سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/rzamani
نام و نام خانوادگی : رضا زمانی
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : برنامه ریزی و توسعه اقتصادی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : rzamani@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Reza-Zamani-14
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 135 مورد)
1 ) عنوان : اقتصاد سیاسی نظام بودجه‌ریزی در ایران براساس رهیافت نظم اجتماعی (1304-1285)
Title : Political Economy Of Budgeting System In Iran, With An Emphasis On Social Order Approach (1906-1925)
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1401
نویسندگان : حمیدرضا قاسمی ، علی عرب مازار یزدی ، رضا زمانی ،
2 ) عنوان : تحلیل شکل گیری و گسترش حق رای در ایران در قرن بیستم
Title : Analyzing The Franchise Formation In Iran And Its Expansion In The 20th Century
مشخصات نشریه : پژوهش سیاست نظری / Theoretical policy research /
تاریخ چاپ : 16 / 8 / 1401
نویسندگان : رضا زمانی ،
3 ) عنوان : تحلیل شکل گیری و گسترش حق رأی در ایران در قرن بیستم
Title : Franchise Formation In Iran And Its Expansion In 20th Century
مشخصات نشریه : پژوهش سیاست نظری / research in theoretical politics /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1401
نویسندگان : رضا زمانی ،
4 ) عنوان : The Effect Of Corruption On Internal Conflict In Iran Using Newspaper Coverage
Title : The Effect Of Corruption On Internal Conflict In Iran Using Newspaper Coverage
مشخصات نشریه : / Defence and Peace Economics /
تاریخ چاپ : 16 / 5 / 1401
نویسندگان : محمد فرزانگان ، رضا زمانی ،
5 ) عنوان : تاثیر تنوع و ماهیت سبد صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی ایران
Title : Impact Of Export Diversification And Export Composition On Economic Growth Of Iran
مشخصات نشریه : پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی / Economic Growth and Development research (EGDR) /
تاریخ چاپ : 30 / 2 / 1401
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، رضا زمانی ، هادی ورتابیان ،
6 ) عنوان : تاثیر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی ایران بین دو انقلاب
Title : The Effect Of Political Instability On Economic Growth In Iran Between Two Revolutions (1907-1979)
مشخصات نشریه : / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 8 / 10 / 1400
نویسندگان : رضا زمانی ،
7 ) عنوان : استفاده از روش پیمايش هزينههای بودجه خانوار برای برآورد فرار مالیاتی اصناف خوداشتغال در ايران
Title : An Estimate Of Tax Evasion By Self-employed Businesses In Iran Using The Household Expenditure Survey
مشخصات نشریه : نشریه پژوهشنامه اقتصادی / Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : رضا زمانی ، سپیده محسن پوریان ،
8 ) عنوان : ثر چرخه هاي مالي بر چرخه هاي تجاري در ايران بر اساس رهيافت ميانگين گيري بيزين
Title : The Effect Of Financial Cycles On Business Cycles In Iran Based On Bayesian Approach
مشخصات نشریه : مطالعات و سياستهاي اقتصادي / /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1399
نویسندگان : رضا زمانی ،
9 ) عنوان : تحلیل مقدار بهینه و شرایط آستانه‌ای بدهی‌های دولت در ایران
Title : Optimum And Threshold Rates Of Government Debt In Iran
مشخصات نشریه : پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی / Journal of Economic Growth and Development Research /
تاریخ چاپ : 10 / 4 / 1399
نویسندگان : رضا زمانی ، مسعود مجیدی ،
10 ) عنوان :
Title : The Effect Of Political Instability On Economic Growth In Iran Between Two Revolutions (1907-1979)
مشخصات نشریه : / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 28 / 2 / 1399
نویسندگان : رضا زمانی ،
11 ) عنوان : اثر متغیرهای اقتصادی اجتماعی بر تقاضای نان با استفاده از الگوی AIDS ‏ و ریز داده ها
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1398
نویسندگان : علی اصغر سالم ، رضا زمانی ، نگین سادات فقیهی ،
12 ) عنوان : اثر متغیرهای اقتصادی- اجتماعی بر تقاضای نان با استفاده از الگوی AIDS ‏ و ریز داده ها
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 21 / 11 / 1398
نویسندگان : رضا زمانی ، علی اصغر سالم ،
13 ) عنوان : تحلیل تغییرات نظم اجتماعی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 21 / 11 / 1398
نویسندگان : رضا زمانی ،
14 ) عنوان : تحلیل پایداری تورم از منظر اقتصاد سیاسی ایران
مشخصات نشریه : جستارهای اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1398
نویسندگان : حسن سبحانی ، داریوش ابوحمزه ، رضا زمانی ،
15 ) عنوان : تحلیل الگوی توسعه ایران بین دو انقلاب مبتنی بر اقتصاد سیاسی و نظم اجتماعی، فصلنامه راهبرد، زمستان 1392
مشخصات نشریه : راهبرد توسعه / /
تاریخ چاپ : 22 / 08 / 1397
نویسندگان : رضا زمانی ،
16 ) عنوان : سیکل‌های اقتصاد سیاسی ایران از انقلاب مشروطه تا اوایل دهه 1390
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1396
نویسندگان : رضا زمانی ،
17 ) عنوان : بودجه سال 1396 کل کشور از لایحه تا قانون
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1396
نویسندگان : رضا زمانی ،
18 ) عنوان : بررسی عملکرد بودجه دولت در سال 1395
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 09 / 03 / 1396
نویسندگان : رضا زمانی ،
19 ) عنوان : بررسی تبصره های مصوب کمیسیون تلفیق بودجه سال 1396 کل کشور
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 03 / 12 / 1395
نویسندگان : رضا زمانی ،
20 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور. 6. درآمدهای مالیاتی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 07 / 10 / 1395
نویسندگان : رضا زمانی ،
21 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 4. منابع بودجه (ویرایش اول)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 05 / 10 / 1395
نویسندگان : رضا زمانی ،
22 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 2. نکات مهم و محورهای تصمیم گیری (ویرایش اول)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1395
نویسندگان : رضا زمانی ،
23 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 5. مقایسه ماده واحده و تبصره های لایحه بودجه سال 1396 با قانون بودجه سال 1395 کل کشور
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1395
نویسندگان : رضا زمانی ،
24 ) عنوان : مبانی نظری ناکارآمدی و هزینه های مازاد طرح های عمرانی و سازو کاری برای افزایش کیفیت اجرا در ایران
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1395
نویسندگان : داریوش ابوحمزه ، رضا زمانی ،
25 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 7. طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 24 / 09 / 1395
نویسندگان : رضا زمانی ،
26 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 8. هدفمند کردن یارانه ها
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 24 / 09 / 1395
نویسندگان : رضا زمانی ،
27 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 10. تحلیلی بر اعتبارات جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 24 / 09 / 1395
نویسندگان : رضا زمانی ،
28 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 9. درآمدها و اعتبارات استانی (ویرایش اول)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 24 / 09 / 1395
نویسندگان : رضا زمانی ،
29 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 53. بودجه شرکت های دولتی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 24 / 09 / 1395
نویسندگان : رضا زمانی ،
30 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 1. بودجه به زبان ساده
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 22 / 09 / 1395
نویسندگان : رضا زمانی ،
31 ) عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح تبصره ماده (86) اصلاحی قانون مالیات های مالیات های مستقیم
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 21 / 09 / 1395
نویسندگان : رضا زمانی ،
32 ) عنوان : بررسی گزارش مؤسسه بین المللی مک کینزی درباره ایران با عنوان: «ایران: فرصت یک تریلیون دلاری رشد
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 15 / 09 / 1395
نویسندگان : رضا زمانی ،
33 ) عنوان : قواعد کاربردی اصلاح مدیریت بخش عمومی 2. شیوه های اولویت بندی اصلاحات ساختاری
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1395
نویسندگان : رضا زمانی ،
34 ) عنوان : لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامــه ششــم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) ـ ویرایش جدید» (رویکردهای پیشنهادی درباره هدفمند کردن یارانه ها)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1395
نویسندگان : رضا زمانی ،
35 ) عنوان : لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامـه ششـم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395) ـ ویرایش جایگزین» 1. بررسی مواد (1) تا (14)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 09 / 08 / 1395
نویسندگان : رضا زمانی ،
36 ) عنوان : نظام اداری برنامه های توسعه (با مروری بر آسیب های این حوزه و اولویت بندی آن)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 04 / 08 / 1395
نویسندگان : رضا زمانی ،
37 ) عنوان : لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامـه ششـم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395) ـ ویرایش جدید» (پیشنهادهای مهم در حوزه امور اقتصادی)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 13 / 07 / 1395
نویسندگان : رضا زمانی ،
38 ) عنوان : نکاتی پیرامون نظام پرداخت حقوق و مزایای مدیران در بخش عمومی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 13 / 06 / 1395
نویسندگان : رضا زمانی ،
39 ) عنوان : بهبود مقررات تضمین معاملات بخش عمومی و نظام فنی اجرایی (بررسی موردی چند چالش)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 07 / 06 / 1395
نویسندگان : رضا زمانی ،
40 ) عنوان : نقد و بررسی اصلاحیه دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 03 / 06 / 1395
نویسندگان : رضا زمانی ،
41 ) عنوان : برخی از اقتضائات بنیادین برنامه های توسعه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 18 / 05 / 1395
نویسندگان : رضا زمانی ،
42 ) عنوان : شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی 4. الزامات کار پیمانکاری موقت
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 24 / 03 / 1395
نویسندگان : رضا زمانی ،
43 ) عنوان : بودجه سال 1395 از لایحه تا قانون
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 05 / 03 / 1395
نویسندگان : رضا زمانی ،
44 ) عنوان : نقد و بررسی دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (ویرایش اول)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 29 / 02 / 1395
نویسندگان : رضا زمانی ،
45 ) عنوان : بررسی آیین نامه تضمین معاملات دولتی و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود آن
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 18 / 02 / 1395
نویسندگان : رضا زمانی ،
46 ) عنوان : بررسی پایداری تعهدات مالی بخش عمومی ایران در میان مدت
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1395
نویسندگان : رضا زمانی ،
47 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 50. بررسی جنبه های حقوقی اسناد خزانه اسلامی و عملکرد آن در بودجه های سنواتی و بودجه سال
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 22 / 12 / 1394
نویسندگان : رضا زمانی ،
48 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 49. بررسی درآمدها و اعتبارات استانی در لایحه بودجه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 19 / 12 / 1394
نویسندگان : رضا زمانی ،
49 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 9. بودجه شرکت های دولتی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (ویرایش اول)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 04 / 12 / 1394
نویسندگان : رضا زمانی ،
50 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 8. تحلیلی بر اعتبارات جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 27 / 11 / 1394
نویسندگان : رضا زمانی ،
51 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 7. هدفمند کردن یارانه ها
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 21 / 11 / 1394
نویسندگان : رضا زمانی ،
52 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 3. تحلیلی بر مصارف بودجه (ویرایش اول)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 13 / 11 / 1394
نویسندگان : رضا زمانی ،
53 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 1. نکات مهم و محورهای تصمیم گیری (ویرایش اول)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 11 / 1394
نویسندگان : رضا زمانی ،
54 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 6. مقایسه ماده واحده و تبصره های لایحه بودجه سال 1395 با قانون بودجه سال 1394 کل کشور
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 10 / 11 / 1394
نویسندگان : رضا زمانی ،
55 ) عنوان : درباره برنامه ششم توسعه (14) ضرورت ها و رویکرد پیشنهادی (ویرایش اول)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 21 / 10 / 1394
نویسندگان : رضا زمانی ،
56 ) عنوان : بررسی کتاباقتصاد فقیر: بازاندیشی بنیادین در شیوه مبارزه با فقر جهانی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1394
نویسندگان : رضا زمانی ،
57 ) عنوان : شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی 3. تجاربی از کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 29 / 09 / 1394
نویسندگان : رضا زمانی ،
58 ) عنوان : شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی 2. تجاربی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 29 / 09 / 1394
نویسندگان : رضا زمانی ،
59 ) عنوان : ضرورت استقرار نظام نوین حسابداری دولتی در ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 14 / 09 / 1394
نویسندگان : رضا زمانی ،
60 ) عنوان : بررسی اجمالی عملکرد قانون مالیات بر ارزش افزوده و اهم چالش های آن
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1394
نویسندگان : رضا زمانی ،
61 ) عنوان : تحلیلی بر سیاست های اقتصادی کوتاه مدت دولت
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 25 / 08 / 1394
نویسندگان : رضا زمانی ،
62 ) عنوان : شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی 1. مفهوم کار پیمانکاری موقت
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 12 / 08 / 1394
نویسندگان : رضا زمانی ،
63 ) عنوان : مشارکت شهرداری ها با بخش خصوصی در سرمایه گذاری (ملاحظات قانونی)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 07 / 05 / 1394
نویسندگان : رضا زمانی ،
64 ) عنوان : تحلیلی بر قانون بودجه سال 1394
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 06 / 05 / 1394
نویسندگان : رضا زمانی ،
65 ) عنوان : درباره گام سوم هدفمند کردن یارانه ها: دلایل اجرا و کسری احتمالی منابع (ویرایش اول)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 03 / 05 / 1394
نویسندگان : رضا زمانی ،
66 ) عنوان : آسیب شناسی آیین نامه اجرایی تبصره «20» قانون بودجه سال 1394 کل کشور
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 22 / 04 / 1394
نویسندگان : رضا زمانی ،
67 ) عنوان : استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در تأمین کالاهای عمومی (مشارکت عمومی- خصوصی)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 09 / 04 / 1394
نویسندگان : رضا زمانی ،
68 ) عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح پرداخت حق فوق العاده مأموریت سفرهای خارج از کشور مقامات و کارکنان دولت»
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 24 / 03 / 1394
نویسندگان : رضا زمانی ،
69 ) عنوان : تجدید ارزیابی دارایی ها؛ ابعاد و چالش های مالیاتی آن
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 15 / 02 / 1394
نویسندگان : رضا زمانی ،
70 ) عنوان : مروری بر برخی از مصوبات مهم مجلس شورای اسلامی در سال 1393
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 25 / 12 / 1393
نویسندگان : رضا زمانی ،
71 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 57. تحلیل جایگاه اوراق در بودجه (تبصره «6») (ویرایش اول)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1393
نویسندگان : رضا زمانی ،
72 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1394کل کشور 56. تحلیل کلان جایگاه نظام پولی، ارزی و بانکی (ویرایش اول)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1393
نویسندگان : رضا زمانی ،
73 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 55. از منظر اقتصادکلان
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 28 / 10 / 1393
نویسندگان : رضا زمانی ،
74 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 52. تحلیلی بر اعتبارات جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی (ویرایش دوم)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 17 / 10 / 1393
نویسندگان : رضا زمانی ،
75 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 53. بررسی درآمدها و اعتبارات استانی (ویرایش دوم)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 16 / 10 / 1393
نویسندگان : رضا زمانی ،
76 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 25. مقایسه ماده واحده و تبصره های لایحه بودجه سال 1394 با قانون بودجه سال 1393 کل کشور(ویرایش دوم)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 14 / 10 / 1393
نویسندگان : رضا زمانی ،
77 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 53. بررسی درآمدها و اعتبارات استانی (ویرایش اول)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1393
نویسندگان : رضا زمانی ،
78 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 52. تحلیلی بر اعتبارات جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 09 / 10 / 1393
نویسندگان : رضا زمانی ،
79 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 24. مقایسه تبصره های لایحه بودجه سال 1394 با طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ) (ویرایش دوم)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 07 / 10 / 1393
نویسندگان : رضا زمانی ،
80 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 25. مقایسه ماده واحده و تبصره های لایحه بودجه سال 1394 با قانون بودجه سال 1393 کل کشور
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 06 / 10 / 1393
نویسندگان : رضا زمانی ،
81 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 47. بودجه شرکت های دولتی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (ویرایش اول)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 06 / 10 / 1393
نویسندگان : رضا زمانی ،
82 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 47. بودجه شرکت های دولتی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (ویرایش اول)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 06 / 10 / 1393
نویسندگان : رضا زمانی ،
83 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 40. مالیات ها
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 04 / 10 / 1393
نویسندگان : رضا زمانی ،
84 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 39. ارتباط کمّی و کیفی بین برنامه پنجم توسعه با لایحه بودجه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 03 / 10 / 1393
نویسندگان : رضا زمانی ،
85 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 33. منابع بودجه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : رضا زمانی ،
86 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 14. تحلیلی بر مصارف بودجه (ویرایش اول)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 29 / 09 / 1393
نویسندگان : رضا زمانی ،
87 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 24. مقایسه تبصره های لایحه بودجه سال 1394 با طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 29 / 09 / 1393
نویسندگان : رضا زمانی ،
88 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 1. نکات مهم و محورهای تصمیم گیری (ویرایش اول)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 20 / 09 / 1393
نویسندگان : رضا زمانی ،
89 ) عنوان : بررسی و تحلیل بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود (ویرایش اول)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 05 / 06 / 1393
نویسندگان : رضا زمانی ،
90 ) عنوان : خلاصه و نقد «سرمایه در قرن بیست ویکم» توماس پیکتی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1393
نویسندگان : رضا زمانی ،
91 ) عنوان : خلاصه و نقد کتاب چرا ملت ها شکست می خورند؟ (ویرایش دوم)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 10 / 02 / 1393
نویسندگان : رضا زمانی ،
92 ) عنوان : ضرورت بازنگری و اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 07 / 02 / 1393
نویسندگان : رضا زمانی ،
93 ) عنوان : بررسی و مقایسه الزامات و قوانین کارآفرینی و کسب وکار در ایران و آمریکا
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 28 / 12 / 1392
نویسندگان : رضا زمانی ،
94 ) عنوان : تحلیل الگوی توسعه ایران بین دو انقلاب مبتنی بر اقتصاد سیاسی و نظم اجتماعی
مشخصات نشریه : راهبرد / /
تاریخ چاپ : 21 / 10 / 1392
نویسندگان : فرشاد مومنی ، رضا زمانی ،
95 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور 8. بودجه به زبان ساده
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 03 / 10 / 1392
نویسندگان : رضا زمانی ،
96 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور 3. منابع بودجه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 28 / 09 / 1392
نویسندگان : رضا زمانی ،
97 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور 5. تحلیلی بر مصارف بودجه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 28 / 09 / 1392
نویسندگان : رضا زمانی ،
98 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور 1. نکات مهم و محورهای تصمیم گیری (ویرایش اول)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 20 / 09 / 1392
نویسندگان : رضا زمانی ،
99 ) عنوان : بررسی و مقایسه بهره مندی دهک های مختلف هزینه ای از خدمات سلامت در ایران (در قالب هزینه های مصرفی خانوارهای روستایی و شهری) (ویرایش دوم)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 13 / 05 / 1392
نویسندگان : رضا زمانی ،
100 ) عنوان : بررسی وضعیت برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران (حوزه های فرابخشی) (ویرایش دوم)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 13 / 05 / 1392
نویسندگان : رضا زمانی ،
101 ) عنوان : مسائل اساسی کشور؛ حوزه های فرابخشی و بخشی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 06 / 05 / 1392
نویسندگان : رضا زمانی ،
102 ) عنوان : اصلاح مدیریت بخش عمومی: اولویت راهبردی حل مسائل اساسی کشور (ویرایش اول)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 06 / 05 / 1392
نویسندگان : رضا زمانی ،
103 ) عنوان : برنامه پنجم توسعه: ادامه یا اصلاح
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 31 / 04 / 1392
نویسندگان : رضا زمانی ،
104 ) عنوان : فرآیند سیاستگذاری بلند مدت توسعه
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 26 / 01 / 1392
نویسندگان : فرشاد مومنی ، رضا زمانی ،
105 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 7. ردیف های متفرقه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1391
نویسندگان : رضا زمانی ،
106 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 9. انضباط مالی و سیاستگذاری پولی و ارزی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1391
نویسندگان : رضا زمانی ،
107 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 22. تطبیق ردیف های دستگاه های اجرایی مندرج در لایحه و مقایسه اعتبارات آنها با قانون بودجه سال 1391
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1391
نویسندگان : رضا زمانی ،
108 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 5. تحلیلی بر مصارف بودجه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 19 / 12 / 1391
نویسندگان : رضا زمانی ،
109 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 6. طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 19 / 12 / 1391
نویسندگان : رضا زمانی ،
110 ) عنوان : مجموعه مطالعات الگوی مطلوب برنامه ریزی برای ایران 11. ارزیابی و مقایسه تطبیقی مستندات برنامه های دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 29 / 11 / 1391
نویسندگان : رضا زمانی ،
111 ) عنوان : پایش محیط کسب وکار ایران در تابستان 1391 (ارزیابی 301 تشکل اقتصادی سراسر کشور از 22 مؤلفه ملی محیط کسب و کار در ایران)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 07 / 11 / 1391
نویسندگان : رضا زمانی ،
112 ) عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1391 کل کشور 1. نکات مهم و محورهای تصمیم گیری
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 16 / 11 / 1390
نویسندگان : رضا زمانی ،
113 ) عنوان : نکاتی پیرامون پیشنهاد «تشکیل سازمان نظام پیمانکاری»
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 14 / 10 / 1390
نویسندگان : رضا زمانی ،
114 ) عنوان : نگاهی به تولید، مصرف و قاچاق دخانیات در کشور
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 07 / 10 / 1390
نویسندگان : رضا زمانی ،
115 ) عنوان : بررسی وضعیت پوشش تحصیلی و ریشه کن کردن بیسوادی در کشور
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 07 / 09 / 1390
نویسندگان : رضا زمانی ،
116 ) عنوان : تحلیل جامعه شناختی طلاق در ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 02 / 08 / 1390
نویسندگان : رضا زمانی ،
117 ) عنوان : الزامات تشکیل دانشگاه فنی و حرفه ای
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 18 / 07 / 1390
نویسندگان : رضا زمانی ،
118 ) عنوان : نگاهی بر نحوه تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای استقرار نظام ارجاع با محوریت پزشک خانواده
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 30 / 05 / 1390
نویسندگان : رضا زمانی ،
119 ) عنوان : درباره لایحه بودجه سال 1390 کل کشور 14. طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1389
نویسندگان : رضا زمانی ،
120 ) عنوان : درباره لایحه بودجه سال 1390 کل کشور 9. تصاویری از لایحه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 09 / 12 / 1389
نویسندگان : رضا زمانی ،
121 ) عنوان : درباره لایحه بودجه سال 1390 کل کشور1. نکات مهم و محورهای تصمیم گیری
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 08 / 12 / 1389
نویسندگان : رضا زمانی ،
122 ) عنوان : ارزیابی ظرفیت و توان پیمانکاری در نظام فنی - اجرایی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 30 / 08 / 1389
نویسندگان : رضا زمانی ،
123 ) عنوان : ارزیابی سازوکار نظارتی برنامه چهارم توسعه و چگونگی نظارت بر برنامه پنجم توسعه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 16 / 08 / 1389
نویسندگان : رضا زمانی ،
124 ) عنوان : ارزیابی کلی برنامه های توسعه بعد از انقلاب
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 09 / 04 / 1389
نویسندگان : رضا زمانی ،
125 ) عنوان : بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه (17): فصل نهم - بودجه و نظارت
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 12 / 03 / 1389
نویسندگان : رضا زمانی ،
126 ) عنوان : لایحه بودجه سال 1389 کل کشور 4. وضعیت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 18 / 11 / 1388
نویسندگان : رضا زمانی ،
127 ) عنوان : درباره برنامه پنجم توسعه 1. آسیب شناسی برنامه های توسعه در ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 18 / 03 / 1388
نویسندگان : رضا زمانی ،
128 ) عنوان : درباره لایحه بودجه سال 1388 کل کشور 18. بررسی وضعیت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 23 / 11 / 1387
نویسندگان : رضا زمانی ،
129 ) عنوان : درباره لایحه بودجه سال 1388 کل کشور 1. نگاهی اجمالی به لایحه (ویرایش دوم)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 17 / 11 / 1387
نویسندگان : رضا زمانی ،
130 ) عنوان : درباره لایحه بودجه سال 1388 کل کشور 3. مقایسه تطبیقی ماده واحده و بندهای لایحه بودجه سال 1388 با قانون بودجه سال 1387
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1387
نویسندگان : رضا زمانی ،
131 ) عنوان : درباره لایحه بودجه سال 1387 کل کشور (21) بررسی وضعیت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 21 / 11 / 1386
نویسندگان : رضا زمانی ،
132 ) عنوان : جریان اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در چارچوب قوانین و مقررات موجود و اثر آن بر قیمت برخی نهاده ها
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 02 / 11 / 1386
نویسندگان : رضا زمانی ،
133 ) عنوان :
Title : Co-integration Relation For Oil Production In Alternative Hypotheses About OPEC Behavior
مشخصات نشریه : Iranian Economic Review / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 24 / 08 / 1386
نویسندگان : رضا زمانی ،
134 ) عنوان : درباره لایحه بودجه سال 1386 کل کشور (16) بررسی وضعیت شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (ویرایش دوم)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 13 / 12 / 1385
نویسندگان : رضا زمانی ،
135 ) عنوان : درباره لایحه بودجه سال 1385 کل کشور (7) وضعیت شرکت های دولتی (ویرایش دوم)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1384
نویسندگان : رضا زمانی ،