سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/salem
نام و نام خانوادگی : علی اصغر سالم
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد نظری
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : salem@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 57 مورد)
1 ) عنوان : اثر حذف نرخ ارز ترجيحی کالاهای اساسی خوراکی بر توزيع درآمد در مناطق شهری ايران بر اساس شبيه سازی داده های خرد با استفاده از مدل EASI
Title : The Effect Of Eliminating The Preferential Exchange Rate Of Basic Food Stuffs On Income Distribution In Urban Areas Of Iran Based On Micro Data Simulation Using Easi Model
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / Economic Research /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1401
نویسندگان : علی اصغر سالم ، معصومه عزيزخاني ، جواد عرب يار محمدي ،
2 ) عنوان : بررسی اثر بلایای طبیعی بر الگوی مصرف خانوار در ایران با استفاده از مدل تفاضل در تفاضل
Title : Investigation Of The Effect Of Natural Disasters On Household Consumption Patterns In Iran Using A Difference-in-difference Model
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصادی کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1401
نویسندگان : علی اصغر سالم ، ليلا جباري ،
3 ) عنوان : برآورد نرخ بهینه مالیات بر کالاهای مصرفی آسیب‌رسان به سلامت با استفاده از شبیه‌سازی داده‌های خرد در ایران
Title : Estimating The Optimal Taxation Rate On Consumer Goods Harmful To Health By Microstimulating In Iran
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / Research and Economic Policy /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1401
نویسندگان : علی اصغر سالم ، الهام غلامي ،
4 ) عنوان : عوامل فردی مؤثر بر امنیت تغذیه خانوارهای مناطق شهری ایران
Title : Individual Factors Affecting The Nutrition Security Of Households In The Urban Areas Of Iran
مشخصات نشریه : سیاستگذاری اقتصادی / THE JOURNAL OF ECONOMIC POLICY /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1401
نویسندگان : سروش افخمي ، علی اصغر سالم ، جواد طاهرپور ،
5 ) عنوان : عوامل موثر بر افزایش شاخص قیمت مواد غذایی با استفاده از رویکرد رگرسیونی کوانتایل
Title : Determinants Of Food Price Index In Iran: A Quantile Regression Approach
مشخصات نشریه : سیاست های مالی و اقتصادی / Fiscal and Economic Policies /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1400
نویسندگان : علی اصغر سالم ، پریسا مهاجری ، امیرحسین فراهانی ،
6 ) عنوان : تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رفاه اجتماعی در استانهای ايران
Title : The Impact Of Ict On Sen's Social Welfare Index On Iranian Provinces
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 15 / 12 / 1400
نویسندگان : علی اصغر سالم ، حبیب مروت ، رضا بختياري نژاد ،
7 ) عنوان : بررسي اثر غيرخطي تمرکززدايي مالي بر مصرف انرژي در استان هاي ايران با استفاده از مدل پنل کوانتايل
Title : Investigation Of The Nonlinear Effects Of Fiscal Decentralization On Energy Consumption In Iran Provinces Using A Panel Quantile Regression Model
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 15 / 12 / 1400
نویسندگان : علی اصغر سالم ، ليلا جباري ،
8 ) عنوان : عوامل مؤثر بر نابرابری سلامت در استانها ی ایران
Title : The Factors Affecting Health Inequality In Iran Provinces
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / Research and Economic Policy /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1400
نویسندگان : علی اصغر سالم ، اسفندیار جهانگرد ، ليلا جباري ،
9 ) عنوان : تأثیر تحریم بر تغییرات تکنولوژی در صنایع ایران با توجه به موقعیت استراتژیکی (1374-1394)
Title : The Impact Of Sanction On Technological Changes In Iranian Industries According To The Strategic Position (1995-2015)
مشخصات نشریه : جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) / Quarterly of Geography (Regional Planing) /
تاریخ چاپ : 15 / 7 / 1400
نویسندگان : مهدی حاجی محمدی ، جواد طاهرپور ، علی اصغر سالم ، حبیب مروت ،
10 ) عنوان : عوامل اقتصادی-اجتماعی موثر بر مخارج مصرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات در خانوارهای شهری ایران با استفاده از روش هکمن دو ‌مرحله‌ای
Title : Socio-economic Factors Affecting The Consumption Expenditure Of Information And Communication Technology In Iranian Urban Households Using The Two-stage Heckman Method.
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / journal of economic research /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1400
نویسندگان : علی اصغر سالم ، حبیب مروت ، عاطفه حیدری ، معصومه عزیزخوانی ،
11 ) عنوان : تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) بر شدت مصرف انرژی صنایع کارخانه ای ایران
Title : The Impact Of Information And Communication Technology (ict) On Energy Intensity Of Iran’s Manufacturing
مشخصات نشریه : پژوهش‌های اقتصاد صنعتی / /
تاریخ چاپ : 4 / 6 / 1400
نویسندگان : علی اصغر سالم ، حسین توکلیان ،
12 ) عنوان :
Title : Estimating Electric Power’s Equivalent Scale In Household Sector In The Urban Areas Of Iran
مشخصات نشریه : پول و اقتصاد / Money and Economy /
تاریخ چاپ : 26 / 2 / 1400
نویسندگان : علی اصغر سالم ، علی فریدزاد ، Mitra Amini ،
13 ) عنوان : بررسی الگوی مصرف آب خانوارهای روستایی و شهری ایران با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی
Title : Modeling The Pattern Of Water Consumption Expenditures In Rural And Urban Households In Iran Using Random Forest Algorithm
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1399
نویسندگان : ندا بيات ، علی اصغر سالم ،
14 ) عنوان : بررسي سيکل هاي سياسي بودجه هاي عمراني در اقتصاد ايران
Title : Investigating The Political Cycles Of Development Budgets In The Iranian Economy
مشخصات نشریه : بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) / Comparative Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1399
نویسندگان : جواد طاهرپور ، علی اصغر سالم ، رضا همت ،
15 ) عنوان : برآورد مقیاس معادل برق در بخش خانگی مناطق شهری ایران
Title : Estimating Electric Power's Equivalent Scale For The Urban Iranian Household
مشخصات نشریه : پول و اقتصاد / Money and Economy /
تاریخ چاپ : 18 / 11 / 1399
نویسندگان : علی اصغر سالم ، علی فریدزاد ،
16 ) عنوان :
Title : Energy-saving Effect Of Technological Progress In Iranian Economic Sectors: A Growth Accounting Application
مشخصات نشریه : / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 22 / 9 / 1399
نویسندگان : علی فریدزاد ، علی اصغر سالم ،
17 ) عنوان :
Title : Modeling Electricity Expenditures Using BSOM Based On Techno-Socio Economic: A Case Study Of Urban Households Of Iran’s Provinces
مشخصات نشریه : Iranian Economic Review / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 11 / 6 / 1399
نویسندگان : neda bayat ، علی اصغر سالم ،
18 ) عنوان : بررسی سیکل های سیاسی بودجه های عمرانی در اقتصاد ایران
Title : Investigating The Political Cycles Of Development Budgets In The Iranian Economy
مشخصات نشریه : بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) / Comparative Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : جواد طاهرپور ، علی اصغر سالم ،
19 ) عنوان :
Title : The Effect Of Socioeconomic Variables On Provincial Bread Demand Using QAIDS Model
مشخصات نشریه : پول و اقتصاد / Money and Economy /
تاریخ چاپ : 12 / 2 / 1399
نویسندگان : taha mehrani ، fatemeh ghasemi mand ، علی اصغر سالم ،
20 ) عنوان : اثر متغیرهای اقتصادی اجتماعی بر تقاضای نان با استفاده از الگوی AIDS ‏ و ریز داده ها
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1398
نویسندگان : علی اصغر سالم ، رضا زمانی ، نگین سادات فقیهی ،
21 ) عنوان : اثر متغیرهای اقتصادی- اجتماعی بر تقاضای نان با استفاده از الگوی AIDS ‏ و ریز داده ها
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 21 / 11 / 1398
نویسندگان : رضا زمانی ، علی اصغر سالم ،
22 ) عنوان :
Title : Factors Influencing Poverty In Iran Using A Multilevel Approach
مشخصات نشریه : پول و اقتصاد / Money and Economy /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : علی اصغر سالم ،
23 ) عنوان : تعیین عوامل اقتصادی ـ اجتماعی مؤثر بر مخارج برق خانوارهای روستایی ایران با استفاده از نقشه‌های خود سازمان‌ده دسته‌ای
مشخصات نشریه : اقتصاد و الگوسازی / /
تاریخ چاپ : 15 / 12 / 1397
نویسندگان : ندا بیات ، ویدا ورهرامی ، علی اصغر سالم ،
24 ) عنوان : تجزیه و تحلیل اثر هدفمندی یارانه‌ها بر مصرف آب خانگی در مناطق شهری کشور (رهیافت سیستم معادلات تقاضا)
مشخصات نشریه : پژوهشهای رشد و توسعه پایدار / /
تاریخ چاپ : 25 / 09 / 1397
نویسندگان : علی اصغر سالم ، حبیب مروت ،
25 ) عنوان : مطالعه تطبیقی مقیاس معادل خانوارهای شهری ایران قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها
Title : Comparative Study Of “equivalence Scale” For Iranian Urban Households; Before And After Implementation Of Targeted Subsidies Plan
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 04 / 09 / 1397
نویسندگان : تیمور محمدی ، علی اصغر سالم ، فاطمه میر محمدعلی تجریشی ،
26 ) عنوان : مطالعه تطبیقِ مقیاس معادل خانوارهای شهری ایران قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها
Title : Comparative Study Of “equivalence Scale” For Iranian Urban Households; Before And After Implementation Of Targeted Subsidies Plan
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1397
نویسندگان : تیمور محمدی ، علی اصغر سالم ، فاطمه میر محمد علی ،
27 ) عنوان : بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر تقاضای گردشگری داخلی و خارجی خانوارهای شهری کشور
مشخصات نشریه : اقتصاد کاربردی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1397
نویسندگان : حبیب مروت ، علی اصغر سالم ،
28 ) عنوان : عوامل موثر بر فقر چندبعدی، رویکرد مدل‌های چند سطحی پنل
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1397
نویسندگان : علی اصغر سالم ، جواد عرب یار محمدی ،
29 ) عنوان : رویکرد چندبُعدی به اندازهگیری فقر؛ مفاهیم نظری و شواهد تجربی از اقتصاد ایران در طول سالهای 92-1370
مشخصات نشریه : رفاه اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 30 / 05 / 1397
نویسندگان : علی اصغر سالم ، اسمعیل ابونوری ، جواد عرب یار محمدی ،
30 ) عنوان : برآورد تابع انگل فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش خانگی مناطق شهری ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 15 / 05 / 1397
نویسندگان : علی اصغر سالم ،
31 ) عنوان : ارزیابی فقر آموزشی ایران در چارچوب یک رویکرد چندبعدی به اندازه‌گیری فقر
مشخصات نشریه : تعلیم و تربیت / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1397
نویسندگان : اسمعیل ابونوری ، علی اصغر سالم ، جواد عرب یار محمدی ،
32 ) عنوان : محاسبه‌ی میزان تمایل به پرداخت برای گریز از آثار زیان‌بار آلودگی به تفکیک استان‌های مختلف در ایران با استفاده از الگوی هدانیک ارزش منازل مسکونی
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1397
نویسندگان : علی اصغر سالم ، مهدی اکابری تفتی ،
33 ) عنوان :
Title : The Effect Of Regional Price Adjustment Of Household Expenditures On Poverty Indices In Iran’s Urban Areas
مشخصات نشریه : journal of Money & Economy / journal of Money & Economy /
تاریخ چاپ : 22 / 03 / 1397
نویسندگان : javad arab yar mohammadi ، Esmaiel Abounoori ، علی اصغر سالم ،
34 ) عنوان : شناسایی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری خارجی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1397
نویسندگان : حبیب مروت ، علی اصغر سالم ، محبوبه خادم ،
35 ) عنوان : تجزیه شدت انرژی در بخش‌های اقتصادی ایران: رویکرد ترکیبی تحلیل تجزیه شاخصی و تحلیل تجزیه مبتنی بر تولید
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1397
نویسندگان : شبنم لطفی ، علی فریدزاد ، علی اصغر سالم ،
36 ) عنوان : تجزیه شدت انرژی در بخش‌های اقتصادی ایران: رویکرد ترکیبی تحلیل تجزیه شاخصی و تحلیل تجزیه مبتنی بر تولید
Title : Energy Intensity Decomposition In Iranian Economic Sectors: A Combination Of Index Decomposition Analysis And Production-theoretical Decomposition Analysis
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / پژوهش ها و سیاست های اقتصادی /
تاریخ چاپ : 26 / 2 / 1397
نویسندگان : علی فریدزاد ، علی اصغر سالم ،
37 ) عنوان : ارزیابی تاثیرگذاری اقتصاد دانش‌بنیان بر رشد اقتصادی در چارچوب مدل رشد درون‌زای گسترش‌یافته
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 15 / 02 / 1397
نویسندگان : علی اصغر سالم ،
38 ) عنوان : محاسبه و ارزیابی هزینه‌های فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در بودجۀ خانوارهای شهری و روستایی به‌تفکیک گروه‌های درآمدی
Title : Ict Spendingby Households Across Income Deciles In Urban And Rural Areas
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوين / اقتصاد و تجارت نوين /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1397
نویسندگان : جواد طاهرپور ، علی اصغر سالم ، سارا امیری ،
39 ) عنوان : پایداری تورم در ایران: رویکرد انباشته کسری
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 13 / 07 / 1396
نویسندگان : حسین امیری ، علی اصغر سالم ، مرجانه بشخور ،
40 ) عنوان : اندازه گیری مقیاس معادل خانوارهای روستایی ایران
Title : Estimating Equivalence Scale For Iranian Rural Household
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 02 / 07 / 1396
نویسندگان : تیمور محمدی ، علی اصغر سالم ، فاطمه میر محمدعلی تجریشی ،
41 ) عنوان : شناسایی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری خارجی
Title : Identifying Effective Factors On Foreign Tourism Demand
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / پژوهشنامه اقتصادی /
تاریخ چاپ : 6 / 6 / 1396
نویسندگان : حبیب مروت ، علی اصغر سالم ،
42 ) عنوان : مالیات‌ها و توزیع درآمد در ایران: رویکرد رگرسیون آستانه¬ای
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مالیات / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1396
نویسندگان : علی اصغر سالم ، یونس نادمی ،
43 ) عنوان : تخمین تابع تقاضای سفرهای مذهبی با روش سیستم تقاضای تقریبا ایده آل خطی پویا
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 20 / 04 / 1396
نویسندگان : علی اصغر سالم ، مرتضی نیازی ،
44 ) عنوان : برآورد تابع تقاضای خدمات اینترنت در بخش خانگی مناطق شهری ایران
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : علی اصغر سالم ، حبیب مروت ،
45 ) عنوان : برآورد اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف برق در بخش خانگی مناطق شهری ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 29 / 03 / 1396
نویسندگان : علی اصغر سالم ، مهدی اکابری تفتی ،
46 ) عنوان : اندازه‌گیری مقیاس معادل خانوارهای روستایی ایران
Title : Estimating Equivalence Scale For Iranian Rural Household
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / پژوهش های اقتصادی ایران /
تاریخ چاپ : 16 / 12 / 1395
نویسندگان : تیمور محمدی ، علی اصغر سالم ،
47 ) عنوان : مطالعه تطبیقی «مقیاس معادل» خانوارهای شهری ایران قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها
Title : Comparative Study Of “equivalence Scale” For Iranian Urban Households; Before And After Implementation Of Targeted Subsidies Plan
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / پژوهشنامه اقتصادی /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1395
نویسندگان : تیمور محمدی ، علی اصغر سالم ،
48 ) عنوان : بررسی فرضیه کارایی ضعیف در دو رژیم پرنوسان و کم¬نوسان بازدهی بازار سهام تهران
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 15 / 09 / 1394
نویسندگان : یونس نادمی ، علی اصغر سالم ،
49 ) عنوان : ارزیابی توانمندی بانکهای اسلامی در رقابت با بانکهای مرسوم از منظر مقایسه کارایی هزینه
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 06 / 04 / 1394
نویسندگان : سمیه خطیبی ، علی اصغر سالم ،
50 ) عنوان : مقایسه کارایی بانکهای اسلامی و بانکهای سرمایه داری در بحران مالی و بحران اقتصادی
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 10 / 03 / 1394
نویسندگان : علی اصغر سالم ، سمیه خطیبی ،
51 ) عنوان : برآورد تابع تقاضای خطی تقریباً ایده آل چوب سوخت در مناطق روستایی جنگل های شمال ایران
مشخصات نشریه : جنگل ایران / /
تاریخ چاپ : 25 / 01 / 1394
نویسندگان : علی اصغر سالم ، محمد عواطفی همت ، سیدمهدی حشمت الواعظین ،
52 ) عنوان : رابطة بین دوره ای ریسک و بازده با استفاده از همبستگی های شرطی پویا و تغییرات زمانی بتا
مشخصات نشریه : تحقیقات مالی / /
تاریخ چاپ : 17 / 08 / 1393
نویسندگان : حجت الله باقرزاده ، علی اصغر سالم ،
53 ) عنوان : برآورد هزینه‌های رفاهی انحصار در صنعت خودروی ایران
Title : Estimation Of The Welfare Costs Of Monopoly Power In Iran's Auto Industry
مشخصات نشریه : اقتصاد و الگوسازی / /
تاریخ چاپ : 24 / 03 / 1393
نویسندگان : تیمور محمدی ، حمید ناظمان ، علی اصغر سالم ،
54 ) عنوان : برآورد هزینه‌های رفاهی انحصار در صنعت خودروی ایران
Title : Estimation Of The Welfare Costs Of Monopoly Power In Iran's Auto Industry
مشخصات نشریه : اقتصاد و الگوسازی / اقتصاد و الگوسازی /
تاریخ چاپ : 24 / 3 / 1393
نویسندگان : تیمور محمدی ، حمید ناظمان ، علی اصغر سالم ،
55 ) عنوان : تخمین تابع تقاضای خدمات تلفن ثابت با روش سیستم تقاضای تقریبا ایده ال خطی پویا
مشخصات نشریه : اقتصاد و الگوسازی / /
تاریخ چاپ : 18 / 04 / 1391
نویسندگان : علی اصغر سالم ، ندا بیات ،
56 ) عنوان : بررسی رابطه توسعه مالی و توزیع درآمد در اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : روند / /
تاریخ چاپ : 25 / 12 / 1389
نویسندگان : علی اصغر سالم ، جواد عرب یارمحمدی ،
57 ) عنوان : اثرتغییرقیمت بنزین بر رفاه خانوارها در دهک های مختلف درآمدی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1385
نویسندگان : پرویز داودی ، علی اصغر سالم ،