سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/saeed.anvari
نام و نام خانوادگی : سعید انواری
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : فلسفه
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : فلسفه و کلام اسلامی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 88692346 ایمیل : saeed.anvari@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی : https://scimet.atu.ac.ir/Saeed_Anvari
حساب Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Saeed-Anvari
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 93 مورد)
1 ) عنوان : رابطۀ وجود و ماهیت در مکتب نومشّائی حکیم رجبعلی تبریزی
Title : The Relationship Between Existence And Quiddity In The New-peripatetic School Of Hakim Rajab Ali Tabrizi
مشخصات نشریه : حكمت سینوی / Avicennian Philosophy Journal /
تاریخ چاپ : 4 / 4 / 1402
نویسندگان : محمود هدایت افزا ، سعید انواری ،
2 ) عنوان : چرا معجزه راه مناسبی برای اثبات صدق دعوی نبوت نیست؟ (با نگاهی به دیدگاه غزالی، ابن‌رشد و ملاصدرا)
Title : Why Miracles Cannot Prove The Truth Of Prophecy? (with A Glance At The Views Of Al-ghazali, Averroes And Mulla Sadra)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه فلسفه دین / Philosophy Of Religion Research /
تاریخ چاپ : 10 / 2 / 1402
نویسندگان : سعید انواری ،
3 ) عنوان : دیدگاه فلاسفۀ اسلامی در مورد تولد خود به خودی موجودات زنده
Title : The Views Of Islamic Philosophers On The Spontaneous Generation
مشخصات نشریه : فلسفه علم / Philosophy of Science /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1401
نویسندگان : سعید انواری ،
4 ) عنوان : تا چه اندازه نظریۀ شناخت سهروردی، نظریه‌ای سینوی است؟
Title : How Ibn Sinian Is Suhrawardi’s Theory Of Knowledge?
مشخصات نشریه : حکمت إسراء / A Scholarly-Research bi-quarterly Journal of Philosophy /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1401
نویسندگان : مهدی امین رضوی ، سعید انواری ،
5 ) عنوان : اقتباس ملاصدرا از «المباحث المشرقیه» فخررازی در اسفار
Title : Sadrā’s Use Of Fakhr Al-dīn Al-rāzī’s Al-mabāhith Al-mashriqyya In The Asfār
مشخصات نشریه : گزارش میراث / /
تاریخ چاپ : 28 / 10 / 1401
نویسندگان : سعید انواری ، مریم مهدوی ، سسیل بونماریاژ ،
6 ) عنوان : نظریۀ فرایند معکوس و کاربرد آن در تبیین نحوۀ مشاهده و اطلاع از امور غیبی توسط ابن‌سینا و شیخ اشراق
Title : The Theory Of The Reverse Process And Its Application In Explaining The Way Of Observing And Knowing About Occult Matters By Ibn Sina And Sheikh Ashraq
مشخصات نشریه : فلسفه / Philosophy /
تاریخ چاپ : 5 / 9 / 1401
نویسندگان : سعید انواری ،
7 ) عنوان : تکرارپذیری حوادث عالم بر مبنای ادوار و اکوار و کاربردهای آن در فلسفه اسلامی
Title : Reproducibility Of World Events Based On The Cosmological Cycle In Astronomy And Its Applications In Islamic Philosophy
مشخصات نشریه : تاریخ علم / Journal for the History of Science /
تاریخ چاپ : 28 / 6 / 1401
نویسندگان : سعید انواری ،
8 ) عنوان : مدخل «ولایت فقیه»
Title : .
مشخصات نشریه : دائرة المعارف تشیع (جلد 16) / /
تاریخ چاپ : 20 / 2 / 1401
نویسندگان : سعید انواری ،
9 ) عنوان : مدخل «نیابت»
Title : .
مشخصات نشریه : دائرة المعارف تشیع (جلد 16) / /
تاریخ چاپ : 20 / 2 / 1401
نویسندگان : سعید انواری ،
10 ) عنوان : مدخل «نفس الامر»
Title : .
مشخصات نشریه : دائرة المعارف تشیع (جلد 16) / /
تاریخ چاپ : 20 / 2 / 1401
نویسندگان : سعید انواری ،
11 ) عنوان : مدخل «هیأت»
Title : .
مشخصات نشریه : دائرة المعارف تشیع (جلد 16) / /
تاریخ چاپ : 20 / 2 / 1401
نویسندگان : سعید انواری ،
12 ) عنوان : مدخل «واهمه / وهم»
Title : .
مشخصات نشریه : دائرة المعارف تشیع (جلد 16) / /
تاریخ چاپ : 20 / 2 / 1401
نویسندگان : سعید انواری ،
13 ) عنوان : مدخل «النافع یوم الحشر فی شرح الباب الحادی عشر»
Title : A
مشخصات نشریه : دائرة المعارف تشیع (جلد 16) / tashayo /
تاریخ چاپ : 20 / 2 / 1401
نویسندگان : سعید انواری ،
14 ) عنوان : پسوند «اسلامي» در اصطلاح «فلسفة اسلامي» به چه معنا است؟
Title : What Does The Adjective “islamic” Meanin The Term “islamic Philosophy”?
مشخصات نشریه : مجله دانشگاه دولتی چلیابینسک / Вестник Челябинского государственного университета /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1400
نویسندگان : سعید انواری ، مهناز نوروزی ،
15 ) عنوان : درة التاج قطب الدین شیرازی و منابع آن
Title : Qutb Al-din Al-shirazi's Durrat Al-taj And Its Sources
مشخصات نشریه : آیینۀ پژوهش / Ayeneh ye Pazhoohesh /
تاریخ چاپ : 20 / 9 / 1400
نویسندگان : سعید انواری ، مریم مهدوی مزده ،
16 ) عنوان : بررسی دیدگاه های مختلف فلاسفه اسلامی در نقد و اصلاح نظریه ماده - صورت گرایی مشائیان
Title : A Study Of Different Views Of Islamic Philosophers In Critique And Reform Of The Peripatetic Hylomorphism
مشخصات نشریه : حكمت سینوی / Avicennian Philosophy Journal /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1400
نویسندگان : سعید انواری ، حمیده مختاری ،
17 ) عنوان : هیاکل النور منظوم (الفیة الحکمة الألهیّة علی مذهب الإشراقییّن)
Title : Hayakal Al-nur (temples Of Light) In Poetry Alfya Al-hikmat Al-elayia Ala Mazhab Al-eshraghieen
مشخصات نشریه : حکمت معاصر / /
تاریخ چاپ : 18 / 6 / 1400
نویسندگان : سعید انواری ، زین العابدین حسینی ،
18 ) عنوان : بررسی شیوۀ استفادۀ ملاصدرا از منابع مختلف و تبیین‌های قابل طرح در مورد آن
Title : A Study Of Mullā Ṣadrā’s Method Of Use Of Various Sources And Explanations That Can Be Proposed About It
مشخصات نشریه : آموزه های فلسفه اسلامی / Islamic Philosophical Doctrines /
تاریخ چاپ : 10 / 6 / 1400
نویسندگان : سعید انواری ،
19 ) عنوان : نحوه بیان ضرب‌های منتج قیاس در سنت منطقدانان قرون وسطی
Title : How Medieval Logicians Explain The Valid Syllogism Moods
مشخصات نشریه : منطق پژوهی / Logical Studies /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1400
نویسندگان : سعید انواری ،
20 ) عنوان : نگاهی مختصر به منطق تطبیقی (ارتباط میان منطق ریاضی و منطق ارسطویی در کتابهای درسی دبیرستان)
Title : .a Brief Look At Comparative Logic (the Relationship Between Mathematical Logic And Aristotelian Logic In High School Textbooks)
مشخصات نشریه : رشد آموزش ریاضی / /
تاریخ چاپ : 20 / 2 / 1400
نویسندگان : سعید انواری ،
21 ) عنوان : نگاهی ديگر به یک قرن ترجمة آثار فلسفی در ایران (کتابشناسی فيلسوفان مغرب‌زمین از ابتدای قرن بیستم تاکنون)
Title : A Glance At One Century Of Translation Of Philosophical Texts In Iran (bibliography Of Western Philosophers From The Beginning Of The 20th Century Until Now)
مشخصات نشریه : تاریخ فلسفه / Scientefic Journal History of Philosophy /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1399
نویسندگان : سعید انواری ،
22 ) عنوان : نگاهی به یک قرن ترجمه متون فلسفی در ایران (کتابشناسی فيلسوفان مغرب‌زمین از پیش از میلاد تا پايان قرن نوزدهم)
Title : A Glance At A Century Of The Translation Of Philosophical Texts In Iran (bibliography Of Western Philosopher From Before Christ Until The 20th Century)
مشخصات نشریه : تاریخ فلسفه / Scientefic Journal History of Philosophy /
تاریخ چاپ : 20 / 9 / 1399
نویسندگان : سعید انواری ،
23 ) عنوان : بررسی تقدم و تأخر بالتجوهر و سیر تاریخی آن در فلسفه اسلامی
Title : A Study Of Priority And Posteriority Through Substantiality And Its Historical Background In Islamic Philosophy
مشخصات نشریه : تاریخ فلسفه / Scientefic Journal History of Philosophy /
تاریخ چاپ : 14 / 12 / 1398
نویسندگان : سعید انواری ، خدیجه هاشمی عطار ،
24 ) عنوان : جایگاه دعا و نیایش در سلوک اشراقی و مناجات های شیخ اشراق با ستارگان
مشخصات نشریه : جاویدان خرد / Sophia Perennis /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1398
نویسندگان : سعید انواری ،
25 ) عنوان : منطق در زندگی
مشخصات نشریه : رشد معلم / /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1398
نویسندگان : سعید انواری ،
26 ) عنوان : بررسی تعداد عناصر بسیط در حکمت مشاء و حکمت اشراقی سهروردی
Title : A Study On The Number Of Simple Elements In Peripatetic Philosophy And Suhrawardi's Illuminative Philosophy
مشخصات نشریه : حكمت سینوی / Avicennian Philosophy Journal /
تاریخ چاپ : 28 / 6 / 1398
نویسندگان : سعید انواری ، امیر حسین شهگلی ،
27 ) عنوان : رساله های نیایشی و مرتبط با علوم غریبه در مکتب اشراقی سهروردی
مشخصات نشریه : اطلاعات حکمت و معرفت / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1398
نویسندگان : سعید انواری ،
28 ) عنوان : نقد و بررسی کاربردهای فلسفی قاعده امتناع انطباع کبیر در صغیر
Title : A Review Of The Philosophical Uses Of The Rule: Impossibility Of Impression Of Big Things In A Small Place
مشخصات نشریه : تاملات فلسفی / Philosophical Meditations /
تاریخ چاپ : 20 / 5 / 1398
نویسندگان : سعید انواری ،
29 ) عنوان : تصحیح نسخ خطی: نکاتی در رسم الخط زبان عربی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 10 / 02 / 1398
نویسندگان : سعید انواری ،
30 ) عنوان : بررسی ناسازگاری آراء ملاصدرا در مبحث تشکیک در ماهیت
مشخصات نشریه : حکمت معاصر / /
تاریخ چاپ : 15 / 09 / 1397
نویسندگان : سعید انواری ، خدیجه هاشمی عطار ،
31 ) عنوان : خره کیانی بالاترین مقام معنوی در حکمت اشراقی
مشخصات نشریه : جاویدان خرد / /
تاریخ چاپ : 15 / 03 / 1397
نویسندگان : سعید انواری ، سپیده رضی ،
32 ) عنوان : بررسی تاثیر آراء رواقیان بر مکتب اشراقی سهروردی
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 15 / 12 / 1396
نویسندگان : سعید انواری ، حامده راستایی ،
33 ) عنوان : نگرش فلسفی علامه طباطبائی(ره) و استاد مطهری به دو قانون فیزیکی (قانون اول نیوتن و قانون بقای ماده و انرژی)
مشخصات نشریه : اندیشه علامه طباطبائی / /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1396
نویسندگان : سعید انواری ،
34 ) عنوان : نگاهی به شیوه تدریس فلسفه توسط دکتر دینانی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 05 / 10 / 1396
نویسندگان : سعید انواری ،
35 ) عنوان : منطق برای زندگی (معرفی کتاب منطق پایه دهم تالیف 1396)
مشخصات نشریه : رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی / Roshd /
تاریخ چاپ : 10 / 7 / 1396
نویسندگان : سعید انواری ،
36 ) عنوان : منطق علمی برای زندگی
مشخصات نشریه : فرهنگ امروز / /
تاریخ چاپ : 5 / 7 / 1396
نویسندگان : سعید انواری ،
37 ) عنوان : مقایسه دیدگاه تفتازانی و ابن‌سینا در مبحث وجود ذهنی
مشخصات نشریه : حکمت معاصر / حکمت معاصر /
تاریخ چاپ : 20 / 6 / 1396
نویسندگان : سعید انواری ، سیدصدرالدین ط اهری ، قدسیه حبیبی ،
38 ) عنوان : از وضوح منطق جدید تا ابهام شعر سپید (کتابشناسی توصیفی آثار منطقی و ادبی استاد دکتر ضیاء موحد)
مشخصات نشریه : فصلنامه نقد کتاب کلام فلسفه عرفان / /
تاریخ چاپ : 20 / 6 / 1396
نویسندگان : سعید انواری ،
39 ) عنوان : نگاهی به کتاب های آموزشی تصحیح انتقادی متون
مشخصات نشریه : فرزند هرات: ارج نامه نجیب مایل هروی / /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1395
نویسندگان : سعید انواری ، محدثه خیراندیش ،
40 ) عنوان : مقایسه ساختار اصطلاحی و معنایی مشتق در اصول فقه و فلسفه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 10 / 09 / 1395
نویسندگان : سعید انواری ، فائزه کلباسی ،
41 ) عنوان : اعمال فضیلت نما: آیا رذیلت می تواند با فضیلت اشتباه گرفته شود؟
مشخصات نشریه : اطلاعات حکمت و معرفت / /
تاریخ چاپ : 03 / 09 / 1395
نویسندگان : سعید انواری ،
42 ) عنوان : تفاوت هیات در حکمت اشراق با عرض در حکمت مشاء
مشخصات نشریه : پژوهشنامه علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 15 / 08 / 1395
نویسندگان : سعید انواری ،
43 ) عنوان : کتابشناسی: نگاهی به سیر تدوین تاریخ فلسفه های اسلامی در مغرب زمین
مشخصات نشریه : حکمت اسرا / /
تاریخ چاپ : 23 / 07 / 1395
نویسندگان : سعید انواری ،
44 ) عنوان : بررسی ارتباط تعبیر خواب و تاویل آیات بر مبنای دیدگاه ابن سینا و شیخ اشراق
مشخصات نشریه : حکمت معاصر / حکمت معاصر /
تاریخ چاپ : 10 / 7 / 1395
نویسندگان : سعید انواری ، فاطمه اسمعیلی اردکانی ،
45 ) عنوان : معرفی و نقد و بررسی تصحیح طبیعیات کتاب المشارع و المطارحات سهروردی
مشخصات نشریه : فصلنامه نقد کتاب کلام فلسفه عرفان / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1394
نویسندگان : سعید انواری ،
46 ) عنوان : ساختار تحلیل زبانی نظریات فلسفی ملاصدرا
مشخصات نشریه : فلسفه و کلام اسلامی / /
تاریخ چاپ : 20 / 04 / 1394
نویسندگان : سعید انواری ، فائزه کلباسی ،
47 ) عنوان : مدخل «معانی عامه»
مشخصات نشریه : دایرة المعارف تشیع (جلد 15) / /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1394
نویسندگان : سعید انواری ،
48 ) عنوان : مدخل «مغالطه»
مشخصات نشریه : دایرة المعارف تشیع (جلد 15) / /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1394
نویسندگان : سعید انواری ،
49 ) عنوان : مدخل «معقول اول و ثانی»
مشخصات نشریه : دایرة المعارف تشیع (جلد 15) / /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1394
نویسندگان : سعید انواری ،
50 ) عنوان : مدخل «ملاحم»
مشخصات نشریه : دایرة المعارف تشیع (جلد 15) / /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1394
نویسندگان : سعید انواری ،
51 ) عنوان : مدخل «معدوم»
مشخصات نشریه : دایرة المعارف تشیع (جلد 15) / /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1394
نویسندگان : سعید انواری ،
52 ) عنوان : مدخل «مکتب شیراز»
مشخصات نشریه : دایرة المعارف تشیع (جلد 15) / /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1394
نویسندگان : سعید انواری ،
53 ) عنوان : مدخل «مکتب خراسان»
مشخصات نشریه : دایرة المعارف تشیع (جلد 15) / /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1394
نویسندگان : سعید انواری ،
54 ) عنوان : مدخل «مکتب اصفهان»
مشخصات نشریه : دایرة المعارف تشیع (جلد 15) / /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1394
نویسندگان : سعید انواری ،
55 ) عنوان : زمینه ها و علل طرح نظریات فلسفی ناسازگار در آثار ملاصدرا
مشخصات نشریه : خردنامه صدرا / /
تاریخ چاپ : 10 / 02 / 1394
نویسندگان : سعید انواری ، سید جلیل حسین نیا ،
56 ) عنوان : منبع شناسی پژوهش های علوم عقلی
مشخصات نشریه : فصلنامه نقد کتاب کلام فلسفه عرفان / /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1393
نویسندگان : سعید انواری ،
57 ) عنوان : آیا سهروردی، نو رواقی مسلمان قرن ششم بود؟
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 10 / 11 / 1393
نویسندگان : سعید انواری ، حامده راستایی ،
58 ) عنوان : سهروردی
مشخصات نشریه : اطلاعات حکمت و معرفت / /
تاریخ چاپ : 5 / 8 / 1393
نویسندگان : سعید انواری ،
59 ) عنوان : مکتب رواقی و جهان اسلام
مشخصات نشریه : کتاب ماه فلسفه / /
تاریخ چاپ : 05 / 11 / 1392
نویسندگان : سعید انواری ، حامده راستایی ،
60 ) عنوان : مبانی حکمت ذوقی و حکمت خالده از دیدگاه شیخ اشراق
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 20 / 10 / 1392
نویسندگان : سعید انواری ،
61 ) عنوان : منطقدانان آندلس و نقش آنان در پیشرفت منطق اسلامی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 05 / 10 / 1392
نویسندگان : سعید انواری ،
62 ) عنوان : سرآمدان دانش پزشکی و فلسفه از نگاه ابن جلجل
مشخصات نشریه : کتاب ماه فلسفه / /
تاریخ چاپ : 05 / 10 / 1392
نویسندگان : سعید انواری ،
63 ) عنوان : مدخل دور و کور
مشخصات نشریه : دانشنامۀ جهان اسلام (جلد 18) / /
تاریخ چاپ : 5 / 10 / 1392
نویسندگان : سعید انواری ، محمد زارع شیرین کندی ،
64 ) عنوان : مدخل «کثافت» (فلسفی)
مشخصات نشریه : دائرة المعارف تشیع (جلد 13) / /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1392
نویسندگان : سعید انواری ،
65 ) عنوان : پاسخ به مسئله شر در الهیات زردشتی
مشخصات نشریه : جاویدان خرد / /
تاریخ چاپ : 30 / 03 / 1392
نویسندگان : سعید انواری ،
66 ) عنوان : پاسخ به مسأله شر در الهیات زردشتی
مشخصات نشریه : جاویدان خرد / /
تاریخ چاپ : 10 / 3 / 1392
نویسندگان : سعید انواری ،
67 ) عنوان : شخینا
مشخصات نشریه : کتاب ماه دین / /
تاریخ چاپ : 05 / 03 / 1392
نویسندگان : سعید انواری ، بهزاد سالکی ، سپیده رضی ،
68 ) عنوان : کتابشناسی تاریخ فلسفه های کهن
مشخصات نشریه : تاریخ فلسفه / /
تاریخ چاپ : 15 / 02 / 1392
نویسندگان : سعید انواری ،
69 ) عنوان : بررسی پدیده تخلخل و تکاثف در طبیعیات فلسفه اسلامی (بحثی منتقدانه از منظر دانش فیزیک)
مشخصات نشریه : فلسفه و کلام اسلامی / /
تاریخ چاپ : 15 / 02 / 1392
نویسندگان : سعید انواری ، عباس انواری ،
70 ) عنوان : نگرش کلی ابن رشد نسبت به ارسطو و ابن سینا
مشخصات نشریه : معارف عقلی / /
تاریخ چاپ : 29 / 1 / 1392
نویسندگان : سعید انواری ،
71 ) عنوان : بررسی محتوایی تالیفات فیض کاشانی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 15 / 01 / 1392
نویسندگان : سعید انواری ، سید حسین موسویان ،
72 ) عنوان : مدخل «عالم»
مشخصات نشریه : دایرة المعارف تشیع (جلد 11) / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1391
نویسندگان : سعید انواری ،
73 ) عنوان : مدخل «عاده الله»
مشخصات نشریه : دایرة المعارف تشیع (جلد 11) / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1391
نویسندگان : سعید انواری ،
74 ) عنوان : مدخل «علائم ظهور»
مشخصات نشریه : دایرة المعارف تشیع (جلد 11) / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1391
نویسندگان : سعید انواری ،
75 ) عنوان : کتابشناسی فلسفه (با / برای) کودکان
مشخصات نشریه : کتاب ماه فلسفه / /
تاریخ چاپ : 05 / 08 / 1391
نویسندگان : سعید انواری ،
76 ) عنوان : تحلیل و تصحیح انتقادی رساله الاحجار الشداد اثر فیض کاشانی
مشخصات نشریه : جاویدان خرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1391
نویسندگان : سید حسین موسویان ، سعید انواری ،
77 ) عنوان : فر/ فره
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 31 / 01 / 1391
نویسندگان : سعید انواری ، سپیده رضی ،
78 ) عنوان : نحوه ارتباط منطق قدیم با مباحث فلسفی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 06 / 12 / 1390
نویسندگان : سعید انواری ،
79 ) عنوان : کتابشناسی توصیفی تاریخ فلسفه های اسلامی
مشخصات نشریه : تاریخ فلسفه / /
تاریخ چاپ : 05 / 11 / 1390
نویسندگان : سعید انواری ،
80 ) عنوان : برهان انسان معلق ابن سینا و بررسی امکان تحقق عملی آن
Title : The Argument Of Suspended Man In Ibn Sina’s Philosophy And The Study Of Its Actual Realization
مشخصات نشریه : حكمت سینوی / Avicennian Philosophy Journal /
تاریخ چاپ : 5 / 11 / 1390
نویسندگان : امید آهنچی ، سعید انواری ،
81 ) عنوان : مدخل «خلاء»
مشخصات نشریه : دانشنامۀ جهان اسلام (جلد 15) / /
تاریخ چاپ : 5 / 10 / 1390
نویسندگان : سعید انواری ،
82 ) عنوان : مدخل «خره کیانی»
مشخصات نشریه : دانشنامۀ جهان اسلام (جلد 15) / /
تاریخ چاپ : 5 / 10 / 1390
نویسندگان : سعید انواری ،
83 ) عنوان : نگاهی به سیر پیدایش و گسترش آثار منطق جدید به زبان فارسی در ایران
مشخصات نشریه : کتاب ماه فلسفه / /
تاریخ چاپ : 20 / 06 / 1390
نویسندگان : سعید انواری ، علی گلباز ،
84 ) عنوان : سلوکی خالصانه در راه اندیشه
مشخصات نشریه : کتاب ماه فلسفه / /
تاریخ چاپ : 10 / 01 / 1388
نویسندگان : سعید انواری ،
85 ) عنوان : روش تدریس فلسفه در کلاس های دکتر دینانی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 05 / 11 / 1387
نویسندگان : سعید انواری ،
86 ) عنوان : تعریف عکس مستوی از دیدگاه ابن سینا
Title : Definition Of Conversion From Ibn Sina's Point Of View
مشخصات نشریه : حكمت سینوی / Avicennian Philosophy Journal /
تاریخ چاپ : 5 / 11 / 1387
نویسندگان : سعید انواری ، روح الله عالمی ،
87 ) عنوان : خلاء از دیدگاه متکلمان و فلاسفه اسلامی (بحثی منتقدانه از منظر دانش فیزیک)
مشخصات نشریه : مقالات و بررسی ها / /
تاریخ چاپ : 05 / 11 / 1387
نویسندگان : سعید انواری ، عباس انواری ،
88 ) عنوان : مدخل ثابت
مشخصات نشریه : دایرة المعارف بزرگ اسلامی (جلد 16) / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1387
نویسندگان : سعید انواری ، اصغر دادبه ،
89 ) عنوان : نظریه افلاک و تاثیر آن بر فلسفه اسلامی
Title : .
مشخصات نشریه : حكمت سینوی / Avicennian Philosophy Journal /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1386
نویسندگان : سعید انواری ، اصغر دادبه ،
90 ) عنوان : چرا ابن سینا تکفیر شد؟
مشخصات نشریه : روزنامه ایران / /
تاریخ چاپ : 17 / 6 / 1386
نویسندگان : سعید انواری ،
91 ) عنوان : ابن سینا و کره محدد الجهات
Title : .
مشخصات نشریه : مقالات و بررسیها / /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1384
نویسندگان : سعید انواری ، اصغر دادبه ،
92 ) عنوان : بررسی دو قول به ظاهر متناقض در باب حمل اولی ذاتی و شایع صناعی
Title : On Primary Essential Predication And Common Technical Predication: A Review Of Two Seemingly
مشخصات نشریه : پژوهشهای فلسفی کلامی / /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1384
نویسندگان : سعید انواری ، حمیدرضا آیت اللهی ،
93 ) عنوان : تفکر فازی و کاربرد آن در فلسفه
Title : .
مشخصات نشریه : سه علامه / /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1383
نویسندگان : سعید انواری ،