سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/rahnejat
نام و نام خانوادگی : میترا راه نجات
دانشکده : حقوق و علوم سیاسی گروه آموزشی : اقتصاد سیاسی و سیاستگذاری
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : اقتصاد سیاسی و سیاستگذاری عمومی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : rahnejat@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 9 مورد)
1 ) عنوان : تاثیر رقابت چین و اتحادیه اروپا در غرب آسیا بر امنیت ملی ایران
Title : The Impact Of China-eu Competition In West Asia On Iran's National Security
مشخصات نشریه : پژوهش های راهبردی سیاست / Strategic Research of Politics /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : میترا راه نجات ، تیرداد تقی پور ،
2 ) عنوان : مطالعه بسترهای همکاری - رقابت ژئواکونومیکی و ژئوپولتیکی ایران و روسیه در غرب آسیا )5102-5151)
Title : Study Of Visual Substrates – Geo-economic And Geo-political Competition Between Iran And Russia In West Asia (2015-2020)
مشخصات نشریه : مطالعات سیاسی جهان اسلام / Political Studies of Islamic World /
تاریخ چاپ : 15 / 6 / 1400
نویسندگان : میترا راه نجات ،
3 ) عنوان : بررسی چالش های دیپلماسی اقتصادی دولت یازدهم در سازمان اکو
Title : Investigating The Challenges Of Economic Diplomacy Of The Eleventh Government In Eco
مشخصات نشریه : دولت پژوهی / Government Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : میترا راه نجات ،
4 ) عنوان : نسبت سنجی حکمروایی خوب و شهر هوشمند(مطالعه موردی :تهران)
Title : Good Governance And Smart City Ratio (case Study: Tehran)
مشخصات نشریه : راهبرد اجتماعی- فرهنگی / Socio-Cultural Strategy /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : علی هاشمی ، میترا راه نجات ، فتاح شریف زاده ، محمدرضا سعدی ،
5 ) عنوان : عدالت اجتماعی در سیاست های اقتصادی به ریاست علی اکبر هاشمی رفسنجانی
Title : Social Justice In Economical Policies Under The Presidency Of Ali Akbar Hashemi Rafsanjani
مشخصات نشریه : مجله بین المللی علوم سیاسی / INTERNATIONAL JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE /
تاریخ چاپ : 28 / 7 / 1397
نویسندگان : میترا راه نجات ،
6 ) عنوان : واکاوی عوامل اقتصادی- امنیتی موثر بر واگرایی روابط ایران و اذربایجان (2000تا 2016)
Title : Analysis Of Economic-security Factors Affecting The Divergence Of Iran-azerbaijan Relations (2000-2016)
مشخصات نشریه : پژوهش های راهبردی سیاست / Strategic Research of Politics /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : میترا راه نجات ، حسن کبیری ،
7 ) عنوان : عوامل موثر بر واگرایی روابط ایران و گرجستان(2000 تا 2016)
Title : Factors Affecting The Divergence Of Iran-georgia Relations (2000-2016)
مشخصات نشریه : سیاست خارجی / The Journal of Foreign Policy /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1397
نویسندگان : میترا راه نجات ،
8 ) عنوان : نسبت سنجی حکمروایی خوب شهر هوشمند
Title : Good City Smart Governance Ratios
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1399
نویسندگان :
9 ) عنوان :
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : / /
نویسندگان :