سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/s.a.mazinani
نام و نام خانوادگی : سیدعلی مزینانی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : تاریخ
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : تاريخ - تاريخ ايران بعد از اسلام وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : s.a.mazinani@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی : https://scimet.atu.ac.ir/SeyyedAli_Mazinani
حساب Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Seyyed-Mazinani
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 1 مورد)
1 ) عنوان : ابزارهای اجرای سیاست در دربار سلطان حسین بایقرا
Title : Policy-implementation Means In The Court Of Sultan Ḥosayn Bāyqarā
مشخصات نشریه : تاریخ نامه ایران بعد از اسلام / Journal of Iranian Islamic Period History /
تاریخ چاپ : 8 / 8 / 1401
نویسندگان : سیدعلی مزینانی ،