-فلسفی از جایگاه خودخواهی و عدالت‌خواهی در نظریه مصرف‌کننده از منظر نظریه عدالت رالز
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1396
نویسندگان : سیروس امیدوار ،
7 ) عنوان : اثرات متقابل سرمایه انسانی و نهادها بر فرایند رشد اقتصادی و اشارات آن برای اقتصاد ایران
Title : Interaction Effects Of Human Capital And Institutions On The Economic Growth And Its Implications For Iranian Economy.
مشخصات نشریه : پژوهشهای رشد و توسعه پایدار / /
تاریخ چاپ : 18 / 01 / 1394
نویسندگان : تیمور محمدی ، سیروس امیدوار ،