سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/s.shahhosseini
نام و نام خانوادگی : سمیه شاه حسینی
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد بازرگانی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : اقتصاد مالی و اقتصاد بین الملل وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 88725400 ایمیل : s.shahhosseini@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 25 مورد)
1 ) عنوان : اثر واردات کالاهای سرمایه ای بر صادرات صنعتی ایران: رویکرد GMM تفاضلی و سیستمی
Title : The Impact Of Capital Goods Imports On Iran's Industrial Exports:the Difference And System Gmm Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصاد صنعتی / Industrial Economic Researches /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1401
نویسندگان : سمیه شاه حسینی ،
2 ) عنوان : تأثیر اینترنت بر تجارت دوجانبه ایران؛ رویکرد مدل جاذبه تعدیل شده
Title : The Impact Of Internet On Iran’s Bilateral Trade; Modified Gravity Model Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / IRANIAN JOURNAL OF TRADE STUDIES (IJTS) /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1400
نویسندگان : سمیه شاه حسینی ، حبیب مروت ، زهرا قائمی ،
3 ) عنوان : اثر صرفه‌های مقیاس و تنوع بر صادرات صنعت خودروی ایران
Title : The Effect Of Economies Of Scale And Variety On The Export Of Iran's Automotive Industry
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصاد سنجی / Econometric Modelling /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1400
نویسندگان : مریم خلیلی اصل ، فرهاد خدادکاشی ، سعید راسخی ، سمیه شاه حسینی ،
4 ) عنوان : تحلیل یادگیری ضمن انجام کار در بخش صنعت و تاثیر آن بر صادرات صنایع ایران
Title : Evaluating Learning By Doing In The Industrial Sector And Its Impact On Iran’s Industrial Exports
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : فرهاد خدادکاشی ، سهیلا میرزا بابازاده ، سمیه شاه حسینی ، سیاوش جانی ،
5 ) عنوان : سرمایه گذاری در بخش انرژی
Title : Investment Of The Energy Sector
مشخصات نشریه : دانشنامه انرژی / Encyclopedia of Energy /
تاریخ چاپ : 28 / 7 / 1399
نویسندگان : سمیه شاه حسینی ،
6 ) عنوان : ارزیابی تاثیر تسهیل تجاری بر تجارت دوجانبه صنعتی کشورهای درحال توسعه
Title : The Evaluation Of The Impact Of Trade Facilitation On Bilateral Industrial Trade In Developing Countries
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصاد صنعتی / Journal of Industrial Economic Researches /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : فتح اله تاری ، جواد رضایی ، تیمور محمدی ، سمیه شاه حسینی ،
7 ) عنوان : تأثیر صرفه های مقیاس و تنوع محصول بر تجارت خارجی و بررسی رابطه علیت بین آن‌ها: مطالعه موردی صنایع کارخانه‌ای ایران
Title : The Impact Of Scale Economies And Product Variety On Foriegn Trade And The Study Of The Causality Relationship Between Them: The Case Study Of Iran’s Manufacturing Industries
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / Research and Economic Policy /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : سمیه شاه حسینی ،
8 ) عنوان : ارزیابی میزان تحقق یادگیری در صنایع شیمیایی ایران با ملاحظه صرفه های مقیاس
Title : Evaluation Of The Learning By Doing In Iran's Chemical Industry Whit Considering Economies Of Scale
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / New Economy and Trade /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1399
نویسندگان : سمیه شاه حسینی ،
9 ) عنوان : تاثیر اینترنت برتجارت دوجانبه ایران؛ رویکرد مدل جاذبه تعدیل شده
Title : The Impact Of The Internet On Iran's Bilateral Trade; Modified Gravity Model Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / پژوهشنامه بازرگانی /
تاریخ چاپ : 2 / 3 / 1399
نویسندگان : سمیه شاه حسینی ، حبیب مروت ، زهرا قائمی ،
10 ) عنوان : بررسی تأثیر تجارت الکترونیکی بنگاه بنگاه و بنگاه مصرف کننده بر محیط زیست
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / /
تاریخ چاپ : 08 / 08 / 1398
نویسندگان : سمیه شاه حسینی ، پریا میانجی ، عبدالرسول قاسمی ،
11 ) عنوان : بررسی اثرات رفاهی تنوع در واردات کشور ایران
Title : The Study Of Welfare Effects Of Import Variety In Iran
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصاد صنعتی / Journal of Industrial Economic Researches( JIER) /
تاریخ چاپ : 10 / 7 / 1398
نویسندگان : مریم خلیلی اصل ، سعید راسخی ، سمیه شاه حسینی ،
12 ) عنوان : عوامل مؤثر بر محتوای فناوری صادرات در صنایع منتخب ایران
Title : Factors Affecting Technology Content Of Export In Selected Iran’s Industries
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصاد صنعتی / Journal of Industrial Economic Researches( JIER) /
تاریخ چاپ : 10 / 6 / 1398
نویسندگان : سهیلا میرزابابازاده ، سمیه شاه حسینی ،
13 ) عنوان : سرمایه گذاری بانک ها دربخش مسکن در اقتصاد نفتی ایران تحت رویکرد DSGE
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 24 / 11 / 1397
نویسندگان : مرضیه پاک نیت ، جاوید بهرامی ، حسین توکلیان ، سمیه شاه حسینی ،
14 ) عنوان : تاثیر ویژگی‌های بنگاه و صنعت بر شدت صادرات بنگا‌ه‌های صنعتی ایران؛ رویکرد داده‌های تابلویی پویا (GMM)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1397
نویسندگان : سمیه شاه حسینی ، زهرا آملی جلودار ، مریم خلیلی اصل ،
15 ) عنوان : ارزیابی نقش حمایت از حقوق مالکیت فکری در رشد اقتصادی: مطالعه موردی TRIPS
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / /
تاریخ چاپ : 30 / 07 / 1396
نویسندگان : سمیه شاه حسینی ، شهرام وصفی ، سمیه ناصرزاده ،
16 ) عنوان : اثر نوسانات نرخ ارز بر بخش‌های اقتصادی ایران
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1396
نویسندگان : حبیب مروت ، سمیه شاه حسینی ، علی فریدزاد ،
17 ) عنوان : بررسی اثرات مقیاس, ترکیبی و فنی الگوی تجارت بین الملل بر انتشار کربن; مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه منتخب صادرکننده نفت
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 06 / 1396
نویسندگان : سمیه شاه حسینی ، علی فریدزاد ، حبیب مروت ،
18 ) عنوان : بررسی اثرات مقیاس, ترکیبی و فنی الگوی تجارت بین الملل بر انتشار کربن; مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه منتخب صادرکننده نفت
Title : The Effects Of Scale, And Technical Combination Pattern Of International Trade On Carbon Emissions; A Case Study Of Oil-exporting Developing Countries
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادي / پژوهشنامه اقتصادي /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1396
نویسندگان : سمیه شاه حسینی ، علی فریدزاد ، حبیب مروت ،
19 ) عنوان : ییش‌بینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA همراه با عامل‌های مداخله‌ای و مقایسه‌ی آن با مدل گام تصادفی
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / /
تاریخ چاپ : 31 / 02 / 1396
نویسندگان : سمیه شاه حسینی ، علی رضایی ،
20 ) عنوان : نوسانات اقتصاد کلان و سازوکار انتقال پولی در ایران؛ (رویکرد مدل DSGE)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 29 / 03 / 1395
نویسندگان : سمیه شاه حسینی ، جاوید بهرامی ،
21 ) عنوان : طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن بخش بانکی
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1391
نویسندگان : سمیه شاه حسینی ، جاوید بهرامی ،
22 ) عنوان : تحقق پذیری اهداف طرح توزیع سهام عدالت از نظر اجرای سیاست های کلی و قانون اصل (44)
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1387
نویسندگان : محمد حسین حسنی صدرآبادی ، سمیه شاه حسینی ،
23 ) عنوان : بررسی اثر تغییرات درآمدهای نفتی بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 07 / 1386
نویسندگان : دکتر محمود ختایی ، سمیه شاه حسینی ، سید حامد مولانا ،
24 ) عنوان : ارزیابی سهام عدالت از منظر خصوصی سازی
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1385
نویسندگان : اسدالله جلال آبادی ، صمد عزیز نژاد ، سمیه شاه حسینی ،
25 ) عنوان : افزایش قیمت بنزین و چالش های پیش روی دولت (مطالعه موردی تورم)
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1384
نویسندگان : اسدالله جلال آبادی ، افسانه شفیعی ، سمیه شاه حسینی ،