سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/s.abedi
نام و نام خانوادگی : سمانه عابدی
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد‌ انرژی، کشاورزی و محیط زیست
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : s.abedi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 86 مورد)
1 ) عنوان : برنامه‌ریزی راهبردی کاهش هزینه اجتماعی آلودگی هوای شهر تهران ناشی از اتوبوس‌های درون شهری
Title : Strategic Planning To Reduce The Social Cost Of Air Pollution In Tehran Caused By Intra-city Buses
مشخصات نشریه : محیط زیست و توسعه فرابخشی / محیط زیست و توسعه فرابخشی /
تاریخ چاپ : 13 / 4 / 1403
نویسندگان : سمانه عابدی ، مهدی انیسی ،
2 ) عنوان : ارزش گذاری بام سبز: تجزیه و تحلیل مزایای اقتصادی و زیست محیطی
Title : Green Roof Valuation: Economic And Environmental Benefits Analysis
مشخصات نشریه : / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 15 / 6 / 1402
نویسندگان : سمانه عابدی ، مرتضی تهامی پور ، فاطمه خیری ،
3 ) عنوان : بررسی ارتباط مصرف انرژی، رشد اقتصادی، تخریب محیط‌زیست و توسعة مالی در فرآیند گرمایش جهانی
Title : Investigating Energy Consumption, Economic Growth, Environmental Degradation And Financial Development In Global Warming Process
مشخصات نشریه : محیط زیست طبیعی / Journal of Natural Environment /
تاریخ چاپ : 14 / 6 / 1402
نویسندگان : سمانه عابدی ، افسانه نعمیمی فر ، محسن عبدی ،
4 ) عنوان : ارزیابی مشوقهای اقتصادی تولید محصولات سالم
Title : Evaluation Of Economic Incentives For The Production Of Healthy Products
مشخصات نشریه : مجموعه مقالات کرسی / /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1402
نویسندگان : سمانه عابدی ،
5 ) عنوان : بررسی تمایل به پرداخت خانوار شهری در سرمایه گذاری برای تجهیزات کارآمد انرژی: نقش ارزش ادراک شده و برچسب بهره‌وری انرژی
Title : Investigating Urban Household's Willingness To Pay For Investing In Energy Efficient Equipment: The Role Of Perceived Value And Energy Efficiency Label
مشخصات نشریه : اقتصاد شهری / Urban Economics /
تاریخ چاپ : 30 / 8 / 1401
نویسندگان : سمانه عابدی ، مریم کریمی ،
6 ) عنوان : تدوین راهبردهای بهبود فرآیند تولید صیانتی از میدان نفتی-پارسی
Title : The Strategic Formulation To Improve Conservation In The Production Process Of Parsi Oil Field
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 16 / 7 / 1401
نویسندگان : سمانه عابدی ، خسرو رضایی میرقاید ،
7 ) عنوان : عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری‌های کارآمد آبی در سازگاری با تغییراقلیم و کاهش هدر رفت آب شهری
Title : Factors Affecting The Adoption Of Efficient Water Technologies In Adapting To Climate Change And Reducing Urban Water Loss
مشخصات نشریه : محیط زیست طبیعی / Journal of Natural Environment /
تاریخ چاپ : 30 / 4 / 1401
نویسندگان : سمانه عابدی ،
8 ) عنوان : تدوین راهبردهای بهبود فرآیند تولید صیانتی از میدان نفتی-پارسی
Title : The Strategic Formulation To Improve Conservation In The Production Process Of Parsi Oil Field
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 24 / 3 / 1401
نویسندگان : سمانه عابدی ، خسرو رضایی میرقاید ،
9 ) عنوان : بررسی ارتباط مصرف انرژی، رشد اقتصادی، تخریب محیط زیست و توسعه مالی در فرآیند گرمایش جهانی
Title : Investigating Energy Consumption, Economic Growth, Environmental Degradation And Financial Development In Global Warming Process
مشخصات نشریه : محیط زیست طبیعی / /
تاریخ چاپ : 20 / 2 / 1401
نویسندگان : سمانه عابدی ، افسانه نعیمی فر ، محسن عبدی ،
10 ) عنوان : عوامل مؤثر بر عرضه بقایای کشاورزی در تولید انرژی زیستی (مطالعه موردی: شهرستان بروجرد)
Title : Factors Affecting The Supply Of Agricultural Residues For Bioenergy Production (case Study: Boroujerd City)
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 26 / 12 / 1400
نویسندگان : سمانه عابدی ، سپیده عابدی ، زهره فریدونی ،
11 ) عنوان : ارزیابی اثرات تغییرات اقلیم بر تقاضای گردشگری در شهرهای ایران
Title : The Assessment Of Climate Change Effects On Tourism Demands In The Cities Of Iran
مشخصات نشریه : اقتصاد و مدیریت شهری / Urban Economics and Management /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1400
نویسندگان : سمانه عابدی ، ملیحه صداقت ،
12 ) عنوان : چرا «اَبَرقدرت گاز» دنیا در زمستان با کمبود گاز مواجه است؟!
Title : Why Is The "gas Superpower" Of The World Facing A Shortage Of Gas In Winter?!
مشخصات نشریه : عطنا / /
تاریخ چاپ : 6 / 7 / 1400
نویسندگان : سمانه عابدی ،
13 ) عنوان : سیاست های کشاورزی
Title : Agricultural Policies
مشخصات نشریه : دانشنامه اقتصاد / Encyclopedia of Economic /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1400
نویسندگان : سمانه عابدی ،
14 ) عنوان : ابزارهای اقتصادی محافظت و مدیریت محیط‌‌زیست
Title : Economic Instruments For Environmental Conservation And Management
مشخصات نشریه : دانشنامه اقتصاد / Encyclopedia of Economic /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1400
نویسندگان : سمانه عابدی ،
15 ) عنوان : زدودن فقر و محرومیت‌ نخستین اولویت اقتصادی دولت باید باشد
Title : Eradicating Poverty And Deprivation Should Be The Government's First Economic Priority
مشخصات نشریه : عطنا / /
تاریخ چاپ : 3 / 6 / 1400
نویسندگان : سمانه عابدی ،
16 ) عنوان : کم آبی به دلیل کمبود آب نیست/ بحران آب به افزایش قیمت غذا منجر می‌شود
Title : Water Shortage Is Not Due To Water Shortage / Water Crisis Leads To Rising Food Prices
مشخصات نشریه : عطنا / /
تاریخ چاپ : 22 / 5 / 1400
نویسندگان : سمانه عابدی ،
17 ) عنوان : عقلانیت اقتصادی با استراتژی صیانت از آب
Title : Economic Rationality With A Water Conservation Strategy
مشخصات نشریه : تجارت فردا / /
تاریخ چاپ : 2 / 5 / 1400
نویسندگان : سمانه عابدی ،
18 ) عنوان : معاهده مودت: پتانسیل توسعه روابط متقابل اقتصادی ایران و افغانستان
Title : Maudut Agreement: The Potential For The Development Of Iran-afghanistan Mutual Economic Relations
مشخصات نشریه : ویژه نامه( در سایه صدسالگی درخت دوستی) - دیپلماسی ایرانی / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1400
نویسندگان : سمانه عابدی ،
19 ) عنوان : بررسی اثرگذاری ارزش افزوده بخش صنعت بر انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران
Title : Investigating The Effect Of Value Added Of The Industrial Sector On The Co2 Dioxide Discharge In Iran: Kuznets Curve Approach
مشخصات نشریه : مجله پژوهش‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی / /
تاریخ چاپ : 30 / 3 / 1400
نویسندگان : سمانه عابدی ،
20 ) عنوان : ارزیابی پتانسیل توسعۀ اکوتوریسم شهری؛ مطالعۀ موردی: دریاچۀ دوقلو (سیاه‏ گاو)
Title : An Assessment Of The Potential For Developing Ecotourism (case Study: Twin Lake Black Clover)
مشخصات نشریه : اقتصاد و برنامه ریزی شهری / /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1399
نویسندگان : سمانه عابدی ، نسرین افتخاری ،
21 ) عنوان : تاثیرمتغیرهای کلان اقتصادی بر میزان خسارات مالی و جانی بلایای طبیعی در ایران
Title : The Effect Of Macroeconomic Variables On The Financial And Casualties Of Natural Disasters In Iran
مشخصات نشریه : اکوهیدرولوژی / اکوهیدرولوژی /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1399
نویسندگان : سمانه عابدی ، عبدالرسول قاسمی ، حمیدرضا مرتضوی ،
22 ) عنوان : تجارت بین‌الملل و خسارات آلودگی هوا در ایران
Title : International Trade And Air Pollution Damages In Iran
مشخصات نشریه : اقتصاد کشاورزی / Agricultural Economics /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1399
نویسندگان : سمانه عابدی ،
23 ) عنوان :
Title : Developing A Model To Predict Air Pollution (case Study: Tehran City)
مشخصات نشریه : / Journal of Environmental Health Science and Engineering /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1399
نویسندگان : سمانه عابدی ،
24 ) عنوان : ارزیابی اقتصادی احداث بام سبز در شهر تهران (مطالعه موردی منطقه 9 شهرداری): رویکرد مدل‌سازی انتخاب و تحلیل هزینه-فایده
Title : Economic Assessment Of Green Roof Construction In The City Of Tehran (case Study: District 9 Of The Municipality): Cost-benefit Analysis And Discrete Choice Experiment Method
مشخصات نشریه : محیط شناسی / Journal of Environmental Studies /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1399
نویسندگان : سمانه عابدی ،
25 ) عنوان : روش براورد تک معادله ای
Title : Single-equation Estimation Methods
مشخصات نشریه : دانشنامه اقتصاد / Encyclopedia of Economic /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1399
نویسندگان : سمانه عابدی ،
26 ) عنوان : گرمایش جهانی
Title : Global Warming
مشخصات نشریه : دانشنامه انرژی / Encyclopaedia of energy /
تاریخ چاپ : 15 / 6 / 1399
نویسندگان : سمانه عابدی ،
27 ) عنوان : مردم در چه صورت محافظ محیط زیست میشوند؟
Title : How Do People Protect The Environment?
مشخصات نشریه : تجارت فردا / /
تاریخ چاپ : 19 / 5 / 1399
نویسندگان : سمانه عابدی ،
28 ) عنوان : ابزارهای تأمین مالی و عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در بهسازی محیطی شهر سبز ‌(فراتحلیلی بر مطالعات انجام‏شده در ایران)
Title : Financing Tools And Factors Affecting People’s Participation In Environmental Rehabilitation Of Green City (meta-analysis Of Studies In Iran)
مشخصات نشریه : اقتصاد و برنامه ریزی شهری / Urban economics and Planning /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1399
نویسندگان : سمانه عابدی ،
29 ) عنوان : حکمروایی آب و ارزیابی آثار آن بر تامین امنیت آب و غذا
Title : Water Governance And Evaluation Of Its Impacts On Water And Food Security
مشخصات نشریه : آب و توسعه پایدار / Journal of Water and Sustainable Development /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1399
نویسندگان : سمانه عابدی ،
30 ) عنوان : بررسی کارآمدی ابزارهای سیاسی و مقررات در حفاظت ز تالاب ها و دریاچه ها با رویکرد اجرایی در ایران
Title : Investigating The Effectiveness Of Policy Tools And Regulations In Protecting Wetlands And Lakes With An Executive Approach In Iran.
مشخصات نشریه : اکوبیولوژی تالاب / اکوبیولوژی تالاب /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1399
نویسندگان : سمانه عابدی ، مرتضی تهامی پور ،
31 ) عنوان : تعیین مؤلفه های توسعه اقتصاد گردشگری ایران با تاکید بر تغییرات اقلیمی
Title : Determining The Components Of The Development Of Economic Tourism In Iran With An Emphasis On Climate Change
مشخصات نشریه : اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی / /
تاریخ چاپ : 30 / 12 / 1398
نویسندگان : سمانه عابدی ،
32 ) عنوان : شهر سبز رویکردی نوآورانه در مدیریت پایدار شهری
Title : Green City An Innovative Approach To Sustainable Urban Management
مشخصات نشریه : شهرپژوه / /
تاریخ چاپ : 26 / 11 / 1398
نویسندگان : سمانه عابدی ،
33 ) عنوان : نقش فناوری‌های کارآمد آبی در مدیریت تقاضای آب
Title : The Role Of Efficient Water Technologies In Water Demand Management
مشخصات نشریه : روزنامه دنیای اقتصاد / /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1398
نویسندگان : سمانه عابدی ،
34 ) عنوان : ارزشگذاری مواهب زیست محیطی
Title : Environmental Valuation
مشخصات نشریه : دانشنامه اقتصاد / Encyclopedia of Economics /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1398
نویسندگان : سمانه عابدی ،
35 ) عنوان : نقض فروض رگرسیون
Title : Violation Of Regression Assumptions
مشخصات نشریه : دانشنامه اقتصاد / Encyclopedia of Economics /
تاریخ چاپ : 31 / 10 / 1398
نویسندگان : سمانه عابدی ،
36 ) عنوان : رابطه بین پسماند جامد شهری و درآمد ناخالص داخلی در قطب‌های گردشگری ایران
Title : The Relationship Between Gross Domestic Product And Municipal Solid Waste In Iranian Tourist Hubs
مشخصات نشریه : اقتصاد و مدیریت شهری / اقتصاد و مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1398
نویسندگان : سمانه عابدی ، آرین دانشمند ، زهرا معدنی پور ،
37 ) عنوان : زغالسنگ، اثرات زیست محیطی
Title : Coal, Environmental Effects
مشخصات نشریه : دانشنامه انرژی / Encyclopedia of Energy /
تاریخ چاپ : 22 / 10 / 1398
نویسندگان : سمانه عابدی ،
38 ) عنوان : ارزیابی سومندی های اقتصادی رتبه بندی محصولهای کشاورزی بر پایه سلامت و کیفیت
Title : Evaluating The Economic Benefits Of Ranking Agricultural Products Based On Health And Quality
مشخصات نشریه : پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی / /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1398
نویسندگان : سمانه عابدی ، محمدعلی ملبوبی ،
39 ) عنوان :
Title : The Estimation Of Economic Value Of Wetland Ecosystem Protection And Recreational Services: Case Study Of The Kanibrazan International Wetland
مشخصات نشریه : / Journal of Materials and Environmental Science /
تاریخ چاپ : 19 / 7 / 1398
نویسندگان : Morteza Tahami poor ، Abolfazl Abesht ، سمانه عابدی ، Ismael Ahangari ،
40 ) عنوان : بررسی عوامل موثر بر رشد بهره وری سبز در اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 15 / 07 / 1398
نویسندگان : سمانه عابدی ، آرین دانشمند ، شیما نوریان ،
41 ) عنوان : ارزیابی اقتصادی کاربرد محصول های زیست فناور در زنجیره تولید صنعت پرورش مرغ گوشتی
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی / /
تاریخ چاپ : 15 / 7 / 1398
نویسندگان : سمانه عابدی ،
42 ) عنوان : ارزیابی اثر نظارت بر بهره‏برداری از سامانه‏های آبیاری قطره‏ای بر ارزش اقتصادی آب، راندمان و بهره‏وری آبیاری در زراعت گندم و ذرت (مطالعۀ موردی: شهرستان فاریاب)
مشخصات نشریه : اکوهیدرولوژی / اکوهیدرولوژی /
تاریخ چاپ : 15 / 7 / 1398
نویسندگان : سمانه عابدی ، رهیمه دهقانی ، فریماه امیدی ،
43 ) عنوان : اهمیت تولید گندم و نقش فناوری های نوین در امنیت و ایمنی غذایی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1398
نویسندگان : سمانه عابدی ،
44 ) عنوان : تحلیلی بر جایگاه ابزارهای تأمین مالی بازآفرینی شهری در اسناد بالادستی و قوانین برنامه‌های توسعه ایران
Title : The Analysis Of Status Of Urban Renewal Financing Methods In Upstream Documentation And Development Plans Laws Of Iran
مشخصات نشریه : رهیافت / Rahyaft Journal /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1398
نویسندگان : سمانه عابدی ،
45 ) عنوان : اهمیت تامین مالی در ارتقای بازآفرینی شهری
مشخصات نشریه : شرق / /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1398
نویسندگان : سمانه عابدی ،
46 ) عنوان : اثر بهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی بر الگوی کشت در قالب برنامه ریزی ریاضی مثبت (مطالعه موردی گهرباران ساری)
Title : Effect Of Optimization Of Chemical Fertilizers Consumption On Optimal Cropping Pattern In The Framework Of Positive Mathematical Programming (case Study Of Sari Goharbaran)
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصاد کشاورزی / تحقیقات اقتصاد کشاورزی /
تاریخ چاپ : 20 / 6 / 1398
نویسندگان : خدیجه عبدی ، سید علی حسینی ، سمانه عابدی ، فاطمه کشیری ،
47 ) عنوان : تحلیلی بر جایگاه استراتژی بانکداری سبز در توسعه پایدار اقتصادی
مشخصات نشریه : فصلنامه محیط زیست / فصلنامه محیط زیست /
تاریخ چاپ : 14 / 6 / 1398
نویسندگان : سمانه عابدی ،
48 ) عنوان :
Title : Estimating The Recreational Value Of Forest Ecosystems (case Study: Kalibarchae Forest In Iran)
مشخصات نشریه : International Journal of Advances in Science, Engineering and Technology / International Journal of Advances in Science, Engineering and Technology /
تاریخ چاپ : 22 / 1 / 1398
نویسندگان : Iraj Saleh ، MORTEZA MOLA`EE ، SAEED YAZDANI ، GHOLAMALI SHARZEE ، HAMED RAFIEE ، سمانه عابدی ،
49 ) عنوان : تعیین الگوی بهینه بهره‌برداری از محصولات زراعی در منطقه گهرباران ساری (مقایسه برنامه‌ریزی ریاضی غیرخطی معمولی و الگوریتم ژنتیک)
Title : Determining Of Optimal Cropping Pattern In Sari Goharbaran (comparing The Ordinary Non-linear Mathematical Programming And Genetic Algorithm)
مشخصات نشریه : دانش کشاورزی و تولید پایدار / دانش کشاورزی و تولید پایدار /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1397
نویسندگان : خدیجه عبدی ، سید علی حسینی ، سمانه عابدی ، فاطمه کشیری ،
50 ) عنوان : صنعت آب در چه مسیری قرار دارد
مشخصات نشریه : روزنامه دنیای اقتصاد / /
تاریخ چاپ : 15 / 07 / 1397
نویسندگان : سمانه عابدی ،
51 ) عنوان : اصلاح قیمت انرژی
Title : Energy Price Reform
مشخصات نشریه : دانشنامه انرژی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : مرتضی تهامی پور ، سمانه عابدی ،
52 ) عنوان : چرا از تعطیلی صنایع عسلویه سخن می گویند؟
Title : Why Are They Talking About Closing Down Assaluyeh Industries?
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 16 / 06 / 1397
نویسندگان : سمانه عابدی ،
53 ) عنوان : کشاورزی و انرژی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 16 / 06 / 1397
نویسندگان : سمانه عابدی ،
54 ) عنوان : رشد اقتصادی و محیط زیست
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 16 / 06 / 1397
نویسندگان : سمانه عابدی ،
55 ) عنوان : ارزیابی مالی تکنولوژی کشاورزی حفاظتی در تولید محصول گندم استان فارس (رویکرد تابع هزینه ترانسلوگ)
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران / /
تاریخ چاپ : 14 / 06 / 1397
نویسندگان : سمانه عابدی ، سعید یزدانی ، حبیب الله سلامی ،
56 ) عنوان : در جست‌وجوی ساده‌ترین راه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 03 / 06 / 1397
نویسندگان : سمانه عابدی ،
57 ) عنوان : لزوم اعمال ملاحظات زیست‌محیطی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 09 / 04 / 1397
نویسندگان : سمانه عابدی ،
58 ) عنوان : مدیریت مصرف کودهای شیمیایی برای تولید محصول برنج (مطالعه موردی گهرباران ساری)
Title : Chemical Fertilizers Use Management For Rice Production (a Case Study Of Sari Goharbaran)
مشخصات نشریه : اقتصاد کشاورزی و توسعه / اقتصاد کشاورزی و توسعه /
تاریخ چاپ : 30 / 3 / 1397
نویسندگان : خدیجه عبدی ، سید علی حسینی ، سمانه عابدی ، فاطمه کشیری ،
59 ) عنوان : مدیریت مصرف کودهای شیمیایی برای تولید محصول برنج (مطالعه موردی: گهرباران ساری)
مشخصات نشریه : اقتصاد کشاورزی و توسعه / /
تاریخ چاپ : 15 / 02 / 1397
نویسندگان : خدیجه عبدی ، سید علی حسینی ، سمانه عابدی ، فاطمه کشیری ،
60 ) عنوان : آب و اقتصاد
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 21 / 12 / 1396
نویسندگان : مرتضی تهامی پور ، سمانه عابدی ،
61 ) عنوان : گزینش پرتفوی بهینه سهام شرکت های صنایع غذایی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پیش بینی ترکیبی: کاربرد الگوی میانگین- واریانس- چولگی
Title : Optimal Portfolio Selection Of Shares Of Food Industry Companies In Tehran Stock Exchange Using Combined Forecasting Method: An Application Of Mean-variance-skewness Model
مشخصات نشریه : اقتصاد کشاورزی / اقتصاد کشاورزی /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1396
نویسندگان : سید هادی حسینی ، سید علی حسینی ، سمانه عابدی ،
62 ) عنوان : چه عواملی در قیمتگذاری بنزین مؤثر است
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 23 / 10 / 1396
نویسندگان : سمانه عابدی ،
63 ) عنوان : تامین امنیت آب، لازمه حفظ امنیت غذایی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 15 / 07 / 1396
نویسندگان : سمانه عابدی ،
64 ) عنوان : ارزیابی تجارت اب مجازی در بخش صنعت استان زنجان
مشخصات نشریه : آب و فاضلاب / /
تاریخ چاپ : 25 / 06 / 1396
نویسندگان : مرتضی تهامی پور ، سمانه عابدی ،
65 ) عنوان : امنیت ملی در گرو آب
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 06 / 1396
نویسندگان : سمانه عابدی ،
66 ) عنوان : اصلاح قیمت انرژی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 03 / 12 / 1395
نویسندگان : سمانه عابدی ، مرتضی تهامی پور ،
67 ) عنوان : براود تمایل به پرداخت بهای تفریحی و حفاظتی باغ گل های کرج با رویکرد ارزش گذاری مشروط (CVM)
مشخصات نشریه : اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی / /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1395
نویسندگان : سمانه عابدی ، فرشید ریاحی ،
68 ) عنوان : اندازه گیری و تحلیل تراز تجاری آب مجازی در بخش کشاورزی استان زنجان
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران / /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1395
نویسندگان : سمانه عابدی ، مرتضی تهامی پور ،
69 ) عنوان : بررسی مزیت نسبی تولید محصولات کشاورزی مبتنی بر زیست فناوری (مطالعه موردی: گندم و ذرت در استان فارس)
Title : An Investigation Of Comparative Advantage Of Agricultural Production Based On Biotechnology (case Study: Wheat And Corn In Fars Province)
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران / تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران /
تاریخ چاپ : 15 / 9 / 1395
نویسندگان : سمانه عابدی ،
70 ) عنوان : بررسی تأثیر انرژی‌های تجدیدپذیر بر سرانه رشد اقتصادی واقعی ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1395
نویسندگان : مرتضی تهامی پور ، سمانه عابدی ، رضا کریمی بابا احمدی ، مرتضی ابراهیمی زاده ،
71 ) عنوان :
Title : Investigation Effective Factor On Willingness Of Farmers For Bank Facilities Usage (case Study: Sistan And Balouchestan)
مشخصات نشریه : سایر / سایر /
تاریخ چاپ : 26 / 11 / 1394
نویسندگان : Mohammad Yousof Shadzahi Sarjoo ، Gholamreza Yavari ، سمانه عابدی ،
72 ) عنوان :
Title : Studying The Competitiveness And Supporting Potential Of Oilseeds Production In Golestan
مشخصات نشریه : سایر / سایر /
تاریخ چاپ : 27 / 09 / 1394
نویسندگان : Elnaz Tizchang ، Mohsen Shokatfadaei ، Gholamreza Yavari ، سمانه عابدی ،
73 ) عنوان : ارزشگذاری بوستان فاتح( رویکر هزینه سفر)،
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران / /
تاریخ چاپ : 10 / 02 / 1394
نویسندگان : سمانه عابدی ،
74 ) عنوان :
Title : Studying The Competitiveness And Supporting Potential Of Oil Seeds Production In Golestan Province (Case Study: Soybean And Sunflower)
مشخصات نشریه : BIOLOGICAL FORUM / /
تاریخ چاپ : 20 / 01 / 1394
نویسندگان : سمانه عابدی ،
75 ) عنوان :
Title : On The Bidirectional Causal Relationship Between Gross Domestic Product And Carbon Dioxide Volume: Micro Panel Data Application
مشخصات نشریه : Journal of Agricultural Science and Technology / Journal of Agricultural Science and Technology /
تاریخ چاپ : 24 / 06 / 1393
نویسندگان : Iraj Saleh ، سمانه عابدی ، عابدی ،
76 ) عنوان : ارائه الگوی پیش بینی مصرف آب شرب و کشاورزی استان تهران(مطالعه موردی: سد امیرکبیر)
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران / /
تاریخ چاپ : 15 / 02 / 1393
نویسندگان : سعید یزدانی ، سمانه عابدی ، سپیده عابدی ،
77 ) عنوان : بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی حفاظتی، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران / /
تاریخ چاپ : 10 / 02 / 1393
نویسندگان : سمانه عابدی ،
78 ) عنوان :
Title : Comparative Advantages Of Corn In Kermanshah Province
مشخصات نشریه : International Journal Of Agricultural Management & Development / International Journal Of Agricultural Management & Development /
تاریخ چاپ : 24 / 09 / 1390
نویسندگان : سمانه عابدی ، Gholam Reza Peykani ، Mohammad Kavoosi ،
79 ) عنوان : بررسی مزیت نسبی ذرت دانه ای در استان فارس
مشخصات نشریه : اقتصاد کشاورزی / /
تاریخ چاپ : 15 / 02 / 1389
نویسندگان : سمانه عابدی ، غلامرضا پیکانی ،
80 ) عنوان : بررسی مزیت نسبی ذرت دانه ای در نواحی سرد و خشک استان فارس
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصاد کشاورزی / /
تاریخ چاپ : 15 / 02 / 1388
نویسندگان : سمانه عابدی ، غلامرضا پیکانی ، سید صفدر حسینی ،
81 ) عنوان : برآورد رفاه از دست رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت تولید شیر ایران
مشخصات نشریه : اقتصاد کشاورزی و توسعه / /
تاریخ چاپ : 15 / 02 / 1388
نویسندگان : حبیب شهبازی ، محمد کاووسی ، غلامرضا پیکانی ، زهره عرفانیان ، سمانه عابدی ،
82 ) عنوان : تعیین مزیت نسبی ذرت دانه ای در خوزستان
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران / /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1387
نویسندگان : سمانه عابدی ، غلامرضا پیکانی ، سید صفدر حسینی ،
83 ) عنوان : بررسی تابع هزینه ذرت دانه ای در ایران
مشخصات نشریه : اقتصاد کشاورزی / /
تاریخ چاپ : 29 / 04 / 1387
نویسندگان : سعید یزدانی ، سمانه عابدی ،
84 ) عنوان : ارزیابی نقش مؤلفه های بازار و سیاست های دولت در تعیین قیمت ذرت در ایران
مشخصات نشریه : اقتصاد کشاورزی / /
تاریخ چاپ : 15 / 02 / 1386
نویسندگان : سیدصفدر حسینی ، سمانه عابدی ،
85 ) عنوان : ارزیابی تمایل خانوارهای شهری به پذیرش تکنولوژی های کارآمد آبی در منطقه 6 شهر تهران
Title : Evaluation Of The Willingness Of Urban Households To Accept Efficient Water Technologies In District 6 Of Tehran
مشخصات نشریه : آب و توسعه پایدار / Journal of Water and Sustainable Development /
تاریخ چاپ : 1 / 1 /
نویسندگان : سمانه عابدی ، فاطمه کمیاب ، فاطمه نصیری ،
86 ) عنوان :
مشخصات نشریه : / اقتصاد شهری /
تاریخ چاپ : 01 / 01 /
نویسندگان : سمانه عابدی ،