سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/r.rezapour
نام و نام خانوادگی : روح اله رضاپور
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان فرانسه
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : ترجمه‌شناسی فرانسه وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : r.rezapour@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 13 مورد)
1 ) عنوان : بررسی کاربست آموزشی وامواژههای فرانسوی در درس صفر متدهای زبان فرانسه
Title : Educational Usage Of French Loanwords In Lesson Zero Of French Methods
مشخصات نشریه : پژوهش در برنامه ریزی درسی / Research in Curriculum Planning /
تاریخ چاپ : 10 / 4 / 1401
نویسندگان : روح اله رضاپور ، فاطمه خموش ،
2 ) عنوان : بررسی روند هویت کاربر زبان از منظر نئوتنی زبانی
Title : Emergence De L’identité Linguistique Du Locuteur En Néoténie Linguistique
مشخصات نشریه : پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی / Foreign Language Research Journal /
تاریخ چاپ : 3 / 11 / 1400
نویسندگان : روح اله رضاپور ، مرجان فرجاه ،
3 ) عنوان :
Title : Philosophical Overview Of Speaker-thinking Self-consciousness In Linguistic Neoteny
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / Language Related Research /
تاریخ چاپ : 10 / 5 / 1400
نویسندگان : روح اله رضاپور ،
4 ) عنوان : بررسی تحلیلی ـ آماری واژههای تخصصی مسافر فرانسه در فارسی
Title : Analytical - Statistical Study Of Specialized French Traveller Words In Persian
مشخصات نشریه : پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی / Foreign Language Research Journal /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1399
نویسندگان : روح اله رضاپور ، فاطمه خموش ،
5 ) عنوان : بازخوانی جنبه های اصطلاحی نئوتنی زبانی در راستای وجوه اصطلاحات آموزش زبان
Title : Reading Out Of The Terminological Aspect Of Linguistic Neoteny In Accordance With Those Of Language Teaching
مشخصات نشریه : Recherches en Langue et Litterature Françaises / Recherches en Langue et Litterature Françaises /
تاریخ چاپ : 6 / 11 / 1399
نویسندگان : روح اله رضاپور ،
6 ) عنوان :
Title : Bilingualism And Personality Shifts: Different Personality Traits In Persian- English Bilinguals Shifting Between Two Languages
مشخصات نشریه : iranian journal of learning and memory / iranian journal of learning and memory /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1399
نویسندگان : روح اله رضاپور ، Sahar Zanjirani ،
7 ) عنوان : Traductologie et optimisation de l’enseignement de traduction
Title : مطالعات ترجمه و آموزش
مشخصات نشریه : Revue des Études de la Langue Française / Revue des Études de la Langue Française /
تاریخ چاپ : 13 / 10 / 1399
نویسندگان : روح اله رضاپور ، صدف محسنی ،
8 ) عنوان : نگرشی بر چهره کولی در ادبیات ایران و فرانسه
Title : ---
مشخصات نشریه : پژوهش های ادبیات تطبیقی / Comparative Literature Research /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : اسفندیار نریمانی ، روح اله رضاپور ،
9 ) عنوان : ترجمه و تولید زبانی در دوزبانگی از منظر نئوتنی زبانی
Title : Production And Translation In Bilingualism Through The Lens Of Linguistic Neoteny Theory
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / Language Related Research /
تاریخ چاپ : 6 / 1 / 1399
نویسندگان : روح اله رضاپور ،
10 ) عنوان :
Title : Nature Of Subjectivity And Its Emergence In Statements Produced By The Speaker
مشخصات نشریه : Revue des Études de la Langue Française / Revue des Études de la Langue Française /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1398
نویسندگان : روح اله رضاپور ،
11 ) عنوان :
Title : « Christol And Linguistics : From Classical Languages To Caucasian Linguistics
مشخصات نشریه : NARTAMONGæ / NARTAMONGæ /
تاریخ چاپ : 13 / 7 / 1398
نویسندگان : روح اله رضاپور ، موسی عبدالهی ،
12 ) عنوان : سوبجکتیویته نئوتنیکِ کاربر و روند تحولات جهانبینی آن در زبان در حال تعریف
Title : Neotenic Subjectivity Of The Speaker And Its Evolution Of The Worldview In Language In Fieri
مشخصات نشریه : Recherches en Langue et Litterature Françaises / Recherches en Langue et Litterature Françaises /
تاریخ چاپ : 22 / 4 / 1398
نویسندگان : روح اله رضاپور ،
13 ) عنوان : بررسی نظریات تاریخی و افق مفهومی کنشگری ذهنی بیان کننده در نئوتنی زبانی
Title : Subjectivity And The Speaking Subject In Linguistic Neoteny: Historical Overview And Conceptual Panorama
مشخصات نشریه : Recherches en Langue et Litterature Françaises / Recherches en Langue et Litterature Françaises /
تاریخ چاپ : 13 / 4 / 1397
نویسندگان : روح اله رضاپور ،