سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/ramezani
نام و نام خانوادگی : ربابه رمضانی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : ادبیات عرب
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : ramezani@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 16 مورد)
1 ) عنوان : دلالت مندی فضاهای داستانی ادبیات دریا در ایران و سوریه )مطالعه موردی: رمان اهل غرق از منیرو روانیپور و رمان الشراع و العاصفة از حنا مینه(
Title : The Significance Of Fictional Spaces In Persian And Syrian Maritime Literature (the Novels Ahle Ghargh By Moniro Ravanipour And Al-shera Va Al-asifa By Hanna Mina: A Case Study)
مشخصات نشریه : مطالعات ادبیات تطبیقی / Comparative Literature Studies /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1401
نویسندگان : قادر پریز ، ربابه رمضانی ،
2 ) عنوان : کنکاشی در معادل‌یابی ترجمه اصطلاح و اصطلاح‌سازی از عربی به فارسی
Title : An Investigation Into The Equivalence Of Term Translation And Term-making From Arabic To Persian
مشخصات نشریه : پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی / Translation Researches in the Arabic Language And Literature /
تاریخ چاپ : 15 / 9 / 1401
نویسندگان : ربابه رمضانی ، زهره قربانی مادوانی ،
3 ) عنوان : زمان روایی در داستان های کوتاه کولیت خوری در پرتو نظریه ژرار ژنت
Title : Narrative Time In Short Stories Colette El Khoury: A Genettian Reading
مشخصات نشریه : دراسات في السردانية العربية / STUDIES IN ARABIC NARRATOLOGY /
تاریخ چاپ : 25 / 7 / 1400
نویسندگان : ربابه رمضانی ، مینا نیکجو ،
4 ) عنوان : تحلیل هرمونتیکی امثال در امالی کولیت خوری در پرتو نظریه ژرار ژنت
Title : A Hermeneutic Analysis Of Proverbs In Amālī By Al-sayyid Al-murtada
مشخصات نشریه : / Bulletin /
تاریخ چاپ : 3 / 1 / 1400
نویسندگان : قادر پریز ، ربابه رمضانی ،
5 ) عنوان : الأصوات المتعددة وتیار الوعی فی روایة البحث عن ولید مسعود لجبرا إبراهیم جبرا
Title : Multiple Voices And The Stream Of Consciousness In The Novel Searching For Walid Masoud By Jabra Ibrahim Jabra
مشخصات نشریه : إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی / Rays of Criticism in Arabic and Persian /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : ربابه رمضانی ، رجاء ابوعلی ،
6 ) عنوان : استعارۀ مفهومی و تصویر سازی در شعر غادة السمان براساس نظریۀ لیکاف و جانسون
Title : Conceptual Metaphor And Illustration In Ghada Al-saman's Poetry Based On Likoff And Johnson Theory
مشخصات نشریه : بلاغت کاربردی و نقد بلاغی / Two Quarterly Journal of Applied Rhetoric and Rhetorical Criticism /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : ربابه رمضانی ، رضا ناظمیان ،
7 ) عنوان : جایگاه ادبیات درمانی در ارتباطات زنانه
Title : The Place Of Medical Literature In Women's Communication
مشخصات نشریه : دو فصلنامه حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات(علوم خبری) / دانشگاه علامه طباطبائی /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : ربابه رمضانی ، امیر مسگر ،
8 ) عنوان : شخصیت پردازی در رمان همسایه ها از احمد محمود و ذاکره الجسد از احلام مستغانمی
Title : Characterization Traits In Ahmad Mahmood And Ahlem Mosteghanem Novels Rasgos De Caracterizacion En Las Novelas Ahmad Mahmood Y Ahlem Mosteghanem
مشخصات نشریه : Orbis. Revista Científica / Orbis. Revista Científica /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1398
نویسندگان : ربابه رمضانی ،
9 ) عنوان : رویا در شعر آدونیس با تکیه بر نظریه روانکاوی فروید. مطالعه موردی: شعر سجیل 1999
Title : Dream In The Adonis Poem Relying On The Psychoanalytic Theory Of Freud. Case Study: Sejjil 1999 Poem
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 12 / 03 / 1398
نویسندگان : ربابه رمضانی ،
10 ) عنوان : پیرنگ استعاری در داستان کوتاه زیر سایبان از نجیب محفوظ با تأکید بر نظریۀ فرگسن
Title : Metaphorical Plot In The Short Story Under The Canopy By Najib Mahfouz With Emphasis On Ferguson's Theory
مشخصات نشریه : تاریخ ادبیات / history of literature /
تاریخ چاپ : 9 / 4 / 1397
نویسندگان : ربابه رمضانی ، رضا ناظمیان ،
11 ) عنوان : واژگان تحول یافته عربی در فارسی و چالش های فراروی مترجمان
Title : Transformed Arabic Vocabulary In Persian And The Challenges For Translators
مشخصات نشریه : پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی / Translation Researches in the Arabic Language And Literature /
تاریخ چاپ : 5 / 4 / 1396
نویسندگان : ربابه رمضانی ،
12 ) عنوان : التقنیات الجمالیة بین بردة البوصیرة و نظام البردة لباکثیر
مشخصات نشریه : مجلة الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1395
نویسندگان : ربابه رمضانی ، امین شیخ باقری ،
13 ) عنوان :
Title : The Impact Of Autocracy On Ibn Moataz’s Poem
مشخصات نشریه : International Letters of Social and Humanistic Sciences (ILSHS) / International Letters of Social and Humanistic Sciences (ILSHS) /
تاریخ چاپ : 10 / 08 / 1394
نویسندگان : ربابه رمضانی ،
14 ) عنوان : تطبیق بین المدائح النبویة عند الشعراء الأکراد الإیرانییین المعاصرین والبردة
مشخصات نشریه : دراسات الأدب المعاصر / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1393
نویسندگان : ربابه رمضانی ، وسیم مهدوی ،
15 ) عنوان : اسطوره موجودیتی تجدیدپذیر
مشخصات نشریه : پژوهش های نقد و ترجمه در زبان و ادبیات عربی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1391
نویسندگان : ربابه رمضانی ،
16 ) عنوان : روانشناسی اسلامی در قرآن کریم
مشخصات نشریه : پیام جاویدان / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1384
نویسندگان : ربابه رمضانی ،